01.09.2013 Views

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

Fördelning av bidrag till sociala området - Göteborg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Firmatecknare Ulla Hultin 031 291303 0706 845533<br />

Revisor Sven-Anders Bondebjer 0346 91188 --<br />

Årsredovisning<br />

Intäkter: 954 364 kr<br />

Personalkostnader: 437 374 kr<br />

Lokalkostnader: 75 305 kr<br />

Antal anställda: 1<br />

Målgrupp/syfte<br />

Målgrupp - vem vänder sig organisationen <strong>till</strong>?<br />

-Alla som förlorat barn eller syskon o<strong>av</strong>sett barnets ålder eller dödsorsak.<br />

Syfte med organisationen - enligt stadgarna<br />

- Stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall, - Upprätta gemenskap<br />

och stöd i mötet med människor i samma situation, - Informera olika instanser i samhället om<br />

föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten <strong>av</strong> ett barn.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> verksamheten som organisationen söker <strong>bidrag</strong> för<br />

VSFB försöker vara ett stöd i den sorgeprocess, som följer på ett älskat barns död. Detta sker<br />

genom olika typer <strong>av</strong> samtalsgrupper. Här kan nämnas mammagrupp och pappagrupp. Vidare<br />

försöker vi ge den som önskar en stödperson, som kan följa den drabbade genom<br />

sorgprocessen. Dessa stödpersoner får utbildning <strong>av</strong> VSFB. Utbildningen ges minst en gång varje<br />

år. Vi ordnar också olika typer <strong>av</strong> föreläsningar och andra aktiviteter för våra medlemmar. Vår<br />

strävan är att det ska finnas aktiviteter varje månad. Vi vill också att aktiviteterna ska vara<br />

anpassade så att de passar för såväl en nydrabbad förälder som en förälder med sin förlust<br />

längre <strong>till</strong>baks i tiden. De föreläsningar vi anordnar vill vi ska ge kunskap och förståelse för<br />

sorgens olika reaktioner men också ett hopp om att det går att leva vidare trots den svåra<br />

förlusten. Vi försöker också informera samhällets olika instanser om betydelsen <strong>av</strong> ett bra<br />

bemötande <strong>av</strong> anhöriga som förlorat barn. Exempel på sådana instanser är kyrkan, sjukhus, polis,<br />

Räddningstjänst samt <strong>till</strong> olika yrkesgrupper som kan tänkas möta människor i sorg. VSFB ingår<br />

också i olika nätverk på lokal nivå såväl som på nationell och nordisk nivå. Detta skapar möjlighet<br />

för olika typer <strong>av</strong> samverkansprojekt. För att fortsätta att utvecklas ser vi ett stort behov <strong>av</strong> fortsatt<br />

ekonomiskt stöd inte bara för genomförandet <strong>av</strong> aktiviteter och information med mera utan också<br />

en förstärkt kanslifunktion. Ideell verksamhet kräver en ekonomisk grundtrygghet.<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Plusgiro/bankgiro<br />

Vid beviljad ansökan ska utbetalning ske <strong>till</strong> konto som redan finns registrerat hos Social<br />

resursförvaltning.<br />

Verksamhetsplan<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens mål för föregående år<br />

- Inventera och aktualisera listan över stödpersoner. - Genomföra ytterligare en utvecklingshelg<br />

med syfte att få fler medlemmar, som är beredda att arbeta som stödpersoner. - Genomföra en<br />

utvecklingsdag för våra stödpersoner. - Erbjuda olika typer <strong>av</strong> aktiviteter för våra medlemmar -<br />

Fortsätta samt också utveckla samarbetet med andra anhörigföreningar både i Sverige och i<br />

Norden. - Fortsätta och utveckla samarbetet inom olika typer <strong>av</strong> nätverk. - Utveckla och utöka<br />

arbetet med att informera om vikten <strong>av</strong> ett så bra bemötande som möjligt <strong>av</strong> personer i sorg och<br />

kris. - Utveckla föreningens hemsida. - Arbeta för att säkerställa en ekonomisk grundtrygghet för<br />

föreningen.<br />

Kort beskrivning <strong>av</strong> organisationens resultat för föregående år (jämfört med uppställda<br />

mål ovan)<br />

dhtmled28:<br />

Sida 2 <strong>av</strong> 3<br />

2012-11-02

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!