M ötesplatser - Lidingö stad

lidingo.se

M ötesplatser - Lidingö stad

M ötesplatser

för äldre, anhöriga och frivilliga

En presentation av öns frivilligorganisationer i samverkan med Lidingö stad.

1


Mötesplatser

I Lidingö finns många tillfällen att träffa gamla och nya vänner, mötesplatser för

hälsa, livslust och välbefinnande.

• gemenskap • förståelse • trygghet • glädje • aktivt liv •

Innehållsförteckning

Vi som samverkar ...............................................................................3

Mötesplatser ......................................................................................4

Bibliotek .............................................................................................4

Anhörigstöd .......................................................................................5

Frivilliginsatser ...................................................................................7

Lidingö anhörigförening LAF ................................................................8

Kyrkorna i Lidingö

Svenska kyrkan ..................................................................................9

Ansgarskyrkan ................................................................................. 10

Röda Korset .......................................................................................11

Pensionärsorganisationer

SPF Lidingöskeppet ........................................................................... 12

PRO.............................................................................................. 12

Motion för äldre................................................................................ 13

Föreningar ....................................................................................... 14

Handikapporganisationer .................................................................. 14

Riksförbund ...................................................................................... 14

2


Vi som samverkar kring att utveckla anhörigstöd och mötesplatser i

Lidingö är ...

SPF Lidingö-

Skeppet

Svenska

kyrkan

Ansgarskyrkan

Lidingö anhörigförening

LAF

3

Röda Korset

PRO

Äldre- och

handikapp-

förvaltningen


Omtyckta, välbesökta och lättillgängliga mötesplatser som bryter vardagslunken.

Välkommen att sitta ner en stund, prata, träffas, delta i en aktivitet eller bara

vara.

Mötesplatser

Mötesplats Centrum

Här får du tillfälle att träffa andra, ta del av information och

delta i aktiviteter som gör gott för kroppen, själen och hälsan.

• Kafé Källan, varje onsdag kl 13.00, höst och vår.

• Program för övrig verksamhet finns att hämta på Mötesplats Centrum eller

stadshusets entré.

Friggavägen 18 (seniorboendet Tor) tel 731 31 94. Servicelinjen stannar utanför

ingången.

Hustegaholm – Kafé och mötesplats under sommarmånaderna öppet tisdag – söndag

kl 12.00–16.00.

Kafé Ansgar – Ansgarskyrkans Kafé har öppet måndag-torsdag kl 10.30–17.00, fredag

kl 10.30–14.00, lördag kl 9.30–13.00. Ett omtyckt och välbesökt alternativ för den

som vill dricka kaffe och få en stunds avkoppling i en lugn miljö.

Svenska kyrkans Kafé – Öppet för alla. Välkommen att sitta ner en stund, prata,

träffas, ta en fika eller bara vara.

• Café Bodal – Måndagar i Bodals kyrka, kl 13.00–15.00,

Bodalsvägen 24, tel 410 847 70.

• Café Brevik – Onsdagar i Breviks kyrka, kl 13.00–15.00,

Kapellbacken 1, tel 410 848 10.

Träffpunkt Kupan – Röda Korsets kaféverksamhet vid Baggebytorg.

Biblioteket

Kom i håg biblioteket i centrum där du kan läsa tidningar och låna böcker.

Biblioteket anordnar program och utställningar ofta i samarbete med föreningar och

studieförbund.

Stockholmsvägen 54 F, tel 731 37 70.

4


I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra

personer i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen, på grund

av långvarig sjukdom, funktionshinder eller hög ålder, inte klarar sin vardag på

egen hand.

Människor som ger anhörigomsorg kan i sin tur ha behov av stöd av andra.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är…

olika insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta

för anhöriga och närstående.

Anhörigkonsulent

Till anhörigkonsulent kan du vända dig för att få:

• Information om olika stödformer

• Råd och stöd i olika anhörigfrågor

• Enskilda samtal där du i lugn och ro får beskriva dina tankar och känslor kring din

eller er livssituation för någon som har tid att lyssna.

”Sinnen är som fallskärmar!

De fungerar bara när de är öppna”.

Citat av okänd.

5


Anhörigcirkel

Vi träffas i en liten grupp vid sex cirkeltillfällen. I gruppen ges möjlighet att få råd,

stöd, information och utbyte av erfarenheter under trivsamma former.

Anhörigcirklarna genomförs i samverkan med Röda Korset.

Social aktiviteter

Inom anhörigstödet finns det möjlighet att delta i olika sociala aktiviteter.

Föreläsningar/utbildningar

Föreläsningar och utbildningar erbjuds utifrån anhörigas behov.

Välkommen att ta kontakt med anhörigkonsulenten för mer information eller

anmälan till anhörigcirkel, tel 731 32 97.

Mer information om former av stöd som grundar sig på särskilda anvisningar i

lagstiftningen och är avgiftsbelagda kan du även få genom stadens biståndsbedömarenhet.

Citat från en anhörig:

”Det var först när jag kom i kontakt med anhöriggruppen som någon frågade

hur jag mådde.

Gruppen har betytt otroligt mycket för mig, där känner jag förståelse och alla

vet vad man pratar om. Jag hämtar kraft från gruppen.”

6


Frivilligt engagemang bidrar till att skapa gemenskap och förbättra människors

livskvalitet, det kan ge positiv erfarenhet och vara hälsobefrämjande.

Det gäller både för den som får och de som ger en ideell medmänsklig insats.

Frivilliginsatser

Vad som är en frivillig insats kan variera…

– att vara kafévärdinna/värd, läsa tidningen för den som fått försämrad syn, bara

prata en stund, vara ledsagare vid sjukhusbesök, ingå i någon aktivitet tillsammans

med personal på äldreboendet. Kanske har du en särskild hobby eller intresse som

du vill dela med dig av?

Du som frivillig ersätter inte anställd personal, utan blir en del av det sociala

nätverket för någon annan.

Skulle du vilja dela med dig av din tid någon gång då och då?

Vänd dig till någon av organisationerna i broschyren eller till frivilligsamordnaren i

stadens äldre- och handikappförvaltning, tel 731 34 81.

Citat från en frivillig:

”Det är givande att göra något ”av hjärtat”. Jag

ger en del av mig själv och får dubbelt tillbaka.”

7


Lidingö anhörigförening

LAF är lokalförening som ingår i Anhörigas

riksförbund (AHR), vilken har till uppgift att stödja

närstående till sjuka i hemmet eller på särskilt

boende.

Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst

obunden.

Ordförande Ia Ekström, tel 073-506 49 07.

E-post: mamma-ia@hotmail.com

Vi vill arbeta för att

• förbättra livskvalitén för de

vårdade och deras anhöriga,

• ge god kvalité inom vården, i

hemmet och på särskilt boende,

• synliggöra de anhörigas situation,

• förebygga ohälsa hos de anhöriga,

• underlätta vardagen för både anhöriga och den vårdade,

• bryta isolering för de anhöriga,

• informera medlemmarna om deras rättigheter och möjligheter,

• samverka med Lidingö stad.

Välkommen som medlem!

8


Kyrkorna i Lidingö

Svenska kyrkan – Lidingö församling

Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social prägel.

Gudstjänst firas varje söndag i våra kyrkor. I Lidingö kyrka och Breviks kyrka

söndagar kl 11.00 och Bodals kyrka söndagar kl 15.00. Andakter på äldreboenden

1 gång i månaden.

Mer info: www.lidingoforsamling.com, tel 410 847 00.

Välkommen till våra caféer för att dricka en kopp kaffe, samtala, läsa en tidning eller

bara vara.

Café Bodal måndagar kl 13.00–15.00 Bodals kyrka,

Café Brevik onsdagar kl 13.00–15.00 Breviks kyrka.

Samtalsgrupp på finska i Bodals kyrka tisdagar, jämna veckor.

Suomenkielinen keskustelupiiri Bodalin kirkossa, tiistaisin, parillisilla viikoilla.

Kahvitelemme ja keskustelemme elämänkatsomukseen, uskoon ja kulttuurin

liiytyvistä asioista. Kl 13.00–14.30.

Finn ditt lugn – meditation i Bodals kyrka varje torsdag kl 18.30.

Introduktion med avspänning för nybörjare kl 17.45.

Ekumenisk bönegemenskap varje måndag kl 11.45–12.45 under terminerna

i Bodals kyrka.

Enskilda samtal och själavård med diakoner och präster.

Diakonala besöksgruppen – om du önskar kan du få besök av diakon eller någon från

frivilliggruppen.

Missbruk eller medberoende? Onsdagar kl 10.00 Breviks kyrka

Träffa andra med missbruksproblem och medberoende i en miljö där man får vara

den man är. Drop-in.

För information om fler grupper och cirklar, såsom exempelvis Lidingö kyrkliga Lekmannakår,

Norra Lidingö kyrkliga syförening eller Södra kyrkokretsen, kontakta oss:

Församlingsexpedition, S:ta Annagården, Kvarnvägen 1, tel 410 847 00,

mån-fre kl 9.00–12.00, kl 13.00–15.00.

www.lidingoforsamling.com

9


Ansgarskyrkan

Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social

prägel.

Kyrkan i centrum byggdes 1996 och är en kyrka för alla Lidingöbor.

Ansgarskyrkan tillhör Lidingö Missionsförsamling som har sina rötter i Svenska

Missionskyrkan. Numera heter samfundet Gemensam framtid.

Gudstjänst – i regel varje helgdag kl 11.00. Efter gudstjänsten oftast kyrkkaffe med

gemenskap och samvaro.

Onsdagsträffen – varannan onsdag kl 13.30 Program och servering för daglediga.

Kvinnofrukost – några gånger om året, lördagar kl 10.00 (Föranmälan behövs).

Samtalskontakt och själavård med församlingens pastor

Besök och andakter med uppföljande verksamhet på sjukhus och äldreboenden i

ekumeniskt samarbete.

Kafé Ansgar, som blivit en träffpunkt för många Lidingöbor, har öppet alla vardagar

under terminerna (se sid. 5).

Övrigt – förutom ovan nämnda aktiviteter inbjuds till studier, samtalsgrupper, körverksamhet,

konserter, föreläsningar med mera. Församlingen har också ungdomsarbete.

Den som önskar kan få fortlöpande information om kyrkans verksamhet genom

kontaktblad.

Vi finns på Odenvägen 3, tel 767 32 01.

Webbplats: www.ansgarskyrkan.se

Genom Svenska Kyrkan och Ansgarskyrkan

finns möjlighet att få samtalskontakt och stöd.

10


Röda Korset

Röda Korset är en världsorganisation som verkar i

lokalsamhället och som är religiöst och partipolitiskt

obunden.

Röda Korsets Lidingökrets har under många år prioriterat socialt arbete för äldre och

handikappade genom kontakt- och besöksverksamhet samt ledsagning och under

senare år stöd till anhöriga.

Anhörigstöd. Frivillig stödperson från Röda Korset deltar i äldre- och handikappförvaltningens

studiecirkel och inbjuder till träffpunkter där anhörigvårdare tillsammans

med den frivilliga stödpersonen fortsätter sin samvaro under former som de själva

bestämmer.

Vill du veta mer om Röda Korset kontakta Jane Hellers, tel 767 51 75.

Sy och sticka, arbetsgruppen där man stickar och syr kläder till barn i utsatta länder.

Denna verksamhet har blivit en social träffpunkt som också bryter isolering och ger

nya goda vänner.

Vill du sy och sticka för Röda Korset, kontakta Eva Brink, tel 765 40 68.

Kontakt- och besöksverksamheten. Att vara sällskap på en stärkande promenad eller

följa med till läkare eller läsa tillsammans, är tacksamma uppgifter.

Vill du veta mer, ring våra frivilligledare på Röda Korsets expedition tisdag, onsdag

och torsdag kl 9.00–11.00, tel 765 02 78.

Träffpunkt Kupan vid Baggebytorg är en fin mötesplats.

Tel 765 02 87.

Webbplats: www.redcross.se/lidingo

Pensionärsföreningarna kan vara ett alternativ för att bryta isolering.

11


SPF Lidingöskeppet

Anordnar månadsträffar med information samt

föredrag över varierande ämnen, friskvård i olika

former bland annat promenader, boule, stavgång,

QiGong, resor, sång och musik.

Äldreomsorgen och då framförallt frågor som blir aktuella då skröplighet och ålderssvaghet

gör sig påminda, ägnar vi stor uppmärksamhet.

Medlemmarna i Lidingöskeppet har månadsmöten och övriga träffar i Nya Föreningsgården,

Larsbergstorget 9, i regel måndagar kl 13.30.

Information kan du få från vårt kansli som finns på Föreningsgården och är öppet

tisdag - torsdag kl 10.00-12.00, tel 731 89 18.

E-post: spf.lidingo@tele2.se

Webbplats: www.spfpension.se/lidingoskeppet

PRO

Aktiviteterna är många och skiftande. Studiecirklar, bingo

varannan fredag, öppet hus en gång i månaden, med ibland

spontan underhållning till exempel musik, poesi eller något du själv vill framföra.

Resor och studiebesök lockar också många. Promenader, stavgång och boule är mycket

populärt.

Medlemmarna i PRO Lidingö har sin träffpunkt i PRO-Stugan, Stockholmsvägen 62.

Stugan är öppen tisdag och onsdag kl 10.00–12.00, tel 767 50 86

Webbplats: www.pro.se/lidingo

E-post: pro.lidingo@telia.com

Vill du träffa några medlemmar och kanske själv bli medlem är du alltid välkommen till

Stugan och prata bort en stund och kanske dricka kaffe.

Att vara fysiskt aktiv är en viktig del av en hälsosam livsstil. Fysisk aktivitet

och motion ger goda resultat för alla även i hög ålder.

12


Motion för äldre

Lidingö kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med pensionärsföreningarna i

Lidingö välkomnar alla äldre lidingöbor till olika friskvårds- och fritidsaktiviteter.

Program”Pigg och vital på äldre dar” finns att hämta i stadshusets reception.

För frågor (dock inte anmälan), kultur- och fritidsförvaltningen,

tel 731 32 87.

Pensionärsbad på Gångsätrabadet fredagar kl 7.30–10.00.

Hälsans stig

Promenadslingan för både kropp och själ. Promenadslingan är lättillgänglig, även

personer med rollator eller rullstol kan använda den. Stigen är sex kilometer lång och

ska kunna användas sommar som vinter.

På ett antal platser finns sevärdhetsskyltar som berättar om omgivningen.

Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som har

tillryggalagts.

En folder med karta, som visar var spåret går, finns att hämta i

stadshusets reception och på biblioteket. Finns även som pdf-format

på www.lidingo.se.

Seniorgym - Lidingö Primärvårdsrehab

Träning i gymnastiksalen i Lidingö sjukhus i styrketräningsapparater, konditions-

apparater och vid barren. Sjukgymnast hjälper till att ta fram ett individuellt träningsprogram.

Föranmälan krävs.

Öppettider: Måndagar - torsdag kl 8.00–16.30, fredagar kl 8.00–13.00.

Priser: Terminskort 4 månader 800 kr, två månader 450 kr, en månad 300 kr, klippkort

10 ggr 500 kr.

Kontakt: sjukgymnast 08-5875 58 70 tfntid: mån-fre kl 8.00–9.00 .

13


Det finns många föreningar i Lidingö inom de mest skilda områden med ett varierat

utbud av aktiviteter att ta del av och/eller engagera sig i.

Övriga föreningar och riksförbund

De föreningar som finns registrerade i Lidingö stad hittar du på:

www.lidingo.se/foreningsregister

Har du frågor, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, tel 731 30 00 eller stadens

webbplats www.lidingo.se

Övriga föreningar och riksförbund

Alzheimerföreningen

Box 4109, 227 22 Lund, tel 046-14 73 18.

Webbplats: www.alzheimerforeningen.nu

Anhörigas riksförbund

Norrhultsvägen 44 B

360 71 Norrhult

tel: 0474- 40 400

E-post: mailis.lundgren@ahrisverige.se

Astma- och Allergi föreningen, Lidingö

Christina Lindwall, hem tel 731 55 53.

E-post: christinalindwall@yahoo.com

Demensförbundet

Drakenbergsgatan 13, 117 41 Stockholm, tel 658 52 22.

Webbplats: demensforbundet.se

FUB Lidingö

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.

Claes Lindahl, tel 766 38 02.

14


Hjärt- och Lungsjukas förening

Träffas i föreningsgården måndagar 10.00-12.00, torsdagar

13.00-15.00, tel 765 88 94.

E-post: info@lidingo.hjart-lung.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Gävlegatan 16, Box 6605, 113 84 Stockholm, tel 08-457 55 00,

txt 08-457 55 01, fax 08-457 55 03, Webbplats: www.hrf.se

IFS Lidingö

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar.

Bernt Flodmark, hem tel 766 25 89.

E-post: bernt.flodmark@bredband.net

Lidingö reumatikerförening

Kerstin Scheffer, hem tel 765 03 43.

E-post: kerstin.scheffer@comhem.se

Parkinsonförbundet

Nybrogatan 34, tel 670 65 73.

Webbplats: parkinsonforbundet.se

RSMH-Stockholms läns distrikt

Riksförbundet för social och mental hälsa.

Tel: 08-644 62 20

Webbplats: rsmhstockholm@comhem.se

Strokeförbundet

Box 6115, 129 07 Hägersten, tel 97 06 30, fax 97 80 38.

E-post: info@strokeforbundet.org

Webbplats: www.strokeforbundet.org

Synskadades riksförbund SRF

SRF Lidingö, c/o SRF Stockholms och Gotlands län

Gotlandsgatan 46, nb, 104 60 Stockholm, tel 462 45 22.

E-post: agneta.johansson@srfstockholmgotland.se

15


Besöksadress: Stockholmsvägen 50

Postadress: 181 82 Lidingö

Tel växel 08-731 30 00

16

Producerad av äldre- och handikappförvaltningen/KSK informationsenhet. Tryck: EO grafiska. Nytryck 2012.

More magazines by this user
Similar magazines