Etikarbete i Kriminal- vården

kriminalvarden.se

Etikarbete i Kriminal- vården

Arbetshäfte för

Etikarbete

i Kriminalvården


Grunden för vårt handlande

Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifie-

rats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet, sammanhåll-

ning och medvetenhet.

Arbetet med att formulera värdegrunden har utgått från de tankar och

reflexioner som medarbetare från hela Kriminalvården skickade in under

2006. Region Mitt fick uppdraget att arbeta vidare med värdegrunden.

Resultatet av den fortsatta processen håller Du i din hand. Allt vad vi

gör inom Kriminalvården ska bygga på värdegrunden. Etikens uppgift är

att skydda de grundläggande värdena. I vardagens arbete och möten blir

etiken synlig.

Syftet med det här arbetsmaterialet är att få igång ett samtal om vår

gemensamma uppgift, om vilka värden den bygger på och hur vi ska

gå tillväga. Det är vår förhoppning att häftet blir en hjälp i den viktiga

processen.

3


4

Vår värdegrund

I Kriminalvården samarbetar vi för kvalitet, effektivitet, säkerhet och

positiv påverkan.

Vårt arbete ger klienterna möjligheter till utveckling och förändring. Vi

är tydliga och korrekta samt goda förebilder.

Klientarbetet bygger på kunskap, smidighet och inlevelse utan avkall på

den egna integriteten.

Vi känner ansvar för och är stolta över vårt samhällsuppdrag och är lojala

med verksamhetens syfte och mål.

Vi känner engagemang och delaktighet i arbetet och förstår den egna

arbetsinsatsens betydelse för helheten.

Vi utför vårt arbete så att förtroendet för Kriminalvården stärks.


Nyckelord

Klientnära – personligt men inte privat

Professionellt – kunskap och tydliga värderingar

Rättssäkert – korrekt och förutsägbart

Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet

De fyra nyckelorden med en kort förklaring, har vi formulerat för att det

ska vara lättare komma ihåg värdegrunden. Nu ska vi tala om hur den

blir tydlig i ord, handlingar och förhållningssätt. Det är nu etiken kom-

mer in!

5


Värdegrunden i vardagen

– vår etik

Etiken handlar om vad vi faktiskt gör. Det vi utför tillsammans ska göra

det möjligt att förverkliga visionen och det ska bygga på värdegrunden.

Etiken bidrar till att medvetandegöra och påverka våra handlingar. Ib-

land formuleras etiken som normer, ideal och handlingsregler.

För att etiken verkligen ska betyda något är det viktigt att varje enhet uti-

från sina uppgifter och speciella förutsättningar utformar den. Tillsam-

mans bidrar vi till helheten. Värdegrunden och visionen är gemensam för

hela Kriminalvården. Men etiken måste knytas till de uppgifter som just

du och dina arbetskamrater har för att bli betydelsefull i vardagen. Att

formulera vardagens etik är just er uppgift.

Nu är det din tur

Vad betyder värdegrunden för dig? Vad väcker den för känslor och gen-

svar? Känslan är viktig. Det räcker inte att förstå vad vi tillsammans

menar med orden. Vi måste också vilja något med dem. Känslan driver

till handling.

På de följande sidorna går vi igenom texten. Fundera på innebörden av de

ord som är markerade och försök beskriva dem med utgångspunkt från

din egen och dina arbetskamraters vardag.

7


8

Samarbete

Kvalitet

Effektivitet


I Kriminalvården samarbetar vi för hög kvalitet, effektivitet, säkerhet

och positiv påverkan.

Vad betyder det för dig?

Samtala om de markerade orden och punkterna nedan!

• Hur fungerar samarbetet på din enhet?

• Hur tycker du att det fungerar mellan enheterna?

• Finns det något som skulle kunna blir bättre?

• Vad innebär kvalitet?

• Hur kan man fastställa vad som är god kvalitet?

• Är det möjligt att förena effektivitet och hög kvalitet?

• Hur vet vi när vi uppnått ett bra resultat?

• Går effektivitet och kvalitet att mäta?

Vad kan du och dina arbetskamrater göra för att förbättra samarbete,

kvalitet och effektivitet i ert arbete?

Är det möjligt att formulera något i stil med:

• för att utveckla vårt samarbete bör vi…

• för att förbättra samarbetet med andra enheter,

i synnerhet med… bör vi…

• vi skulle kunna höja effektiviteten inom följande områden…

för att på så sätt frigöra resurser för…

• för att höja kvalitén med avseende på… bör vi…

• för att bli mer resultatmedvetna bör vi…

Är det något du själv vill lägga till?

Tänk: klientnära - professionellt - rättssäkert - pålitligt

9


10

Goda

förebilder

Inlevelse

Integritet


Vårt arbete ger klienterna möjlighet till utveckling och förändring. Vi

är tydliga och korrekta samt goda förebilder. Klientarbetet bygger på

kunskap, smidighet och inlevelse utan avkall på den egna integriteten.

Vad betyder det för dig?

Samtala om de markerade orden och punkterna nedan!

• Hur blir man en förebild?

• Vad är inlevelse? Hur hittar man den rätta balansen

mellan närhet och distans?

• Vad betyder integritet för dig? Finns det olika aspekter av integritet?

Varför är det viktigt att värna om sin egen integritet?

• Vad betyder etik för dig? Är all etik lika bra? Hur kan man avgöra

om en handling är rätt? På vilket sätt kan etiken vara vägledande

i vårt arbete?

Vad kan du och dina arbetskamrater göra för att hitta balans mellan

inlevelse och integritet? Hur ska ni värna er egen integritet? Vad är en

etisk förebild? Hur kan vi göra etiken till en självklar del av arbetet?

Är det möjligt att formulera något i stil med:

• för att värna min egen integritet är det viktigt att…

• för att etiken verkligen ska fungera i vardagen är det viktigt att vi…

• vård som inte frivilligt är vald kräver speciella insikter hos den som

vårdar. För att öka vår professionella medvetenhet bör vi

tillsammans…

Är det något du själv vill lägga till?

Tänk: klientnära - professionellt - rättssäkert - pålitligt

11


12

Ansvar

Stolthet

Lojalitet


Vi känner ansvar för och är stolta över vårt samhällsuppdrag och är

lojala med verksamhetens syfte och mål.

Vad betyder det för dig?

Samtala om de markerade orden och punkterna nedan!

• Vad är innebörden av Kriminalvårdens samhällsuppdrag?

• Är du stolt över att arbeta inom Kriminalvården?

• Hur långt sträcker sig ditt individuella ansvar?

• Vad innebär det att vara lojal mot verksamhetens syfte och mål?

• Hur ser du på avvägningen mellan integritet och lojalitet?

Brott och straff hör samman. Inom Åklagarmyndigheten talar man om

strafftid, straffvärde och straffskala.

• Hur stämmer det tänkandet med Kriminalvårdens syfte och mål?

• Hur balanserar vi straffets verkställighet med uppgiften att påverka?

• Får det finnas inslag av hämnd och vedergällning i straffet?

Vad kan du och dina arbetskamrater göra för att öka insikten om

samhällsuppdraget och verksamhetens syfte och mål? Hur kan vi stärka

det individuella ansvaret samtidigt som vi arbetar tillsammans?

Är det möjligt att formulera något i stil med:

• för att öka vår insikt om samhällsuppdraget bör vi…

• för att vara oss stolta över vårt arbete behöver vi…

• för att hitta en bra balans mellan vakt och vård bör vi…

Är det något du själv vill lägga till?

Tänk: klientnära - professionellt - rättssäkert - pålitligt

13


14

Engagemang

Delaktighet

Förtroende


Vi känner engagemang och delaktighet i arbetet och förstår den

egna arbetsinsatsens betydelse för helheten. Vi utför vårt arbete så att

förtroendet för Kriminalvården stärks.

Vad betyder det för dig?

Samtala om de markerade orden och punkterna nedan!

• Hur långt bör engagemanget sträcka sig?

• Hur delaktiga bör vi vara i en enskild klients liv och problem?

• Hur hittar man den rätta balansen mellan närhet och distans?

• På vilket sätt behöver vi medborgarnas och samhällets förtroende?

• Vad är ett förhållningssätt?

Vad kan du och dina arbetskamrater göra för att öka förtroendet

för Kriminalvården? På vilket sätt är den enskilda medarbetaren

betydelsefull?

Är det möjligt att formulera något i stil med:

• för att öka medborgarnas förtroende för Kriminalvården

är det viktigt att vi…

• för att öka vårt engagemang och delaktighet i de vardagliga

uppgifterna bör vi…

• för att motverka slentrian och oengagemang bör vi…

Är det något du själv vill lägga till?

Tänk: klientnära - professionellt - rättssäkert - pålitligt

15


Håll etiken levande

Inom Kriminalvården finns flera material som tar upp etikfrågor till

exempel VAKna. Det är fullt möjligt att använda det materialet för en

fortsatt etisk reflexion inom personalgruppen. Det är då viktigt att man

kopplar samman varje kort och fråga till Kriminalvårdens värdegrund.

Svaret ska inte bara återspegla den uppfattning som finns inom gruppen,

utan även det gemensamma synsättet inom Kriminalvården.

På samma sätt bör värdegrunden finnas med när etikfrågorna kommer

upp i våra olika utbildningar. Gör hela tiden kopplingar mellan den

aktuella frågan och värdegrunden! På så sätt kommer den alltmer att

genomsyra arbetet inom Kriminalvården.

17


www.kriminalvarden.se

601 80 Norrköping

Tel: 011-496 30 00

Fax: 011-496 36 40

Best. nr. XXXX

Fax: 011-496 35 17

Anfang Reklambyrå, Norrköping 2007

More magazines by this user
Similar magazines