Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

oresundskraft.se

Produktion med sikte på framtiden - Öresundskraft

Kraftvärmeverk i tiden

I Västhamnsverkets ångpanna/ångturbin och gaskombi producerar vi både el och fjärrvärme.

Västhamnsverket kallas därför kraftvärmeverk. I ett kraftvärmeverk utnyttjas den

tillförda energin optimalt. Förklaringen är att vi använder energiöverskottet efter ångturbinen

till att värma upp fjärrvärmevattnet.

Vid Västhamnsverket har vi också en värmepump

som omvandlar energiinnehållet i det renade vattnet

från Helsingborgs avloppssystem till fjärrvärme och

fjärrkyla.

Cirka 70 procent av den fjärrvärme (inklusive

spillvärmeleveranser) och fjärrkyla Öresundskraft

producerar kommer från Västhamnsverket. Detsamma

gäller för cirka 90 procent av vår elproduktion.

Pellets är idag Västhamnsverkets huvudsakliga

bränsle. Träpellets är ett biobränsle som bidrar till

att minska växthuseffekten. Förklaringen är att träet

under sin växtperiod tagit upp koldioxid ur atmosfären.

Bränslet importeras från Nordamerika och olika

länder inom EU.

Västhamnsverkets ångpanna/ångturbin

Det bränsle vi använder i ångpannan – pellets

– anländer till Västhamnsverket via båt eller lastbil.

Bränslet lagrar vi i den stora pelletladan. Först transporterar

vi bränslet från lagren till bränslemottagningen

(1), sedan vidare till bränslesilon via ramper

med bandtransportörer (2).

Bränslet transporterar vi till tre stora bränslesilos

(3) och sedan vidare till bränslekvarnarna. Där

pulvriserar vi bränslet och blåser in det i ångpannan

(4). Ångpannans väggar består av ståltuber som

genomströmmas av vatten.

När bränslet förbränns i ångpannans eldstad

värms vattnet i ståltuberna upp och förångas. Ångan

strömmar genom en ångturbin (5) som roterar när

4

5

7

12

6

11

14

13

ångan passerar dess skovlar. På samma axel som

turbinen finns en generator (6) som producerar el.

Cirka 30 procent av bränslets ursprungliga energi

omvandlar vi till elkraft.

Efter ångturbinens utlopp finns två värmekondensorer

(7) med tusentals rör där fjärrvärmevatten

strömmar genom. Ungefär 60 procent av bränslets

ursprungliga energi omvandlar vi till fjärrvärme. Efter

värmekondensorerna pumpas kondensatet (ånga

som nu återgått till vätskeform) tillbaka till pannan

där vi värmer upp det nytt.

Västhamnsverkets gaskombi

Gaskombin består av en gasturbin (11), en avgaspanna

(13) samt ångturbinen (5). Gasturbinen består

av en kompressor, en brännkammare och en turbindel.

Gasturbinen driver vi med naturgas (10) som

transporteras via rörledningar från Nordsjön eller

med olja som anländer med tankbil.

Gasturbinen har ett luftintag byggnadens tak.

Luften leds in till kompressorn. Den komprimerade

luften går sedan vidare till brännkammaren där vi

tillför bränslet. Efter förbränningen leder vi avgaserna

genom turbinen som driver både kompressorn

och en generator. I generatorn omvandlar vi cirka 35

procent av bränslets ursprungliga energi till el.

Avgaserna passerar genom avgaspannan där

ytterligare energi – cirka 55 procent av bränslets ursprungliga

– tas om hand för att producera ånga till

Västhamnsverkets ångturbin. Avgaspannan fungerar

i princip som ångpannan. Det vatten som strömmar

genom ståltuberna i avgaspannan värms upp av

avgaserna och blir till ånga.

16

Flödesschema över Västhamnsverket.

Genom att bygga ihop ångpannan/ångturbinen

med gaskombin får vi stor

flexibilitet när det gäller bränsleval och

olika produktionsmöjligheter.

Fjärrvärme retur

Fjärrvärme fram

Fjärrvärme till/från

ackumulatortank

More magazines by this user
Similar magazines