Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde - GR Utbildning

grutbildning.se

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde - GR Utbildning

KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Protokoll från utbildningsgruppens sammanträde

Torsdag 7 november 1996, kl 13.00-15.00,

Regionens hus, Göteborg

Ledamöter

Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande

Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum

Agneta Granberg (m), Göteborg

Dick Gustafsson (s), Göteborg

Jarl Karlsson (s), Ale

Jan Gustafsson (s), Härryda

Lotten Winström-Carlsson (fp), Partille

Barbro Bengtsson (s), Kungälv

Birgitta Svensson (mp), Öckerö

Cecil de Rosario (s), Tjörn

Sekreterare

Peter Holmström, GR

Övriga

Börje Rådesjö, GR

Örjan Eklund, GR

Föredragningar

Tidplan för UGs verksamhet 1997

Förslag till tidplan för UGs verksamhet 1997 var utsänt. Överläggning.

Information om intagningen inför läsåret 1996/97

(Bordlagt ärende från förra sammanträdet)

Örjan Eklund redovisade intagningsläget inför läsåret 1996/97. Efterföljande

överläggning berörde förutsättningarna för att få till stånd avtal mellan

enskilda kommuner inom ramen för det gemensamma regionavtalet. En

kartläggning av de geografiska förutsättningarna för samverkan, där även

vuxenutbildning liksom elevtransport-aspekter tas med, bör genomföras. Detta

uppdrag kombineras lämpligen med tidigare lämnat uppdrag att föreslå utökad

regional samverkan kring visa utbildningar.

Justerat sign:

1

Protokoll UG

1996-11-07


KOMMUNALFÖRBUNDET GR

I direkt anslutning till frågan lämnade ordföranden Vivi-Ann Nilsson en

redovisning av slutrapporten från den av skolministern tillsatta arbetsgruppen

för ökad rekrytering till gymnasieskolans industriprogram.

Börje Rådesjö informerade om att personalen inom intagningskansliet fr o m

1 november arbetat för GR och att tre följande personer, Örjan Eklund,

Susanne Carlström och Maj-Britt Windroth, är fast anställda av GR och

kommer att utgöra det framtida personalstyrkan för intagningsarbetet.

Handläggningen av samverkansavtalet i kommunerna

UGs ledamöter rapporterade enligt följande:

Ale: beslut i utbildningsnämnden är på gång

Härryda: kommunstyrelsen har godkänt avtalet 28 oktober

Göteborg: kommunstyrelsen har godkänt avtalet 6 november

Kungälv: skolstyrelsen behandlar avtalet 13 november, varefter det

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande

Lerum: kommunstyrelsen behandlar avtalet 14 november

Mölndal: kommunstyrelsen behandlar avtalet 27 november

Partille: gymnasienämnden har godkänt avtalet 7 november

Stenungsund: uppgift saknas

Tjörn: skolstyrelsen och kommunstyrelsens au (12 november) har

godkänt avtalet, vilket undertecknas av skolstyrelsens

ordförande

Öckerö: kommunstyrelsen har godkänt avtalet.

Hantering av de nya betygen i grundskolan

Örjan Eklund informerade om de nya grundskolebetygen och framhöll vikten

av att GR i tid ser över förutsättningarna och villkoren för hur dessa betyg kan

hanteras i det framtida intagningsarbetet. Det har ännu inte givits några

signaler från statsmakternas sida om att man avser att agera i denna fråga.

Överläggning.

Göteborgsregionens internationella skola (GISAB)

Ordförande Vivi-Ann Nilsson informerade enligt följande:

– bolagsstämma i GISAB har hållits (GRs stämmoombudsman var Bengt

Odlöw) och styrelsen är utsedd med sju ordinarie ledamöter och fem

suppleanter. Ordförande är Vivi-Ann Nilsson och vice ordförande är Ingamaj

Justerat sign:

2

Protokoll UG

1996-11-07


KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Wallertz Olsson

– anställning av rektor är på gång

– den fysiska placeringen av skolan blir i Guldhedsskolans nuvarande lokaler

– Skolverket har nu lämnat godkännande till den engelska varianten och

godkännande för den internationella delen är på gång

– UG som har utgjort interimistisk styrelse för skolan inbjuds att delta i den

utbildning i bolagsfrågor, som kommer att lämnas till den nya bolagsstyrelsen

och som kommer att genomföras 15-16 januari 1997

Lärarutbildningsfrågor

Börje Rådesjö informerade om situationen för lärarutbildningen vid den

pedagogiska institutionen i vid Göteborgs universitet. En knäckfråga har visat

sig vara hur arbetet vid institutionen ska ledas i framtiden.

Efter överläggning föreslogs att UGs presidium anförtros att agera för att på

bästa sätt påverka utvecklingen av frågan.

APU-frågan

Börje Rådesjö informerade om situationen, där sedan UGs uppdrag till GR

lämnades i november 1995 inget avgörande har hänt av olika orsaker. GR har

tillsammans med Utbildningsförvaltningen i Göteborg och Länsarbetsnämnden

under året genomfört en serie branschkonferenser.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Efter gruppöverläggningar togs följande beslut:

§149 Tidplan för UGs verksamhet 1997

Utbildningsgruppen beslöt

att fastställa tidplanen för UGs verksamhet 1997 enligt förslaget med den

ändringen att studieresan äger rum någon gång under perioden vecka 38-40.

§150 Information om intagningen inför läsåret 1996/97

Utbildningsgruppen beslöt

Justerat sign:

3

Protokoll UG

1996-11-07


KOMMUNALFÖRBUNDET GR

att i protokollet anteckna lämnad information,

att frågorna från UGs förra sammanträde därmed är besvarade, samt

att, som tillägg till tidigare lämnat uppdrag, uppdra åt GR att kartlägga de

geografiska förutsättningarna för utökad samverkan mellan vissa

gymnasieskolor i regionen enligt den förda diskussionen.

§151 Handläggningen av samverkansavtalet i kommunerna

Utbildningsgruppen beslöt

att i protokollet anteckna lämnad information med konstaterandet av att GR

vill ha besked från kommunerna senast 29 november.

§152 Hantering av de nya betygen

Utbildningsgruppen beslöt

att i protokollet anteckna lämnad information, samt

att uppdra åt GR att ta fram underlag för en fortsatt diskussion med syfte att

åstadkomma ett för regionen enhetligt sätt att hantera frågan.

§153 Göteborgsregionens internationella skola (GISAB)

Utbildningsgruppen beslöt

att i protokollet anteckna lämnad information.

§154 Lärarutbildningsfrågor

Utbildningsgruppen beslöt

att i protokollet anteckna lämnad information,

att uppdra åt UGs presidium att agera för att påverka lösningen av den framtida

ledningen av den pedagogiska institutionen, samt

att hålla UG informerad i ärendet genom att översända aktuella handlingar.

Justerat sign:

4

Protokoll UG

1996-11-07


KOMMUNALFÖRBUNDET GR

§155 Skola – arbetsliv (APU-frågan)

Utbildningsgruppen beslöt

att aktualisera det av UG i oktober 1995 till GR lämnade uppdraget.

§156 Övriga ärenden

Fråga om pedagogkvällar i GRs regi

Informerades om att UGs ledamöter inbjuds att delta på samma villkor som

regionens lärare vid de pedagogkvällar som GR anordnar.

Utbildningsgruppen beslöt

att i protokollet anteckna lämnad information.

Fråga om elevgenomströmning i gymnasieskolan.

Lotten Winström Carlsson och Jan Gustafsson tog upp frågan om elevgenomströmningen

i gymnasieskolan som har blivit allt långsammare.

Utbildningsgruppen beslöt

att uppdra åt GR att ta fram underlag för en diskussion i UG.

Som ovan

Peter Holmström

Justerat:

Vivi-Ann Nilsson Ingamaj Wallertz Olsson

Justerat sign:

5

Protokoll UG

1996-11-07


KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Justerat sign:

6

Protokoll UG

1996-11-07