Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

www5.goteborg.se

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

Firmatecknare Ulla Hultin 031 291303 0706 845533

Revisor Sven-Anders Bondebjer 0346 91188 --

Årsredovisning

Intäkter: 954 364 kr

Personalkostnader: 437 374 kr

Lokalkostnader: 75 305 kr

Antal anställda: 1

Målgrupp/syfte

Målgrupp - vem vänder sig organisationen till?

-Alla som förlorat barn eller syskon oavsett barnets ålder eller dödsorsak.

Syfte med organisationen - enligt stadgarna

- Stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall, - Upprätta gemenskap

och stöd i mötet med människor i samma situation, - Informera olika instanser i samhället om

föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.

Kort beskrivning av verksamheten som organisationen söker bidrag för

VSFB försöker vara ett stöd i den sorgeprocess, som följer på ett älskat barns död. Detta sker

genom olika typer av samtalsgrupper. Här kan nämnas mammagrupp och pappagrupp. Vidare

försöker vi ge den som önskar en stödperson, som kan följa den drabbade genom

sorgprocessen. Dessa stödpersoner får utbildning av VSFB. Utbildningen ges minst en gång varje

år. Vi ordnar också olika typer av föreläsningar och andra aktiviteter för våra medlemmar. Vår

strävan är att det ska finnas aktiviteter varje månad. Vi vill också att aktiviteterna ska vara

anpassade så att de passar för såväl en nydrabbad förälder som en förälder med sin förlust

längre tillbaks i tiden. De föreläsningar vi anordnar vill vi ska ge kunskap och förståelse för

sorgens olika reaktioner men också ett hopp om att det går att leva vidare trots den svåra

förlusten. Vi försöker också informera samhällets olika instanser om betydelsen av ett bra

bemötande av anhöriga som förlorat barn. Exempel på sådana instanser är kyrkan, sjukhus, polis,

Räddningstjänst samt till olika yrkesgrupper som kan tänkas möta människor i sorg. VSFB ingår

också i olika nätverk på lokal nivå såväl som på nationell och nordisk nivå. Detta skapar möjlighet

för olika typer av samverkansprojekt. För att fortsätta att utvecklas ser vi ett stort behov av fortsatt

ekonomiskt stöd inte bara för genomförandet av aktiviteter och information med mera utan också

en förstärkt kanslifunktion. Ideell verksamhet kräver en ekonomisk grundtrygghet.

Plusgiro/bankgiro

Plusgiro/bankgiro

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske till konto som redan finns registrerat hos Social

resursförvaltning.

Verksamhetsplan

Kort beskrivning av organisationens mål för föregående år

- Inventera och aktualisera listan över stödpersoner. - Genomföra ytterligare en utvecklingshelg

med syfte att få fler medlemmar, som är beredda att arbeta som stödpersoner. - Genomföra en

utvecklingsdag för våra stödpersoner. - Erbjuda olika typer av aktiviteter för våra medlemmar -

Fortsätta samt också utveckla samarbetet med andra anhörigföreningar både i Sverige och i

Norden. - Fortsätta och utveckla samarbetet inom olika typer av nätverk. - Utveckla och utöka

arbetet med att informera om vikten av ett så bra bemötande som möjligt av personer i sorg och

kris. - Utveckla föreningens hemsida. - Arbeta för att säkerställa en ekonomisk grundtrygghet för

föreningen.

Kort beskrivning av organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda

mål ovan)

dhtmled28:

Sida 2 av 3

2012-11-02

More magazines by this user
Similar magazines