02.09.2013 Views

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

Här - I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7<br />

Om...<br />

Förvaltnings-<br />

rätten i Linköping<br />

Roller inom förvaltningsrätten:<br />

Lagman (chef ), rådmän, föredragande,<br />

notarie, målkansli, domstolssekreterare,<br />

administration, enhetschefer för de två<br />

dömande enheterna.<br />

Adress: Brigadgatan 3<br />

Antal anställda: 65 st<br />

Nya Förvaltningsrätten<br />

Mitt besök hos Domstolarna börjar<br />

med en knackning på fönstret<br />

sedan blir jag vägledd, genom<br />

korridorer som doftar nytt, till<br />

nedre plan på Brigadgatan 5 till Elisabeth Björks<br />

kontor. Elisabeth är chefsadministratör på<br />

Förvaltningsrätten i Linköping och är i stort sett<br />

lika ny på sin post som byggnaden hon sitter i.<br />

Vad gör de allmänna<br />

förvaltningsdomstolarna?<br />

* De allmänna förvaltningsdomstolarna<br />

är förvaltningsrätterna, kammarrätterna<br />

och Högsta förvaltningsdomstolen. De<br />

handlägger mål som främst rör tvister mellan<br />

enskilda personer eller myndigheter.<br />

Det kan gälla skattemål, utlännings- och<br />

medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna)<br />

, en tvist med Försäkringskassan,<br />

kommunen eller socialnämnden. Det<br />

kan ocklså gälla psykiatrimål och beslöut<br />

om tvångsomhändertagande av unga<br />

missbrukare.<br />

* Text lånad från Förvaltningsrättens hemsida:<br />

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se<br />

Jag är här för att prata om den nya<br />

Förvaltningsrätten med Elisabeth men i huset<br />

arbetar inte bara personal från Förvaltningsrätten<br />

utan här sitter även Tingsrätten och Hyres- och<br />

Arrendenämnden.<br />

Omorganisering<br />

Anledningen till att man har byggt ett nytt hus<br />

bredvid de befintliga lokalerna är att den 15<br />

februari 2010 slogs Nyköpings länsrätt samman<br />

med Linköpings till en gemensam domstol som<br />

idag kallas Förvaltningsrätten i Linköping. Det<br />

betyder att man koncentrerat arbetet hit till<br />

Linköping och med det kommer mer personal.<br />

23 blev 12<br />

23 länsrätter i landet har genom ett<br />

riksdagsbeslut omorganiserats till tolv<br />

Förvaltningsrätter. Avsikten är att den dömande<br />

verksamheten ska garantera hög kvalitet samt<br />

att verksamheterna fortsätter att vara effektiva<br />

och attraktiv arbetsgivare. Det nya namnet<br />

Förvaltningsrätten kommer av att de nya<br />

domstolarna inte är knutna till ett visst län.<br />

Den 25 maj invigs de nya lokalerna under pompa<br />

och står och med besök av justitieminister<br />

Beatrice Ask.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!