Instruktioner till Uppsatsskrivande

fil.lu.se

Instruktioner till Uppsatsskrivande

Övergripande Tips om Innehållet

• Skriv med dina kurskamrater i åtanke!

D.v.s. skriv för någon som har grundkunskaper i

filosofi men inte känner till just ditt ämne.

• Avgränsa alltid dispositionsdelar, argument,

tankegångar tydligt från varandra.

• Det är bra att använda rubriker för att markera

större styckebrott (ex. mellan dispositionsdelar)

men för mindre brott (ex. när man går igenom

kortare argument) räcker det med tydliga styckeindelningar

med hjälp av antingen indrag eller

dubbelt radavstånd (var dock konsekvent med

det du väljer!).

Tips om Frågeställningen

• Inled uppsatsen med en tydlig, exakt och

kortfattad frågeställning/problemställning.

Exempelvis:

- Vad är kunskap?

- Är den reliabilistiska kunskapsanalysen korrekt?

Tips om Frågeställningen

Frågeställningen

…skall vara något som binder samman de två

uppsatser som du utgår ifrån.

…hjälper dig att undvika missförstånd vad gäller

det du vill diskutera.

Övergripande Tips om Innehållet

• Var tydlig i inledningen med vad du ska göra i

resten av texten (hur du ska besvara

frågeställningen)

• Var tydlig i texten med var du är på väg

(’Efter den här genomgången av Armstrong

kommer jag i nästa sektion gå igenom Dummet’s

position’)

• Försäkra dig om att delarna i din text hänger

ihop på ett sådant sätt att den inledande

frågeställningen besvaras och att varje del bidrar

till besvarandet av frågeställningen.

Tips om Frågeställningen

Frågeställningen

…sätter ramarna för vad som är relevant att ta upp i

resten av uppsatsen.

…skall vara entydig (undvik lockelsen att ställa flera

olika frågor!)

…kan ibland behöva kvalificeras för att peka ut mer

exakt vad du vill prata om (t. ex. Vad kan kunskap vara

givet att vi antar att en kunskapsanalys måste vara

naturalistisk?). Om kvalifikationerna är många kan det

vara bra att först skriva en kort formulering och sedan

punkta upp kvalifikationer.

Tips om Ståndpunkter

• Texterna ni läser innehåller en eller flera centrala

ståndpunkter (/teser/teorier) som ni behöver

redovisa för att kunna diskutera frågeställningen.

Exempelvis:

Enligt den reliabilistiska kunskapsanalysen är

kunskap sann tro som skapats av en tillförlitlig

process.

• 2

More magazines by this user
Similar magazines