03.09.2013 Views

Genetik 1 - Jessica K. Abbott

Genetik 1 - Jessica K. Abbott

Genetik 1 - Jessica K. Abbott

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Genetik I

Jessica Abbott


Att kunna/förstå efter

föreläsningarna i genetik:

• DNA och RNA

• Packning av DNA

• Replikation

• Transkription och translation

• Cellcykeln

• Mitos och meios

• Översikt över genetiska verktyg

• Vilken betydelse?


csb.yale.edu

DNA

systerlyster.wordpress.com

linnaeus.uu.se


• Dubbelhelix

• Ryggrad socker-

och

fosfatgrupper

• Kvävebaser

DNA


• DNA

– Deoxyribonukleinsyra

• ”Förvaringsplats”

för genetisk

information

Nukleinsyror

• RNA

– Ribonukleinsyra

• Olika roller i uttryck

av genetisk

information


• Sockergrupp +

kvävebas

• Kvävebaser:

– Puriner

(adenin,

guanin)

– Pyrimidiner

(cytosin,

thymin i DNA,

uracil i RNA)

Nukleosid


Nukleotid

• Nukleosid + fosfat

– Sockergrupp + kvävebas + fosfatgrupp

• AMP; ADP; ATP


cs.princeton.edu


DNA-struktur

fri 5’ - fosfat grupp 5’ände

fri 3’ - OH-grupp 3’ände


• A=T

• G≡C

Basparning


Komplementära strängar

• 5’ – ATCG – 3’

= + sträng,

kodande

• 3’ – TAGC – 5’

= - sträng, templat


DNA dubbelhelix


Genom

• Totala genetiska informationen i en organism

• Prokaryoter:

– oftast en cirkulär DNA-molekyl

– plasmider

• Eukaryoter:

– Nukleärt genom: multipla linjära DNA

molekyler

– Mitokondriskt genom, kloroplastgenom (växter,

alger): en cirkulär DNA-molekyl


Genomstorlek


DNA i celler

E. coli

wadsworth.org

Ca. I μm


Packning av DNA i bakteriecell

• Supercoil

• Nucleoid


Packning av DNA i eukaryot

• Nukleosom

• Histoner

• Solenoid

• Domän

cellkärna

• Heterokromatin och eukromatin

• Kromosom, kromatid


Replikation

• Semi-konservativ


• 5’ 3’ riktning

Replikation


• Energikrävande

– dNTP

• DNA polymeras

Replikation


Replikation

• Anti-parallella strängar

5’

3’

5’

3’

• Nukleotider sätts till 3’-änden

5’

3’

Replikation

5’

3’


• Leading strand

• Lagging strand

• Okazaki

fragment

• Ligas

Replikation


Replikation


• RNA-primer

• Primas

• DNA polymeras

• DNA ligas

Replikation


Proofreading

Replikation


Replikation av cirkulärt DNA

• OriC

• Primosom

• -replikation


Replikation hos bakterier


Replikation av linjärt DNA

• Flera origin

• Replikationsbubblor

• Replikon fuserar


’End replication problem’

• Nya strängen

kortare

DNA molekylen

förkortas vid var

replikation


’End replication problem’

• Telomerer

– Somatiska celler

• Telomeras

– Könsceller

– Encelliga org

– Cancerceller

– Förlänger telomererna


’End replication problem’

• Omvänttranskriptas

• RNA-templat

• Förlänger 3’-änden

• Komplementära

strängen

syntetiseras


DNA till protein via RNA


Genuttryck

• DNA innehåller gener som kodar för

protein

• DNA transkriberas till mRNA

• mRNA translateras av ribosomer och

tRNA till proteinsekvens


”Den centrala dogmen”

• Från och med 1950-talet

DNA Transkription mRNA Translation Protein


Transkription

DNA RNA

• mRNA

• rRNA

• tRNA


1. RNA-polymeras

Promotor

2. Initiering

3. Elongering

4. Terminering

- AAUAAA

Transkription


• Pre-mRNA

• 5’-cap

• Poly-A svans

RNA processning

• Introner, exoner

• Spliceosomer


Protein

• Protein är polymer av aminosyror

• Gener kodar för protein

• En DNA/RNA-sekvens på tre baser

kodar för en aminosyra

• 20 aminosyror


Genetiska koden


Translation

mRNA Ribosom tRNA


• Protein + rRNA

• Stor subenhet

• Liten subenhet

• Prokaryot: 70 S

(50S + 30S)

• Eukaryot: 80 S

(60S + 40S)

Ribosomer


Ribosomer


tRNA


Basparning

• RNA basparning, minneshjälp:


Translation


Translation – terminiering

• Stoppkodon

UAG, UAA, UGA

• Protein release factor

• Polypeptid släpps


• Veckas

• Posttranskriptionell

modifiering

• Protein splicing

• Målstyrning

Protein


INTERFAS

• G1 – förberedelser

inför S-fas

• S-fas – DNA-syntes

• G2 – förberedelser

inför mitos

• G0

Cellcykeln


• Mitos

– Profas

– Metafas

– Anafas

– Telofas

• Cytokines

M-fas


• Kromosomerna

kondenseras

• Centrosomer

• Kärnspole

• Aster

• Kärnmembranet

löses upp

• Kinetokor

Profas


• Kromosomerna

kondenseras

• Centrosomer

• Kärnspole

• Aster

• Kärnmembranet

löses upp

• Kinetokor

Profas


• Kromosom

fullständigt

kondenserad

• Kromosomerna

organiseras

• ’Metaphase plate’

• Karyotyp

Metafas


Metafas

Karyotyp


• Systerkromatiderna

separerar

Anafas


• Anafas A

– Kromosom till pol

• Anafas B

– Pol-pol separation

Anafas


• Kromosomerna

dekondenseras

kromatin

• Nukleol

• Kärnmembran

• Cytokines

Telofas


Cytokines

Bakterier


Cytokines

Eukaryoter


Reglering av cellcykeln

• Stor variation

• Check points

– G1 (start)

– G2

– Metafas-Anafas


Reproduktion

• Vegetativ förökning

– avkomma genetiskt identisk med

förälder

– en förälder per avkomma

• Sexuell förökning

– avkomma genetisk unik

• Jämfört med föräldrar

• Jämfört med varandra

– två föräldrar per avkomma


Viktiga begrepp

• Homologa kromosomer

• Haploid

• Diploid

• Gamet

– Bildas genom meios


• DNA replikation

• Meios I

Meios

– Delas homologerna från

varandra

• Meios II

– Delas

systerkromatiderna från

varandra


• Meois I

– Profas I

• Leptoten

• Zygonten

• Pachyten

• Diploten

• Diakines

– Metafas I

– Anafas I

– Telofas I

– Interkines

Meios

• Meios II

– Profas II

– Metafas II

– Anafas II

– Telofas II

• Tetral


Profas I

• Leptoten – börjar kondensera

• Zygoten – parning av homologer, synaptonemalt

komplex

• Pachyten – överkorsning

• Diploten – homologer börjar separera, hålls ihop i

chiasmata

• Diakines – chiasmata terminaliseras, bivalenter,

kärnmembran upplöses


• Bivalenter

– chiasmata

• Kinetochor

• Ekvatorial planet

Metafas I


• Homologer

separerar

• Börjar vandra

Anafas I


• Kromosomerna vid

polerna

• Kärnmembran

• Cytokines

• (Dekondensering)

• Interfas

Telofas I


• Profas II

Meios II

• Metafas II: ekvatorialplan

• Anafas II: systerkromatider separerar

• Telofas II: bildas tetraler


Gameter


Meios contra Mitos

• Föregås av DNA

replikation

• Meios

2n, 4c

– Könsceller

– Kromosomer parvis

– Rekombination

– Resultat: 4 haploida celler

• Mitos

– Kromosomer självständigt

– Resultat: 2 diploida celler

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!