pdf, nytt fönster - Västfastigheter - Västra Götalandsregionen

vastfast.vgregion.se

pdf, nytt fönster - Västfastigheter - Västra Götalandsregionen

Söd r a Äl vsb or g s Sj u k h u s

Tehuset

Byggnad 14

- Vägledning för användare


Innehållsförteckning

Redigerad 2010-05-20

INLEDNING...................................................................................... 4

Husguide .............................................................................................................4

Allmän information ..............................................................................................4

BYGGNADEN.................................................................................... 5

Orientering ..........................................................................................................5

Hissar ..................................................................................................................6

Tehuset................................................................................................................7

Håltagningar ........................................................................................................8

Felanmälan...........................................................................................................8

Bil och cykelparkering ..........................................................................................9

SITUATIONSPLAN ............................................................................ 10

INFORMATION TILL FUNKTIONSHINDRADE .............................................. 11

Bilparkering........................................................................................................11

WC .....................................................................................................................11

Skyltning............................................................................................................12

DÖRRMILJÖER ................................................................................ 13

Passerkort..........................................................................................................13

Saltolås ..............................................................................................................14

Nycklar...............................................................................................................14

RUMSTYPER................................................................................... 15

ALLMÄN SERVICE ............................................................................ 16

Incheckning .......................................................................................................16

Västfastigheter...................................................................................................16

Förändring av inredning och ytor........................................................................16

Lokalvård ...........................................................................................................17

Posthantering.....................................................................................................17

Avfallshantering, - konventionellt, och farligt, avfall............................................17

Ankommande gods ............................................................................................18

Rörpost ..............................................................................................................19

HYGIEN........................................................................................ 21

INNEKLIMAT .................................................................................. 23

Allmänt ..............................................................................................................23

Slussar till isoleringsrum ....................................................................................24

Green building ...................................................................................................24

EL, TELE OCH DATA ......................................................................... 25

2


3

Redigerad 2010-05-20

Elkraft ................................................................................................................25

Eluttag ...............................................................................................................25

Patientterminal...................................................................................................27

BRANDSKYDD OCH SÄKERHET............................................................. 28

Brandlarm ..........................................................................................................28

Sprinkler ............................................................................................................30

Utrymning..........................................................................................................31

Hiss vid brand ....................................................................................................31

Brandceller.........................................................................................................32

Släckutrustning och första hjälpen .....................................................................32

Ventilation vid brand..........................................................................................32

Dörrfunktioner vid brand....................................................................................33

Utrymningsdörrar...............................................................................................34

Belysning vid brand............................................................................................34

LARM OCH KALLELSEANLÄGGNING ....................................................... 35

Kallelsesignal .....................................................................................................35

Vårdtagaren:...................................................................................................35

Personalen:.....................................................................................................36

Kallelsesignal - Team.........................................................................................38

Vårdavdelning plan 3- 6 ..................................................................................38

Nödsignal hiss ...................................................................................................39

Akutlarm............................................................................................................40

Bevakning och inbrottslarm................................................................................40

Brandlarm ..........................................................................................................40

BELYSNING.................................................................................... 41

Allmänt ..............................................................................................................41

Korridorer ..........................................................................................................41

Vårdrum.............................................................................................................42

Administrativa arbetsplatser...............................................................................42

Hisshallar...........................................................................................................42

MEDICINSKA GASER ......................................................................... 43

Allmänt ..............................................................................................................43

Överkoppling till reservgasdrift ..........................................................................44

ÖVRIGA INSTALLATIONER .................................................................. 45

Taklyftar ............................................................................................................45

Disk- och spoldesinfektorer ................................................................................45

Takhängda undersökningslampor ......................................................................46

Brandgardiner ....................................................................................................46

GÅRDSPLANEN ............................................................................... 47


INLEDNING

Husguide

Redigerad 2010-05-20

Denna husguide har tagits fram med syftet att beskriva huset och dess

funktioner på ett enkelt sätt, som ett stöd vid nyttjandet av lokalerna.

Husguiden är framtagen under december 2009 av Västfastigheter, som

förvaltar fastigheten, och är upprättad av Vendela Blackenfelt. Vi hoppas att

ni med hjälp av denna guide skall finna god information och trivas i era

lokaler.

Är det något ni vill fråga angående byggnaden eller guiden är ni välkomna att

kontakta Västfastigheters ansvarige förvaltare för Södra Älvsborgs Sjukhus.

För verksamhetsanknutna frågor skall Södra Älvsborgs Sjukhus kontaktas.

Allmän information

Adress: Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås

Byggår: 2008 - 2009

Förvaltare: Arne Söderberg, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Fastighetsbeteckning: Samariten 4

Bruttoarea: ca 20 000 m².

Hyresgäst: Södra Älvsborgs Sjukhus

4


BYGGNADEN

Orientering

5

Redigerad 2010-05-20

Tehuset ligger i anslutning till huvudbyggnaden, by 4 och 6, och kan nås via

alla plan, plan K1- 8. På bilden nedan kan man följa kommunikationsvägar,

för patienter såväl som för transporter.


Hissar

Redigerad 2010-05-20

I byggnaden finns 3 sänghissar, placerade i den norra delen, som går mellan

plan k1 och plan 8, och en personhiss i navet som går från plan K1 till plan

2. En av hissarna, sänghiss H107 går till plan 9.

Sänghissarnas hisskorg är 1800 mm bred och 2700 mm djup och kan lyfta

2650 kg. Fritt dörrmått är 1400 mm. Hissen är utrustad med talsyntes som

meddelar på svenska start, färdriktning och ankomst. Vid brandlarm får

hissen inte användas.

Vid strömavbrott går hissen till närmsta våning och öppnar dörrarna.

Hissen är försedd med nyckelströmställare för uppställning av dörrar vid städ

som då tar bort yttre anrop.

Sängkörning styrs av slinga i golvet framför den mittersta av hissarna och vid

placering av sängen över slingan trycker man på anropsknapp

Sängtransport .

Akutkörning styrs via nyckelströmställare.

Se avsnittet Brandskydd och säkerhet

vid brand.

Se avsnittet Larm för information om nödsignal i hiss.

för information om hissens funktion

Se röda markeringar på ritning s. 5 för placering av hissarna.

6


Tehuset

Lokalerna är planerade för patientnärmre vård där personalen är

7

Redigerad 2010-05-20

indelad i grupper, som ansvarar för sju patienter var. De sju enkelrummen

ligger i direkt anslutning till en teamstation från vilken personalen

organiserar sitt arbete.

Tehuset består av 6 vårdplan, plan 3- 8. På plan 2 befinner sig DKA, ENDO

samt smärtmottagning. Arbetsterapi samt sjukgymnastik finns på plan 1.

Plan 9 består av tekniska system och så också plan K1, men där finns även

omklädningsrum samt förråd.


Håltagningar

Redigerad 2010-05-20

Generellt gäller att Västfastigheter skall kontaktas vid håltagning i bjälklag

och väggar av betong. Håltagningsmöjligheter finns, men bör utredas från

fall till fall.

Bjälklag

Endast begränsade möjligheter finns i plan 1,2 samt plan 4- 8 för håltagning i

förspända bjälklag av betong.

Bjälklag på plan 3 innehåller ingjutna avlopp som finns uppmärkta ovan

undertak i plan 2.

Väggar

OBS! Vissa innerväggar innehåller dragstag som är uppmärkta med

varningslappar på väggarna, ovan undertak. Dessa dragstag hjälper till att

staga upp huset och får absolut inte borras av.

Felanmälan

Felanmälan kan göras dygnet runt till kundmottagningen på Västfastigheter,

telefonnr: 033- 616 20 00.

Kundmottagningens öppettider är: 07:30 16:00

Eller gå in på http://vastfast.vgregion.se.

Där finner ni även mer information om hur ni går tillväga.

Ni kommer att lägga er order i Weblord direkt mot Västfastigheters

arbetsordersystem. För att kunna lägga ordern måste man ha ett lösenord,

detta kan fås av kundmottagningen på Västfastigheter.

Vi hoppas att detta arbetssätt ska innebära att vi snabbare kan ge

information samt återkoppla utfört arbete.

Om du har frågor om hur formuläret skall fyllas i, ta kontakt med

kundmottagningen så hjälper de gärna till.

8


Vid felanmälan skall alltid rumsnumret anges, se bild nedan.

9

Redigerad 2010-05-20

Vid akuta ärenden övrig tid, ring SÄS växel: 033- 616 10 00 för sökning av

jour.

Bil och cykelparkering

Besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser vid by 10 och by 14,

eller parkeringsdäcket framför huvudbyggnaden.

Personal kan kvittera ut ett parkeringsstillstånd för parkering på övriga

parkeringsplatser. Kontakta Johan Aneljung, 033- 616 33 50 för frågor kring

parkeringstillstånd.

Cykelställ finns vid by 3 utmed kortsidan samt framför huvudentrén i nära

anslutning till busshållplatserna. Mindre cykelparkeringar finns fördelade

runt sjukhusområdet.


SITUATIONSPLAN

Redigerad 2010-05-20

På situationsplanen nedan är den nya vårdbyggnaden Tehuset markerat i

svart.

10


INFORMATION TILL FUNKTIONSHINDRADE

Bilparkering

11

Redigerad 2010-05-20

Angöringsplats, finns precis framför entrén till förlossningen samt parkering

för fordon med handikapptillstånd. Angöringsplatsen bidrar till att personer

med olika funktionshinder självständigt eller med personligt stöd kan

parkera sitt fordon i nära anslutning till de entréer i byggnaden som är

avsedda för allmänheten

Entréer

Entré finns i huvudbyggnaden och i anslutning till denna entré finns en

karuselldörr och dessutom en gångdörr försedd med tryckknapp för

automatisk dörröppning. Taktila stråk in till stora entrén finns från

busshållplatsen framför huvudbyggnaden.

Samtliga våningsplan i Tehuset nås via stora entrén och vidare via hiss från

by 6. Man kan även ta sig från parkeringsplatsen via förlossningsentrén in till

plan 2 i Tehuset och senare vidare till respektive våning via de tre

sänghissarna i den norra änden av huset.

WC

På varje våningsplan finns det minst en toalett som är anpassad för

funktionshindrade, s.k HWC.


Skyltning

Redigerad 2010-05-20

Skyltningen är gjord med taktil text fram till respektive avdelning. Tidigare

på SÄS har man skyltat med hela namnet på den verksamhet som befann sig

på respektive plan. Den nya avdelningsbenämningen är mer allmän, ex.

Avdelning E 81, får sitt namn av att den befinner sig vid trapphus E, plan 8

och enhet 1.

Vid ingången till varje vårdrum sitter en skylt med rumsnummer, som även

här presenterar informationen i taktil text.

12


DÖRRMILJÖER

Passerkort

Samtliga kortläsare i Tehuset är beröringsfria.

13

Redigerad 2010-05-20

Dörrar in till vårdenheter från trapphus är upplåsta dagtid. Under kvällstid

kommer de att vara låsta och kräver behörigt passerkort för att öppna.

Inifrån så kan dock dörrarna öppnas utan upplåsning. Vid låsta dörrar i

trapphus E in till vårdenheter kan patienter och anhöriga använda sig av en

ringklocka för att påkalla personal som kan öppna inifrån.

Kortläsare

Ringklocka


Saltolås

Redigerad 2010-05-20

Saltolås sitter i dörrar in till miljörum på samtliga våningsplan. Dessa lås

öppnas med beröringsfria passerkort. Det är chipet i kortet som aktiverar

upplåsningen. Dessa lås kräver att man uppdaterar sitt passerkort med

hjälp av en aktiveringsläsare. Detta måste man göra i 2 veckors- intervaller

för att kunna komma in i miljörummen. I Tehuset sitter det en sådan

aktiveringsläsare på plan K1, i trapphuset i Modul 1. Det kommer att placeras

ytterligare aktiveringsläsare vid personalentrén i byggnad 10 samt vid

uthämtningen av personalkläder i by 13.

Nycklar

Saltolås Aktiveringsläsare

För tillgång till nycklar till Patientgarderober, medicinskåp m.m kontaktas

Securitas som har ansvaret för dessa nycklar.

Kontaktnummer: 033- 616 12 75.

14


RUMSTYPER

15

Redigerad 2010-05-20

På varje vårdplan finns det 18 enkelrum, 3 st tvåpatientrum samt 2 rum för

dagvård med möjlighet att vårda 3 patienter. Plan 3- 8 ser likadana ut, med

undantag för plan 7 där det även finns slussar till 4 vårdrum. På varje plan

finns desinfektionsrum, behandlingsrum, förråd, läkemedelsrum,

patientmatsal, kök, personalrum, teamrum, miljörum och teknikutrymmen.

Plan 1 och 2 har en helt annan indelning då dessa våningar inte är vårdplan.

På plan 2 finns 4 operationssalar för dagkirurgi samt 4 st endoskopisalar.

Plan 2 har också desinfektionsrum, apparatförråd, sterilt förråd och

läkemedelsrum, uppvakningsrum och rum för hemskick.

På denna våning ska även smärtmottagningen verka och har då ett antal

behandlingsrum till sin hjälp.

På plan 1 verkar arbetsterapi och sjukgymnastik. Här finns 2 stora

gymnastiksalar, behandlingsrum, träningsrum, personalrum, värmerum,

ortosrum, omklädningsrum och ett stort antal administrativa arbetsplatser.

Dessutom finns det ett bildrum och ett stort konferensrum.


ALLMÄN SERVICE

Incheckning

Redigerad 2010-05-20

I huvudentrén på Södra Älvsborgs Sjukhus skall samtliga vårdtagare anmäla

sig och detta gäller allmänt för hela sjukhuset. I Tehuset finns det på

samtliga vårdplan en disk, det så kallade Navet, där man kan få information

och guidning. På plan 1 och 2 finns det dessutom incheckningsdiskar

Västfastigheter

Västfastigheters driftpersonal svarar för service inom Södra Älvsborgs

Sjukhus med drift och skötsel av byggnad och mediaförsörjning.

Förändring av inredning och ytor

Det är inte tillåtet att på egen hand ta hål i väggar eller tak för att sätta upp

hyllor, lampor o dyl. Västfastigheters drifttekniker skall alltid kontaktas. De

har vetskap om väggmaterial, bärförmåga och vilken typ av fastsättning som

krävs.

Vid önskemål av förändringar av lokalerna eller byggnadens installationer

måste samråd först ske med verksamhetens lokalsamordnare innan kontakt

tas med Västfastigheter.

16


Lokalvård

17

Redigerad 2010-05-20

Lokalvården, den löpande städningen, sköter Närservice. Kontaktperson:

Helena Lehto, telefonnr: 033- 616 12 78.

De sköter även fönsterputsningen. De stora glaspartierna i anslutning till

trapphusen samt partierna i patientmatsal och kök är utvändigt

självrengörande.

Detta innebär att med hjälp av sol och regn så skall fönstren självmant hålla

sig rena.

Posthantering

Utdelning och insamling av intern såväl som extern post fram till adressaten,

tillgodoses av Närservice. Kontaktnummer: 033- 616 21 80

Avfallshantering, - konventionellt, och farligt, avfall

På varje våning finns ett miljörum där brännbart avfall och tvätt hanteras.

Dessutom sker här övrig sortering av avfall, så som: batterier, papper m.m

I Miljörummet finns 2 nedkastluckor, en för tvätt och en för brännbara sopor.

Ovan varje lucka sitter det en säkerhetsföreskrift kring hanteringen av

nedkasten.


Röd lampa vid tvättinkasten skall vara släckt innan det går att kasta

Redigerad 2010-05-20

sopor/tvätt. Grön lampa indikerar ok att det är fritt fram att störta sopsäck i

nedkastet.

Röd lampa indikerar att kärlväxlaren ställer om till annat kärl nere i

soprummet i plan K1 eller att nedkasten används på en annan våning. Röd

lampa som blinkar indikerar aktivitet i soprummet och vänta då tills lampan

släcks.

Vid fel kontakta Västfastigheters driftavdelning.

För skrymmande avfall var god kontakta Transportavdelningen för

bortforsling. Kontaktnummer: 033- 616 19 53

Ankommande gods

Leveranser skall ske via godsmottagningen för vidare transport till respektive

verksamhet.

18


Rörpost

19

Redigerad 2010-05-20

I Tehuset finns rörpost för säker och snabb transport av analysprover m.m.

Systemet i Tehuset skiljer sig inte från övriga rörpostsystemet på SÄS, utan

fungerar på samma sätt.

Stationerna på plan 2 befinner sig i navet och på plan 3- 8 i nära anslutning

till avdelningsstationen i samma rum som kopieringsapparaterna.

Stationer med display har en alfanumerisk display med knappsats. På

displayen visas adress, menyer och meddelanden från stationen.

Knappsatsen används för att styra stationen, t.ex. för att ange adress vid

sändning, navigera i menyer, osv.

Varje rörpoststation har ett eget apparatnummer samt en hemmaadress och

detta kan ses i den nedre högra delen av själva stationen.


På stationspanelens knappsats finns tre lysdioder som visar stationens

status:

Redigerad 2010-05-20

Vid fel eller brister kontakta Västfastigheters kundmottagning för åtgärd.

20


HYGIEN

Vårdrum:

21

Redigerad 2010-05-20

På alla vårdrum ska det finnas förutsättningar att utföra basala hygienrutiner,

dvs det ska alltid finnas handdesinfektion, handskar och plastförkläden.

Ytdesinfektion ska finnas på vårdrummen för punktdesinfektion.

Avfall försluts direkt och tas ut från rummet.

Patienttoalett:

Duschdraperi måste tvättas mellan varje patient för att inte utgöra en

smittkälla.

Toalettens sittring ska vid behov avlägsnas för att kunna rengöra och

desinfektera toalettstolen.

Avfall försluts direkt och tas ut från rummet.

Samtliga vägghängda toalettstolar i anslutning till vårdummen på Tehuset,

skall klara en belastning på minst 300 kg under 1 timme när vikten är

applicerad i centrum av skålen. Detta är specificerat i standarden EN997 samt

NT- VVS120 (Nordisk standard).

Standarden får ej publiceras i denna skrift emedan de skyddas av

upphovsrättslagen men går att finna på länken nedan:

http://www.ifo.se/?id=215&type=43

Vid behov, när tyngre patienter (>300 kg) gästar vårdplanen, så är det

lämpligt att använda toaletten i navet, HWC, som erbjuder mer plats kring

toaletten, samt är golvstående.

Desinfektionsrum:

I ett desinfektionsrum ska det finnas förutsättningar att utföra basala

hygienrutiner, dvs det ska alltid finnas handdesinfektion, handskar och

plastförkläden.

Ytdesinfektion ska finnas i desinfektionsrummet för all punktdesinfektion.

Tvätt och sopsäck försluts innan transport till miljörummet.


Minidesinfektionsrum:

Redigerad 2010-05-20

I ett minidesinfektionsrum ska det finnas förutsättningar att utföra basala

hygienrutiner, dvs det ska alltid finnas handdesinfektion, handskar och

plastförkläden.

Ytdesinfektion ska finnas i minidesinfektionsrummen för all

punktdesinfektion.

Tvätt och sopsäck försluts innan transport till miljörummet.

Avdelningskök:

Avdelningsköket används bara av personal, aldrig av patienter och/eller

anhöriga.

Lås gärna dörr från kök till patientmatsal då avdelningen är lågbemannad.

Disk från patientrum ska aldrig tas in i köket utan stannar i disk förrummet.

Köket ska ha separat städutrustning, som förvaras i disk förrummet.

Patient och/eller personal får inte förvara privata livsmedel i avdelningsköket.

Dagvårdsrum:

I dagrummet ska det finnas förutsättningar att utföra basala hygienrutiner,

dvs det ska alltid finnas handdesinfektion, handskar och plastförkläden.

Rent förråd:

All avemballering sker i källarplanet.

Höggradigt rena och sterila produkter förvaras separerade från andra

produkter med lägre renhetsgrad.

Hållbarhet för sterila produkter i bibehållen avdelningsförpackning är

vanligtvis 5 år. Om produktförpackningen tas ur avdelningsförpackningen

sjunker hållbarheten till 1 år. Detta förutsätter att förpackningen är hel och

torr.

Handdesinfektion ska finnas.

Närförråd Tvätt:

Vid hantering av ren tvätt ska det finnas tillgång till handdesinfektion.

22


INNEKLIMAT

Allmänt

23

Redigerad 2010-05-20

För att få bra luftkvalitet på lokalerna är ventilationen behovsstyrd. Det

innebär att ventilationen styrs via närvaro och temperaturgivare.

Luftomsättningen anpassas alltså automatiskt efter person- och

värmebelastningen utöver ett kontinuerligt grundflöde, och spar på så sätt

energi.

För uppvärmning används radiatorer/konvektorer och termostaterna på

dessa styrs av tilluftsdonen som i sin tur är inställda för att hålla en

rumstemperatur på ca 22 °C.

I vårdrum så tempereras tilluften med hjälp av kylbafflar.

I vårdrum, arbetsplatser, bakom teamstationer och i personalrum kan

temperaturen regleras via regulatorer på vägg (se bild nedan).

Tänk på att en manuell reglering av temperaturen kan ta lång tid på grund av

byggnadens värmetröghet. Byggnadsstommen lagrar värme och kyla och

motverkar snabba förändringar.

Rumsregulator Kylbaffel

Bild på ett tilluftsdon i ett rum.


Slussar till isoleringsrum

På plan 7 finns 4 vårdrum som har en sluss med dubbla dörrar mellan

Redigerad 2010-05-20

korridor och vårdrum. Ventilationen i dessa rum är utformad för att skydda

patient mot luftburen smitta .

Detta innebär att övertryck skall råda i vårdrum och sluss mot angränsande

korridor. Övertryck innebär att man låter ventilationen föra in mer luft i detta

utrymme än i intilliggande rum/utrymmen. Smutsig luft kan då inte dra in

genom springor eller andra öppningar.

En lysande röd varningslampa ovan respektive dörr i sluss/korridor och

vårdrum indikerar att en av dörrarna är öppen.

När man skall in till en patient och öppnar dörren från korridoren så skall

man vänta i ca 15 sekunder innan dörren till patienten öppnas. Detta för att

trycket med ren luft skall byggas upp igen i slussen.

En tryckindikator i form av en orange pingisboll placerad i korridorvägg

mot sluss, indikerar över - respektive undertryck i sluss mot korridor. Står

man i korridoren och pingisbollen är synlig innebär detta att övertryck råder i

slussen. Står du i slussen och ej kan se pingisbollen innebär detta samma

förhållande.

Green building

Tehuset har fått utmärkelsen Green Building. Detta innebär att byggnaden

har en effektiv, och därmed miljövänlig, energiförsörjning. Genomgående

under planeringen av huset har man haft ett energispar- tänk som går igen i

diverse tekniska lösningar gällande bla ventilation och värme. Dessutom har

man ytterst noga beaktat tätheten i fasaden, det yttre klimatskalet, och på så

sätt har man åstadkommit en mer energismart byggnad.

24


EL, TELE OCH DATA

Elkraft

På SÄS finns tre olika kraftslag, så även i denna byggnad.

25

Redigerad 2010-05-20

Avbrottsfrikraft, Reservkraft samt Normalkraft. Nedan följer exempel på

uttag samt vilken utrustning som bör anslutas till dessa.

Eluttag

Kortfattad information om märkningen av eluttag vid SÄS Borås: Texten på

märkskylten består i normala fall av en beteckning som talar om från vilken

gruppcentral uttaget kommer, d.v.s. var säkringen sitter.

Vid felaktig funktion eller märkning kontakta Västfastigheters driftavdelning

på telenr: 033- 616 20 00.

Anslut: Utrustning som är livsviktig eller som även vid kortare avbrott tar

lång tid att starta om. T.ex. Medicinteknisk utrustning, prioriterade

kontorsdatorer (ej bildskärm) och övervakningsutrustning.

Ex. på uttag på Avbrottsfrikraft

Blå skylt = Avbrottsfrikraft


Anslut: Utrustning som är viktig men som tål ett kortare avbrott. T.ex.

Medicinteknisk utrustning och bildskärmar till prioriterade datorer.

Vid avbrott: Uttagen blir reservkraftförsörjda efter ca 20 s.

Ex. på uttag med Reservkraft

Grön skylt = Reservkraft

Redigerad 2010-05-20

Anslut: All övrig utrustning till exempel sängar, TV- och radioapparater,

bildskärmar, kaffebryggare, kontorsutrustning, utrustning med laddare, el-

element mm

Vid avbrott: Uttagen blir normalt reservkraftförsörjda men kan vid el- brist

kopplas bort.

Ex. på uttag med Normalkraft

Vit skylt = Normalkraft

26


Patientterminal

27

Redigerad 2010-05-20

I varje vårdrum finns en patientterminal bestyckad med terminal, telefon och

handenhet. Med hjälp av denna kan patienten bland annat styra belysningen i

rummet, använda internet och se på tv. Patientterminal, telefon och

handenhet ansluts till 3- vägs datauttag på vägg.

Terminal

Handenhet

Patientterminal

Telefon

3- vägs datauttag

Handenhet


BRANDSKYDD OCH SÄKERHET

Brandlarm

Redigerad 2010-05-20

Signal till utrymning vid brand ges via ringklocka och startar våningsvis.

Samtidigt ges indikation på brand genom en blinkande lampa som sitter i

anslutning till den ljudande ringklockan. Skulle rök detekteras i trapphus då

startar utrymningslarmet i hela huset.

Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer som är placerade i vårdrum,

korridorer, allmänna och tekniska utrymmen och går direkt till

Räddningstjänsten och till Västfastigheters driftavdelning.

Securitas tillhandahåller en pärm där samtliga säkerhetsföreskrifter

behandlas samt information om hur personalen bör agera i en händelse av

nödsituation. En säkerhetsgenomgång i samband med inflytt kommer att

genomföras för samtliga verksamheter i Tehuset.

Brandlarmsanläggningen styr branddörrsstängning, hissar och öppning av

rökluckor.

Hissarna kan inte användas vid brandlarm!

28


Du kan själv aktivera brandlarmet via röda larmtryckknappar. Dessa är

placerade i utrymningsvägar i korridorer och utrymningstrapphus.

Larmtryckknapp

Kom ihåg!

29

Rädda

Varna

Larma

Släck

Redigerad 2010-05-20

- Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för

stora risker

- Varna andra som kan vara i fara

- Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112

- Släck branden om det är möjligt


Sprinkler

Redigerad 2010-05-20

Byggnaden är försedd med en sprinkleranläggning vilket är det samma som

ett automatiskt brandsläckningssystem. Detta innebär att samtliga rum med

undantag av dagkirurgin är sprinklad.

En sprinklerdysa består av en glasbulb (ett glasrör ) som vid 68 °C eller

skadegörelse på berört sprinklerdysa brister och startar vattenspridning.

Vid utlöst sprinkler går även larm till räddningstjänsten.

Sprinklerdysor är mestadels placerat vid tak men i vårdrum är sprinklerdysor

placerade vid vägg. Dolda sprinklerdysor är installerade i träningssalar och

endoskopirum.

Antalet sprinkler som öppnar beror på brandens omfattning.

De sprinklerdysor som inte påverkas av tillräckligt hög temperatur

förblir stängda.

Sprinklerdysa

Dold sprinkler

30


Utrymning

31

Redigerad 2010-05-20

Utrymningsvägarna beskrivs tydligt på utrymningsplanerna som är placerade

i varje korridor.

Du kan alltid nå två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningen

ska ske genom korridorer och trapphus via markplanet och ut i det fria.

Utrymningsvägar är markerade med lysande gröna utrymningsskyltar.

Skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att även lysa vid

strömavbrott.

Utrymningsvägar får inte blockeras!

Hiss vid brand

Hissen får inte användas vid brand.

Vid aktiverat brand- och utrymningslarm går hissen till markplanet, plan 2.

Befinner sig branden på plan 2, ställer sig hissen på plan 1.


Brandceller

För att förhindra att en brand sprider sig så har man delat upp hela

Redigerad 2010-05-20

byggnaden i brandceller. En brandcell avgränsas av brandklassade väggar

och dörrar. Dörrar i brandcellsgränser är försedda med dörrstängare som har

som funktion att automatiskt stänga sig vid brandlarm, varför de absolut inte

får ställas upp med hjälp av kilar eller dylikt. Det är direkt förknippat med

livsfara.

Släckutrustning och första hjälpen

På varje våningsplan finns det 3 st brandposter. 1st i den norra delen, 1st i

den södra och 1st i flygeln åt väster.

På varje plan finns det även handbrandsläckare utplacerade samt brandfilt.

Ventilation vid brand

Vid brand stoppar normala tilluftsfläktar och för att förhindra

brandgasspridning mellan rum skapas undertryck inom avdelningen. Detta

åstadkommer man genom att hela ventilationssystemet sätts under

undertryck.

32


Dörrfunktioner vid brand

33

Redigerad 2010-05-20

Vid brandlarm skall dörrar in till vårdenheter från plan 3- 8 låsas upp och

kunna öppnas utifrån såväl som inifrån.

Övriga dörrar i kulvert och plan 1 och 2 skall låsa sig vid brandlarm så att de

ej går att öppna utifrån. Inifrån går dörrarna att öppna.

Automatiska dörröppnare blockeras vid brandlarm, så att de ej öppnar och

släpper in rök.

De dörrar som står uppe med hjälp av magnethållare stängs vid brandlarm.

Dörrar som har kortläsare, plan 2, som samtidigt utgör utrymningsdörrar, är

försedda med nödöppningsknapp. Detta gäller endast en dörr i den södra

delen vid smärtmottagningen.

Nödöppningsknapp


Utrymningsdörrar

Redigerad 2010-05-20

Dörrar försedda med gröna utrymningshandtag får enbart användas vid

nödutrymning. Det finns endast två sådana dörrar i tehuset och de sitter i

anslutning till trapphus E samt T på plan 2 och leder ut till gården.

Belysning vid brand

Nödutrymningshandtag

Vid brand tänds nödbelysning i korridorer och trapphus.

34


LARM OCH KALLELSEANLÄGGNING

Kallelsesignal

35

Redigerad 2010-05-20

Vårdtagaren använder sig av olika typer av anropsenheter för att påkalla

hjälp. Dessa sitter i alla utrymmen där patienter vistas. I vårdrummen finns

en anropsenhet med signaltryckknapp samt en signaltryckknapp på

handenheten för belysning. Personalen använder sig av displayer,

personsökare, rumsenheter och anropsenheter för grundfunktionerna i

systemet.

Vårdtagaren:

Påkalla hjälp

I vårdrum och anslutande toaletter samt i HWC finns anropsenheter som

vårdtagaren använder sig av för att påkalla hjälp. Alla anropsenheter har röda

knappar. För att påkalla hjälp trycker då vårdtagaren på ngn av de röda

knapparna och en lysdiod på anropsenheten visar då att kallelse har

aktiverats. Denna lysdiod blinkar så väl på anropsenheten som på

rumsenheten.

Rumsenhet Anropsenhet Anropsenhet

Anropsenhet Anropsenhet


Kallelsen presenteras i klartext i displayer samt på närvaromarkerade

rumsenheter.

Redigerad 2010-05-20

Återställ signalen genom att trycka på den gröna knappen i rummet som

larmar.

Kallelsesignalen är normalt ljudlös på avdelningen. Om inte signalen kvitteras

(med närvaromarkering) inom 5 minuter hörs signalen även akustiskt.

Display

Personalen:

Närvaromarkering

För att närvaromarkera sig i rummet trycker man på den gröna knappen på

rumsenheten.

Närvaro i det aktuella rummet visas i displayerna med grön text.

Nu är rumsenheten aktiverad för mottagande av övriga larm, man tar med sig

informationen in i rummet.

Möjlighet till NÖD- signal är nu aktiverad på alla röda knappar i rummet.

Avmarkera närvaro genom att återigen trycka på den gröna knappen på

rumsenheten.

NÖD- signal

För att aktivera NÖD- signal och påkalla extra hjälp i ett närvaromarkerat rum

trycker man på någon av de fast monterade röda knapparna. De sladdhängda

röda knapparna ger kallelse oavsett om rummet är närvaromarkerat eller ej.

NÖD- signalen visas då i displayerna, personsökare och de närvaromarkerade

rumsenheterna. Återställ genom att trycka på grön knapp igen.

36


37

Redigerad 2010-05-20

Sladdtryckknapp och handenhet ger inte nödlarm. Nödsignal hörs alltid

akustiskt på avdelningen.

Prioriterat nödlarm

För att aktivera prioriterat nödlarm håller man nere den röda knappen på

rumsenheten i 2 sekunder. Återställ larmet genom att trycka på den gröna

knappen på rumsenheten.

Assistans

För att påkalla assistans av annan personal trycker man på den gula knappen

på anropsenheten och då presenteras assistans i displayerna på

personsökare samt närvaromarkerade rumsenheter.

Assistans är normalt ljudlös på avdelningen. Om inte signalen kvitteras (med

närvaromarkering) inom 5 minuter hörs signalen även akustiskt.

Fel på kallelsesignalen anmäls till Västfastigheters driftavdelning.


Kallelsesignal - Team

Vårdavdelning plan 3- 6

Vårdavdelningarna är uppdelade på gemensamma ytor och 3 st team.

Kallelsesignal och assistanslarm förmedlas inom eget team.

Redigerad 2010-05-20

Om inte larm besvarats inom 3 minuter går det vidare till hela avdelningen.

Kallelsesignal och assistanslarm från gemensamma ytor går till hela

avdelningen.

Nödlarm går till alla team.

På kväll/natt kan teamen kopplas samman manuellt med

Expeditionsapparaten som är placerad bakom disken i de administrativa

rummen i navet.

38


39

Handhavande Expeditionsapparat

Sammankoppling TEAM:

Använd Piltangent

för sammankoppling.

Redigerad 2010-05-20

Lampa märkt C lyser när signalerna är sammankopplade mellan teamen.

Använd Piltangent

Personsökare

för borttagning av sammankoppling. Lampa C slocknar.

Expeditionsapparat

På plan 3- 6 har varje avdelning personsökare som är kopplade till team. Det

finns också personsökare kopplade till hela avdelningen.

Beställning av- eller reparation av personsökare beställs hos telefoniservice.

Nödsignal hiss

Vid intryckt larmknapp i 10 sekunder så uppkopplas automatiskt ett samtal

till SÄS växel för att begära hjälp. Samtidigt går det ett larm till Securitas och

driftspersonalen på Västfastigheter.


Akutlarm

Vid alla incheckningsdiskar, i navet samt vid teamstationer finns en

Redigerad 2010-02-05

tryckknapp för akuthjälp installerat. När man trycker på knappen går larm via

personsökare till ett akutteam på SÄS. Denna larmknapp ersätter

telefonnr: 2010.

Bevakning och inbrottslarm

Inbrottslarm är installerat och handhas av SÄS säkerhetsavdelning. Larm

vidarekopplas till Vakten som gör en omedelbar utryckning.

Överfallslarm är installerat vid samtliga incheckningsdiskar, i navet på

samtliga plan samt i ortosrummet på plan 1 (rum 14.01.204).

Brandlarm

Brandlarm med information om vilket rum som larmar presenteras på berörd

avdelning i:

Display vid den gemensamma avdelningsstationen

Kallelsessystemets display

Personsökare för kallelsesignalen


BELYSNING

Allmänt

I förråd, omklädningsrum, och trapphus tänds ljuset med hjälp av

41

Redigerad 2010-05-20

närvarogivare vilket innebär att lamporna tänds automatiskt i rummet så

snart någon går in.

I kommunikationsutrymmen i plan K1 styrs ljuset av närvarodetektering med

dimmerfunktion.

Det är även installerat dimmerfunktion i vårdrum, undersöknings- ,

behandlings- och operationsrum.

Tehuset är försett med nödljus i korridorer och trappor som tänds

automatiskt vid strömavbrott.

Korridorer

Belysning i korridorer på plan 1- 8 styrs via tryckknappar vid disken i navet

som har fasta lägen för dag, kväll, natt och släckt.


Vårdrum

Redigerad 2010-05-20

Belysning i vårdrum tänds via strömbrytare, med dimmerfunktion, vid dörr

samt från sängplats med en handenhet så att patienten själv kan reglera

belysningen. På handenheten, som bara finns i vårdrummen, kan man även

påkalla hjälp genom att trycka på den röda knappen.

Handenhet

Belysning i toaletter tänds och släcks via närvarogivare.

För att spara energi så dagsljuskompenserar

beslysningen i rum med stort dagsljustillskott. Med

andra ord släcks belysningen när det förekommer

mycket ljus utifrån.

Administrativa arbetsplatser

I de administrativa arbetsplatserna styrs belysningen via strömställare vid

dörr. Vid aktivitet så är ljuset tänt men passivitet så släcks ljuset och man får

tända igen.

Hisshallar

Belysningen ovan hissdörrarna lyser hela tiden medan den övriga belysningen

i hisshallen styrs via närvarogivare som känner av när någon kommer in i

hallen.

42


MEDICINSKA GASER

Allmänt

43

Redigerad 2010-05-20

Anläggningen försörjs via ett medicinskt gassystem förlagt i två separata

gasschakt, varav det ena är ett reservgasschakt. På varje avdelning finns en

tryckövervakare som försörjer hela vårdplanet med gas. Dessa är placerade i

korridoren i nära anslutning till navet. In till dessa tryckövervakare sitter en

dörr med glasruta som gör det möjligt att kunna läsa av tryckövervakarna.

Nödavstängning finns placerade i korridoren på tre ställen i anslutning till

teamstationerna.

Nödavstängning


Överkoppling till reservgasdrift

Gaslarm

Redigerad 2010-05-20

Vid gasbortfall på ordinarie matning reservgasmatas hela huset från en

reservgasanläggning. Det aktiveras även ett gaslarm som indikeras ljudligt

samt visuellt. Anledning till larmet är att trycket i gasledningen sjunker och

detta kan bero på ex ledningsbrott eller att gasen från gasförrådet är slut.

För att säkerställa fortsatt gasdistribution krävs omedelbar manuell

omkoppling till reservgasdrift via omställning av 4 st ventiler placerade i

tryckövervakaren placerade i gasschakt.

Gaslarm är vidarekopplat till Västfastigheters driftavdelning.

Tryckövervakare

44


ÖVRIGA INSTALLATIONER

Taklyftar

I varje 2- patientrum på alla vårdplan är utrustade med Taklyftar.

Dessa skall bidra till trygghet och säkerhet när en rörelsehindrad skall

45

Redigerad 2010-05-20

förflyttas. Taklyften består av en enkelspårig skena i taket som lyftmodulen

körs i. Lyftmodulen lyfter med hjälp av en batteridriven motor och körs i

skensystemet med hjälp av en åkvagn. Åkvagnen körs med en körmotor som

man styr via fjärrkontroll.

Disk- och spoldesinfektorer

Diskdesinfektorer finns installerade i det stora desinfektionsrummet som

finns på varje vårdplan samt en mindre sort i värmerummet på plan 1.

Spoldesinfektorer finns i de tre minidesinfektionsrummen samt i det större

desinfektionsrummet som återkommer på varje vårdplan. Spoldesinfektorer

finns även på plan 2 i Desinfektion orent.


Takhängda undersökningslampor

Redigerad 2010-05-20

På plan 3- 8 i behandlingsrummet, i några dagvårdsrum samt på plan 2 i

förberedelserum sitter det en takhängd undersökningslampa av märke

Merivaara, vid användande av den bör följande beaktas:

Armaturens ytterskal blir lite varmt under användningen så undvik att

vidröra andra delar än strömbrytaren och handtaget vid förflyttning.

Handtaget är löstagbart och kan steriliseras.

Brandgardiner

På varje våningsplan i utrymmet framför de tre hissarna samt i öppningen till

den gamla byggnaden i Trapphus E, sitter det brandgardiner. Dessa är till för

att minimera spridningen av en eventuell brand. De är konstruerade för att

klara minst 1100 °C i över 2 timmar. Vid brandlarm, samt vid strömavbrott

som pågår i längre än 5 minuter, innebär detta att dessa gardiner åker ner

per automatik.

För att för hissa upp gardinerna igen måste man manuellt med nyckel hissa

upp dem igen.

46


GÅRDSPLANEN

47

Redigerad 2010-05-20

På baksidan av Tehuset mot byggnad 2, 4 och 8 finns en innergård som är

tänkt att fungera som en tränings- och terapigård, uteplats för personalen

samt möjlighet till utomhusvistelse för patienter och anhöriga.

Ytorna ska mana till aktivitet och träning för gång och rullstolskörning samt

vara rekreation för så väl patienter som personal.

Här finns olika platåer med trappor och backar för att träna på motlut och

utförslut. Olika stenmaterial och markbeläggningar ger patienten möjlighet

att få allsidig träning och aktivitet i en utomhusmiljö.

En labyrint har anlagts mot byggnad 10 och skådas bäst ovanifrån några

våningar upp i huset, men är tänkt att skapa förströelse och är ett spännande

inslag i miljön kring Tehuset.

Labyrint

More magazines by this user
Similar magazines