02.09.2013 Views

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

335 kvm<br />

eget hus<br />

Ledig kontorslokal<br />

på Brigadgatan 1<br />

I två plan, mitt på området med<br />

restauranger och butiker precis<br />

runt hörnet. Djurgården åt söder<br />

och US och centrum åt norr., hittar<br />

ni dessa fina kontorslokaler.<br />

Vi anpassar efter era önskemål!<br />

Intresserad?<br />

Kontakta Jimmy Kullberg på<br />

013-35 99 65 eller<br />

jimmy@garnisonsfastigheter.se<br />

3<br />

På tak och mark<br />

De tar hand<br />

om utsidan<br />

Vi talar ofta om inomhusklimatet, städningen och väl fungernade teknik men inte så ofta<br />

hur vi tar hand om träden, marken och snön. Med hjälp av duktiga entreprenörer har vi<br />

ett helt och fint Garnisonen.<br />

Möt Tommy, Gunnar och Christer som trotsar snö, kyla och hetta för fina rabatter och<br />

säkra tak!<br />

Tommy Uckner och Gunnar Johansson från Folke<br />

Plåt är de två som du sommar som vinter ser på<br />

Garnisonsområdet. Efter två stränga vintrar, då<br />

Tommy och Gunnar bokstavligen bott i sin skylift,<br />

har en, om inte lugn, så i alla fall varmare period<br />

tagit vid. Folke Plåt hjälper oss med allehanda<br />

plåtslageriarbeten samt att få bort snö och is från<br />

taken när den säsongen är aktuell.<br />

Vår markentrprenör heter Green och syns med<br />

sina gröna tröjor och vitagröna bilar på området.<br />

Ansvarig för markskötslen just på Garnisonen<br />

är Christer Ekström som tillsammans med sina<br />

medarbetare håller fint i rabatter, gräsmattor och<br />

häckar. Green planterar och tar även hand om de<br />

drygt 40 urnor som ställs ut efter skolavslutningen.<br />

Snö- och isbeskämpning samt gatsopning ingår<br />

också i deras uppdrag.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!