Skyllberg Ett bolag med kraft - Bild & Kultur

bild.kultur.se

Skyllberg Ett bolag med kraft - Bild & Kultur

Skyllberg

Ett bolag med kraft

Stolpresning i Klysna

1

Varifrån kommer

strömmen?

Vilka får elnätet

att fungera?

Karta över nätet

Spartips & idéer


Frånskiljare på

nybyggd högspänningsledning

vid Rosendal.

2

Montage av högspänningskabel

till

Thomas Johnsson

ny transformator vid

Klysna, Skyllberg.

Ove Nilsson och

Jonny Andersson

samt nedan Torbjörn

Larsson och Tomas

Jonsson.


Ett bolag med kraft

Denna skrift vänder sig till dig som är ansluten till

Skyllbergs Bruks elnät och/eller till dig som är elkund

hos oss.

Inför avregleringen av den svenska elmarknaden 1996

såldes många av landets mindre elnät till branschens

storföretag. På Skyllbergs Bruk valde vi att behålla

vårt elnät och våra kunskaper om eldistribution.

Jag ser brukets elnät som en viktig del i vår företagsidé:

vi driver ett bruk med anor från 1300-talet. Det är en

mångfacetterad rörelse med stålförädlingsindustrin i Kårberg

som nav i verksamheten. På traditionellt bruksvis

har vi även andra grenar i trädet. Vi har jord och skog

samt bostäder för uthyrning. I Skyllbergskoncernen ingår

också dotterbolag, vars verksamheter kompletterar och

tryggar arbetet i Skyllberg och Kårberg.

Elnätet ger oss en stadig förankring i den bygd där vi bor.

Våra elmontörer hittar i nätet som i sin egen ficka, till

trygghet för våra nätkunder.

Med denna skrift vill vi berätta hur elnätet ser ut, vilka

våra montörer är och hur de arbetar. Vi ger också några

spartips och idéer på hur du kan hushålla med strömmen.

Vi vill också tacka för förtroendet att vara din elleverantör.

Kraftfulla hälsningar

Gustaf Svensson

3


Vatten från Hissjön och

Multen leds via Kvarnfallets

kraftstation i Skyllberg

till Åmmelången

och Vättern.

Ansvar för ca 1400 nätkunder

Att distribuera ström innebär ett stort ansvar och eldistributören

måste ha tillstånd för sin verksamhet. Tillståndet

utfärdas av Engergimyndigheten som också kontrollerar

att företaget sköter sitt uppdrag.

Skyllbergs Bruk har distribuerat ström sedan början av

1900-talet. Inledningsvis elektrifierades brukets industri,

och successivt byggdes nätet ut, huvudsakligen på mark

som då ägdes av Skyllbergs Bruk.

I samband med avregleringen av elmarknaden bildade

Skyllbergs Bruk elhandelsbolaget SkyllbergsKraft AB

för att hantera själva försäljningen av el. Det står dock

kunden fritt att välja elleverantör. Nätavgiften däremot,

betalas till den vars nät man är ansluten till. Våra elkunder

är till allra största delen också nätkunder, men vi har

även elkunder utanför det egna nätet.

Varifrån kommer strömmen?

En mindre del av strömmen som SkyllbergsKraft säljer

produceras i fyra egna vattenkraftstationer, två i Skyllberg

och två i Skogaholm. Merparten av strömmen köps

dock in från andra producenter och vid industrin i Kårberg

matas den in på brukets elnät.

4


Venstorp

Kårberg

Östersj Östersjö rsjön jön

6 kV-ledning

40 kV-ledning

Transformatorstationer

Vattenkraftstationer

Dovra

Ingelsby

Fågelsjön Fåge

5 km

Skyllberg

Karstorp

Åmmelången Åmme Å melången

Åsbro

Lerbäck

Rönneshytta

Multen ulten

Tisaren

Nyckelhult

Hissjön ssjön

Bengtstorp

Vår ”Tisar-el” är genererad i egna vattenkraftstationer

med vatten främst från sjön Tisaren. Grönare än så kan

knappast el bli? Tisaren räcker dock inte för att försörja

alla våra elkunder med ström.

Omkring 1400 abonnenter är anslutna till Skyllbergs

Bruks elnät. Nätet består av 170 kilometer högspänningsledningar

(inritade på kartan) och 200 kilometer

lågspänningsledningar.

Högspänningsledningarna är antingen 40 kilovolt eller

6 kilovolt. De 148 transformatorstationerna omvandlar

högspänningen till den lågspänning som finns i våra eluttag.

5

Solberga

Kollslätt

Folketorp

Hamra

Pettersburg

Ässböle

Närkesberg

Storsjön

Skogaholm

Hjärtasjö Hjärtasjön

Kopparberg

SVENSKA GRAFIKBYRÅN


Nätunderhåll

Elnätet inspekteras regelbundet av brukets elmontörer,

från marken och från helikopter. Gamla stolpar byts ut

och utrustning som bränts sönder av exempelvis åska

repareras. Röjningsarbete i kraftledningsgator är en annan

viktig underhållsuppgift. Röjningarna förannonseras

i tidningen, så att markägare ska kunna ge synpunkter

och ta vara på fällda träd och grenar. Elmontörerna utför

också kostnadsfri trädfällning då markägare har träd

som kan äventyra ledningarna.

Nybyggnation

Varje år investeras ca 2 miljoner kronor

i ny- och ombyggnationer på ledningsnätet.

Årligen förnyas flera transformatorstationer

med tillhörande lågspänningsledningar.

De nya ledningarna drabbas

mer sällan av strömavbrott och spänningen

blir stabilare. Såväl reparationer

som nybyggnationer utförs av brukets

elmontörer. Utomstående ingenjörer anlitas

för hjälp med projektering.

Jourverksamhet

Dygnet runt, årets alla dagar finns alltid en elmontör

beredd att rycka ut. Om ett fel uppstår kan man när som

helst på dygnet tala in ett meddelande på brukets telefonsvarare.

Meddelandet når omedelbart jourhavande

elmontör, för att han så snart som möjligt ska kunna

åtgärda uppkommet fel.

Ett strömavbrott kan ha flera orsaker. Det vanligaste

felet är att träd faller över ledningarna. Åsknedslag eller

i undantagsfall överbelastning kan också ligga bakom ett

avbrott.

Vid omfattande driftstörningar, t.ex. vid stormar eller

snöoväder, kallas mera personal in. Avtal finns även med

andra nätbolag som vid behov kan bistå med arbetskraft,

materiel och annan utrustning.

6


Skyllbergs Bruks elmontörer: Tomas Jonsson, Torsten Henriksson (driftansvarig), Jonny Andersson

och Ove Nilsson samt nedan Torbjörn Andersson (t.v) och Torbjörn Larsson.

Felanmälningar

Reparationer på elnätet utförs kostnadsfritt för dig som

nätkund, oavsett tid på dygnet. Vid ett fel på din egen

anläggning får du dock själv betala utryckningen. Abonnentens

anläggning börjar vid anslutningspunkten. Den

är i normalfallet vid mätarskåpet på sista stolpen eller vid

fördelningsskåpet i gatan. Om din granne har ström är

det troligt att felet ligger på din anläggning. Förvissa dig

om att dina säkringar är hela innan du felanmäler.

7


Förfrågningar

Karin Skålberg och Thomas Pehrson svarar hos oss för

administrationen av elfrågor. Har du frågor gällande din

elräkning är du välkommen att ringa. Hör också av dig

om du byter adress.

Numera registreras dagligen varje abonnents elförbrukning

genom fjärravläsning och varannan månad skickas

elräkningen ut. Räkningarna är därmed exakta, då de

helt enkelt omfattar den el kunden har förbrukat.

Din elräkning omfattar en avgift för elnätet (om du är

nätkund) samt den elström du förbrukat. Räkningens

storlek kan variera kraftigt mellan sommar- och vintersäsong.

Var och en får numera själv ansvara för att planera

för vintermånadernas högre elräkningar – och kanske

spara en slant från den billigare sommarsäsongen.

Nätavgifterna är lite dyrare på landet än i staden. Det beror

på att elnätets driftskostnader slås ut på färre abonnenter.

Det är kostsamt att bygga långa ledningar genom

skog och ledningarna måste underhållas – vare sig det är

få eller många nätkunder anslutna.

Karin Skålberg och Thomas Pehrson.

8


9

Hög tillgänglighet! Du når

Karin Skålberg och Thomas

Pehrson via Skyllbergs Bruks

växel: 0583-403 00.


Din elmätare har två

visningslägen.

Spartips och idéer

Elvärme är den största elslukaren i ett hus. Den utgör

ungefär 60 % av förbrukningen. Cirka 20 % går till

uppvärmningen av tappvarmvatten. Resterande 20 % är

belysning, kyl och frys, matlagning, tvätt, tv och andra

elektriska apparater.

Mätarsäkring

Vissa abonnenter har en onödigt hög fast elavgift genom

att ha en större mätarsäkring än nödvändigt. Storleken

på mätarsäkring avgör hur många elektriska apparater

man kan använda samtidigt utan att ”proppen går”. Genom

att sprida ut sin förbrukning över dygnet kan man

klara sig med en lägre mätarsäkring och därmed sänka

sin fasta nätkostnad. Byte av mätarsäkringens storlek får

endast utföras av behörig elektriker efter samråd med

Skyllbergs Bruk.

Visningsläge 1:

I detta läge visas den effekt som

just nu tas ut (kW).

10

Visningsläge 2:

Här visas din ackumulerade

energiförbrukning vilken mäts i

kilowattimmar (kWh).


Sänk dina kostnader

– spara ström med

enkla medel

• En grads temperatursänkning

minskar värmekostnaden med ca 5 %.

• Täta fönster och dörrar.

• Välj energisnåla vitvaror.

• Kör tvätt- och diskmaskin välfyllda och på

ekonomiprogram. Häng om möjligt tvätten utomhus i

stället för att köra torkskåp och tumlare.

• Låt inte köksfläkten stå på i onödan. Den suger ut

stora mängder uppvärmd luft.

• Släck ljuset i de rum där ingen vistas.

• Dammsug gallren på kylskåpets baksida.

• Avfrosta kyl och frys ofta (gäller främst äldre vitvaror).

• Standbyläge på tv och video drar ström i onödan, samtidigt

som det ökar risken för brand.

• Dra ur laddningssladden när mobilen är laddad. Den

drar ström och utgör brandrisk.

Ett bad drar mer än dubbelt så mycket energi som 5

minuters dusch.

Äldre hushållsapparater förbrukar ofta mycket mer

ström än nytillverkade.

Håll koll på din elmätare. Genom att regelbundet läsa av

sin mätare lär man sig känna igen mönstret i sin förbrukning;

vad som är normalt och inte. Bastun ger extra

skjuts åt mätaren, en byggfläkt likaså.

11

Vad är 1 kWh?

En kilowattimma

(1 kWh) är den energi

som förbrukas när en

apparat märkt med

effekten 1000 W

(1 kW) är påslagen i

en timma (h).

Den rörliga avgiften

på din elräkning beror

på hur många kWh

du har förbrukat.

En dammsugare

med effekten 1000 W

som används i en

timma, eller en 40

watts glödlampa

som lyser i 25 timmar

förbrukar vardera en

kilowattimma (1 kWh).

Lika mycket energi

förbrukas av en tv på

140 W som går i 7

timmar.


Skyllbergs Bruks

övriga verksamheter

I Skyllberg Industri produceras dragen tråd, spik och robotsvetsade stålkonstruktioner.

Dotterbolagen Degerfors Förzinknings AB (Defab) och Nils Ahlgren AB, Stockholm. Nils Ahlgren är

grossist inom bl.a. fästelement, staket och stängsel.

Många av Skyllbergs bostäder och även industrin i Kårberg får sin värme från våra fliseldade pannor,

en i Skyllberg och en i Kårberg. Lantbruket är utarrenderat medan skogen sköts i egen regi.

Skyllbergs Bruks AB

694 99 Skyllberg

Tel: 0583-403 00

www.skyllbergsbruk.se

12

Felanmälningar på

elnätet efter kontorstid:

0583-407 18

Bild&Kultur AB 2011

More magazines by this user
Similar magazines