02.09.2013 Views

Cykelorientering Malmö, 2013

Cykelorientering Malmö, 2013

Cykelorientering Malmö, 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelorientering Malmö, 2013

1: En Milsten, med Carl XI monogram, finns på Adelgatan 2-4.

Vilket år restes stenen, enl skylten?

2: Hövdingevägen passerar över Stolpbodsgatan (Svågertorp) i form av en ganska nybyggd

bro. Årtalet för brobygget är ingjutet i cementen.

Vilket år byggdes bron?

3: Ett fint minnesmärke över De Vita Bussarna´s räddningsaktioner under 2:a världskrigets

slutskede finns på Värnhemstorget. Av hur många nationaliteter var de ca 17 000 människor

som räddades?

4: På Utsiktsvägen 10, med fin utsikt över Öresundsbron, huserar i dag Luftkastellet –

utställningslokal/restaurang m m. Vilket år fick byggnaden Årets Stadsbyggnadspris, enl

skylten vid ingången?

5: Vid Hantverkareparken, Annestad, Niels Bunkeflos väg 5, finns träskulpturer av konstnär

Anne Smith. Konstverket föreställer en flock får - hur många?

6: Vid Söderkullaskolan finns en staty vid namn Mor och Barn, från 1964. Vem är

konstnären?

7: Vid Pärongatan/Sallerupsvägen löper cykelbanan in i en tunnel under Inre Ringvägen. På

väggen finns en betraktning över Rosengårds bostadsområde. Vilket bokförlag är angivit

under texten?

8: På Slottet i Alnarp finns årtalet 1859 angivit - året då det uppfördes. Mellan 8:an och

5:an finns ett kunga-”sigill”. Vilka tal i romerska siffror finns angivna?

9: Skulpturen Strykjärnet i Pildammsparken (Baltiska vägen/Carl Gustavs väg), av konstnär

Hiroshi Koyama, är gjord av granitblock. Hur många block består skulpturen av?

10: Vid Malmöhusvägen 10, i närheten av Malmö Kanotklubb, finns en skulptur vid namn

Kanotisten. Vad heter konstnären?

11: På Ystadvägen 22 finns i dag diverse industrier. Fram till år 1955 fanns här ett Spinneri.

Namnet finns fortfarande kvar på cementstolpen vid infarten. Vad hette spinneriet?

12: Vid Husie Församlinghem vid Klågerupsvägen/Videdalsvägen finns ett Klocktorn. Hur

många klockor finns det i tornet?


Svarskort Cykelorientering 2013

Fråga Svar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Se även www.cykelframjandet.org/malmo

Vinster kommer att utlottas i förhållande till antal deltagare.

Namn:

Adress:

Telefonnr:

Mail:

Skicka in ifyllt svarskort, senast 1 nov 2013 till:

Nils Wemmenhed

Ribevägen 11B

217 46 Malmö

eller per mail: nils.wemmenhed@gmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!