På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

ostsam.se

På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

Jämställdhet och diskriminering

Förslag om könsfördelning

i börsstyrelser

Målet med EU-kommissionens förslag gällande

kvotering till bolagsstyrelser är att minst 40 procent

av styrelseledamöterna i börsnoterade företag

ska tillhöra det underrepresenterade könet senast

år 2020. För statsägda företag ska målet nås senast

2018. De företag som inte ännu uppfyller målet ska

vid rekryteringen jämföra alla sökandes meriter

med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier.

Om två kandidater bedöms som lika starka ska

den som tillhör det underrepresenterade könet få

platsen. EU-länderna ska införa sanktioner mot bolag

som inte följer direktivet.

Förslaget berör cirka 5 000 börsnoterade företag

inom EU. Det gäller inte små och medelstora företag

som har färre än 250 anställda och en årlig omsättning

på högst 50 miljoner euro. Enligt Lissabonfördraget

har de nationella parlamenten rätt att avge yttranden

om förslag från kommissionen som kan strida

mot subsidiaritetsprincipen. Om en tredjedel anser

det, måste kommissionen skriva om sitt förslag.

De flesta nationella parlament i EU-länderna säger

att EU-kommissionen bör gå vidare med en lag

om kvotering av bolagsstyrelser. Sex nationella par-

7

KAPITEL

lament motsätter sig förslaget: Tjeckien, Danmark,

Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien.

Som huvudskäl mot förslaget har de angett subsidiaritetsprincipen

– inte innehållet i förslaget. Att

tjugoen av tjugosju nationella parlament är för förslaget

innebär att kommissionen kan gå vidare och

diskuterar detaljerna.

Riksdagen anser inte att det finns tillräckliga skäl

att införa könskvotering på EU-nivå, med hänvisning

till subsidiaritetsprincipen. Sveriges riksdag

anser att det är viktigt att könsfördelningen inom

det ekonomiska beslutsfattandet blir jämnare. Riksdagen

anser dock att varje medlemsstat själv bör få

bestämma reglerna för hur ägarna i ett företag utser

styrelseledamöter. EU-kommissionens förslag är

inte anpassat till att aktieägarna i många EU-länder

har stort inflytande över bolagsstyrningen. I Sverige

utses styrelsen av ägarna på bolagsstämman. Styrelseuppdraget

bygger på ett förtroende och är inte en

anställning i arbetsrättslig mening. Ägarna har den

yttersta makten i bolagen och kan när som helst avsätta

styrelsen. EU-kommissionens förslag innebär

i praktiken att styrelseledamöter utses utifrån ett

arbetsrättsligt synsätt som inte går att kombinera

med den svenska ordningen, anser riksdagen.

gång inom EU. våren 2013 33

More magazines by this user
Similar magazines