02.09.2013 Views

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9<br />

Underhåll och utveckling på<br />

Garnisonen<br />

Att våren är kommen betyder inte bara att<br />

vintern är ett minne blott och att naturen<br />

omkring oss grönskar. Våren är också en<br />

aktivitetsrik tid då en mängd projekt, stora<br />

som små, startas upp inom Garnisonen.<br />

<strong>Garnisonsfastigheter</strong> är väl förberedda<br />

för ännu ett år fyllt av underhåll och<br />

utveckling.<br />

En återkommande del av ett<br />

förvaltningsuppdrag är det såkallade<br />

planerade underhållet.<br />

Ett underhållsarbete som skall tjäna till att<br />

bevara en byggnads värde över tiden.<br />

<strong>Garnisonsfastigheter</strong> satsar i år på ett antal<br />

utvändiga projekt, såsom takrenoveringar, fasader<br />

och fönstermålning.<br />

Mest synligt och iögonfallande blir det nylagda<br />

taket på Brigadgatan 16.<br />

Även invändigt kommer arbeten att ske, däribland<br />

en rad satsningar på bättre inomhusklimat,<br />

energioptimeringar samt renoveringar av trapphus.<br />

Säkerhet<br />

Att underhålla kan också innebära satsningar på<br />

trygghet och säkerhet.<br />

Vi kommer i år att satsa på att bygga bort ett par<br />

mörka och otrygga delar av området för en ökad<br />

trygghetskänsla.<br />

I planerna ligger dels att belysa den centrala<br />

parkeringen mellan Brigadgatan 8 & 20, dels att få<br />

till en utökad belysning norr om Artillerigatan 11.<br />

Två områden där många vistas på kvällstid.<br />

En annan viktig säkerhetsfråga gäller taksäkerhet.<br />

För de entreprenören som har sin arbetsplats<br />

på tak är det en självklarhet att det skall finnas<br />

möjlighet att kunna utföra arbetet på ett så<br />

säkert sätt som möjligt. Vi kommer under året att<br />

komplettera ett antal tak med både olika typer av<br />

räcken och snörasskydd.<br />

Utveckling<br />

Ett utvecklingsarbete som ständigt pågår och alltid<br />

är lika aktuellt är områdets parkering.<br />

Att området har en god tillgång på<br />

parkeringsplatser har sedan mer än tio år<br />

varit ett försäljningsargument, för att locka nya<br />

hyresgäster, och så gäller än i dag.<br />

Med vetskap om att området hela tiden växer och<br />

fler och fler har sin arbetsplats inom Garnisonen<br />

så ökar också kraven på fler tillgängliga

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!