Monteringsanvisning Takavvattning Plåtdetaljer för ... - Plannja

plannja.com

Monteringsanvisning Takavvattning Plåtdetaljer för ... - Plannja

Takavvattning och plåtdetaljer

för husfabriker.

Plannja | Pro

Montage-

anvisning


Takavvattning

Stuprör

Rörsvep

(excenter) trävägg

Skjutmuff

Renstratt

2 Utkastare

Överspolningsskydd

(finns även i

rakt utförande)

Rörvinkel

70°

Omvikningskupa

Mellanstycke

Fällbar

utkastare

Grenrör 70°

Rörsvep

(excenter) stenvägg

Renstratt Lövis

Mufftill

renstratt och

stuprörssil

Rörvinkel

70°

Överbleck

Utkastare

Kupfront

Fotplåt

Rörvinkel

Mellanstycke

Skjutmuff

Renstratt

Rännvinkel

för innerhörn

Hängränna

100

Rännvinkel

för ytterhörn

Ränndalsnock

Tröskelbleck

600 600 600 600 mm osv

Stuprör

Rännskarv

Snabbkrok

Ränndalsplåt

Rännvinkel,

ytterhörn

Rännkrok

100 600 600 600 600 mm osv

100

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Stuprör

Dubbelfall

Kortkrok

Enkelfall

Huslängdupp till ca 10 m = 1 stuprör

Ex v 10 m, krokavstånd0,6 m = 18 krokar

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Huslängdca 10-25 m = 2 stuprör

Ex v 20 m, krokavstånd0,6 m = 34 krokar

Compactkrok

Stuprör

UNIgavel

Vindskivenock

Vindskivelist

Överbleck

Underbleck

Midjebleck

Överbleck

Underbleck

Combigavel

Hängränna

Stuprör Omvikningskupa

Fällbarutkastare

Montering av rännkrokar

De verktyg du behöver för att montera är:

skruvdragare, hammare, tång, bågfil, mejsel,

måttband och märklina.

Rännkrok

Vid lutande takfotsbräda används förbockad

rännkrok. Det åtgår en krok var 60:e cm

för att bära hängrännan. Huslängden avgör

om rännan ska ha enkel- eller dubbelfall, se

skiss. Krokarna fästs med Plannjas rännskruv.

Rännkrokarnas

placering

Ränndalsskopa

Väggbleck

Kupfrontshörn

Renstratt Lövis

Rörsvep

Till hus med rak takfot levereras rännkrok

avsedd för montage direkt på takfotsbrädan.

Rännans lutning 2-5mm/m bestäms genom

att den första kroken monteras, (enligt

skiss rak takfot), och den sista med tillägg av

lutningsmåttet. Spänn upp märklinan och

montera övriga krokar med avstånd c/c 60.

I snözon 1-2 rekommenderas stagband vid

montage av krokar.

100


Kortkrokar

Montera första och sista kroken med tilllägg av

fallet. Spänn en märklina mellan krokarna och

montera resten av krokarna efter lutningslinjen.

Kortkrok och

Compaktkrok skruvas

direkt i takfotsbrädan.

Hängrännor Omvikningskupa Ränngavlar

10 cm

Montering av hängrännor

Rörvinklar och mellanstycke

2

Avstånd c/c 60

1

Märklina

Märk ut var stupröret ska placeras (ca 15 cm från

vägghörn). Såga två snedställda snitt så öppningen

blir ca 10 cm. Slå ned kanterna i hålet, så förbättras

avrinningen. Använd ej vinkelslip.

Kapa rännan till rätt längd och lägg upp den i

krokarna.Tryck ned rännan mot krokens framkant

och vik om den främre låstungan.Vrid ned rännan

och lås med den bakre tungan.

Lutande takfot

Montage av rännkrok

För in den vikta kanten i rännans rundade del

(vulsten). Fäll över kupan mot rännans bakkant

och vik över låstungorna.

Till rak takfot kan Snabb- eller Compactkrok

användas. Lägg rännan i krokens framkant och

pressar den förbi ”pliggen” i bakkanten.

Viktigt! Använd aldrig vinkelslip eller skärutrustning som skadar rostskyddet.

Borsta alltid bort spån efter bådfilskapning.

1

Längd

+ 10 cm

2

3,5 cm

1

3

Rak takfot

Princip vid montage av kort- och Compactkrok.

Skarvning

2

Combigavel 114

UNI-gavel, för in gaveln i rännan. Slå fast den. Bryt

av den bakre förstansningen och vik om plåtfliken.

Combigaveln kan liksom UNI-gaveln användas till

rännans båda sidor. Låsning – se illustration.

Skarvning av rännor görs med rännskarven. För

ihop rännorna. Placera rännskarven i bakkanten

och tryck upp den mot rännan. Fäll ned låsningen,

med handen, mot rännan.

Längden på mellanstycket mäts enligt följande.

Tryck fast den övre rörvinkeln (1) på omvikningskupan

och rikta in den mot den tänkta stuprörsplaceringen.

Håll upp den nedre rörvinkeln (2) och

rikta den mot den övre. Avståndet mellan den nedre

rörvinkeln och väggen ska vara 35 mm. Justera

rörvinklarna så de kommer i linje med varandra.

Använd mätstickan som rätskiva. Mät avståndet

mellan rörvinklarna och lägg till 10 cm.

Då färdigkapade mellanstycke inte ingår i leveransen,

använd övre delen av ett stuprör.

3


4

Rörsvep

Rörsvep

Utkastare

Utkastare monteras då stupröret inte ansluts till

dagvattenröret. Borra och skruva med självgängande

skruv.

Fällbar utkastare

Montera den fällbara utkastaren på stupröret,

och samla upp regnvattnet.

Stuprörssvepet monteras 10 cm under den nedre rörvinkeln. I sten/tegelvägg förborras hål

för svepets stift/skruv. Borra i fogen, ej i stenen. Avståndet mellan rösvepen bör vara max 2

meter.

Montera samman rördetaljerna och anslut mot omvikningskupan. Kontrollera att röret sitter

rakt på väggen och längdjustera efter behov.

Stensvepet hängs på stiftet/skruven och fästes genom att vika runt den utstående piggen

på stiftbleckets underkant. Röret passas in i svepet och låses genom att vrida låsknappen ett

halvt varv medurs med en skruvmejsel.

Vid demontering öppnas svepet genom att vrida tillbaka låsknappen ett halvt varv och

därefter föra in mejseln i ett av demonteringshålen för

att lösgöra låsknappen. Träsvepen skruvas fast i väggen med montageskruv.

Grenrör 70° Överspolningsskydd

Används vid avvattning av flera tak via samma

stuprör.

Förhindrar vatten att spola över i innerhörnsvinklar.

Finns även som rakt överspolningsskydd.

Renstratt, skjutmuff och renstratt Lövis

Renstratten är en perfekt lövsamlare.

Skjutmuffen innebär att renstratten kan

demonteras.

Den självrensande stuprörssilen förhindrar

att skräp hamnar i dagvattenledningen.


Montering av plåtdetaljer

Vindskivelist

Ränndalsplåt

Vindskivelisten monteras nedifrån med det för-

c/c 400mm

stansade urklippet uppåt och överlappas 50 mm

enligt urklipp. Passdelar monteras alltid överst.

Infästning sker med Saphir Kombi IQ 4,8x35

c/c 400 mm. Underbeslag

Ränndalsplåt

c/c 400mm

Klammer

Underbeslag

Vindskivenock Ränndalsplåt 200

Nockbeslaget placeras ovanpå vindskivelisten.

Infästning sker med Saphir Kombi IQ 4,8x35

c/c 400 mm från ovansidan.

Ränndalsplåt

Underbeslag

Ränndalsplåt

c/c 400mm

Underbeslaget c/c läggs 400mmdirekt

på råsponten och överlappas

med takpapp (alt läggs under takboard).

Ränndalsplåten Klammer monteras nedifrån, plåtarna skall

överlappas minst 200 mm och tätas med silicon i

samtliga skarvar. Underbeslag En ränndalsnock placeras i överkant

för säker täthet. Infästning sker med Saphir

Kombi IQ 4,8x35 c/c 400 mm.

Ränndalsplåt 230 Ränndalsnock Ränndalsskopa

Underbeslaget läggs direkt på råsponten och överlappas

med takpapp (alt läggs under takboard).

Ränndalsplåten monteras nedifrån plåtarna skall

överlappas minst 200 mm och tätas med silicon

i samtliga skarvar. En ränndalsnock placeras i

överkant för säker täthet. Infästning sker med

klammer och Saphir Kombi IQ 4,8x35 c/c 400 mm.

Ränndalsnocken placeras ovanpå ränndalsplåten.

Infästning sker med klammer och/eller Saphir

Kombi IQ 4,8x35.

Ränndalsskopan ersätter 1½ panna (2-kup btg.

panna). Skopan fästes till undertak (läkten sågas

ur) med Saphir Kombi IQ 4,8x35. Vid takboard

kortlas en infästningsbräda mellan takstolarna.

Vinge mot fotbräda justerklipps. (Se detaljerad

instruktion bifogad i leverans.)

5


6

Väggbleck Kupfront Kupfrontshörn

Väggblecket förs in mot spikläkten och fästes

med spik. Blecket monteras nedifrån med det förstansade

urklippet uppåt. Underbeslag spikas och

överlappas med papp (alt annat tätband).

Kupfronten förs in mot spikläkten och fästes med

spik. Underbeslag spikas och överlappas med papp

(alt annat tätband). Vid skarvning av kupbeslaget

används trycktät popnit. Fasoneringslisten läggs

mellan takpannan och beslaget och fästes med

popnit.

Fotplåt Underbleck Överbleck

Monteras med överlappning 50 mm enligt förstansade

urklipp. Fotplåten överlappas med takpapp

(alt takboard). Infästning sker med skruv

c/c 400 mm.

Infästning sker med Bleckskruv RF 3,5x25

c/c 200 mm, anläggningskanten tätas med silicon.

Kupfrontshörnet monteras före väggblecket och

kupfronten. Infästning sker i beslagets bakkant.

De överlappande skravarna ska popnitas.

Infästning sker med Bleckskruv RF 3,5x25

c/c 200 mm. Beslaget monteras före panelmontage.


Montering av pulpettaksplåt

Fästplåt

Panna 2

Panna 3

Fästplåten infästes med 100 mm spik genom befintliga

hål i plåten och takpannorna till översta

bärläkten. Börja montera plåten över andra och

tredje takpannan sett från vindskivan

En fästplåt ska finnas under varje överbeslagsskarv,

skarvarna skall skruvas med bifogad montageskruv.

Överbeslaget anpassas mot vindskivan. Gör urklipp i vindskivebeslaget, 40x115 mm mot

framkant och fäst med montageskruv 4,2x25 mm.

400 mm

400 mm

Överbeslaget för pulpettak skall monteras med bifogad

montageskruv c/c 400 mm på ovansidan

och på beslagets framsida. Skarven skruvas med två

montageskruvar.

7


8

Plannja är ett av Europas ledande varumärken inom förädlade

tunnplåtsprodukter för bygghandel, plåtslageri och småhusindustrin.

Från våra produktionsanläggningar i Järnforsen och Landsbro levererar vi

produktsystem och logistiklösningar som bidrar till ett estetiskt,

enkelt och ekonomiskt byggande. Plannja är en garant för funktion i alla

led och ett hållbart byggande. Koncernen har 400 anställda och omsätter

ca 140 miljoner euro och tillhör SSAB koncernen, en ledande

tillverkare av svenskt kvalitetsstål.

www.plannja.se

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

PLANNJA STEINWALLS 2012 MAJ

More magazines by this user
Similar magazines