På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

ostsam.se

På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting

Regionkommittén (ReK)

Regionkommittén inrättades 1992 genom Maastrichtfördraget

och påbörjade sin verksamhet 1994.

Det är ett rådgivande organ som ger lokala och regionala

myndigheter inflytande över EU:s beslutsprocess.

ReK består av 344 företrädare (353 efter

Kroatiens inträde den 1 juli 2013) för lokala och regionala

myndigheter, utsedda av rådet för en period

om fem år. Ledamöterna ska vara valda företrädare

för ett lokalt eller regionalt organ eller vara politiskt

ansvariga inför en vald församling. Sverige har tolv

ordinarie ledamöter och tolv ersättare.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen rådfrågar

ReK i frågor som rör regionala och lokala intressen.

Kommittén ska rådfrågas på ett stort antal

områden, bland annat ekonomisk, social och territoriell

sammanhållning, sysselsättning, socialpolitik,

transeuropeiska nät, energi och telekommunikation,

utbildnings- och ungdomsfrågor, kultur,

miljö, folkhälsa och transporter. ReK kan även avge

yttranden på eget initiativ.

Rådet

Det finns tre olika europeiska organisationer med

ordet ”råd” i namnet: Europeiska unionens råd (ministerrådet),

Europeiska rådet och Europarådet.

Oftast avses dock ministerrådet när man talar om

rådet.

Rättsakter

Med rättsakter avses de instrument som EU-institutionerna

kan använda för att utföra sina uppgifter

enligt fördragen och i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

Följande rättsakter finns:

> Förordningar: bindande i alla delar och direkt

tillämpliga i alla medlemsstater, vilket betyder

att de inte får omvandlas till andra lagar eller

bestämmelser.

> Direktiv: bindande för medlemsstaterna när det

gäller det resultat som ska uppnås. Direktivet

måste införlivas med medlemsstaternas

nationella rätt, och medlemsstaterna har

utrymme att bestämma exakt hur det ska

införlivas.

> Beslut: bindande i alla delar och riktar sig till en

särskild person, ett företag eller en medlemsstat.

> Rekommendationer och yttranden: är inte

rättsligt bindande, utan snarare ett slags

viljeyttringar.

S

Sammanhållningspolitik

EU:s övergripande regionalpolitik som syftar till att

minska ekonomiska och sociala skillnader mellan

regionerna i EU. Sammanhållningspolitiken ska bidra

till att stärka gemenskapen och att harmonisera

utvecklingen i EU samt till att stärka EU:s konkurrenskraft

gentemot omvärlden. Åtgärderna består

av program och fonder, så kallade strukturfonder.

Sociala dialogen

EU:s sociala dialog är samarbetet mellan kommissionen

och arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Inom dialogen sker en mängd olika aktiviteter som

samråd, projekt, gemensamma yttranden och överenskommelser

av olika slag. Arbetsgivare och fack

kan också sluta ramavtal i olika frågor. Ramavtalen

kan antingen genomföras av parterna och dess

medlemmar själva (så kallade autonoma avtal), eller

genom EU-direktiv på parternas gemensamma

begäran.

Strukturfonder

Poster i EU:s budget som är EU:s viktigaste verktyg

för att genomföra sammanhållningspolitiken. De

viktigaste är Europeiska regionala utvecklingsfonden

(Eruf ) och Europeiska socialfonden (ESF).

Subsidiaritetsprincipen

Innebär att EU:s beslut ska fattas på den politiska

nivå som kan ta ett så effektivt beslut så nära medborgarna

som möjligt. Unionen ska med andra ord

inte fatta några beslut (utom i frågor som den ensam

ansvarar för) om inte åtgärder på EU-nivå är effektivare

än åtgärder på nationell, regional eller lokal

nivå.

T

Toppmöte

Europeiska rådets möten kallas ibland informellt

för EU-toppmöten, eftersom de samlar medlemsstaternas

stats- och regeringschefer.

Tredjeland

Detta begrepp betyder i EU-sammanhang ett land

som inte är medlem i EU.

gång inom EU. våren 2013 49

More magazines by this user
Similar magazines