På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

ostsam.se

På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

att nå marknaden (via programmet Intelligent Energy

Europe III). Kommissionen redovisade 2011 i en

Färdplan för en konkurrenskraftig ekonomi med låga

utsläpp år 2050 hur unionens utsläpp kan minska. I

Sverige lanserade regeringen en egen färdplan Sverige

utan klimatutsläpp år 2050 som en nationell satsning

för att möta utmaningen. En underlagsrapport

från Naturvårdsverket remissbehandlas under våren

2013. SKL deltar genom en styrelserepresentant i

miljöministerns referensgrupp.

Kommissionen: DG Energi, DG Environment, Energieffektivitet,

Energifärdplan 2050, Energieffektiviseringsdirektivet

Kontaktpersoner:

Bo Rutberg, bo.rutberg@skl.se, 08-452-79 63,

Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skl.se, 08-452 78 66

En tryggad vattenförsörjning

Ett av kommissionens mål i nuvarande arbetsprogram

är frågan om en tryggad vattenförsörjning.

Området lyfts inom ramen för initiativet a Blueprint

to safeguard Europe´s waters, ett initiativ som

är tänkt svara upp till samtliga utmaningar om vatten

och tillgång till vatten av god kvalitet. Processen

siktar mot 2020 och är starkt kopplad till Europa

2020-strategin men har också ett längre perspektiv

till 2050.

SKL bevakar frågan genom sitt medlemskap i paraplyorganisationen

CEMR. CEMR kommer starta

en fokusgrupp i syfte att bevaka vattenfrågorna

inom unionen.

Kommissionen: A Blueprint to safeguard Europe´s water

Kontaktpersoner:

Bo Rutberg, bo.rutberg@skl.se, 08-452 79 63

Tove Göthner, tove.gothner@skl.se, 08-452 79 25

Målen i avfallsdirektivet ses över och

genomförandet följs upp

Kommissionens initiativ inom avfallsområdet utgår

från strategin Ett resurseffektivt Europa, som är en

del av Europa 2020-strategin, samt från förslaget

till EU:s 7:e miljöhandlingsprogram.

För avfallsområdet innebär de båda dokumenten

ett tydligt fokus på att genomföra den lagstiftning

som redan finns. Kommissionen uppmärksammar

bland annat att medlemsstaterna har väldigt varierande

grad av resultat vad gäller att undvika deponi.

Andelen ”kommunalt” avfall som deponeras varierar

mellan 0 procent och 100 procent.

Kommissionen vill se minskade avfallsmängder,

ökad återvinning samt förbränning begränsad till

sådant avfall som inte kan materialåtervinnas samt

att deponering i stort ska upphöra. Kommissionen

avser att ordna möten med de 10 medlemsstaterna

som har högst andel deponering.

Kommissionen kommer också att se över sina

mål för avfallshanteringen. Detta ingår i avfallsdirektivet.

Ändrade eller nya mål kan övervägas.

Idag finns mål för hushållsavfall och bygg- och rivningsavfall.

Troligen kan även mål i speciallagstiftning

för exempelvis förpackningar och elektronik

komma att utvärderas. Kommissionen kommer

också utvärdera de direktiv som finns för särskilda

avfallsströmmar (till exempel slam, förpackningar,

skrotbilar och batterier).

SKL bevakar att målen speglar önskad utveckling

för våra medlemmar och att de är administrativt

enkla att följa upp. Målen ska också vara tydliga

och lätta att tolka. Kommunernas synpunkter på de

direktiv som ska utvärderas ämnas samlas in så att

svenska synpunkter kommer med inför eventuell

revidering.

Kommissionen: Avfallspolitik, Rapport,

Ett resurseffektivt Europa

Kontaktperson:

Gunnar Fredriksson, gunnar.fredriksson@skl.se, 08-452 77 85

Nytt miljöhandlingsprogram

EU:s miljöhandlingsprogram har sedan början av

1970-talet legat till grund för utvecklingen av EU:s

miljöpolitik och är ett viktigt ramverk för den europeiska

miljöpolitiken. Programmet bidrar enligt

kommissionen till långsiktighet och kontinuitet av

miljöagendan och borgar för ett holistisk synsätt på

miljöfrågor. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet

som antogs 2002 löpte ut den 30 juni 2012. Kommissionen

antog ett förslag till ett nytt miljöhandlingsprogram,

Allmänt miljöhandlingsprogram för

unionen fram till 2020 – Att leva gott inom planetens

gränser, i november 2012. Programmet är ett förslag

till beslut som utgörs av fyra artiklar med en bilaga

som beskriver nio mål som ska uppnås till 2020.

Tonvikten i förslaget ligger på ett förbättrat genomförande

av EU:s miljölagstiftning som både bidrar

till, och enligt kommissionen, är en förutsättning

för att lyfta EU ur den ekonomiska krisen. Detta ska

bland annat åstadkommas genom att EU driver på

övergången till ett resurseffektivt, fossilsnålt och

grönt konkurrenskraftigt samhälle. Förslaget understryker

även den globala dimensionen av EU:s

miljö- och klimatpolitik.

gång inom EU. våren 2013 17

More magazines by this user
Similar magazines