Stora bokens arbetshäfte - Lotus and Rose

lotusandrose.com

Stora bokens arbetshäfte - Lotus and Rose

Stora bokens arbetshäfte

Får laddas ner gratis från:

http://www.lotusandrose.com/aa.htm


- 2 -

Stora bokens arbetshäfte

AA:s 12 steg enligt Stora boken

-- ett förslag --

Om detta material:

Materialet hittades år 2004 via Internet av

en AA medlem som sedan fick glädje av att

använda materialet i en grupp. Gruppupplevelsen var positiv och materialet

översattes sedan till svenska så gott som det gick (dvs det finns språkfel i detta

material).

Detta arbetsmaterial utformades att användas i grupper. Om du dock will jobba

ensam med din sponsor går det också bra. Bortse bara i så fall från

instrucktionerna riktade mot större grupper.

Materialet har skapats och använts sedan tidigt 1990-talet av nordamerikanska

medlemmar som valde att förbli anonyma. Däfrför går det inte att bevisa

varken författarskap eller deltagarnas behörighet till AA.

Arbetsmaterialet håller sig nära till AA:s Stora bok, Anonyma Alkoholister.

Sidoanvisningar finns det gott om för att hjälpa stegarbetaren syfta tillbaks till

AA:s huvudtext.

Det kan vara på sin plats att påpecka hur stegen 1 genom 3 finns inte alltid i

nummerordning i Stora boken. Men studerar man Stora boken sida för sida från

sida 1 genom sida 87 är man försäkrad om att ha då arbetat sig ordentligt

genom de första tre stegen.

Det kan också vara på sin plats att beskriva hur de första fyra stegen i detta

material behandlas mer i detalj än de övriga.

1. Syfte

a) Att förse den som inte har arbetat med stegen enligt boken Anonyma

Alkoholister med motivation och assistans.

b) Att erbjuda de som har arbetat med stegen möjligheten och motivationen

att göra om det samt kunna dela av sig med sina erfarenheter av stegarbetet.

2. Plan

a) Team bestående av inte mer än 12 personer formas (8 – 10 är bäst). Varje

team ska bestå av ungefär 3 – 4 medlemmar som har arbetat i stegen enligt


oken Anonyma Alkoholister samt 8-9 medlemmar som aldrig förut har arbetat

på detta sätt med stegen men är villiga att försöka.

b) Varje team väljer egen mötesplats samt mötestid. Helst ska inte den komma

i konflikt med tiderna för vanliga AA möten. (Team möten är ej en ersättning

för AA gruppaktivitet och gemenskap).

c) Under första mötet ska alla närvarande:

1) byta ut telefonnummer och adress samt välj mötesplats

2) Ge ett löfte om att stanna kvar tills samtliga har arbetat färdigt med stegen

3) Ge ett löfte om att arbeta med stegen enligt AA:s Stora bok Anonyma

Alkoholister. Komplettera gärna med AA:s Tolv Steg och Tolv Traditioner.

4) De personer som inte tidigare har arbetat med stegen lovar att arbeta med

dem åtminstone en gång till med ett nyt team.

5) Ge ett löfte att ringa eller på annat sätt skapa personlig kontakt med en

eller Två andra medlemmar i teamet varje vecka stegarbetet sker och dela

dina problem eller erfarenheter av veckans uppgift.

6) Ge ett löfte om att vara närvarande på stegmöten utom då sällsynta och

extremt ovanliga förhållanden gör det omöjligt. Varje medlems närvaro

verkligen behövs varje vecka. Om en medlem inte kan närvara, borde en annan

medlem varslas om detta så teamet vet att det ska starta utan den personen

d) Efter första mötet tillåts inga nya medlemmar i teamet. Om någon tar ett

återfall eller inte lever enligt teamlöften måste de övriga medlemmarna

bestämma om grunder finns att tillåta ett fortsatt arbete med teamet

e) När teamet har arbetat färdigt med stegen lösas det upp. Uppskattningsvis

tar det 15-20 veckor att arbeta färdigt med stegen.

f)Studiegrupperna ersätter inte en sponsor

3: Mötesformen

a) Någon formaliserad mötesform finns inte och varje grupp har fria händer att

välja sin egen mötesform. De flesta grupper byter ut mötesledaren veckovis.

Grupperna diskuterar på ett enkelt sätt studiematerialet samt delar sina

erfarenheter av ett tillämpa stegen i sina egna liv.

b) Varje medlem ska förbereda sig inför varje möte igenom att ha läst de delar

av AA:s Stora bok som gäller steget i frågan och måste ha arbetat med veckans

uppgift. Komplettera gärna med boken Tolv steg och tolv traditionerna.

c) Teamets funktion är att stegprinciperna ska tillämpas gruppmedlemmarnas

liv och erfarenheterna av stegen ska delas i en gruppdiskussion

d) Ett förslag är att varje medlem skaffar sig en anteckningsblock för att där

skriva ner hans eller hennes anteckningar, uppgifter, 4de steg och så vidare.

e) Ett 4de steg ska skrivas och en betydande del av tiden (så mycket som

behövs) används i analys av detta steg samt att lösa de problem som dyker upp.

Om någon medlem upplever ett problem som kräver ytterliggare hjälp, ska den

få den.

4.Under tiden teamen arbetar färdig med stegen kommer nya team att formas

för att hjälpa nykomlingar samt andra som vill delta. En kärngrupp av erfarna

- 3 -


medlemmar (3-4 st.) borde acceptera nya medlemmar på en först till kvarn

basis.

5.Helst, på grund av fjärde stegs problem, ska teamen bestå enbart av kvinnor

eller män för sig.

6.Försiktighets varning: Stegteamet torde vara en grupp vars medlemmar delar

gärna av sig med varandra. Dock när sådant uppstår på en djup nivå, kan möten

pågå så pass länge att detta blir till ett problem för vissa medlemmar. Då vi

eftersträvar att uppnå omtänksamhet föreslås det att den formella mötestiden

begränsas till ungefär en timme samt att varje talare begränsar hans/hennes

kommentarer så att detta täcker hans/hennes del av denna timme. Längre och

svårare problem kan sedan delas med dem som har mer tid. Dessutom, ring

varann under veckan – man måste inte vänta tills mötesdagen för att kunna

dela av sig.

STEG STUDIE GUIDE SAMT UPPGIFTER -- (sidoanvisningarna kommer från andra

svenska upplagan som trycktes 2001 & 2003)

Här hittar du förslag på uppgifter samt en guide som stegstudie teamet kan

använda sig av. Tiden för ett särskilt moment kan förlängas eller förkortas

beroende på vad varje grupp väljer. Ett förslag är att innan teamet är färdigt

borde varje medlem ha läst ut hela texten till boken Anonyma Alkoholister.

Vecka nr 1:

Gruppen samlas och följer guidens anvisningar gällande syfte, plan och

mötesformen för stegstudie teamen. Det är viktigt att försiktigt se över stycken

om teamlöften samt att varje medlem är införstod vid att hon eller han har

gett ett löfte att arbeta med stegen, dvs samtliga stegen. Underförstått är att

alla kommer att få vara borta en eller flera gånger och perfekt närvaro krävs

definitivt inte. Dock är det mest gynnsamt när alla närvarar så att

kommunikationen medlemmarna emellan kan utveckla sig. Då vet alla hur de

andra medlemmarna utvecklar sig och hur de förhåller sig till teamarbetet.

Till denna första vecka borde alla ha läst presentationen av den svenska

upplagan (s 11), Förordet till den första amerikanska upplagan (s 15), ”Förordet

till den andra amerikanska upplagan” (s 17) samt ”Förordet till den tredje

amerikanska upplagan” (s 23). I början av ”Förordet till första amerikanska

upplagan” står det att ”Huvudsyftet med denna bok är att visa andra

alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat”. Jämför detta med s 54 i slutet av

andra kapitlet där det står: ”Längre fram ges klara beskrivningar av hur vi

tillfrisknade.” Så lyder uppgiften detta team ska snart sätta igång med.

- 4 -


I själva mötet, läs och diskutera Läkarens åsikt (s 24).

Följande frågor samt andra frågor kommer att uppstå i gruppen och borde

diskuteras ingående:

1.Var du medveten om att din sjukdom påverkar dig både själsligen och

kroppsligen?

2.Trodde du på eller kunde du acceptera idén att vara allergisk mot alkohol?

3.Vad är en allergi?

4.Håller du med om idén bakom att skrivas in på sjukhus? (s 25)

5.Har du någonsin upplevd fenomenet alkoholbegär? (s 26)

6.Gillade du effekten av alkohol?

7.Nådde du den punkten då du inte kunde skilja mellan sanning och osanning?

8.Verkade ditt alkoholistiska liv normalt?

9.Läkaren menar att en psykisk ändring måste ske – vad är en psykisk ändring?

10.Kan du acceptera faktumet att alkoholism ”…har aldrig kunnat botas

varaktigt med någon behandling som vi känner till”? (s 28)

Uppgift:

Skaffa dig arbetsmaterialet, ett anteckningsblock samt andra upplagan till

Anonyma alkoholister. Lägg märke till din egen reaktion till ämnen som tas upp

i Läkarens åsikt. Avslutningsvis, börja skriva ”Hur jag var maktlös över

alkohol”. Om du har reservationer mot att du är maktlös mot alkohol är det

lika viktigt att skriva ner de reservationer som det är att skriva de sätt du vet

att du är faktiskt maktlös mot alkohol.

Läs Kapitel Ett, Bills berättelse (s 30) och var beredd på att diskutera hur detta

gäller i ditt liv under andra veckan.

Vecka nr 2

Kapitel 1, Bills berättelse (s 30)

1.Frågade du någonsin, ”Var jag galen?” (s 34)

2.Kände du någonsin ”Ångern, skräcken och hopplösheten morgonen därpå”? (s

35)

3.Rusade din hjärna ”…på hög varv, omöjlig att kontrollera”? (s 35)

4.Drack du för att uppnå ”glömskan” som det står på s 35?

5.Kände du ensamheten som Bill skrev om på s 36?

6.Kände du rädslan som Bill skrev om på s 36?

7.Vilken reaktion hade du till religion, präster och Gud? (s 39)Lägg märke till

det som händer Bills ”gamla förutfattade meningar” mot deras Gud när han

börjar tillämpa sin egen bild av Gud. (s 40)

- 5 -


8. Visste du att ingenting annat krävs för att göra sin egen personlig start än

”villighet” eller villigheten att tro? (s 40)

9. Är det inte så vid den här delen av Bills berättelse att han tar i stort sett det

första genom det elfte steget? (s 40-41) Lägg märke till hur Bill får instruktioner

att söka Guds vilja och be. (s 41)

10.Har ditt ”vanligt sunt förnuft” blivit ”ovanligt sunt förnuft” på det här

sättet? (s 41)

11.Egentligen tar Bill det 12te steget på sidan 43, eller hur? Programmet

fungerade i alla Bills angelägenheter. Många exempel på tolfte stegs arbete

står på sidan 43.

De frågor ni just har läst menas bara som exempel på frågor som kan uppstå

eller frågor som kan tas upp i varje grupp.

12.Vad är särskilt signifikant för dig i det här kapitlet?

13.Vad har du läst som du inte kan hålla med om eller som du inte kan

acceptera?

UPPGIFT

Läs Kapitel 2, Det finns en lösning (s 45) och vara förberedd att diskutera hur

du reagerar till detta kapitel nästa vecka. Fortsätt skriva hur du var maktlös

över alkohol och börja fundera på vad i ditt liv som du verkligen har kontroll

över. När du får idéer om huruvida du kan eller inte kan utöva kontroll över

livet, i synnerhet ditt liv, skriv ner dina funderingar i ditt anteckningsblock.

Vecka nr 3:

Efter att ha läst Kapitel 2, Det finns en lösning, kan teamet jobba med följande

frågorna:

1. Vilka delar av detta kapitel kan du tillämpa ditt eget liv?

2. Hur reagerar du till de egenskaper AA medlemmar har i gemensamt? (s 45)

3. Påverkade din alkoholism alla som hade beröring med dig? (s 46)

4.Hur reagerade de?

5. Ser du hur du kan nå fram till en annan alkoholist? (s 46)

6.På sidan 48 står en hel del vanliga frågor och iakttagelser om folk som dricker

för mycket. Har du eller andra riktat dessa mot dig?

7.Vad hade du för svar?

8.Utifrån din granskning av dig själv under veckorna som gått och utifrån vad

du har läst i detta kapitel, är du verkligen en alkoholist? (s 48-49)

9. Om inte – varför inte? Diskutera detta med ditt team.

10.Hade du kontroll över alkohol, gjorde du absurda, otroliga och tragiska saker

när du drack, var du en Jekyll och Hyde?

Frågorna och iakttagelserna på sidan 48 kanske hjälper dig att svara på

frågorna som du har skrivit om som handlar om din maktlöshet över alkohol.

- 6 -


11. Varför drack vi som vi gjorde? (s 49-50)

12.Varför tar vi detta enda glass?

13.Vart har det förnuft och den viljestyrka tagit vägen som hon/han

fortfarande visa då och då när det gäller andra saker?

14.Var de här sådana frågor som du frågade dig själv?

15.Hade du förlorat din valfrihet som det står på sidan 51?

16.Har du någon sin sagt ”Vad spelar det för roll?” eller något liknande? (s 52)

Det finns en lösning (s 52). Det stora faktumet är detta och inget annat. Att vi

har haft djupa och effektiva andliga upplevelser. Läs och förstå Bilaga II, Andlig

upplevelse (s 425) samt resten av stycket på sidan 52 för det är en

utomordentlig bra sammanfattning av det som sker i detta program.

Vår alternativ till lösningen är att ”utplåna medvetenheten om vår outhärdlig

situation så gott vi kunde” eller ”ta emot andlig hjälp” (s 52-53)

Lägg märke till hur Bilaga II (s 425)om den andliga upplevelsen nämns igen på

sida 54.

UPPGIFT

Läs Kapitel 3, Mer om alkoholism (s 57) och vara förberedd att diskutera hur

det kan tillämpas ditt liv under kommande veckan.

Vecka fyra:

Mer om alkoholism (s 57)

1. Var du besatt på det här sättet? (s 57)

2. Visste du att det var en illusion? (s 57)

3. Har du försökt att dricka kontrollerat och kan du diagnostera dig? (s 58)

4. Har du beskrivit i din anteckningsblock de olika sätt du har försökt dricka

kontrollerat samt dina misslyckanden?

5. Finns det något förbehåll eller har du några föreställningar om att du någon

gång kan bli immun mot alkohol? (s 60)

6. Kan du identifiera med de mentala tillstånd som förekommer ett återfall i

drickande och förstår du att dessa mentala tillstånd är problemets kärna?

7. Förstår du varför den verklige eller blivande alkoholisten kommer nästan

utan undantag att bli absolut oförmågan att sluta dricka ned hjälp av sin

självkännedom? (s 65)

Lägg märke till läkarens reaktion till alkoholism på s 68. Lägg också märke till

lösningen på s 68.

UPPGIFT

Läs och förbereda dig att diskutera kapitel fyra nästa vecka. Vid det här lägget

borde du ha skrivit färdigt de flesta av dina minnen över varför du var maktlös

- 7 -


över alkohol och varför ditt liv är ohanterligt. Om du har svårigheter med dessa

problem diskutera sådana med dina gruppmedlemmar och din sponsor.

Vecka fem:

Kapitel Fyra, Vi agnostiker (s 70)

1. Accepterade du faktumet att du hade bara två alternativ om du var

alkoholist – en alkoholistisk död eller ett liv levt på andlig grund.

2. Har du haft brist på kraft att ta hand om ditt liv? (s 71) Lägg märke till hur

”främsta syfte …(med) denna bok är att göra det möjligt för dig att finna en

kraft som är större än din egen och som kan hjälpa dig att lösa dina problem.”

3. Har du haft ärliga tvivel och förutfattade meningar om Gud? ( s 71)

4. Vad har du haft för reaktion till ordet ”Gud”? – hur skulle han se ut, hur det

skulle vara att hitta honom och varifrån fick du dessa idéer?

5. Var du helt färdigt med begreppet ”Gud”? (s 71)

6. Är du villig att lägga dina tidigare idéer eller fördomar åt sidan och uttrycka

åtminstone en villighet att tro på en kraft större än din egen?

7. Vad har du för uppfattning om Gud? (s 72)

8. Tror du nu eller är du villig att tro det finns en kraft större än din egen? (s

72)

9. Inser du att när du kan svara på frågan med ett ”ja” att du är på rätt väg? (s

73)

10. Lägg märke till hur vid den här punkten boken hänvisar ännu en gång till

bilaga II. Vad är det som står i bilaga II som är oumbärlig?

11. Har du haft ett öppet sinne eller har du varit envis, känslig och haft

fördomar? (s 73)

12. Vilka reservationer har du när du läser det här kapitlet?

13. Har du haft fördomar och oresonliga idéer om andliga frågor? (s 76)

14. Fungerade dessa idéer? Kommer idén om Gud att fungera? (s 77)

15. Är du redo att oförfärat ta ställning till att antingen Gud är allting eller

också är han ingenting. Antingen finns Gud eller så finns Han inte. Vilket är ditt

val? (s 78)

- 8 -


16. Tror du på sista meningen på s 81 ”När vi närmade oss honom, visade han

sig för oss!” (s 81)

17. Kommer du ihåg det som står på s 55? ” Om det vi har lärt oss och känt och

sett betyder någonting överhuvudtaget, så är det att vi alla, oavsett ras,

trosbekännelse eller hudfärg, är barn till en levande skapare med vilken vi kan

upprätta ett förhållande på enkla och begripliga villkor så snart vi är villiga och

ärliga nog att försöka.”

UPPGIFT

Skriv ner i ditt anteckningsblock vad du har för tro om en kraft större än din

egen. På en annan sida skriv det du inte tror om Gud. När du nu går från den

här punkten framåt, är det de saker som du tror eller som passar in i din

uppfattning om Gud som du kommer att använda och du kan tröstas av

vetskapen att din uppfattning oavsett hur begränsad den är räcker till för att

”närma sig och få kontakt med honom.” (s 72)

- 9 -


Vecka 6:

Kapitel Fem, ”Hur det fungerar”. (s 82) Diskutera materialet i detta kapitel

från sida 82 fram till mitten av sida 87 (det vill säga texten som avslutar steg

3).

1. Lägg märke till den inställning du bör ha när du börjar arbeta med stegen -

ärlighet, att vara oförskräckt, att vara grundlig och ”en villighet att göra allt”

för att ha vad vi har. (s 8 2)

2. Till vilken nytta är halvmesyrer? (s 82)

3.Är du övertygad om att ”våra liv knappast kan bli framgångsrika om vi lever

helt enligt vår egen vilja”? ( s 84)

4.Kan du se konsekvenserna av att vara självcentrerad i ditt liv? (s 85 – 86)

5. Har du varit självcentrerad? Skriv ner exempel i ditt anteckningsblock och

diskutera de med din grupp.

6.Visste du att du inte kunde minska självcentrering så värst mycket genom att

vilja det och försöka av egen kraft? (s 86)

7.Är du villig att fatta de beslut som finns på första hälften av s 86? (”Sedan

beslöt vi att hädenefter…”)

8. Lägg märke till följderna av att ta de första tre stegen. Sammanfattningen

av de första tre stegen finns på sidan 86 och börjar med ”Först och främst var

vi tvungna att sluta spela Gud.” Följderna av att ta dessa steg börjar med ”När

vi uppriktig intog denna ståndpunkt…”. Är du villig att ta tredje steget?

Ofta vid den här punkten lovar gruppmedlemmarna varandra att de ska ta det

här steget och tillsammans läser upp bönen som börjar på slutet av sidan 86.

Uppgift

Fortsätt att skriva om på vilka sätt du inser att du är självcentrerad i din

anteckningsblock och börja med fjärde steget enligt steg 4 studie guiden. För

att uppnå detta, gör som föreslås i studie guidens instruktioner 1 och 2

inklusive att förbereda en harm lista.

Vecka nr 7:

Diskutera instruktion 1 samt din harm lista.

- 10 -


STEG 4 STUDIEGUIDE

Många läsare finner instruktionerna till steg 4 från boken Anonyma alkoholister

förvirrande och komplexa. Denna promemoria skrivs för att spegla

erfarenheterna av vissa AA medlemmar när de har analyserat dessa

instruktioner samt att spegla deras erfarenhet av att ta detta steg enligt

instruktionerna som ges i boken. De som har tagit detta steg på det sättet som

föreslås i Stora boken, inklusive inventariet, analysen, studien och bönen som

föreslås i boken har funnit att detta har lett till en spännande och resultatrik

upplevelse. Denna upplevelse är tillgänglig vem som helst som fullföljer varje

av följande stege så gott hon eller han förmår och gör det i den följd som

anges. Fullkomlighet är inget krav men en värdig ansträngning som inkluderar

ärlighet, ett öppet sinnelag samt villighet är nödvändig. Hoppa inte över någon

instruktion och fullfölja varje instruktion innan den nästa påbörjas.

Instruktion 1:

Läs följande för att förstå vad vi håller på med.

I. Tiden och Syften med Steg Fyra

Möjligtvis det största löftet som ges i Anonyma alkoholisternas program är att

Gud, som du förstår Honom, kommer att ta hand om det du inte klarar av att

göra för din egen skull. Detta löfte inkluderar det tydliga villkoret att ta tag i

det du själv klarar av.

När du har fattat beslutet som finns i steg tre varnar Stora boken oss ”Även om

vårt beslut i tredje steget var ett väsentligt och avgörande steg, skulle det inte

ha haft någon bestående verkan om det inte omgående följts av en energisk

ansträngning att skärskåda de saker hos oss som hade blockerat oss [från Gud]

…Vi måste ta itu med bakomliggande orsaker och omständigheter. … Därför

satte vi i gång med en personlig inventering.” (s 87)

De specifika instruktionerna för hur man tar detta steg finns från sida 87 till

sida 93 i boken ”Anonyma Alkoholister”. Dessa instruktioner bör nu läsas

noggrant .

II. Vad är det vi söker efter?

Inventariet beskrivs som en process där vi ”undersöker och konfronteras med

fakta”. Vi söker sanningen om oss själva för att göra en ”ärlig inventering av

våra liv”. Vi ska söka och hitta ”de brister i oss som orsakade våra

misslyckanden”. (s 87) Rakt igenom boken ”Anonyma Alkoholister” konstateras

det att det var det egna jaget, själviskhet och självcentrering som var roten till

våra problem. Då vi var övertygade om att det var ”vårt ego i olika skepnader

som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar”. (s 87)

- 11 -


Dessa ”vanliga yttringar” grupperas i tre kategorier – harm, rädsla och sexuella

relationer. Varje vanlig yttring som förekommer behandlas för sig i inventariet.

III. Harm – vår främste fiende.

Dessa tankar eller mentala attityder ”leder till alla former av själslig sjukdom”.

(s 88) Vi instrueras att göra upp ”en lista på de personer, myndigheter, företag,

principer och förhållanden som vi brukade reta oss på.” (s 88)

Eftersom harm anses vara fult och ordet används sällan i vardagsspråket är det

viktigt att göra en genomgång av vad ordet betyder.

Anonyma alkoholisternas original språk är engelska och engelskans ord för harm

är ”resentment”. Vad menas med detta ord som författaren ursprungligen

använde?

a)Websters (engelsk) ordbok visar hur ordets rot är gjord av två delar där den

ena (”re”) betyder ”om” och den andra, ”sent”, betyder ”känsla” (som i

”sentiment”) – alltså ”känna om” eller ”känna om och om igen”.

Boken definierar ”resentment” som indignation eller illvilja som kommer efter

en verklig eller inbillad kränkning. Ordboken nämner sedan ordet ilska och ger

andra exempel på denna tanke eller känsla inklusive vrede, raseri, harm och

indignation. Dessa ord pekar mot olika grader av missnöje alltifrån vrede –

stark, intensiv och explosiv – till den längre varande känslan av agg inklusive

illvilja och undantryckt vrede som genereras av en känsla av att ha blivit

förolämpad eller känslan av att ha fel.

b)För att summera och för att täcka ordets bredaste innebörd, har vi här att

göra med en negativ eller otrevlig tanke eller känsla orsakad eller genererad av

en verklig eller inbillad handling eller brist på handling från en person,

myndighet, företag, förhållande eller princip.

c)”Personer, myndigheter eller principer” kan behövas förklaras något:

Kom ihåg att du är en person och din handling eller brist på handling kan

mycket väl orsaka tankar eller en dålig känsla (för det mesta kallas denna harm

mot oss själva för ”skuldkänsla”)

Myndigheter är vilken som helst grupp av personer eller organisationer som

finns i ditt liv såsom arbetsgivaren, socialtjänsten, försäkringskassan m. m.

En princip är en grundläggande sanning eller lag. Vi kan känna att många av

dessa grundläggande sanningar har kränkt oss t ex:

- 12 -


1. Alkoholismen är en obotlig, progressiv sjukdom.

2. Ärligheten är bäst.

3. Som du sår så får du skörda – (var och en av oss tar konsekvenserna av sin

handling – ingen lunch är gratis)

4. När du är upprörd oavsett anledningen, finns det något fel hos dig.

5. Ett liv som levs utan själv insikt är inte värt att leva. (Socrates)

Att förbereda harm listan:

Med tanke på dessa instruktioner borde en lista förberedas av de personer,

myndigheter, företag, principer eller förhållanden som har orsakat eller

orsaker dig att känna harm som definierad ovan.

Här är några tips som har hjälpt många av oss:

1. Om du kan komma ihåg din harm känsla borde den komma med på listan

även fastän du tycker du är färdig med den. ”Vi gick igenom våra liv. Ingenting

annat än grundlighet och ärlighet gällde.” (s 89).

2. Att titta på familj foto album, årsboken från skolan och dylikt kan vara en

hjälp för att komma igång med grundligheten. En del skriver en kort

självbiografi av sina liv för att hjälpa minnet.

3. Bryr dig inte om att ifrågasätta om du bör eller inte bör ha känslan – skriv

bara upp listan och ingenting annat vid det här laget.

4. Under tiden du arbetar med steg 4 och ibland även efteråt kommer du att

komma ihåg ytterliggare personer, myndigheter, företag, förhållanden eller

principer som har orsakat dessa negativa tankar och känslor. Du kan lägga de

till listan när som helst men bekymra dig inte jätte mycket över hur

genomgripande listan är. Gör ditt bästa helt enkelt under en rimlig tidsperiod

(kanske en vecka).

Instruktion 2:

Gör upp en lista över de personer, myndigheter, företag, förhållanden eller

principer som du hyser agg mot.

Instruktion 3:

När du har skrivit färdig på din harm lista och inte innan, köpa och skriva in i en

anteckningsblock enligt nedan. Det är nu vi ska börja analysera våra harm

känslor.

a)Analys av harm känslorna.

När du har skrivit färdig på din lista och inte innan, ska varje känsla av harm

analyseras. Steg 4 kommer att betyda väldigt lite om inte du kommer att förstå

varje känsla av harm och lär dig av den. Följande kan vara till hjälp mot att

uppnå en sådan förståelse och en sådan analys:

- 13 -


1.Köp ett anteckningsblock och öppna det så att du har en tom sida på var sin

sida med ryggen i mitten. Dela var sin sida med lodrätta linjer (använd linjal

eller liknande) så att när båda sidor har delats så har du sammanlagt fyra

kolumner. Vänd sidan och göra om samma procedur tills du har delat flera sidor

på det sättet. (Det kanske finns någon i gruppen som har sett det förut och kan

visa hur sidorna ska se ut).

2. De fyra kolumnerna bör ha följande titlar:

Kolumn 1: (Jag har agg mot) Vem/Vad

Kolumn 2: Varför

Kolumn 3: Hur detta påverkade mig

Kolumn 4: (lämnas tom tills vidare)

Instruktion 4:

Ta varje exempel på harm från din harm lista och skriv ner det under kolumn 1,

sedan skriv 2 och 3 som förklaras här nedan. Gör färdig analysen av varje harm

känsla innan du sätter igång med den nästa på harmlistan. Följande är en steg

för steg beskrivning av denna instruktion:

a) Ta första namnet från din harm lista och skriv det under kolumn 1 på den

första sidan.

b) Under kolumn 2, skriv några ord som beskriver var och en av händelserna

eller omständigheterna som du kan komma ihåg som gör att du hyser agg mot

personen i kolumn 1. Det här är en väldigt viktig del av analysen: vi lär oss av

specifika händelser, inte allmänna klagomål (till exempel vi lär oss väldigt lite

av klagomålet ”han ljög” men vi lär oss mycket av det specifika ”han sade att

han inte var gift”)

c) Bredvid varje händelse du har skrivit under kolumn 2, skriv orsaken till att

händelsen eller omständigheten retade upp dig. Ställ följande frågorna:

1)Påverkade det min självaktning (hur jag ser mig eller vill att andra ska se

mig?)

2)Påverkade det min ekonomi?

3)Påverkade det min ambition (det jag ville eller behövde?)

4)Påverkades eller hotades någon av mina relationer?

5)Om frågorna 1 genom 4 beskriver inte på ett korrekt sätt hur händelsen

påverkade dig, skriv några ord som förklarar hur du mådde och hur du var

påverkade.

6)Skriv färdig analysen av varje harm känsla som växer fram ur den enskilda

händelsen innan du fortsätter med inventariet.

Instruktion 5:

- 14 -


När kolumnerna 1 genom 3 har skrivits färdig för varje harm känsla, ta lite tid

för att se tillbaks över dem och gör sedan följande:

a)Studier och bön. Läs och studera Stora boken, Anonyma Alkoholister från och

med stycket som börjar längst upp på sidan 89 med ”Vi gick igenom våra liv”

och läs fram till tredje stycket på sidan 90 som börjar med ”Vi undviker att

försöka hämnas…”. Ställ följande frågorna om varje harm känsla och varje

händelse som orsakas av den och skriv ett kort stycke som visar dina svar.

1)När jag kommit till klarhet över vems felet var, fortsatt jag med mina studier

av denna händelse?

2) Försökte jag hämnas, kämpa eller fly? Med vilket resultat? Var det till någon

hjälp?

3) Har du klarhet över hur ett liv som innehåller en sådan harm känsla leder

bara till ”meningslöshet och olycka”? Har harm känslan någonsin bidragit på

något bra sätt eller har du slösat bort timvis med tid genom att grubbla över

denna harm känsla? Inser du och förstår du att dessa tankar separerar dig från

din Högre kraft? Visste du att dessa tankar kommer att leda dig till vansinnet

att ta det första supet och vet du att med oss, att dricka är att dö?

4) Förstår du att genom våra tankar och reaktioner till människor, platser och

saker, världen och dess människor dominerar oss? Förstår du att till dess att vi

går vidare förbi att skuldbelägga oss själva eller andra kan vi inte utveckla oss

eller hitta lösningen?

5)Kan du förlåta?

6)Inser du att andra människor har samma problem med livet som du har och

att många av dem är andligt sjukt?

7) Ärligt ber 4de stegs bönen – Gud, hjälp mig visa

_____________________________, samma tolerans, medlidande och tålamod

som jag med glädje skulle visa en sjuk vän. _____________________ är en sjuk

människa, hur kan jag hjälpa henne/honom? Hjälp mig att inte bli arg. Låt ske

din vilja. Från och med nu försöker vi undvika hämnd eller argumentation.

b)Början till utveckling. Som sades tidigare, det är en andlig utgångspunkt att

”när jag är upprörd, oavsett orsaken, är det något fel hos mig”. Nu när du har

gjort en lista och förstår harm känslan och hur den har påverkat dig, när du har

slutat skuldbelägga och när du har bortsett från andras fel kan du nu beskriva

dina ageranden eller reaktioner. Tidigare, kom vi inte längre än att konstatera

att någon hade fel. Men stämmer inte det att vi handlade eller reagerade

under varje retsam situation? Blev inte vi arga? Deprimerade? Fyllda med

självömkan, avundsjuka, svartsjuka, etc.? Påverkade inte detta våra liv och

våra närmaste?

Instruktion 6:

Skriv färdig kolumn 4 enligt följande:

1.Som titel över den 4de kolumnen, skriv ”mina fel eller misstag”.

- 15 -


2.För varje person, myndighet, företag, förhållande eller princip samt för varje

händelse, ställ dig följande frågorna:

a)På vilket sätt har jag varit självisk, oärlig eller rädd?

b)På vilket sätt hade jag fel?

c)Hur handlade jag eller hur reagerade jag? Och hur påverkade detta mig och

de som står mig närmast?

3.Skriv dina fel som avslöjades för dig av frågorna ovan i 4de kolumnen bredvid

varje person, myndighet, företag, förhållande eller princip samt varje

händelse.

När du har nått slutet av dessa instruktioner och slutet av dina harm känslor

och inte innan, gå vidare till rädsla.

Instruktion 7:

Skriv en lista över dina rädslor.

IV. Rädsla – den berör varje aspekt av våra liv

Läs från och med sista stycket på sidan 90 i Anonyma alkoholister (”Observera

att ordet ’rädsla’ ”… ) till och med tredje stycket på sidan 91 (”Genast börjar

vi växa ifrån vår fruktan.”). Fortsätt enligt följande:

a)Ordboken om rädsla: Svenska akademiens ordlistan liknar ”fruktan” med

”rädsla”. Engelskans Websters ordbok definierar rädsla (”fear”) som en känsla

av oro eller ängslan som orsakas av förväntningen av fara, smärta, katastrof

eller dylikt (att avslöjas, att visas vara den du vet eller tror du är). Det sägas

att den drivande kraften i de flesta alkoholisternas liv är den självcentrerade

rädslan att vi kommer förlora något som vi har eller att vi inte kommer få

något vi tror vi behöver eller vill ha.

b)Rädsla listan.

Efter harm delen i ditt anteckningsblock, skriv en kort beskrivning över varje

rädsla du har upplevt. Kom ihåg under temat ”harm känslor” att du redan har

ställt frågan till dig själv om hur du påverkas av rädsla i dina harm känslor. Vi

har nu skrivit färdig listan over när, var och under vilka omständigheter denna

känsla väcks (dvs. ormar, insekter, höjder, kvinnor, män, etc.).

Instruktion 8.

Skriv en kort analys av varje känsla av rädsla.

c)Rädsla analys.

När rädsla listan är färdig borde vi skriva en kort analys av dessa rädslor i

försöket att förstå dem. Det sägas att varje sådan rädsla sätter igång kedjor

eller omständigheter som skapar eller orsaker misslyckanden. Kan du ge

exempel på när detta har skett? Varför har du varje rädsla? Var det för att

självförtroendet inte fungerade? Skulle du far illa på något sätt av något du

- 16 -


inte kunde ta kontroll över och inte heller kunde undvika? Kan du springa ifrån

rädsla? Hur påverkas du av rädsla? Påverkade rädslan andra? Vad borde vi nu

luta oss mot om inte oss själva?

Instruktion 9:

Läs och förstå lösningen till rädsla.

a)Studier och bön.

När våra rädslor har skrivits ner på en lista och frågorna ovan har besvarats, ger

boken Anonyma alkoholister oss lösningen till rädsla i 1sta och 2dra stycket på

sidan 91. Vi ges också en kort bön där vi ber vår Högre kraft att avlägsna våra

rädslor och visa oss hur vår Högre kraft vill att vi ska vara. Denna lösning och

bön borde riktas mot varje rädsla, en efter den andra.

V. Sex förhållanden

Denna del av inventariet finns i boken Anonyma alkoholister från och med sista

stycket på sidan 91 fram tills femte kapitlets slut. Detta borde läsas nu.

a)Inventariets omfattning.

Denna del av inventariet börjar med en klargörande diskussion av sexuella

förhållanden. Men, i sista meningen av sista stycket på sidan står det att ”Vi

har gjort en lista över människor som vi har sårat genom vårt uppförande och

är villiga att reda upp det som varit om vi kan.” Denna mening tyder på att vi

ser över vårt förhållande med var och en av de viktiga människorna i våra liv

samt våra sexuella förhållanden.

Instruktion 10.

Skriv en lista över de människor som är viktiga i ditt liv och andra människor

som har påverkats av ditt drickande eller själcentrering.

b)Förbereda en lista över förhållande.

Efter ”rädslor” i ditt anteckningsblock borde du skriva en lista över de personer

du ska bearbeta. Dessa borde inkludera både sexuella och andra förhållanden

inklusive familjen, arbetslivet, vänner, etc.

Instruktion 11.

Skriv en kort beskrivning över varje förhållande.

c)Skriv ett kort stycke om varje person som omnämnas i din lista över

förhållanden där du svarar följande frågorna – kom ihåg, skriv om specifika

händelser:

1.Var jag självisk i detta förhållande?

2. Var jag oärlig i detta förhållande?

3.Var jag omtänksam i detta förhållande?

4.Vilka tog skada av mig?

5.Väckte jag svartsjuka?

6.Väckte jag misstänksamhet?

7.Väckte jag bitterhet?

- 17 -


8.Var det jag som hade fel?

9.Vad borde jag ha gjort?

d)Studier och bön:

Genom studier och bön söker vi ideal som är mera sansade och sunda för vår

framtida sexliv och våra förhållanden. Oavsett vad vi får för ideal måste vi vara

villiga att växa mot dem. Vi måste vara villiga att gottgöra för våra gamla fel

där att göra så orsaker inte skada till någon. Genom bön och meditation frågar

vi Gud vad borde göras om varje specifik situation och vi får veta att det rätta

svaret kommer om vi vill ha det.

På sidan 92, sista stycket, ges vi instruktioner för hur vi ska fortsätta mot vårt

nya ideal.

Sammanfattningsvis instrueras vi att be ”uppriktigt om hjälp att finna rätt

ideal, om ledning i varje tveksam situation, om förnuft och om styrka att göra

det rätta”. (s. 93) Om sexbegär är ett problem får vi rådet att koncentrera oss

på att hjälpa andra för att bättre kunna glömma oss själva (s 93).

VI. Sammanfattning

Läs de två sista stycken i kapitel 5. Också vid det här laget är det en hjälp att

läsa kapitel 4 i Tolv steg och tolv traditioner. Har du utelämnat något i ditt

inventarie? Har du utelämnat någon händelse eller ämne där minnet gör att du

känner dig illa till mods? Om så är fallet, borde du skriva ner det nu.

GRATTIS, DU HAR ARBETAT FÄRDIGT MED STEG FYRA

VII. Steg Fem

Läs sidorna 94 genom andra stycket på sidan 97 – dessa handlar om hur man tar

det femte steget.

Uppgift:

Uppgiften för kommande veckan är att göra det arbetet som beskrivs i fjärde

stegs studieguiden, instruktionerna 3 genom 5. (En analys av din harmlista som

täcker de första tre kolumnerna och förbereder inför den sista kolumnen)

Vecka Nr 8

Diskutera vad du kommit fram till i instruktionerna (i 4de stegs guiden) 1

genom 5. Om du har några problem, ta upp dem nu.

Uppgift:

Fullfölja instruktion 6 samt avsluta, om du har något kvar, arbetet för

- 18 -


instruktionerna 1 genom 6. Instruktion 6 handlar om sista kolumnen i

harmlistan.

Vecka Nr 9:

Diskutera ditt arbete för instruktionerna 1 genom 6 samt eventuella problem du

har med det arbetet. Gruppen bör hjälpa den som har problem med

inventariet. Detta kan innebära att umgås under veckan innan nästa mötet.

Uppgift:

Fullfölja instruktioner 7, 8 och 9 i fjärde stegs guiden. (En heltäckande analys

av rädslor inklusive lösningen.)

Vecka 10:

Diskutera med gruppen det arbetet du har gjort för instruktionerna 7, 8 och 9

samt eventuella problem med det arbetet.

Uppgift:

Fullfölja instruktionerna 10 och 11.

Vecka Nr. 11:

Diskutera i allmänna termer det arbetet du har gjort kring sex – specifika

exempel behövs inte för att undvika problem med högmod eller självcentrering

under mötets gång.

Uppgift:

Hitta en lämplig person att ta femte steget med och kom överens om en tid att

mötas med den personen. Läs Kapitel 6 och förbereda din diskussion av det

kapitlet inför nästa stegmötet.

Vecka Nr. 12:

(Kapitel Sex, ”Till verket”) Diskutera sidorna 94 genom andra stycket på s. 97.

Har alla fått en bra upplevelse i och med detta steg? Finns några reservationer

mot att göra 5te steget? Vilka är dem? Om du inte har gjort det ännu – ta ditt

femte steg.

Uppgift:

Läs kapitlen sex och sju i Tolv steg och tolv traditioner.

Vecka nr. 13:

(Kapitlen sex och sju i De Tolv steg och de tolv traditionerna.) Diskutera dessa

kapitel enligt dina diskussioner av tidigare kapitlen i boken Anonyma

alkoholister. Försök att ge konkreta exempel på de karaktärs defekter du har

som hindrar dig från din förmåga att vara till nytta för dina medmänniskor.

Vilka karaktärs defekter står inte i vägen för din förmåga att vara till nytta för

- 19 -


andra? Diskutera villighet, ödmjukhet och vad dessa betyder i samband med

dessa steg.

Uppgift:

Läs resten av sida 97 genom andra stycket på sidan 104 och förbereda din

diskussion av dessa sidor. Läs kapitlen 8 och 9 i Tolv och tolv.

Vecka 14:

Diskutera sidorna 97 genom 104 i Anonyma alkoholister samt kapitlen 8 och 9 i

Tolv steg och Tolv traditioner.

Använd gärna följande frågorna i diskussionen:

1. Har du betänkligheter kring dessa steg? (s 98)

2. Tvekade du att gå till några av dessa människor? (s 98)

3. Vad är ditt verkliga syfte? (s 98)

4. Är tajming viktig i detta steg?

5. Kan du närma dig de människor som finns på ditt 8de stegs lista med en

försonande och välvillig ande? (s 99) (se på sista stycket på sidan 90 genom

3dje stycket på sidan 91)

6. Inser du att ”inget av värde kan uträttas” förrän du har sopat rent på din

sida av gatan? (s 99)

7. Använd tredje stycket på sidan 99 till hjälp för att komma underfund med

hur pass viktig du tycker det är att bli lovprisad för det du gör.

8. Har du diskuterat något brott du har begått med din sponsor som kanske inte

ännu är uppklarad? Om inte, bör du göra det nu. (se sida 100)

9. Förstår du hur ditt nionde steg kan skada andra? (se sida 100)

10. Har du studerat dina problem hemma samt det skada som kan ha uppstått i

och med dessa problem?

11. Förstår du vikten av att låta bli att skada ännu mer genom att skapa

svartsjukan eller harm på grund av en detaljrik erkännande? (s 102)

12. Vad menar författaren med ”Det andliga livet är inte en teori. Vi måste

leva det.” (s 104)

13. Insåg du att när man arbetar med det nionde steget bör man vara förnuftig,

taktfull, hänsynsfull och ödmjuk utan att vara överdrivet underdånig och skrapa

med foten? (s 103).

14. Upplever du löften som finns på sidorna 104 och 105?

Uppgift:

Lägg märke till hur vid det här laget antas det i boken att du har gjort en lista

över de människor du skadat när du skrev ditt fjärde stegs inventarie – om

detta inte har gjorts bör du definitivt göra en sådan lista nu.

Läs resten av kapitel sex och var förbered att diskutera det nästa vecka.

- 20 -


Vecka nr. 15:

1.Vilka specifika instruktioner ger en översikt för tionde stegs arbetet?

2.Vad ska vi se upp för?

3.Lägg märke till hur vid det här laget ”kommer den mentala hälsan att ha

återvänt. Vi är sällan intresserade av alkohol.” (s 105) Är detta förståndet som

syftas till i steg 2?

4. Vad är det rätta sättet att använd sig av sin viljekraft? (s 106)

5.Vilka är förslagen för den dagliga tillämpning av elfte steget? (s 106-107)

6.Vad ska vi vara noga inför? (s 106)

7.Praktiserar du det här steget dagligen?

8.Följer du proceduren som beskrivs på sidorna 106 – 107 om dina dagliga

morgontids meditationer samt hur du går igenom din dag?

9.Har din attityd om en kraft större än din egen ändrats sedan du börjat

studera kapitlet ”Till agnostiker”?

10. Tror du att ”Det fungerar – det gör det faktiskt!”? (s 108)

Uppgift:

Läs kapitlet ”Att arbeta med andra” (s 109)

Vecka 16:

Materialet för frågorna är hämtad ur kapitel 7 ”Att arbeta med andra”.

1.Vilka är de steg för steg kraven för ett tolfte steg?

2.Har du prövat på det här? Dela din upplevelse med studiegruppen.

3. De gånger alkoholisten har inte visat någon respons, har du arbetat med

hans/hennes familj? Erbjöd du dem din livsstil och vilka resultat fick du i denna

situation?

4. Tror du att du borde brännmärka varenda människa med idén att dem kan

tillfriskna oavsett vilka andra människor finns med? Det enda kravet är att han

kan lita på Gud och göra rent hus.

5.Är det här vad som menas med ”detta är ett själviskt program”? Är det

verkligen ett själviskt program i ordens sanna mening?

Kapitel åtta, ”Till våra fruar”, Kapitel nio, ”Familjen efteråt”, Kapitel tio, ”Till

arbetsgivare”, och Kapitel elva, ”En vision för dig” är kapitel designade för att

lära ut till dig hur man övar dessa principer i alla sina angelägenheter. Dessa

kapitel innehåller många andliga sanningar som är angelägna oss alla och borde

läsas. Din grupp kommer att bestämma antingen för eller emot en diskussion av

ett eller flera av dessa kapitel som avslutning i din stegstudie.

Ett passande sätt att avsluta stegstudie gruppen är att läsa högt de sista

stycken på sida 176 som börjar med ”Kanske du ändå säger: ’Men jag kommer

ändå inte att få förmånen att träffa dig som skriver denna bok’.” Har du inte

egentligen fått förmånen av att få kontakt med de som skrev denna bok? Ved

du inte nu var din tillit ska placeras?

- 21 -


Uppgift:

Hitta några nya medlemmar av Anonyma alkoholister som behöver detta

program och göra ännu ett studiegrupp arbete tillsammans med dem.

- 22 -

Similar magazines