strategi 2009–2012 - Kirkon Ulkomaanapu

kirkonulkomaanapu.fi

strategi 2009–2012 - Kirkon Ulkomaanapu

Kyrkans Utlandshjälps

strategi 2009–2012

1


1. Grunden för Kyrkans

Utlandshjälps verksamhet

Kyrkans Utlandshjälp vittnar i gärning om den kristna övertygelsen som verkar för medmänniskans

bästa och tar ansvar för världen. Varje människa har ett oförytterligt människovärde.

Kyrkans Utlandshjälp respekterar i sin verksamhet ekumeniska arbetsprinciper. För att fylla sin

uppgift specialiserar sig Kyrkans Utlandshjälp och söker sig enligt diakonins principer dit, där nöden

är störst och förhållandena svårast.

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas, dess församlingars och alla finländares

kanal för att förverkliga gärningar av kärlek till medmänniskan. Kyrkans Utlandshjälp vill befästa

allas människovärde och förutsättningar att själva bära ansvar för omständigheter som påverkar

deras levnadsförhållanden.

Den yttersta målsättningen för vårt arbete är att befrämja rättvisa och minska fattigdom. Vi arbetar

tillsammans med dem som har det sämst ställt, oberoende av deras religion, etniska ursprung, politiska

övertygelse eller kön. Kyrkans Utlandshjälps målsättningar ansluter sig nära till Förenta Nationernas

(FN:s) millenniemålsättningar.

De allvarligaste kränkningarna av människovärdet utgörs av yttersta fattigdom samt följderna av

krig och katastrofer. Samtidigt utsätts naturens bärkraft för stora prövningar till följd av mänsklig verksamhet,

och detta ökar ofta de fattigastes lidanden. Vi strävar efter att tillsammans med människor,

lokalsamfund och våra samarbetspartner inverka på orsakerna till orättvisorna.

Kyrkans Utlandshjälps verksamhet styrs av stiftelsens stadgar, gemensamt överenskomna värden,

vår verksamhetsidé, vision och strategi samt verksamhetsplanet. Kyrkans Utlandshjälp följer principer

(Code of Conduct) och regler (Sphere-standarder) för humanitär verksamhet. Kyrkans Utlandshjälp

använder i all sin verksamhet sina resurser på ett ansvarsfullt sätt och organiserar sitt arbete effektivt.

Verksamhetsidén

Kyrkans Utlandshjälp förändrar världen genom att

jobba för människovärdet.

Vision

Ett människovärdigt liv för dem som har det sämst

ställt förverkligas bättre på våra verkamhetsområden.

Att försvara ett människovärdigt liv är utgångspunkten

för all vår verksamhet. Ett människovärdigt

liv betyder att människan grund rättigheter verkligas

så att hon har möjlighet till ett gott liv. Vi känner

människornas och lokalsamfundens behov, och miljöerna,

på ett sådant sätt att vi kan åstadkomma önskade

förändringar tillsammans med dem.

Vi får saker till stånd och kvaliteten på vårt arbete är hög. Vi arbetar långsiktigt och utnyttjar

resultaten från tidigare arbete och forskning för att utveckla verksamhetsformer och -modeller

som tjänar den praktiska verksamheten. Genom att specialisera oss ökar vi slagkraften i vår verksamhet

och stärker våra samarbetspartners arbete. Man samarbetar gärna med oss.

2 3

Värden

Våra värden är:

• En urskiljningslös kärlek till nästän

Vi respekterar och värdesätter alla i vår verksamhet. Vi litar på våra samarbetspartner och lär

oss tillsammans. Vi uppskattar olikheter och kan dra nytta av dem. Vi söker kontakter mellan

människor och grupper som tänker på olika sätt.
Ett orubbligt hop

Vi verkar långsiktigt och har förbundit oss till ett gemensamt arbete för att uppnå målsättningarna.

Vi nedslås inte av motgångar och gläder oss över framgångar.

Mod

Vi handlar modigt för att åstadkomma förändringar. Vi vågar ifrågasätta etablerad praxis och

granskar öppet nya möjligheter att uppnå målsättningarna.

Kvalitet

Vi verkar helhetsinriktat, konsekvent och öppet. Vi utvecklar vårt kunnande och lär oss av

våra fel. Vi är pålitliga.

Kyrkans Utlandshjälps värden styr stiftelsens beslutsfattande och verksamhet både i hemlandet

och i utlandet. När vi bedömer vår verksamhet bedömer vi också hur våra värden förverkligats.


2. Samhällspåverkan

Den särskilda karaktären hos Kyrkans Utlandshjälps utvecklingssamarbete och humanitära bistånd

samt samhällspåverkan härrör sig ur vår närvaro och våra samarbetsrelationer på fältet: närvaron på

gräsrotsnivån skapar grunden för all övrig verksamhet. Vi verkar där människornas situation är svårast

till följd av fattigdom, orättvisor eller instabila förhållanden och där Kyrkans Utlandshjälp kan påverka

kännbart genom sin insats.

Kyrkans Utlandshjälps huvudmålsättning är att befrämja rättvisa och minska fattigdomen i de områden

där vi verkar. Vårt arbete koncentreras på tre teman: säkrad utkomst, ett stabilt samhälle samt

rättigheter och delaktighet. Dessa teman är nära förknippade med varandra. Ett tema som återkommer

i allt vårt arbete är befrämjandet av jämställdheten mellan könen. Vi förenar verksamheter som ansluter

sig till olika huvudteman på ett sådant sätt att vi tillsammans med våra samarbetspartner kan delta

i lösandet av problemen i de olika verksamhetsområdena på bästa möjliga hållbar sätt.

Hur Kyrkans Utlandshjälps teman ansluter sig till varandra

Rättigheter

och delaktighet

Säkrad

utkomst

Stabilt

samhälle

I alla tre temagrupper arbetar vi på tre olika plan. På det plan som innebär att människorna får en

bastrygghet ser vi till att speciellt sårbara och utsatta människor och lokalsamfund klarar sig och att

deras grundbehov fylls. På det plan som innebär att människor blir medvetna om sina rättigheter

och stärks mentalt koncentrerar vi oss på att öka det mänskliga och sociala kapitalet och avlägsna

hinder för utveckling. På det plan som innebär att förutse risker och förbereda sig för dem stöder

vi människors och lokalsamfunds förmåga att förutse risker och förbereda sig för dem. Arbetet på

dessa plan skapar samtidigt förutsättningar också för ett bredare arbete för samhällspåverkan. Vi

stöder arbetet på lokalnivå genom att inverka på de strukturer som förhindrar utveckling. Att uppnå

resultat förutsätter en specialisering som baserar sig på samarbetspartnernas arbete och vårt eget

kunnande. Vårt mål är att nå en bestående förbättring när det gäller de människors rättigheter och

välfärd, med vilka vi arbetar.

Att rädda människoliv, lindra nöd och upprätthålla människovärdet

under ett humanitärt katastroftillstånd och omedelbart efter det

Människor och lokalsamhälle som befinner sig mitt

i katastrofer och kriser har rätt att få hjälp för att

kunna överleva och återhämta sig så snabbt som

möjligt. Kyrkans Utlandshjälp har som en fackmässigt

kompetent biståndsorganisation rätt och

skyldighet att hjälpa dem. Detta förutsätter att man

i humanitära kriser agerar enligt internationell rätt,

internationella humanitära principer och kvalitetsstandarder.

Finlands evangelisk-lutherska kyrka,

församlingarna och den stora allmänheten har under

de senaste åren aktivt deltagit i biståndsarbetet

under humanitära kriser. Detta ger en god grund för

att vidareutveckla vårt arbete.

Kyrkans Utlandshjälp är redo att reagera och verka snabbt både vid naturkatastrofer och människovållade

katastrofer. Program för humanitärt bistånd kan vid behov förverligas var som helst i världen. Utlandshjälpen

har beredskap att genomföra biståndsprogram också i utmanande omständigheter. Hjälpen

riktas alltid till dem som behöver den mest. Vi beaktar speciellt de mest sårbara grupperna, som

barn, kvinnor, åldringar, handikappade och hiv/aids-smittade. Vi stärker aktivt det internationella

samarbetsnätet ACT:s (Action by Churches Together) och lokala samarbetspartners förmåga att reagera

snabbt och effektivt när en katastrof inträffar. Vi utvecklar tillsammans med våra samarbetspartner

mekanismer för förhandsvarning och katastrofberedskap, så att de biståndsåtgärder som behövs kan

inledas i tid. Vi sköter övergången från humanitärt bistånd via återhämtning till återuppbyggnad och

utvecklingssamarbete.

Människornas grundbehov har tillfredsställts och

de kan utveckla sitt eget liv och sitt lokalsamhälle

Att livets grundläggande förutsättningar har tillfredsställts hör till varje människas grundrättigheter.

Att grundläggande behov uppfylls och rättigheter respekteras är också ett villkor för att en djupare

och bredare utveckling kommer i gång. För den skull är det nödvändigt att ta itu med de grundläggande

problem beträffande strukturer och verksamhetsförutsättningar, som påverkar levnadsförhållanden

och utkomst för största delen av världens befolkning.

Till Kyrkans Utlandshjälps mest centrala uppgifter hör att på ett mångsidigt sätt stöda speciellt

landsbygdens fattiga och sårbara individer och lokalsamhälle i deras strävan att behärska sitt eget liv

och uppnå ett människovärdigt liv, så att de kan ta ansvar för sitt eget och samhällets liv och utveckla

det. Målet är att samhället där de lever identifierar och erkänner sitt ansvar för att människornas

grundrättigheter respekteras och garanterar människor och lokalsamfund förhållanden där detta sker.

Som strategiskt tema omfattar en säkrad utkomst alla dessa dimensioner.

4 5


I katastrofsituationer strävar vi efter att människor överlever och deras grundbehov är säkrade.

Vi säkerställer att återhämtningen inleds snabbt. När förhållandena börjar stabilisera sig uppmuntrar

vi människors och lokalsamfunds tro på framtiden och stöder deras egen förmåga att svara för sin

utkomst på ett hållbart sätt. Vi stärker ett sådant mänskligt och socialt kapital, som garanterar produktionen

av och tillgången till tillräcklig och mångsidig mat. Kommersiell avsättning samt befrämjande

av ekonomisk verksamhet som ansluter sig till jordbruket är speciellt viktigt. Vi skapar möjligheter för

människor att tjäna sin utkomst genom människovärdigt arbete, av vilket de får en rimlig ersättning.

Vi hjälper lokalsamfund att påverka nationella och internationella beslutsfattare och strukturer för att

avlägsna hinder för utveckling. Vi påverkar den internationella handels- och jordbrukspolitiken för att

befrämja utkomstmöjligheterna i våra verksamhetsområden.

Människors rätt att leva i ett stabilt

och tryggt samhälle förverkligas

Mänsklig och samhällelig utveckling förutsätter en stabil och trygg omgivning, där människorna som

fullmyndiga medlemmar av samhället kan uppleva att deras grundrättigheter respekteras. Samhällelig

stabilitet gör det möjligt att uppfylla de fysiska och psykiska grundförutsättningarna för livet, skapar

förtroende för framtiden och ökar välståndet. Den stärker också utvecklingsländernas möjligheter

att verka regionalt och globalt för sina rättigheter och för en rättvisare värld.

Kyrkans Utlandshjälp stärker inom sina verksamhetsområden

konflikt- och krisbenägna områdens

stabilitet genom en konsekvent och mångsidig verksamhet.

Genom humanitärt bistånd säkerställer vi att

lokalsamfund och människor överlever katastrofer

och konflikter och situationerna efter dem. Vi stärker

förutsättningarna för fredlig samexistens mellan

människor och lokalsamfund genom praktiskt samarbete

och medborgarfostran. Vi stöder människors,

lokalsamfunds och medborgarsamhällets aktörers

förmåga att verka konstruktivt och förebygga kriser

inom samhället. Speciellt stöder vi religiösa ledares,

kvinnors och lokala påverkargruppers aktioner för

att befrämja fred och bevara stabilitet. Vi stöder den

inbördes dialogen mellan samfund i konfliktområden

och stärker lokalsamfundens förmåga att förhindra

och lösa konflikter inom sin närmaste krets.

Vi tar upp långvariga och exceptionellt förödande

konfliktsituationer inom våra verksamhetsområden

på det internationella samfundets dagordning och verkar för att det globala ansvaret stärks när det gäller

att lösa dem.

Människors rättigheter respekteras och deras delaktighet förverkligas

Ett människovärdigt liv och en rättvis värld är möjliga bara då, när alla människor känner sina rättigheter

och plikter, kan kräva att de uppfylls och respekterar varandras rättigheter. Också ansvariga

kretsar bör uppleva, erkänna och uppfylla sina egna förpliktelser. Människors delaktighet begränsas

av många strukturella, ekonomiska och traditionsbundna omständigheter. Många sådana faktorer inverkar

på hur speciellt kvinnors, olika minoriteters och av en eller annan orsak diskriminerade gruppers

rättigheter respekteras. Rättigheter och delaktighet är frågor som är aktuella på gräsrotsnivån,

den nationella, regionala och globala nivån. Ett tilläggsvärde i Kyrkans Utlandshjälps verksamhet är

att vi tillsammans med vårt globala aktörsnät kan sammankoppla verksamhet på alla dessa nivåer.

Kyrkans Utlandshjälp stöder förverkligandet av mänskliga

rättigheter och delaktighet oberoende av kön, etnisk

bakgrund eller religion. Vi arbetar aktivt för ett jämlikt liv

och lika rättigheter för alla. Vi verkar lokalt, nationellt och

globalt för att avlägsna strukturer och praxis som diskriminerar

och förhindrar att rättigheter respekteras. Vi stärker

medborgarsamhällets handlingsberedskap i syd genom

att stöda organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna

och stärka deras handlingsförmåga. Vi stöder

rättsmedvetenhet, lokal organisation och ett bredare samhälleligt

deltagande genom medborgarfostran och praktiskt

samarbete.

Vi jobbar utifrån ett rättighetsperspektiv. Att säkerställa rättigheter och jämlik delaktighet är både

ett av de tematiska mål vi koncentrerar oss på och en verksamhetsform. Vi betonar speciellt de rättigheter

och den delaktighet som ansluter sig till våra tre teman. När vi följer vårt sätt att närma oss

problematiken som baserar sig på rättigheter tar vi i beaktande kraven på neutral humanitär hjälp och

speciella situationer i svåra förhållanden.

Den förändring vi strävar efter inspirerar

människor att delta i vår verksamhet och stöda den

Kyrkans Utlandshjälps verksamhet i hemlandet medverkar till att uppnå målsättningarna om internationella

förändringar. Vi söker stöd för våra målsättningar om samhällspåverkan och resurser för det

praktiska arbetet. Vi erbjuder kyrkan, församlingarna och medborgarna en kanal för att påverka världsomspännande

frågeställningar och förverkliga en global kärlek till medmänniskan. Vi når kyrkliga

aktörer i bred omfattning genom högklassiga möjligheter att delta. Vi förnyar kyrkan så att den bättre

bär sitt internationella ansvar.

Vi vill vara en eftertraktad samarbetspartner också för politiska beslutsfattare, medier, andra organisationer,

företag och den stora allmänheten när det gäller att åstadkomma förändringar. Vi utvecklar

entusiasmerande former för deltagande. Tack vare vårt arbete blir det internationella ansvaret i högre

grad en del av finländarnas vardag och glöms inte bort heller under svåra tider. Tillsammans åstadkommer

vi beaktansvärda förändringar på den internationella nivån.

6 7


3. Verksamhetsländer och -områden

Kyrkans Utlandshjälp kommer att fördjupa och bredda sin verksamhet i ungefär 10 länder. Verksamheten

minskas planmässigt tillsammans med våra samarbetspartner i ungefär 10 länder. Förändringarna

blir följande i de olika regionerna:

Västafrika: verksamheten stärks i Liberia och Sierra Leone

Centralafrika: verksamheten stärks i Demokratiska republiken Kongo och minskas i Rwanda

Östafrika: verksamheten stärks i Somalia och Sudan och minskas i Etiopien

Södra Afrika: verksamheten stärks i Angola

Asien: verksamheten stärks i Nepal och Kambodja och minskas i Bangladesh,

Indonesien och Indien

Latinamerika och Karibien: verksamheten stärks i Haiti och minskas i El Salvador och Peru

Mellanöstern: verksamheten stärks i de palestinska områdena och Libanon och minskas

i Egypten

Europa: verksamheten stärks i Moldavien och minskas i Ryssland och Estland

Vår verksamhet fortsätter i Eritrea, Uganda, Moçambique, Zimbabwe, Afghanistan, Sri Lanka, Guatemala,

Honduras och på västra Balkan. Vi verkar i sammanlagt omkring 30 länder. Flera av dem är svaga

stater där staten inte i tillräcklig utsträckning kan svara för sina medborgares säkerhet och välfärd.

4. Verksamheten

Kyrkans Utlandshjälps centrala verksamhetsformer är utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

samt samhällspåverkan och medelanskaffning, vilka stöder varandra och är nära knutna till varandra.

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Kyrkans Utlandshjälp bedriver internationellt utvecklingssamarbete och ger humanitärt bistånd

som en del av de kyrkliga och ekumeniska biståndsorganisationernas världsomfattande gemenskap.

Utöver det internationella nätet är Utlandshjälpens styrka förmågan att förena utvecklingssamarbetet,

det humanitära biståndet och arbetet för samhällspåverkan. Vi stöder också utvecklandet av fattiga

systerkyrkors och ekumeniska nätverks funktionsförmåga.

Kyrkans Utlandshjälp samarbetar med

Finlands utrikesministerium, Europakommissionen

och FN-organisationer. Utlandshjälpen har

möjligheter att uppnå verkliga förändringar genom

en helhetsinriktad verksamhet som tillämpar olika

verksamhetsformer.

Den speciella kvaliteten i Kyrkans Utlandshjälps

verksamhet består i vår närvaro och våra samarbetsrelationer

på fältet: närvaron på gräsrotsnivån skapar

grunden för all övrig verksamhet. Vi verkar där människornas

situation är svårast till följd av orättvisor,

fattigdom eller konflikter och där vårt arbete har en

speciell tyngd för att förbättra situationen. Vi kommer

att systematiskt öka också vår egen närvaro på fältet.

Kyrkans Utlandshjälp är en del av ett internationellt,

ekumeniskt nätverk av aktörer på utvecklingssamarbetets område. I enlighet med sin identitet

och sin värdegrund arbetar Kyrkans Utlandshjälp i första hand tillsammans med trobaserade (faithbased)

och i andra hand med andra organisationer. Den trobaserade samarbetspartnern kan höra till

ett annat kyrkligt eller religiöst samfund än Kyrkans Utlandshjälp.

Kyrkans Utlandshjälp verkar också i övrigt tillsammans med sådana aktörer, vilkas värden och

arbetssätt står i samklang med dess egna värden och arbetssätt.

Kyrkans Utlandshjälps internationella arbete präglas av följande genomgående verksamhetsprinciper:

• vi befrämjar jämställdheten mellan könen och ingriper i problem som förorsakas av bristande

jämställdhet,

• vi skapar en miljö där utveckling är möjlig,

• vi stärker lokala aktörers aktionsförmåga,

• vi skyddar miljön och stöder människornas förmåga att anpassa sig till klimatförändringen.

Samhällspåverkan

Arbetet för samhällspåverkan sker i nära samarbete med utvecklingssamarbetet och det humanitära

biståndet. Att ingripa i utvecklingsproblem förutsätter en mångsidig verksamhet på många plan med

hjälp av politisk samhällspåverkan och medborgaraktivitet i Finland, Europa och det internationella

8 9


samfundet. Målsättningarna för samhällspåverkan utgår från våra verksamhetsområdens och samarbetspartners

behov samt vårt arbetes teman.

Vårt arbete för samhällspåverkan i hemlandet kompletterar det internationella påverkningsarbetet

och strävar efter en politisk förändring som är positiv för utvecklingsmålen. Till detta arbete hör bl.a.

påverkan på det politiska beslutsfattandet, fostran till internationalism, kampanjer och volontärarbete.

Vi beaktar i arbetet för samhällspåverkan också vår medelanskaffnings behov och målsättningar,

så att också dessa verksamhetsformer kompletterar och stöder varandra.

Medelanskaffning

För att Kyrkans Utlandshjälp ska kunna genomföra sitt

arbete och uppnå sina målsättningar krävs tillräckliga ekonomiska

resurser. Målet är att upprätthålla en mångsidig

finansieringsbas.

Vi strävar under strategiperioden efter att öka den offentliga

finansieringens andel. Vi verkar för en växande

finansieringsandel från staten, Europeiska Unionen och

globala finansiärer. Vi strävar efter att vara en betydande

aktör inom internationell diakoni, som är församlingarnas

första val när de överväger egen internationell diakoni. I den

privata medelanskaffningen satsar vi speciellt på att utveckla

ett stamkundsprogram. Vi erbjuder också lätta former för engångsdonationer,

som t.ex. Annorlunda Gåva.

Kyrkans Utlandshjälps arbete i hemlandet präglas av följande genomgående verksamhetsprinciper:

• vi stärker den nätverksbaserade verksamhetsmodellen, där framgångsrika arbetssätt gällande

spridning av utskap och få kunder att binda sig tillämpas systematiskt i olika sammanhang,

• vi stärker de volontärarnas handlingsförmåga,

• vi verkar utgående från våra målgruppers och kunders behov och önskemål,

• vi skapar en nära och inspinerande verksamhetsmiljö för dem som stöder vårt arbete.

Vårt mål är att Kyrkans Utlandshjälp är en eftertraktad samarbetspartner för både politiska beslutsfattare,

kyrkliga aktörer, andra organisationer, medier, företag och den stora allmänheten. Vi för fram vårt

arbete på ett synligt sätt och erbjuder meningsfulla och mångsidiga möjligheter att delta i Utlandshjälpens

verksamhet.

Stödtjänster

För att effektivera vår kärnverksamhet, ledningsfunktionerna och förvaltningen utvecklar vi stödtjänster

och gemensamma arbetssätt. Tyngdpunkten för arbetet med de inre tjänsterna ligger under strategiperioden

speciellt vid utvecklandet av verksamhetsprocesser och gemensam praxis, utvecklandet av

datasystem, kvalitetssäkring och riskhantering.

5. Personalens kunnande och välmåga

En tillräcklig, kunnig och motiverad personal är en grundförutsättning

för vår verksamhet. Vi gör vårt bästa för att det ska kännas bra

att tillsammans utföra ett meningsfullt arbete för människovärdet.

Vi verkar för att personalen bemästrar sitt arbete och sporrar den

till att utveckla sin yrkeskompetens. Vårt mål är att personalens arbetsförmåga

är god och att energin räcker till också utanför arbetstiden

och arbetslivet. Förutom att vi stärker välbefinnandet i arbetet

utvecklar vi en sporrande premiering. Att man mår väl i arbetet och

orkar med det grundar sig på att arbetet är meningsfullt, att det leds

väl, att man kan sitt arbete och känner sig delaktig i det.

Vi utvecklar vårt ledningssystem så att det blir möjligast effektivt

med tanke på organiseringen av verksamheten. Vårt mål är att

växelverkan mellan förmän och underordnade samt inom arbetsgemenskapen

fungerar så väl att arbetet löper så att de uppställda målen nås.

Målet för personalplaneringen är att säkra kvantitativt och kvalitativt tillräckliga personalresurser,

så att de målsättningar som uppställts i strategin kan uppnås och arbetsgemenskapen fungerar. Vi satsar

på att introducera nya anställda i sina uppgifter så väl att de snabbt bli fullvärdiga medlemmar av

arbetsgemenskapen och får förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Riskerna i vår internationella verksamhetsomgivning har ökat. Vi minskar säkerhetsriskerna

genom föregripande säkerhetsplanering, säkerhetsdirektiv och säkerhetsuppföljning i de enskilda

länderna. Vi stärker de anställdas förutsättningar att identifiera eventuella säkerhetsrisker och agera

riktigt i hotande situationer.

Vi utvecklar vår inre kommunikation för att säkerställa att hela personalen lätt och snabbt förfogar

över information om det egna arbetet, arbetsgemenskapen och arbetsmiljön. Vårt mål är en öppen inre

kommunikation som är àjour med tiden.

6. Resurser

Vi strävar under strategiperioden efter en tillväxt i de sammanlagda intäkterna med 25 procent under

ekonomiskt stabila förhållanden. Vi upprätthåller en mångsidig finansieringsbas, som omfattar Utrikesministeriet,

Europeiska Unionen, privata, församlingarna, företag, organisationer och eventuellt

globala finansiärer. Vi strävar efter att hålla förvaltningskostnadernas andel vid 15 procent enligt organisationernas

egen kalkylmodell.

Vi strävar efter att uppnå våra strategiska målsättningar och åstadkomma den förändring vi har

som mål i första hand med nuvarande personalresurser.Om det ekonomiska läget så medger stärker vi

vårt kunnande på de för vår strategi viktigaste punkterna. Vi utvecklar våra verksamhetsprocesser och

datasystem så att de så effektivt som möjligt medverkar till att uppnå våra mål.

Vi fördjupar vår sakkunskap på de temaområden som ingår i vår strategi för att säkra vårt arbetes

kvalitet och slagkraft. Vi strävar på dessa områden till att bli en ledande aktör bland finländska och

internationella ekumeniska biståndsorganisationer.

10 11


12

PB 185/Lotsgatan 1 A, 00161 Helsingfors

tfn (09) 180 21 , fax (09) 630 438

www.kyrkansutlandshjalp.fi

Foto: Act International/Paul Jeffrey

More magazines by this user
Similar magazines