Arbetslivets spelfergler

d1aq5jbsszuf44.cloudfront.net

Arbetslivets spelfergler

En arbetsgivare som avsiktligt eller pga. slarv

inte presenterar en skriftlig redovisning över

dessa centrala anställningsvillkor till arbetstagaren,

gör sig skyldig till brott mot arbetsavtalslagen.

Arbetsavtal kan uppgöras på obestämd eller

bestämd tid. Huvudreglen är att en anställning

är bestående, dvs. gäller tillsvidare. I dessa fall

kommer parterna inte överens om anställningens

längd, utan anställningen avslutas genom

uppsägning och med tillämpning av uppsägningstiderna.

Arbetsavtal på viss tid kan göras

upp endast av motiverade skäl. Exempelvis ett

familjeledighetsvikariat kan vara ett sådant skäl.

Man kan inte säga upp ett visstidsavtal, utan det

tar slut när avtalet upphör utan uppsägning, om

inte parterna uttryckligen har kommit överens

om en uppsägningstid.

Arbetsavtalet får inte innehålla sämre villkor än

vad som stadgas i branschens kollektivavtal eller

är stiftat i lag.

Vaddå, kollektivavtal?

Som ny arbetstagare lönar det sig för dig att så

fort som möjligt bekanta dig med branschens

kollektivavtal (på finska kallas det ofta TES, som

är en förkortning av työehtosopimus). Där finner

du de mi ni mivillkor som tillämpas i branschen,

såsom minimilön och olika lönetillägg.

Kollektivavtalet är ett riksomfattande avtal som

branschernas respektive intressebevakande

fackförbund ingår för en viss tid med det förbund

som representerar branschens arbetsgivare.

Största delen av kollektivavtalen i vårt

land är allmänbindande. Det betyder att arbetsgivaren

måste följa kollektivavtalets minimivillkor

för sina arbetsavtal oberoende av om

arbetstagaren eller arbetsgivaren själv är organiserad

i förbundet i sin bransch.

Du kan fråga förtroendemannen på din arbetsplats

eller ditt eget fackförbund om kollektivavtalet.

De flesta kollektivavtal finner du på nä-

7

Similar magazines