Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

tyoelamaan.fi

Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

dom eller olycksfall (dock icke mer än

75 arbetsdagar under kvalifikationsåret),

eller p.g.a. permittering (högst 30

arbetsdagar i sänder). I arbetstidslagens

2 kapitel 7§ finner du de bestämmelser

som gäller för likställd tid.

När anställningsförhållandet upphör

har du rätt att för den semester du inte

hunnit ta ut få motsvarande semesterlön

(semesterersättning).

INTjäNINg AV SemeSTer och

hur SemeSTerN geS

Enligt semesterlagen intjänar du i ett

anställningsförhållande som varat i

mindre än ett år två dagar semester för

varje kvalifikationsmånad och om anställningsförhållandet

fortsatt i över ett

år 2,5 dagar per månad. Vid beräknandet

av semesterns längd avrundas en

del av en dag till en hel semesterdag.

I vissa kollektivavtal har man kommit

överens om större semesterintjäning

än vad lagen föreskriver.

Din kommande semester intjänar

du under perioden 1 april–31 mars,

som kallas semesterkvalifikationsåret.

Av den semester som du intjänar

under semesterkvalifikationsåret skall

du hålla 24 vardagar (sommarsemester)

under semesterperioden 2 maj–30

september. Den resterande delen av

semestern (vintersemester) bör du få

senast innan följande semesterperiod

börjar. Huvudsakligen bör både sommar-

och vintersemestern ges sammanhängande.

Man kan även avtala annat om semesterns

tidpunkt inom den ram som

semesterlagen tillåter.

Arbetsgivaren skall informera arbetstagaren

om de allmänna principer

som man på arbetsplatsen följer

när man ger semester. Arbetsgivaren

skall även reservera för arbetstagaren

en möjlighet att före han bestämmer

semesterns tidpunkt framföra sin åsikt

om tidpunkten. Arbetsgivaren måste i

mån av möjlighet beakta arbetstagarnas

önskemål och fördela semestrarna

opartiskt. Ifall detta inte är möjligt

skall tidpunkten meddelas senast två

veckor innan semestern skall börja.

SemeSTerlöNeN

För semestertiden får du ordinarie lön.

De naturaförmåner som hör till lönen

skall ges oförkortade och de som du

inte kan utnyttja under semestern skall

ersättas med pengar. Semesterlönen

betalas före semestern börjar. För en

högst sex dagar lång semesterperiod

får man betala semesterlönen på den

normala löneutbetalningsdagen.

I tjänste- och kollektivavtalen har

man dessutom kommit överens om

en semesterpenning som vanligtvis är

femtio procent av semesterlönen och

som betalas antingen före semestern

börjar eller efter semestern.

När anställningsförhållandet upphör

har arbetstagaren rätt att för den semester

hon inte hunnit ta ut få motsvarande

semesterlön (semesterersättning).

SjuKledIgheT

Ifall du till följd av sjukdom eller olycksfall

är förhindrad att arbeta har du rätt

till lön för sjukdomstiden. Enligt arbets-

Får man

lön under

sjukledighet?

14 www.tyoelamaan.fi/sv

avtalslagen betalar arbetsgivaren lön

för sjukdomstid i tio dagar (den dag

du insjuknar + nio arbetsdagar). Om

ditt anställningsförhållande varat i

minst en månad får du full lön och om

förhållandet varat under en månad en

halv lön. Efter detta utbetalar Folkpensionsanstalten

(FPA) sjukdagpenning

enligt sjukförsäkringslagen. I en del av

tjänste- och kollektivavtalen har man

kommit överens om t.o.m. märkbart

längre betalningsperioder för sjuklönen.

Du bör utan dröjsmål meddela arbetsgivaren

om att du är sjukfrånvarande.

Om arbetsgivaren kräver det

måste du skaffa en pålitlig utredning

(t.ex. läkarintyg) om att du är arbetsoförmögen.

Det är vanligt att man i olika

avtal eller lokalt på arbetsplatsen har

kommit överens om hur arbetstagaren

skall anmäla sin sjukfrånvaro och hur

många dagar man kan vara frånvarande

utan läkarintyg.

En arbetstagare som har orsakat

sin arbetsoförmåga avsiktligt eller av

grov vårdslöshet har inte rätt till lön för

sjukdomstid.

Similar magazines