SLS Aktuellt - Medicinsk access

tmmedia.se

SLS Aktuellt - Medicinsk access

oto-rhino-LarYngoLogi,

huvud- oCh haLskirurgi

Torsdagen den 26 november

saL C 3

08.30 –09.30 1f. state-of-the-art-föreläsning:

omhändertagande och behandling av

patienter med akut perifer facialispares.

Mats Engström, Lars Jonsson.

haLL a, 242–270

09.00 –18.00 Posterutställning:

Samling vid postrarna med förtäring kl. 12.00-

13.00. Postersession kl. 13.00-15.00 i sal C3.

Moderatorer: Mats Holmström och Danielle

Friberg

2P. amningssvårighet vid ankyloglossi, ska

man utföra tungbandsklippning?

Jennie Oredsson, Annika Törngren (242)

3P. vad är normalt egentligen? en prospektiv

studie om sväljningsförmågan vid fus

hos friska personer i åldersgruppen 65-85år.

Karin Tyllstöm, Annika Skoglund, Kerstin

Johansson, Riitta Möller (243)

4P. hög risk för syskon bland barn att

utveckla obstruktivt sömnapné samt hypertrofi

av adenoid och tonsiller.

Danielle Friberg, Jan Sundquist, Xinjun Li,

Kari Hemminki, Kristina Sundquist (244)

Tarceva® (Erlotinib) EGFR-tyrosinkinashämmare L01XE03 (Rx, F). Produktresumé uppdaterad 28 maj 2009. Indikationer: Icke-småcellig lungcancer:

Tarceva är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som har sviktat på minst en tidigare kemoterapibehandling.

När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade med förlängd överlevnad. Någon överlevnadsfördel eller andra kliniskt

relevanta eff ekter av behandlingen har inte påvisats hos patienter med EGFR-negativa tumörer. Pankreascancer: Tarceva i kombination med gemcitabin är indicerat

för behandling av patienter med metastaserad pankreascancer. När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade med förlängd överlevnad.

Beakta risken för dehydrering vid långvariga diarréer och kräkningar. Samtidig annan medicinering och fortsatt rökning kan påverka upptaget och metabolismen

av Tarceva. Patienter som plötsligt utvecklar lungsymtom såsom andnöd, hosta och feber, ska behandling med Tarceva avbrytas under diagnostisk utredning.

För förpackningar och priser samt övrig information se www.fass.se. Roche AB, Tel 08-72612 00.

Diagnos: AVANCERAD ICKE SMACELLIG

LUNGCANCER

Överlevnad utan Tarceva: CA 4,7 MANADER*

Överlevnad med Tarceva: CA 6,7 MANADER*

SE.TAR.0709;1

5P. Blödning efter tonsilloperation. resultat

ur nya nationella kvalitetsregistret.

Anne-Charlotte Hessén Söderman, Joacim

Stalfors, Elisabeth Ericsson, Claes Hemlin,

Kristian Roos, Elisabeth Hultcrantz (245)

6P. isolerad okbensfraktur – behandling och

restsymtom.

Svante Hugosson, Ulrica Thunberg, Ingrid

Augustsson (246)

7P. intrakraniella abscesser efter främmande

kroppar i näsan.

Ulla Friberg, Maria Hillerdal, Mats Holmström,

Pelle Nilsson, Gunnar Åström, Mats

Engström (247)

8P. reposition av näsfraktur – vad påverkar

behandlingsresultatet?

Anna Cullhed, Annika Lindvall, Mats Holmström

(248)

9P. objektiv utvärdering av näsfunktion vid

enkelsidig läpp-, käk-, gomspalt - en populationsbaserad

långtidsuppföljning.

Staffan Morén, Maria Mani, Örnolfur Thorvardsson,

Valdemar Skoog, Mats Holmström (249)

10P. Microemulsioner kan uppvisa barriärskyddande

egenskaper mot influensa a

virus infektion in vitro.

Per Wollmer, Camilla Mittelholzer, Morgan

Andersson, Lennart Greiff, Åke Davidsson (250)

Roche AB: 08-726 12 00. För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32. www.tarceva.se

11P. intracavitär brachyterapi vid Mb osler;

metod och resultat.

Zahir Esa, Mathias von Beckerath, Anders

Westerborn, Bengt Johansson (251)

12P. Brachyterapi av cancer i bröstkorgen

med hjälp av mediastinoskopi.

Gert Henriksson, Jan-Erik Juto, Claes Mercke (252)

13P. vårdprogram för tumörer i munbotten.

Alexander Ahlberg, Bertil Lundberg (253)

14P. nasofarynxcancer- uppföljning på karolinska

universitetssjukhuset år 2000-2007.

Elin Marsk, Bertil Lundberg (254)

15P. Cervikal lymfkörtel metastas från ockult

skivepitelcancer: analys av 87 patienter.

Sushma Nordemar, Bertil Lundberg (255)

16P. sväljningssvårigheter efter genomförd

radioterapi hos artsCan patienter i Lund

och umeå (saLu).

Ola Gärskog, Ulrika von Buxhoeveden, Göran

Laurell, Björn Zachrisson, Peter Wahlberg,

Elisabeth Kjellen, Eva Levring-Jäghagen (256)

SVART PÅ VITT.

DEN HÄR PATIENTEN

KAN LEVA LÄNGRE

MED TARCEVA.

Den patient som fått diagnosen avancerad

icke småcellig lungcancer kan leva längre

med Tarceva. Tarceva är den första HER 1/

EGFR-hämmare som i kliniska studier visat

sig förlänga överlevnaden i den här

patientgruppen, som har sviktat på minst

en tidigare cytostatikabehandling.

BR.21 studien* visade att Tarceva ökade

medianöverlevnaden signifi kant med 42,5 %

(från 4,7 månader i placebogruppen till

6,7 månader i Tarcevagruppen) och ettårsöverlevnaden

med 45 % (från 21,5 % med

placebo till 31,2 % med Tarceva).

Ge patienter med diagnosen icke småcelling

lungcancer chansen att leva

längre med Tarceva.

Läs mer på www.tarceva.se

* Shepherd FA et al. NEJM 2005;353:123-132.

m e d i c i n s k a r i k s s tä m m a n 2009 83

®

Similar magazines