Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

tyoelamaan.fi

Välkommen till arbetslivet! - Työelämään.fi

EN MINNESLISTA FÖR DIG SOM BLIR ARBETSLÖS

1. Försäkra dig om att det finns en

laglig grund för uppsägningen.

2. Be ett skriftligt arbetsintyg av din

arbetsgivare. Om du vill kan du be

att orsaken till varför anställningsförhållandet

tog slut nämns i

intyget. Du kan också be att dina

professionella kunskaper och hur

du uppfört dig på arbetsplatsen

värderas i sammanhanget.

3. Be ett löneintyg från vecka 43

av din arbetsgivare.

4. Anmäl dig som arbetssökande

till Arbets- och näringsbyrån

senast under din första arbets-

löshetsdag. Du kan anmäla dig

på webben i adressen mol.fi.

Vid första påseendet kan man tycka,

att ungdomar inte i sin nuvarande

livssituation behöver veta något om

pensioner och inte bry sig om sitt

pensionsskydd. Trots att ålderspensionen

är avlägsen framtid för unga

studeranden och arbetstagare så är vi

alla parter i det generationsavtal som

vårt lagstadgade arbetspensionssystem

bygger på.

Även för unga har det att man känner

till hur arbetspensionssystemet nu

och i framtiden fungeralltid ett eget

intresse. Till en del beror detta på det

hur systemet finansieras: Vårt finländska

system är i huvudsak ett fördelningssystem

med inslag av fondsparan-

5. Folkpensionsanstalten Fpa betalar

grunddagpenning för dig om du uppfyller

det så kallade arbetsvillkoret

(se punkten Utan arbete på webben).

Om du varit medlem av en arbets-

löshetskassa i tio månaders tid får

du inkomstrelaterad dagpenning

från den egna arbetslöshetskassan.

6. Du får en ansökningsblankett för

dagpenningen på Arbets- och

näringsbyrån. Den måste skickas

antingen till arbetslöshetskassan

eller till Fpa inom tre månader efter

att du fått rätt till dagpenningen.

Ansökningen görs för en månad

eller fyra veckor i taget. Kom ihåg

bilagorna.

Vad bör unga veta om arbetspensionen?

Texten har producerats av Työeläkevakuuttajat TELA ry. www.tela.fi

de. I praktiken betyder detta, att de

som är i arbete betalar pensionärernas

pensioner. Samtidigt fonderar man,

särskilt med beaktande av att befolkningen

åldras för framtida behov, cirka

en fjärdedel av det kapital man årligen

insamlar.

ArbeTSPeNSIoNeN ger

TryggheT I olIKA

lIVSSITuATIoNer

Pension börjar när man fyller 18 och

fortsätter att intjäna tills man fyller 68

år. Från och med 2005 kan man även

intjäna pension för oavlönade perioder

såsom studier, barnavård, arbetslöshet,

22 www.tyoelamaan.fi/sv

7. Följ Arbets- och näringsbyråns

anvisningar om hur ditt arbets-

sökande hålls i kraft. Delta i de

informations- och andra tillfällen

som beordras dig.

8. Utnyttja Arbets- och närings-

byråns tjänster som du får

närmare information om under

det första besöket.

9. Meddela om förändringarna i

din situation både till Arbets-

och näringsbyrån och till arbets-

löshetskassan.

10. När din första ansökan har

behandlats får du beslut om

dagpenningen, betalningsanmälan

och en blankett för

fortsatt ansökan.

alterneringsledighet och sjukperioder.

När man studerar eller bildar familj

förlorar man inte så mycket i pension

som tidigare.

Arbetspensionerna finansieras med

en arbetspensionsavgift som arbetstagarna

och arbetsgivaren betalar på

basis av förvärvsinkomsten. År 2010

betalade under 53-åriga löntagare 4,5

procent av sin lön som ArPL -avgift.

Tillsammans med arbetsgivarens avgift

betalar vi i genomsnitt ca 22 procent

på lönen i pensionsavgift. Det är inte

lönt att stöda svartekonomin genom att

arbeta svart – då man inte ens intjänar

pension.

Similar magazines