Arbetslivets spelfergler

d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net

Arbetslivets spelfergler

Löneutbetalning

Månadsavlönade arbetstagare skall få sin lön

en gång i månaden och timavlönade med två

veckors mellanrum. När löneutbetalningsdagen

infaller under helg, självständighetsdag eller

1 maj, under midsommar- eller julafton eller

under en vardagslördag betalas lönen under

de vardagar som föregår dessa. När en anställning

upphör skall lönen och semesterersättningen

betalas genast. Om slutlönen dröjer

skall arbetsgivaren betala en lön för väntetiden,

dock högst för sex dagar.

Minimilönen bestäms enligt kollektivavtalet i

respektive bransch. Om arbetsgivaren inte är

bunden av något som helst kollektivavtal bestäms

lönen enligt arbetsavtalet.

I samband med löneutbetalningen skall arbetstagaren

ges en utredning över lönen (löneutdrag),

varav framgår grundlönen, olika lönetillägg,

naturaförmåner, övertidsersättningar,

12

Kuvaaja © Jyrki Komulainen

dagpenningar och andra ersättningar, semesterlön

och de avgifter som har uppburits från

lönen, dvs. socialskydds- och pensionsavgifter

och eventuell medlemsavgift i fackförbundet.

Naturaförmåner

Som naturaförmåner betraktas de förmåner

som har ett värde i pengar och som arbetsgivaren

bekostar för arbetstagaren, och som har

överenskommits som en del av lönen eller istället

för lön. Dylika förmåner är t.ex. bilför-

Similar magazines