Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

tyoelamaan.fi

Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

förTroeNdeombud

Ifall ni inte på arbetsplatsen har en

kollektivavtalsbaserad förtroendeman

kan ni bland er välja ett förtroendeombud.

Förtroendeombudets uppgifter och

mandat bestäms i arbetsavtalslagen

och i den övriga arbetslagstiftningen.

Arbetstagarna kan särskilt med ett

majoritetsbeslut befullmäktiga förtroendeombudet

att representera dem i

vissa frågor som berör anställningsförhållandet

och arbetsvillkoren.

KolleKTIVAVTAleT,

TjäNSTeKolleKTIVAVTAleT

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan

ett fackförbund (eller fler förbund) och

en arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund

om branschvisa arbetsvillkor.

Kollektivavtalen gäller vanligen för en

bransch: inom branschen kan man ingå

skilda avtal för olika personalgrupper

(arbetare, tjänstemän, högre tjänstemän).

Kollektivavtalen inom stat och kommun

kallas tjänstekollektivavtal. Tjänstekollektivavtalet

motsvarar till innehåll

och betydelse kollektivavtalet. Det som

i denna skrift konstateras om kollektivavtalen

gäller även tjänstekollektivavtalen.

I kollektivavtalet kommer man

bland annat överens om löner, löneförhöjningar

och om t.ex. bättre semester-

och arbetstidsvillkor än vad har

stadgats i lagstiftningen. I kollektivavtalen

har man dessutom avtalat om det

i vilken mån man lokalt i företagen kan

komma överens om frågor som berör

anställningsförhållandet.

De löne- och andra villkor som man

kommer överens om i kollektivavtalet

är alltid minimivillkor. Man får inte tilllämpa

sämre villkor, men i arbetsavta-

let, arbetsplatsens praktik eller i lokala

avtal kan man komma överens om

bättre villkor.

Ifall en arbetstagare med arbetsgivaren

i arbetsavtalet kommer överens

om ett villkor som för arbetstagaren

är sämre än det man kommit överens

om i kollektivavtalet så är detta villkor

i arbetsavtalet ogiltigt och man följer

kollektivavtalet.

Ett kollektivavtal ingås vanligen för

en viss tid, vanligen för ett till tre år.

Under avtalsperioden råder fredsplikt.

Därför kan man inte under avtalsperioden

lägga ned arbetet mot kollektivavtalet,

d.v.s. att strejker är förbjudna.

I Finland har vi cirka 200 riksomfattande

kollektivavtal. Därutöver har förbunden

med enskilda företagare ingått

lokalt avtal. STTK -fackförbunden har

ingått cirka 250 tjänste- och kollektivavtal.

KolleKTIVAVTAleTS AllmäNT

bINdANde VerKAN

Arbets- och kollektivavtalet binder arbetsgivaren,

arbetsgivar- och löntagarförbunden

samt deras medlemmar. Ifall

ett avtal är allmänbindande så binder

det alla arbetsgivare (och deras anställda)

oberoende om de är organiserade i

arbetsgivarförbundet.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals

allmänt bindande verkan

fastställer om ett kollektivavtal är allmänt

bindande. Nämnden är placerad i

Arbets- och näringsministeriet. Kollektivavtalen

anses vanligen vara allmänt

bindande om de undertecknande arbetsgivarna

sysselsätter mer än hälften

av branschens arbetskraft. Begreppet

allmänt bindande kollektivavtal definieras

inte i lagstiftningen.

Ett normalt bindande kollektivavtal

binder de medlemmar i facket som

har ingått avtalet och de arbetsgivare

18 www.tyoelamaan.fi/sv

som är medlemmar i arbetsgivarförbundet.

Största delen av de finländska

arbetsgivarna är organiserade och iakttar

därför kollektivavtalet enligt denna

princip.

De allmänt bindande kollektivavtalen

finner du på Statens författningsdatasida:

www.finlex.fi

loKAlA AVTAl

Tjänste- och kollektivavtalen möjliggör

allt oftare att lokalt i företagen och på

arbetsplatserna samt i ämbetsverken

och i institutionerna komma överens

om frågor som ingår i kollektivavtalet.

Även arbetstidslagen erbjuder stora

möjligheter för detta.

Det är allmänt att man på arbetsplatserna

förhandlar om arbetstider,

lönedelar, personalens ställning, befattningsbeskrivningar

och utbildning.

Lokalt kan man även i en viss utsträckning

komma överens om lönesystem,

arbetsvärdering och resultatlön. Samtidigt

har man även lämnat över en stor

del av tillämpningen av de löneförhöjningar

som man har avtalat i kollektivavtalen

och de inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna

till arbetsplatserna.

Förtroendemannen förhandlar lokalt

med arbetsgivarens representant

om öppna förmåner och tillämpning av

kollektivavtalet. Kollektivavtalen anger

de gränser inom vilka lokala avtal kan

ingås.

Similar magazines