Läs mer i den bifogade pdf-filen - Värmlandstrafik

varmlandstrafik.se

Läs mer i den bifogade pdf-filen - Värmlandstrafik

Stationsmiljö i fokus

Infrastruktursatsningar på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan


Moderna stationsmiljöer är

viktiga i fördubblingsarbetet

Stationsmiljön ger en tydlig signal till både de som reser i

dag och framtida resenärer om kollektivtrafikens kvalitet

och komfort. Med den övertygelsen har nio tågstationer

i Värmland moderniserats genom infrastrukturprojektet

Full Koll.

Totalt har sju miljoner kronor investerats i stationsbyggen på

sträckorna mellan Kil och Torsby och Karlstad och Charlottenberg.

Lena Thorin, Värmlandstrafik, är projektledare och

övertygad om att investeringarna gör nytta för det regionala

målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

– Generellt tror jag att infrastrukturen, hur det ser ut runt

hållplatser och stationer, har stor betydelse för upplevelsen av

kollektivtrafiken. Talar man om järnvägsstationer i ett historiskt

perspektiv har de haft något av en central punkt i många

värmländska orter men i takt med tiden har många tyvärr

sjunkit i standard. Det har en negativ inverkan om man vill

få fler att resa kollektivt, säger hon.

I dag har projektet genom uppväxlade EU-medel lyft många

stationsmiljöer till en modern standard. Genom till exempel

taktila plattor och handikappramper har tillgängligheten för

personer med funktionnedsättning ökat. För övriga pendlare

har attraktiviteten ökat genom bland annat asfalterade bilparkeringar,

cykelparkeringar med tak, informationstavlor

och väderskydd.

Störst investeringar har gjorts i Fryksdalen då järnvägen

här är en enbart regional angelägenhet. Från norr till söder

har Torsby, Lysvik, Sunne, Västra Ämtervik och Bäckebron

moderniserats. Valet av stationer som fått sig en ansiktslyft-

En rad nya informationstavlor möter i dag resenärer längs Fryksdalsbanan, här i Torsby.

– 2 –

ning ger en fingervisning om hur Värmlandstrafik

planerar framtida prioriteringar

på banan.

– De här stationerna är viktiga framöver.

Genom Full Kolls investeringar håller

de numera också en hög standard,

säger Lena.

Arbetet inom Full Koll har mål i olika Lena Thorin

skikt. Att hitta nya och bättre samverkansformer

mellan olika intressenter i

infrastrukturprojekt för kollektivtrafiken

har varit centralt.

Hans Olsson är anställd byggledare

inom projektet. Med många års erfarenhet

av att jobba med olika typer av byggen

i Värmland ser han en betydligt förbättrad

dialog mellan Värmlandstrafik,

Hans Olsson

Trafikverket och involverade kommuner.

– Jag ser en stor skillnad på samverkan. I dag vet man vem

man ska vända sig till i de olika organisationerna. Projektet

har bidragit till att vi har fått chans att lära känna varandra.

Utöver denna vinst ser han också en kulturförändring på

Trafikverket med en tydligare lokal organisering.

Han ser också att en attitydförändring hos kommunerna,

från en skeptisk syn på projekten till en ny typ av intresse.

– När Eda kommun såg hur bra stationen i Åmotfors blev

kontaktade de mig för att se över en lösning för Charlottenberg

också. Kommunerna inser i dag att det är viktigt att

kunna erbjuda sina invånare en bra kollektivtrafik.


u

KoNGSVINGEr

CHArLoTTENBErG

ÅMoTForS

ArVIKA

STATIoN DÄr FULL KoLL GJorT INVESTErINGAr

EDANE

HöGBoDA

– 3 –

TorSBy

LySVIK

KArLSTAD

SUNNE

VÄSTrA ÄMTErVIK

BÄCKEBroN

ToLITA

gemensamma (trafikverket/full koll/ respektive kommun) satsningar på värmlandsbanan & frYksdalsbanan :

u charlottenberg

• Cykelparkering under tak

• Komplettering av sittplatser under

skärmtak

• Förbättrad information angående

busshållsplats och tider

• Taktila plattor mellan pendelparkering

och stationsbyggnaden

u åmotfors

• Asfalterad pendelparkering

• Cykelparkering under tak

• Belysning

• Handikappramp till perrrong

• Ledstråk med plattor på perrongen

• Ledstråk vid korsande spår

• Asfaltering av perrong

• Kompletterande räcke mellan perrong

och parkering

• Ledstråk från buss till perrong

u edane

• Cykelparkering under tak

• Utökning samt asfaltering av pendelparkering

• räcke mellan perrong och pendelparkering

• Två nya väntkurer

u hÖgboda

• Cykelparkering under tak

• Belysning

• Informationstavla

• Ledstråk, klocka, stationsnamn

och perrongnummer

u bäckebron

• Två nya handikappanpassade

plattformar

• Väntkur och ny belysning

KIL

• Bytesparkering med cykelställ

under tak

• Digital tavla på perrong

u västra ämtervik

• Förlängning av befintlig plattform

- handikappanpassad

• Två väntkurer samt ny belysning

• Pendelparkering och cykelställ

under tak.


u

stationsmiljÖ i fokus

Full Koll startade 2009 för att förbät-

tra kollektivtrafikens infrastruktur i

form av hållplatser och bytespunkter i

regionen. Målsättningen för Värmlandsbanan

och Fryksdalsbanan var

att öka attraktiviteten och tillgängligheten

samt att öka användbarheten

för personer med funktionsnedsättning.

På Fryksdalsbanan var också målsättningen

att koordinera dessa åtgärder

med Trafikverkets projekt med

ombyggnad av perronger för anpassning

till de längre tågsätten.

Totalt har investeringarna landat på

sju miljoner kronor. Av dessa har

Sunne och Torsby kommun lagt in

cirka 2,5 miljoner kronor.

• Digital tavla på perrong.

u sunne

• Handikappanpassad mittperrong

• Två väntkurer, belysning samt två

bänksoffor

• Bytesparkering

• Angränsande staket mot öster för

att hindra folk att gena över spåren

• Två nya digitala tavlor

• Handikappramp till väntsal

u lYsvik

• Förlängning av befintlig plattform.

- handikappanpassad

• Belysning

• Pendelparkering med cykelställ

under tak

• Digital tavla på perrong

u torsbY

• Förlängning av befintlig plattform.

- handikappanpassad

• Väntkur, belysning, cykelställ under

tak samt informationstavla

• Bytesparkering

• Ny digital tavla på perrong

Gemensamma handlingsplaner med resenärerna i centrum är viktiga, menar Bengt Rydhed.

Rätta prioriteringar

via en gemensam bild

Bengt Rydhed representerar Trafikverket i Full Kolls styrelse.

– Samma världsbild av en attraktiv kollektivtrafik är viktig eftersom vi har

gemensamma kunder – resenärerna.

En central målbild i Full Koll-projektet

har varit att hitta nya och bättre

samverkansformer mellan olika intressenter

i infrastrukturprojekt för

kollektivtrafiken. Bengt Rydhed är

ställföreträdande chef för Trafikverket

region Väst och sitter med i Full Kolls

styrgrupp.

– Genom att regelbundet mötas

och diskutera hur vi genomför prioriterade

åtgärder skapar vi en gemensam

syn på utvecklingen av kollektivtrafiken

och gör avvägda åtgärder,

menar han.

Ett tydligt exempel på hur viktigt

detta är står Fryksdalsbanan för. Genom

Full Kolls satsningar längs järnvägen

understrykte projektets partners

banans betydelse för regionen.

– Det skrevs också en avsiktsförklaring

inför denna planeringsomgång

2010-2021 där region, kommuner

och Värmlandstrafik var med och

visade att banan är viktig på kort och

lång sikt. Långsiktig trafikering utlovades

och en ny virkesterminal byggdes.

Det innebär att Fryksdalsbanan

pekats ut som en viktig bana regionalt

och då blir det enklare för Trafikverket

att prioritera satsningar. Banan

– 4 –

fick sedan stora

problem med bärigheten

och då

ordnades bärighetsmedel

fram.

2011 beslutade

Trafikverket att

satsa 72 miljoner Bengt Rydhed

kronor på bärighetshöjande åtgärder

under sommarperioderna 2011 och

2012. Vintern 2012 stod det klart att

Trafikverket dessutom beslutat att investera

drygt 20 miljoner kronor i ett

nytt mötesspår vid Lysvik som kommer

att göra trafiken effektivare

Att vara med i ett projekt som Full

Koll är intressant för Trafikverket på

flera plan.

– Trafikverket anser sig vara en

viktig samverkande aktör för att skapa

en attraktivare kollektivtrafik i Sverige

och i Värmland. Full Koll erbjuder en

möjlighet att vara med och växla upp

EU-medel för att nå detta.

Samarbetet är också elementärt.

– Det är viktigt att vi även i framtiden

har fortsatta gemensamma handlingsprogram,

i vilka resenärens bästa

är i centrum.


Logiska steg mot framtiden

För Värmlandstrafik har satsningarna inom Full Koll

varit logiska steg mot framtiden. De stationer som Full

Koll investerat i är också de stationer som Värmlandstrafik

vill satsa på framöver.

– När vi valde vilka stationer vi skulle satsa på inom Full Koll

tog vi hänsyn till en rad faktorer. Vilka stationer som många

resenärer reser till och från samt vilka orter kommunerna

själva pekat ut som viktiga i översiktsplaner, det vill säga vilka

stationer som är strategiskt viktiga ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till körtider,

att stoppen inte hindrar tågen att åka med den hastighet som

de har kapacitet till, menar Lars Bull, vd på Värmlandstrafik.

Just denna typ av dialog mellan olika parter har varit av

central betydelse för projektet. Även om samverkan varit viktigt

sedan tidigare satte projektet denna fråga än högre på-

Värmlandstrafiks agenda. Något som gett resultat.

Sunne kommun vet värdet av Fryksdalsbanan.

– För oss är järnvägen en tillväxtfaktor, både i form av

persontransporter och godstransporter, menar Ola Persson,

kommunalråd i Sunne kommun.

Kommunens egna strategier som berör infrastrastruktur har

sammanfallit väl med de satsningar som gjorts inom ramen

för Full Koll de senaste åren. Därför var det också intressant

att gå in och satsa pengar i projektet, att växla upp medlen.

– Det har varit ett sätt för oss att bidra till en snabbare

utveckling längs banan så att kollektivtrafiken i sin tur kan

bidra till kommunens utveckling.

Både tillgängligheten och användbarheten har ökat markant

på de stationer längs Fryksdalsbanan där medel satsats.

Något som Ola Persson är säker på bidrar till nöjdare resenärer.

– Vi har inte hört några motsatta reaktioner på kommunen

och det brukar betyda att folk är nöjda.

De stationer som det satsats på i Full Koll är också de stationer som Värmlandstrafik vill satsa på framöver.

– Genom projektet har vi lärt oss hur

olika parter tänker. I dag har vi bättre förståelse

för våra respektive roller och en ny

medvetenhet i att det krävs ett nära samarbete

för att nå någon vart. Dialogen

fungerar väldigt bra i dag. Beviset för det

tycker jag är de 100 miljoner kronor som

Trafikverket så hastigt har bestämt sig för

att investera i förbättringar i Fryksdalsbanan,

menar Lars.

Detta är ett av projektets goda effekter. Att det dessutom ser

snyggt ut på Fryksdalsbanan samt på sträckan mellan Karlstad

och Charlottenberg är ett stort plus.

– Det gäller att stationerna håller en viss standard. Kollektivtrafik

ska vara en helhetsupplevelse, i den är stationsmiljöerna

mycket viktiga.

”Järnvägen är en tillväxtfaktor för kommunen”

– 5 –

För Sunne kommuns del är kollektivtrafiken

viktig av flera anledningar, inte minst

för att möjliggöra arbetspendling till och

från kommunen.

– Sunne och Karlstad hänger allt starkare

ihop. Tätare turer på Fryksdalsbanan

gör att arbetsmarknaden vidgas.

Lars Bull

Därför är projekt som Full Koll värde- Ola Persson

fulla då fler tillsammans kan genomföra större förändringar

än en part klarar av på egen hand

– Genom att alla inblandade har varit med och dragit i

sina tåtar har många lyckade investeringar kommit till stånd.

Ett samarbete som lett till ökad dialog.

– Jag tror att det är jätteviktigt att olika samhällsaktörer

ser hur beroende vi är av varandra för gemensamma resultat.

Att prata med varandra i stället för om varandra för lösningar.


u

full koll

Full Koll är ett infrastrukturprojekt som drivs av Värmlandstrafik tillsammans med

Trafikverket och region Värmland. Projektet delfinansieras av EU och kommer att omsätta

38 miljoner kronor under perioden 2009-2012.

produktion Marknadsavdelningen Värmlandstrafik

tryck Lenanders grafiska, april 2012

projektwebbplats varmlandstrafik.se/fullkoll