Användarmanual - Vattenfall

vattenfall.se

Användarmanual - Vattenfall

EnergyWatch Pro

Användarmanual – så får du kontroll över

din elförbrukning.


Innehållsförteckning

Användarmanual EnergyWatch 3

Om EnergyWatch Pr 3

Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro 4

Användning av programmet 5

Navigering – hur kommer jag åt olika funktioner i EnergyWatch Pro? 5

Vänsterspalten 6

Funktionerna i vänsterspalten 6

Startsida 7

Elförbrukning 8

Analys 9

Hur använder jag analyssidan? 10

Hur använder jag mig av de olika grupperna? 10

Hur hittar jag mina elförbrukare – snabbguide 11

Grundförutsättningar 11

Sätt att identifiera enskilda elförbrukare 11

Hur vet jag elförbrukarens effekt? 11

Hur tar jag reda på vad som döljer sig bakom ”ständigt på” 11

Att tänka på 12

Energiverktyg 13

Ständigt på 13

Inställningar 14

Ange elpriset 14

Förbrukningsnivå 14

Vid tekniska problem 15


Användarmanual Pro

Om EnergyWatch Pro

EnergyWatch är en applikation som analyserar ditt

företags elförbrukning och identifi erar dina anläggningars

olika elförbrukare. Du får direkt återkoppling

på er elanvändning. Därmed får du en bättre

3 Användarmanual EnergyWatch

förståelse för vilka de stora elförbrukarna är och vad

ni kan göra för att minska företagets elkostnader.

Analyserna presenteras direkt i din webbläsare.


Förtydliganden om analyser i EnergyWatch Pro

Om du upptäcker skillnader mellan värden på din

elmätare och värden i EnergyWatch Pro är det alltid

din elmätare som visar korrekt information.

EnergyWatch kan inte avgöra vilken fysisk apparat,

utrustning eller installation den analyserar. En

elförbrukare är inte alltid detsamma som en enskild

apparat. Ett exempel på det är en spis som ofta

består av en elförbrukare per platta och därför visas

som fyra olika elförbrukare. Ett annat exempel är

moderna värmepannor och varmvattenberedare som

kan bestå av olika effektsteg och därför registeras

som olika förbrukare av EnergyWatch Pro.

4 Användarmanual EnergyWatch

EnergyWatch Pro kan i en del fall misstolka signaler

som uppmäts och göra en felaktig analys. Hur stora

felen blir beror på hur omständigheterna ser ut på

ditt företag. Därför är det inte möjligt att säga exakt

med vilken noggrannhet som elförbrukningen för

olika elförbrukande apparater och utrustningar kan

registreras.

EnergyWatch Pro kan i sig inte påverka din elförbrukning,

men den ger dig en bra bild på hur företagets

elförbrukning ser ut. Först när du förändrar ditt

elanvändande kan du spara el.


Användarmanual av programmet

Innan du startar

Användarna av EnergyWatch Pro delas upp på två

sätt: Du är antingen administratör eller vanlig

användare.

Varje företag har en dedikerad administratör som

har komplett översikt över samtliga företagets

EnergyWatch Pro-anläggningar i systemet. Administratören

kan ändra samtliga parametrar för anläggningarna

och även lägga till och ta bort ansvariga

användare för varje separat anläggning.

Administratörsvyn Användarvyn

Den absolut viktigaste funktionen för administratören

att hantera i denna vy är att via knappen ”Egenskaper”,

för varje anläggning gå in och ställa in den pulsfrekvens

och mätarkonstant som gäller för den elmätare

som EnergyWatch Pro-enheten sitter på.

Det gör du genom att klicka på knappen ”Egenskaper”

för respektive anläggning. I formuläret som öppnas

kan du ändra namn samt ställa in den mätarkonstant

och impulsfrekvens som elmätaren har. Obs! Förvald

inställning är ”1” och det är den inställningen du ska

behålla om din mätare inte har någon mätarkonstant

installerad.

En annan viktig funktion och tjänst för administratören

är möjligheten att dela sina anläggningar

5 Användarmanual EnergyWatch

Den vanliga användaren kan sedan se och administrera

just den specifika anläggningen han eller hon

har behörighet till.

För att använda EnergyWatch Pro startar både

administratören och den vanliga användaren en

webbläsare och går in på www.pro.energywatch.se

och loggar in med sina kontouppgifter. Beroende

på behörighet möts de av olika vyer.

med Vattenfalls energiexperter under en period av

24 timmar åt gången. Energiexperterna kan då gå in

och titta igenom och hjälpa till att tolka företagets

förbrukningsmönster. Detta gör du med knappen

”Dela med energiexpert”. Du kan där välja att dela ut

till en förvald mejladress eller till en specifik kontaktperson/energiexpert.

Även funktionen för att ställa in den pulsfrekvens

och mätarkonstant som gäller för den elmätare som

EnergyWatch Pro-enheten sitter på finns i denna vy.

Användaren når den, precis som administratören,

genom att klicka på knappen ”Egenskaper”.

Obs! Ställer du inte dessa värden rätt så kommer

EnergyWatch Pro helt enkelt att visa fel.


Navigering – hur kommer jag åt olik funktioner i

EnergyWatch Pro?

Du når olika funktioner i EnergyWatch Pro genom att

peka och klicka på menyer och knappar. Genom att

klicka på någon av funktionerna i huvudmenyn väljer

du vad du vill se. Detaljerna visas i applikationspanelen.

Genom att föra muspekaren över olika grafi ska objekt,

till exempel staplar, får du förtydligande information.

Huvudmeny Vänsterspalt Applikationspanelen

6 Användarmanual EnergyWatch

Nedanför huvudmenyn fi nns en lista med de

anläggningar administratören eller användaren har

behörighet att se.

Du avslutar EnergyWatch Pro genom att klicka på

utloggningslänken längst ner.


Funktionerna i vänsterspalten

7 Användarmanual EnergyWatch

Huvudmeny

Fem olika menyval leder till olika typer av funktioner

och information. De olika valen aktiverar olika

funktioner i den högra applikationspanelen.

Enhetslistan

Listan innehåller de anläggningar administratören

eller användaren har behörighet att se. Siffran bredvid

berättar hur många kWh just den anläggningen har

förbrukat idag.

XXX

Här avslutar du EnergyWatch Pro.


Startsida

På startsidan visas information för de olika anläggningarna.

Eff ektuttag just nu:

En ruta som innehåller aktuell elförbrukning i watt/

kW samt total elförbrukning innevarande dygn.

Idag jämfört med igår:

En grafi sk indikator som ger dig en uppfattning om

dagens elförbrukning jämfört med gårdagens. Om

färgen är grön förbrukade du minst 10 % mindre

energi idag jämfört med igår. Om färgen slår över till

gult ligger förbrukningen inom + - 10 %. Om förbrukningen

är mer än 10 % större än igår slår färgen över

till rött.

8 Användarmanual EnergyWatch

Total förbrukning:

En ruta som innehåller information om gårdagens

totala energiförbrukning samt innevarande dygns

energiförbrukning fram till aktuell tidpunkt.

Din förbrukning sedan midnatt:

Diagrammet visar timförbrukning för innevarande

dygn.

Timpris:

Detta diagram visar hur valt datums timpris varierar

över dygnet. Korta staplar betyder lågt timpris.

Dygnets lägsta timpris markeras med blå stapel och

det högsta med orange stapel.


Förbrukning:

På sidan ”Förbrukning” kan du se vald anläggnings

totala elförbrukning ur olika perspektiv. Du kan välja

vilka tidsperioder du vill titta på. Det fi nns också

möjlighet att jämföra elförbrukningen över olika

tidsperioder.

I det övre diagrammet ser du en kurva som visar

hur den totala energiförbrukningen varierar.

I det nedre diagrammet ser du din totala elförbrukning

i tre olika tidsskalor. Du kan välja mellan att

titta på:

Årsvy: Diagrammet visar månadsstaplar över

årets 12 månader.

Månadsvy: Diagrammet visar dygnstaplar för

månadens dagar.

Dagvy: Diagrammet visar timförbrukning för

valt dygn.

9 Användarmanual EnergyWatch

Det är möjligt att göra jämförelse med en tidigare

tidsperiod (år, månad eller dag). Funktionen aktiveras

med en kryssbox i diagrammets nedre del. Du kan

välja olika tidsperioder genom att klicka i datum

fältet. Du får då upp en kalender där du kan göra ditt

val. Alternativt använder du pilarna för att gå framåt

eller bakåt i tiden.

När du väljer vyn som visar förbrukningen under

pågående dag får du en bra överblick över hur elförbrukningen

har förändrats över tiden och hur stora

de högsta eff ektbehoven är. Du får också en bra bild

över hur mycket el det går åt nattetid eller den tid du

är på jobbet. Kan det fi nnas apparater som står på

i onödan?

Du kan jämföra din dygnsförbrukning timme för

timme med andra dygn. Hur mycket mer el går det

åt på helgen? Hur såg det ut de dagarna du var

bortrest jämfört med när du var hemma?


Analys

På analyssidan kan du se elförbrukare i ditt hem

som har identifi erats av EnergyWatch Pro. De tre

grupperna är:

• stora förbrukare

• små förbrukare

• oidentifi erad el

På den övre delen av sidan visas grafi k över elförbrukare

och fl ikar där du kan välja tidsskala.

Observera att dygnsfl iken bara kan visa aktuellt

dygns elförbrukare.

Grupperna med värme- och varmvattenelförbrukare

samt hushållselsförbrukare öppnas genom att du

klickar på pilen. Då visas samtliga elförbrukare som

haft förbrukning under aktuell period. För varje elförbrukare

ser du elförbrukning och kostnad. Vidare

visas eff ektbehovet för aktuell elförbrukare.

Om du vill stänga en grupp klickar du på pilen igen

och gruppen stängs. Gruppen med oidentifi erade

elförbrukare kan inte öppnas eller stängas eftersom

den inte har några elförbrukare att visa.

När du vill se mer information om en utvald elförbrukare

eller grupp klickar du direkt på raden för den

förbrukaren eller gruppen. I diagrammen ovanför grupperna

visas då den utvalda förbrukaren eller gruppen

jämfört med totalförbrukningen. Du kan scrolla upp

och ner bland identifi erade elförbrukare i en grupp.

EnergyWatch Pro ger automatiskt varje identifi erad

elförbrukare ett nummer som identitet. När du blivit

klar över vilken fysisk elförbrukare det är som

EnergyWatch Pro identifi erat kan du ändra namn på

den genom att bocka för förbrukaren ute till höger

och därefter välja ”Ändra namn” i rullgardinsmenyn

”Hantera förbrukare”. Observera att under det första

dygnet som elförbrukaren existerar kan du inte ändra

namn eller på något annat sätt hantera den. Du ser

detta tydligast genom att kryssboxen är utgråad och

därför inte kan markeras.

10 Användarmanual EnergyWatch

Du kan även skapa egna undergrupper till de

ovanstående huvudgrupperna genom att markera

den grupp som du vill skapa undergrupp till och

sedan välja ”Skapa ny undergrupp” ” i rullgardinsmenyn

”Hantera förbrukare”. Därefter kan du

fritt fl ytta förbrukare mellan de olika grupperna.

Givetvis kan du, om du så önskar, även ta bort dina

egendefi nierade grupper genom att markera den

grupp du vill ta bort och sedan använda samma

rullgardinsmeny.

Förutom möjligheten att enbart få elförbrukarna i en

listvy fi nns det två olika grafi ska visningsalternativ

för grafi ken ovanför grupperna.

Grafi ken kan visa:

• grupper och de individuella elförbrukarna i form

av ett cirkeldiagram.

• gruppers eller individuella elförbrukares förbrukning

för år och månad i form av stapeldiagram.

• gruppers eller individuella elförbrukares förbrukning

för dagar i form av linjediagram på ett

bakomliggande diagram över totalförbrukningen.

Du kan visa de identifi erade förbrukarna över olika

tidsskalor (dag, månad eller år) genom val mellan olika

fl ikar. För månad eller år kan du ändra den tidsperiod

du önskar se mer i detalj genom att klicka i datumfältet.

Du får då upp en kalender där du kan göra ditt val.

Alternativt använder du pilarna för att gå framåt eller

bakåt i tiden.


Hur använder jag analyssidan?

När du har identifierat dina elförbrukare (se senare

avsnitt) kan du få svar på frågor som: Hur ofta

går min värmepump? Hur ofta går spetsvärmen till

min värmepump, vedpanna eller pelletspanna in?

När går varmvattenberedaren och hur mycket kostar

uppvärmningen av varmvattnet? Hur mycket el

drar mitt värmegolv och vad kostar det?

Informationen kan du exempelvis använda för att

se över dina inställningar på värmepumpen för

attminska spetslastdrift, fundera över om värmegolvet

behöver stå på dygnet runt. Effekterna av

dina åtgärder kan du sedan följa upp genom

EnergyWatch Pro.

Du får ett begrepp om vilka som är företagets stora

elförbrukarna i huset och kan se effekter av dina

effektiviseringsåtgärder.

Hur använder jag mig av de olika grupperna värme

och varmvatten, hushållsel och oidentifierad el?

I en byggnad med enbart elvärme står uppvärmningen

för cirka 60 procent av årets elbehov, varmvattnet

och hushållselen för 20 procent. Eftersom uppvärmning

och varmvatten står för en stor del av förbrukningen

försöker EnergyWatch Pro att redovisa

denna del separat.

Skulle någon förbrukare hamnat fel kan du själv

flytta dem genom att bocka för förbrukaren till

höger och välja ”Flytta till befintlig grupp” från

rullgardinsmenyn ”Hantera förbrukare”.

11 Användarmanual EnergyWatch

Du kan även, via samma rullgardinsmeny lägga till

egna förbrukargrupper och fritt flytta förbrukarna

mellan dem.

Om du har separat varmvattenberedare brukar

den vara ganska lätt att hitta och namnsätta.

Du kan då också räkna ut vad som är värme

respektive varmvatten. Att hålla isär värme, varmvatten

och hushållsel kan vara viktigt om du vill göra

beräkningar på hur mycket du kan vinna på att byta

uppvärmningssystem. Fjärrvärme eller bergvärmepumpen

påverkar värme och varmvatten men inte

hushållsel. En luft-luftvärmepump påverkar bara

uppvärmningen.

Den förbrukning som systemet inte identifierar

som enskilda förbrukare redovisas samlat på

”oidentifierad el”. I denna ligger alla mindre

apparater, lampor etc.

Om du har stor del av din elförbrukning under

oidentifierad el kan det tyda på att du har många

små apparater som står på under långa perioder

eller att du har stora saker som inte stängs av.

Genom att slå av apparater när de inte behövs

brukar oidentifierat minska till en relativt liten del

av den totala förbrukningen.


Så hittar du dina elförbrukare – snabbguide

Grundförutsättningar

För att elförbrukarna i huset ska vara identifierbara

måste ett antal grundförutsättningar vara uppfyllda:

• Systemet ska ha haft tid på sig att läsa in förbrukaren.

Låt det gå ett par dygn efter installationen

innan du börjar söka och namnsätta de förbrukare

som identifierats.

• Förbrukaren måste ha en tydlig effektnivå (watt).

Den apparat som ska identifieras får inte steglöst

regleras med varvtalsreglering, dimmer eller dylikt.

(Mer om effekt kan du läsa längre fram i denna

manual.)

• En apparat kan bestå av flera elförbrukare.

• Elförbrukaren måste ha en tillräckligt stor effekt

(minst cirka 100 watt) för att den ska identifieras.

Eftersom de mindre förbrukarna kan vara svårare

att identifiera rekommenderar vi att starta med de

största först.

Identifiera enskilda elförbrukare

För att kunna namnsätta enskilda förbrukare som

systemet har identifierat finns ett antal sätt att få

en säkrare identifiering:

• Tidpunkt för av- och påslag för en enskild elförbrukare

kan avläsas i dygnsgrafen när du klickar på

förbrukaren. Om du känner till när elförbrukaren

slagits av och på, kan det ge dig en bra bild av

vilken det gäller. Med hjälp av grafen ”Av och på

senaste 12 minuterna” kan du också få en ungefärlig

indikation på hur stor effekt som gäller för

den aktuella förbrukaren. Det är då lättare att hitta

den i förbrukarlistan (observera att förbrukaren

kanske inte har exakt samma effektnivå här som

i grafen ”Av och på senaste 12 minuterna”). Om

du har en apparat som själv slår av och på via

automatik (till exempel frysen eller värmegolvet)

så kan du slå av detta helt i förslagsvis två timmar

för att se om den apparat du misstänker också är

avslagen under denna tid.

• I elförbrukarlistan finns en statussymbol i grönt

som säger om apparaten är av eller på. Om du

använder denna så tänk på att systemet kan

behöva litet tid på sig innan förändring slår igenom.

Att identifiera rätt apparat via av- och påslag enligt

punkt 1 är ett säkrare sätt.

• Systemet anger vilken effektnivå (watt) som elförbrukaren

har. Om du känner till den aktuella effektnivån

så kan du leta inom ett snävare område.

Nästa avsnitt behandlar hur du tar reda på vilken

effekt som gäller för din elförbrukare.

12 Användarmanual EnergyWatch

• Det finns en kolumn som redovisar hur stor

förbrukningen har varit för en elförbrukare under

aktuell dag (när du valt dagsvyn). Elförbrukarna är

sorterade efter hur mycket el de har dragit. När du

letar elförbrukare som står på kan du koncentrera

dig på de som har noterat någon förbrukning. Då

elförbrukningen anges i kWh med två decimaler så

betyder det att en förbrukare som drar 100 watt

kommer upp i 0,01 kWh efter 6 minuter. Mikrovågsugnen

som kanske är på 1 200 watt förbrukar

0,01 kWh redan efter en halv minut.

Ta reda på elförbrukarens effekt

Det finns ett antal sätt att få en uppfattning om

hur stor effekt (watt) en viss elförbrukare drar:

• Se hur mycket effekten förändras på noteringen av

totaleffekten när du slår av eller på. Detta förutsätter

att effekten inte ändras av andra apparater

så gör gärna flera test. Det är bra om det inte finns

alltför många andra apparater på som kan störa.

• Elförbrukaren kan vara uppmärkt med effekttal

(watt).

• Du kan hitta informationen i bruksanvisning

för elförbrukaren.

• Du kan hitta informationen genom produkt-

information på Internet.

• Du kan använda dig av grafen ”Av och på senaste

12 minuterna” där du får en ungefärlig indikation

om hur stor effekt som gäller för den aktuella

förbrukaren.


Vad döljer sig bakom “Ständigt på”?

Apparater som står på hela tiden slås inte av eller

på och identifieras därmed inte heller av systemet.

Exempel på sådana elförbrukare är cirkulations-pumpar,

standby-förbrukning på tv, dator, tvätt-maskin,

diskmaskin etc. Det finns några sätt att ändå identifiera

nivån på dessa förbrukare:

• Se hur mycket effekten förändras på noteringen

av totaleffekten när du slår av eller på den

elförbrukare som normalt står på hela tiden. För

apparater med standby-förbrukning innebär det

att du går från standby-läge till helt avstängd el.

Detta förutsätter att effekten inte ändras av andra

apparater så gör gärna flera test. Det är bra om

det inte finns alltför många andra apparater på som

kan störa.

• Du kan för sladdanslutna apparater mäta effek-

ten med en portabel elmätare som kostar runt

100–200 kronor.

Att tänka på

EnergyWatch Pro är ett verktyg för att ge dig ökad

kunskap om var din el tar vägen. Det finns dock

begränsningar som du bör vara medveten om:

• EnergyWatch Pro identifierar elförbrukare efter

vissa identifieringsegenskaper. Det innebär att

systemet inte kan skilja på två likadana elförbrukare

eller två olika med mycket liknande egenskaper.

Förbrukare med liknande egenskaper kan därför

överlappa varandra och ses som en enda förbrukare.

13 Användarmanual EnergyWatch

• En del apparater har flera olika effektlägen

(exempel kupévärmare med olika effektnivåer).

De identifieras då som flera enskilda elförbrukare,

en för varje effektsteg.

• En del apparater består av flera elförbrukare

(exempel spisen med ugn och olika plattor på

spisen). Ugnen, stora plattan, mellanplattan,

småplattorna identifieras då av systemet var för

sig som enskilda förbrukare.

• När du försöker identifiera apparater av mindre

storlek (100–300 watt) så är risken för kollisioner

mellan olika förbrukare stora och det kan därför

vara svårt att få en entydig identifiering av

kylskåp, tv etc.

• Om du har ett uppvärmningssystem med elelement

som har elektroniska termostater med hög

temperaturkorrigeringsfrekvens så kan det bli

omöjligt att identifiera enskilda apparater, eftersom

de ständiga av- och påslagen från elementen stör

de övriga förändringarna i systemet. Du får istället

använda den information som finns i EnergyWatchs

Pro realtidsmätning och förbrukningsstatistik på

timnivå.


Energiverktyg – ständigt på

”Ständigt på”

En vanlig fundering är hur mycket el som går när

vi tycker att vi inte använder någon el. Verktyget

”Ständigt på” hjälper dig att se hur mycket el som

används när verksamheten är stängd eller när du

tycker att du slagit av allt. Genom att sänka nivån

för ”Ständigt på” kan du spara en hel del.

I det övre diagrammet kan du se hur stor del av

din totala förbrukning som är Ständigt på för vald

tidsperiod.

Du har två fl ikar att välja mellan, år och månad.

Under månadsfl iken kan du se hur din Ständigt på

varierar från dag till dag under vald månad och under

årsfl iken ser du samma sak, fast på månadsbasis.

14 Användarmanual EnergyWatch

De fl esta av oss är inte medvetna om vilken nivå

”Ständigt på” verkligen ligger på och vad vi kan

göra för att påverka den. ”Ständigt på” handlar

om elförbrukare som aldrig slås av. När elförbrukare

får förbruka el över dygnets alla 24 timmar blir

summan av ”Ständigt på” stor.

I ”Ständigt på”-guiden kan du se hur hög din nivå

för ”Ständigt på” var den dag den var som högst

respektive som lägst och vad den var igår. Då kan du

efter en tids användning se hur låg nivå för ”Ständigt

på” som du hittills lyckats nå, hur hög den var som

sämst och hur bra du ligger till idag. Du kan varje

dag sträva efter att nå din hittills lägsta nivå. Du kan

också arbeta för att slå ditt eget rekord och sänka

din lägsta nivå för ”Ständigt på” genom att hitta

elförbrukare som är påslagna i onödan.


Inställningar

Diagramstorlek

Du kan välja ett antal olika skalor för diagrammen i

EnergyWatch Pro. Denna inställning sätter maxnivå

för visning av förbrukning i de olika diagrammen.

Ange elpriset

Ett schablonpris skrivs in och används på olika

ställen i EnergyWatch Pro för att ge en indikation

om energikostnaderna. Om du inte skriver in ett

elpris använder EnergyWatch Pro shablonen 1 kr/kWh.

Du kan antingen använda en grov schablon för

elpriset eller skriva in summan av de priser som

gäller för dina avtal för både elhandel och elnät.

Du hittar uppgifterna på din faktura. För att få en

rimlig uppskattning av besparingspotential fyller du

i de rörliga delarna av priset, det vill säga det pris

du betalar per kWh inklusive energiskatt och moms.

Den fasta kostnaden påverkas däremot inte vid

besparing och kan därmed ge en felaktig bild av

15 Användarmanual EnergyWatch

besparingspotentialen. Funktionen är inte tänkt

att ge en exakt bild av dina kostnader utan en

uppskattning av besparingspotentialen.

Visa spotpriser på startsidan

Här anger du om du vill att aktuella Spotpriser ska

visas på startsidan. För att dessa ska visas korrekt

måste du ange vilket elområde företaget tillhör.

Uppgifter om detta hittar du på elräkningen.

Signalstyrka och Batterinivå

Här visas batteristatus och kvalitet på radioöverföringen

från datainsamlingsboxen till din 3G-router.

När batteriet är nere på 10 % bör du byta batterier i

din Energywatch Pro. Om signalstyrkemätaren visar

mindre än två gula fält bör du fl ytta insamlingsboxen

och/eller den medföljande 3G-routern så att signalstyrkan

förbättras.


Vid tekniska problem

Frågor och svar gällande teknisk funktion samt

felsökningsguide hittar du på EnergyWatch

startsida och på www.vattenfall.se/energywatch

16 Användarmanual EnergyWatch


Vattenfall AB Försäljning

162 87 Stockholm

Kundservice 020-82 00 00

kundservice@vattenfall.com

www.vattenfall.se

2013, maj

More magazines by this user
Similar magazines