Bioheat värmeanläggningar - MW Power

mwpower.fi

Bioheat värmeanläggningar - MW Power

Bioheat värmeanläggningar


2

Energiproduktion med lokala

bränslen

Energiproducenter förlitar sig på MW Powers värmeverkslösningar. Flera decennier

av erfarenhet och nöjda kunder talar för oss.

EU:s mål är att bromsa klimatförändringarna och öka

användningen av förnybara energikällor avsevärt.

De förnybara energikällornas andel av EU-ländernas

energiförbrukning kommer att öka med 20 procent

fram till år 2020. I Finland ska andelen förnybara

energikällor i enlighet med Kyotoprotokollet vara

38 procent före år 2020. Förnybara energikällor löser

utmaningar inom leveranssäkerhet för energi samt

skapar nya företag och arbetstillfällen.

Vi fokuserar på teknik som utnyttjar lokala förnybara

bränslen och på service som täcker anläggningens

hela livscykel.

Lång erfarenhet och hög kompetens gör oss till en

ledande leverantör av små och mellanstora kraft-

och värmeverk i Europa.

Varför MW Power?

• Den mest erfarna aktören inom bioenergi

• Optimerade lösningar för kundens behov

• Teknik för effektivt bränsleutnyttjande

• Service under anläggningens hela livslängd

• Företaget är ekonomiskt stabilt och

tillförlitligt


Bioheat värmeanläggningar

Teknik för fjärrvärmeproduktion och industriella behov

Bioheat värmeanläggning bygger på

förbränningstekniken BioGrate.

Anläggningen kan levereras som

en komplett turnkey-leverans enligt

kundens önskemål eller som processanläggning.

Våra produkter är:

• hetvattenpannor för fjärrvärmeproduktion

• hetvattenpannor för industriella behov, t.ex. sågverk

• ångpannor för industriella processer

Eftersom anläggningarna i hög grad är automatiserade

kan de drivas obemannade med endast periodisk övervakning.

Tack vare värmeanläggningarnas arkitektur

och den låga bullernivån kan de även byggas i närheten

av bostadsområden. Anläggningarna konstrueras

och byggs för att uppfylla strikta miljökrav.

Savon Voima Oyj, Toivala

MW Power levererade år 2008 en 8 MW th Bioheat

värmeanläggning till Savon Voima Lämpö Oy.

Anläggningen producerar varmvatten till det lokala

fjärrvärmenätet. Bränslet är skogsavverkningsrester,

flis och frästorv från närbelägna skogar.

Typ av anläggning: Bioheat 8 MW th

Hetvattenpanna: 10 bar, 150 °C

Bränsle: Torv, flis och bark

3


4

Effektiv förbränningsteknik

Bioheat värmeanläggningar

konstrueras i enlighet med

kundens behov och det biobränsle

som finns tillgängligt.

Det viktigaste för att en anläggning ska

fungera störningsfritt är rätt förbränningsteknik

och en välkonstruerad bränsleinmatning.

Bioheat värmeanläggningar har antingen

en eller två matarskruvar beroende på vilket

bränsle som används.

Vi utvecklar kontinuerligt vår teknik för

energiproduktion med förnybara bränslen.

Den bästa förbränningstekniken

för biobränsle

Våra pannor utnyttjar effektivt olika biobränsle, t ex torv,

avverkningsrester, bark och flis. Vid eldning med den patenterade

BioGrate-tekniken kan bränslets fukthalt vara hela 67 procent.

Exempel på olika bränslen som kan eldas i

MW Power‘s Bioheat-anläggningar.

Träflis

Bark

Sågspån

Skogsavverkningsrester

Torv


BioGrate förbränningsteknik

BioGrate är en patenterad teknik med

ett roterande roster och en konformad

förbränningskammare.

Bränslet matas in underifrån i mitten av rosterbädden. Kammarväggarna

reflekterar värmen från lågorna och torkar bränslet som

finns mitt på rosterbädden, så att bränslelagret i förbränningszonen

kan brinna utan störningar. När bränslet har förbrukats faller askan

ner i en askbehållare fylld med vatten. Bioheat anläggningarna

levereras med effekt 4–17 MW th .

BioGrate och bränsleinmatning

• Roterande konformad rosterbädd

• Bränslet matas in mot mitten av roster

bädden med kraftiga skruvtranspor-

törer

• 3–5 roterande roster

• 2–4 stationära roster

• Stor rosteryta

• Reglerbar tillförsel av primärluft

• Effektivt askgaller

• Bottenaskan avlägsnas med vatten

• Rostret kyls genom gascirkulation

Utvecklingen av det patentskyddade BioGrate-systemet för effektiv

förbränning av biomassa började redan på 1990-talet.

Martinsons Trä AB, Bygdsiljum, Sverige

Typ av anläggning: Bioheat 10

Hetvattenpanna: 10 bar, 150 °C

Bränsle: Bark, sågspån, flis

Anläggningen producerar hetvatten till sågens

torkar. Sågverket är självförsörjande i fråga om

bränsle, eftersom man eldar med egen bark, flis

och sågspån.

5


6

Processchema

Bränsle

Vatten

Påfyllning

Rökgaser

Aska

Luft

6

Prestanda Bioheat

1

2

3

Typ Kapacitet MW th Pannkonstruktion Anmärkning

Inkommande vatten

Bioheat 4

4,0

IFT (eldrörpanna)

HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 6

6,0

IFT (eldrörpanna)

HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 8

8,0

IFT (eldrörpanna)

HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 10 10,0 IFT (eldrörpanna) HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 12 12,0 IFT (eldrörpanna)

HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 15 15,0 IFT (eldrörpanna)

HW / ST (hetvatten / ånga)

Bioheat 17 17,0 WT-FT (vattenrör-/eldrörpanna) HW / ST (hetvatten / ånga)

5

9

7

4

8

10

Utgående vatten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BioGrate-roster

Panna

Vattenpumpar

Vattenbehandling

Rökgasrening

Fläkt för förbränningsluft

Fläkt för återcirkulation

av gaser

Rökgasfläkt

Container för bottenaska

Container för flygaska


Underhåll genom hela livscykeln

Kraftanläggningar som

används och underhålls på

rätt sätt fungerar bäst.

Vår egen underhållsorganisation

garanterar högklassig

service som täcker allt från

reservdelsleveranser till

underhåll under Bioheat-

anläggningens hela livslängd.

Modifieringar och effekthöjningar

Vår service omfattar bland annat effekthöjande

åtgärder. Genom förbättring av förbränningskammarens

temperaturreglering,

byte av bränslekvaliteter och förbättring av

kylningen kan vi höja anläggningens effekt

med 10–30 procent. Ett projekt som år 2005

genomfördes på Liedon Lämpö Oy höjde

effekten för bolagets Bioheat-anläggning

från 4 till 5,5 MW th .

Vi erbjuder även modifiering av anläggningen

för eldning med ett annat bränsle än det

ursprungligen avsedda. Vi har bland annat

modifierat träeldade anläggningar till torveldade

och oljeanläggningar till gaseldade.

Service- och underhållsavtal

Ett heltäckande drifts- och underhållsavtal

garanterar att anläggningen fungerar

optimalt på lång sikt. Kunder som tecknat

underhållsavtal kan lättare förutse sina

underhållskostnader och nödvändiga uppdateringar.

Det årliga avtalet täcker även

support vid avbrott under uppvärmnings-

säsongen samt inspektioner under driftsstopp.

Prestandahöjande teknisk support

Vi erbjuder bland annat diagnostiktjänster,

inspektioner av utrustning och anläggningar,

bränsleanalyser och vibrationsmätningar.

Den moderna tekniken underlättar drift och

övervakning av anläggningar.

Driftsättning och utbildning

Specialiserad utbildning garanterar att anläggningen

används på rätt sätt. Utbildningar

kan även ordnas i samband med

uppdateringar och underhåll.

Reservdelar

Lagerhållningen av och tillgången på reserv-

delar bygger på ingående kunskaper om

kundernas behov. Serviceavtalen bidrar

till att våra kunder får reservdelar till bästa

möjliga pris.

Metsos och Wärtsiläs globala servicenätverk

stödjer vår verksamhet överallt i världen och

ser till att kunden har tillgång till underhåll i

sin närhet. Alla våra underhållstjänster finns

nära till hands för våra kunder tack vare vårt

nätverk som stöds av Metso och Wärtsilä.

7


Vapo Timber Oy, Hankasalmi sågverk

Fortum Lämpö Oy, Nummela

År 2007 levererade MW Power en värmeanläggning

till Fortum Lämpö Oy i Vichtis i Södra Finland.

En 6 MW th Bioheat-anläggning samt 3 + 5 MW th reserv- och spetspannor

eldade med olja ingick i turnkey-leveransen. Leveransen

omfattar BioGrate-pannanläggningar inklusive processutrustning,

byggnader, installation, driftsättning och utbildning.

Värmeanläggningen fungerar obemannad med fjärrövervakning från

Fortum Lämpö Oy:s kontrollrum i Esbo. Värmeanläggningen producerar

värme till fjärrvärmenätet som ägs av Nummelan Aluelämpö Oy.

Local energy solutions

MW Power är ett joint venture mellan Metso och Wärtsilä.

Företagets lösningar omfattar kraft- och värmeanläggnin-

gar. Vi fokuserar på innovativ teknik som utnyttjar förny-

bara, lokala bränslen. Vi är en av de ledande leverantörerna

av små och mellanstora kraft- och värmeverk i Europa.

MW Power AB

Box 77

576 22 Sävsjö

Tfn + 46 382 15820

Fax + 46 382 61501

info.mwpowerab@mwpower.se

www.mwpower.se

Bioheat för industriella behov

MW Power levererade år 2009 ett värmeverk till

Vapo Timber Oy:s sågverk i Hankasalmi.

Anläggningens effekt är 10 MW th och bränslet är bark, sågverkets

restprodukter och stycketorv. Den producerade värmen går till

sågverkets torkar och uppvärmning av lokaler.

Typ av anläggning: Bioheat 10 MWth Hetvattenpanna: 10 bar, 150 oC Bränsle: Restprodukter från sågning och stycketorv

Reservpanna: 6 MW (olja)

th

Typ av anläggning: Bioheat 6 MWth Hetvattenpanna: 16 bar, 150 oC Bränsle: Träflis och frästorv

Reservpanna: 3 + 5 MW (olja) th

Rätt till förändringar förbehålles.

091111

Similar magazines