Folkbildning på ”ungdomssajt” – utvärdering av fyra kurser på ...

resurs.folkbildning.net

Folkbildning på ”ungdomssajt” – utvärdering av fyra kurser på ...

För en stor andel av de deltagare som svarade enkäten har medverkan i klubbarna

troligtvis varit en positiv erfarenhet i enlighet med det som, enligt ledarna, kännetecknar

god folkbildning. På frågan om det fanns något som deltagarna saknade eller skulle ha

velat ändra svarade flera att de hade önskat mer aktivitet från alla. Ett förslag att lösa

detta var att öka antalet diskussionsämnen/diskussionstrådar i klubben ”så det finns

någonting att svara och bygga vidare ” (deltagare). Ett annat förslag var att öka antalet

medlemmar i klubben. Samtidigt svarade flera att de upplevt att det varit mer aktivitet i

den aktuella klubben (folkbildningskursen) än i andra klubbar LunarStorm trots det

låga antalet medlemmar.

Erfarenhetsutbyte

Enligt ledarna bygger det goda samtalet inom folkbildningen erfarenhetsutbyte,

att lärandet är gemensamt och att alla känner att de har något att lära och att tillföra.

Kenneth upplevde att det fanns en stor kunskapsmässig bredd bland deltagarna och han

berättar också att ett flertal deltagare sagt att de lärt sig mycket.

Det har ofta varit hög kvalitet inläggen och mycken kunskap har förmedlats och

utvecklats, bl. a. därför att ett flertal medlemmar var mycket lästa inom någon av de

tre religionerna. Även klubbcoachen har fått lära sig en del nytt. (Kenneth)

Ove skriver att det finns exempel forum med åtta inlägg som skrivits av fem olika

personer. Han menar att det inte har fungerat tillräckligt bra och att det oftast har varit

en dialog mellan deltagaren och honom själv. Han anger tidsfaktorn som en möjlig orsak

till detta, dvs. att klubbägaren har mer tid än deltagarna till att ta kontakt även privat

(via mail-box) för att skapa personliga relationer. I Ulrikas klubb har de aktiva deltagarna

först och främst gett varandra tips kring rättvis handel. Till största delen var det Ulrika

själv som initierade och svarade inlägg.

Eftersom LunarStormmiljön består av ett flertal olika kommunikationsverktyg så

är det dock svårt att få en rättvis bild av hur kommunikationen mellan deltagarna

sker. Erfarenhetsutbyte mellan deltagare kan lika gärna fortsätta ”utom räckhåll” för

ledaren då deltagarna kanske väljer att fortsätta ett samtal via den interna lunarmejlen

eller via kommentarer i varandras gästböcker. Ove konstaterar att ”samtal mellan

klubbmedlemmarna blir svåröverskådligt”, vilket han som ledare upplever negativt.

Att fånga lunarpubliken Ledarens roll och deltagarstyrning

Deltagarna gavs i samtliga fyra klubbar möjlighet att verka genom att t.ex. ge förslag

diskussionsämnen. Tre av ledarna upplevde sina (aktiva) deltagare som mycket

initiativrika och t.o.m. ”självgående” hungriga att diskutera och debattera samtidigt

som de uppförde sig artigt och bibehöll en god stämning. I Kenneths och Mathias klubbar

var aktiviteten (dvs. antalet inlägg) störst i de fora som skapats deltagarnas egna

initiativ. Mathias upplevde dessutom i sin första omgång att många deltagare bara var

aktiva då de fick ”skriva helt fritt (och därmed ofta lite utanför kursens egentliga syfte).”

Ove ger ytterligare exempel den stora initiativförmåga som medlemmarna visade.

Han berättar att han inledningsvis betonade struktur och ordning samt försökte att med

olika medel få medlemmarna att följa en gemensam process. Han konstaterar dock att

[d]et synsättet höll inte medlemmarnas spontanitet och initiativkraft gick inte att

styra in i dylika fållor. En slags ”just-in-time-folkbildning” råder. […] Kursplaneringen

har förändrats från styrning mot gemensamma aktiviteter till uppmuntran av

individuella initiativ. (Ove)

More magazines by this user
Similar magazines