På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

ostsam.se

På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

HBT-personers situation i kommunerna

De mänskliga rättigheterna för HBT-personer är på

flera sätt eftersatta. Det finns också allvarliga tendenser

som visar att HBT-personers livsmöjligheter

inte fullt ut är likvärdiga andra personers.

Arbetet med mänskliga rättigheter har alltid en

lokal och regional dimension. Det är i samhället

där människor lever sin vardag som rätten till yttrandefrihet

och att vara sig själv som det avgörs om

de mänskliga fri- och rättigheterna blir verkliga eller

enbart teoretiska. Kommunerna har därmed en

oavvislig roll för att förverkliga de mänskliga rättigheter

som lagts fast i europeiska och globala konventioner.

Europarådets kongress för kommunala och regionala

organ (CLRAE) har utsett en svensk ledamot

till rapportör för ett förslag om hur kommuner

och regeringar inom respektive ansvarsområde kan

utveckla och garantera att arbetet med HBT-personers

mänskliga rättigheter är framgångsrikt. Yttrandet

ska presenteras under 2013.

SKL: CLRAE, Sektionen för demokrati och styrning

Europarådet: Europarådets kongress för lokala och

regionala organ

Kontaktperson:

Torsten Lindström, torsten.lindstrom@skl.se, 08-452 73 93

Regionkommitténs yttrande över EU:s

strategi mot människohandel enhälligt

antagen

I juni 2012 presenterade kommissionen en EUstrategi

mot människohandel. Regionkommittén

har getts tillfälle att yttra sig över strategin. Uppdraget

att vara rapportör i Regionkommitténs utskott

CIVEX (utskottet för medborgarskap, styresformer,

institutionella frågor och yttre förbindelser) gick till

en svensk ledamot och en expert från SKL utsågs.

I december 2012 antog ett enhälligt CIVEX-utskott

förslaget till yttrande som, förutom påpekanden

om de lokala och regionala myndigheternas

viktiga roll i arbetet mot människohandel, också

innehöll långtgående skrivningar om att den så vanligt

förekommande legala prostitutionen är drivkraft

för människohandel och att förbud mot sexköp

kan vara en möjlig åtgärd bland flera. Vidare underströks

vikten av att ha ett genusperspektiv när man

diskuterar åtgärder för att bekämpa efterfrågan, det

vill säga att det i huvudsak är män som köper sex av

kvinnor. I kommissionens strategi finns ett starkt

fokus på kvinnor som offer, men inte i lika hög grad

på män som förövare.

Vid Regionkommitténs planarsession i januari

2013 antogs yttrandet enhälligt av kommittén.

Tidigare har många EU-länder ogärna velat koppla

förekomsten av prostitution, som i vissa länder

betraktas som ett yrke, till människohandel. Likaså

är frågan om att förbjuda köp av sexuella tjänster en

fråga som många regeringar inte vill diskutera. Det

är därför en stor framgång i arbetet mot människohandel

att Regionkommittén, som första officiella

EU-organ, nu ger sitt stöd till den svenska linjen

mot prostitution och människohandel.

Kommissionen: Meddelande

Regionkommittén: Yttrande

Kontakt: Andreas Kvarnängen,

andreas.kvarnangen@skl.se, 08-452 76 75

gång inom EU. våren 2013 35

More magazines by this user
Similar magazines