On Demand på räls On Demand på räls - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

On Demand på räls On Demand på räls - Mynewsdesk

1/2009ISMAgazine

Nr – EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA

Helena Tjärnström, SJ:

On Demand räls

Bredd som skapar

synergier

Småföretagaren Anders

Andersson:

En fördel att vara liten


Ett brett erbjudande djupet

Ni har ju världens bästa totalerbjudande! Den lika

glädjande som spontana kommentaren fick jag nyligen

vid ett stort seminarium, där min uppgift var

att visa bredden i vad Visma kan erbjuda . Som säljare

kan man naturligtvis inte annat än känna sig nöjd

över att en kund så fullständigt tagit till sig det man

vill kommunicera .

För det är just bredden i erbjudandet som är Vismas

stora styrka, bredd i betydelsen kombination av

program-, system- och tjänstelösningar, bredd i betydelsen

geografisk spridning och bredd i betydelsen

resultat av integration och flexibilitet . Med detta som

fokus strävar vi alltid efter att skapa ökat mervärde

för dig som kund .

I det här numret av Vismagazine strävar vi extra

mycket efter att tydliggöra vårt breda erbjudande . Du

ser ett exempel denna bredd i sin fulla prydnad i

artikeln om Almi sidan 16 . Men också här intill

sidan 3, där vi försöker åskådliggöra vilka fördelar

som kan skapas i den administrativa processen med

hjälp av integrerade lösningar från Visma .

Egentligen skulle man kunna säga att varje enskilt

nummer av Vismagazine, med sina många olika fallstudier,

är ett exempel bredden i det Visma kan

erbjuda dig som kund . Förhoppningsvis ger de dig

dessutom bra exempel djupet i de enskilda eller

kombinerade lösningarna .

För det är så vi gärna vill att du ska kunna se oss

som en administrativ partner med fokus integrerade

lösningar och kunskap djupet .

Trevlig läsning!

Claes Völcker

Ansvarig Crosselling, Visma Software

innehåll

En bredd

som skapar synergier . . . . . . . .3

Full koll

för Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

On Demand

räls . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

För barnens bästa . . . . . . . .8

Bra affärssystem

A och O . . . . . . . . . . . . . . . . .10

En fördel att vara liten . . .12

Effektiviseringsfördelar

för hotellkung . . . . . . . . . . . . .14

Lyckad gemensam

lösning . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Unga företagare

belönade . . . . . . . . . . . . . . . .17

Full fart framåt

för 4ward . . . . . . . . . . . . . . . .18

Uppgradering

gav stabilitet . . . . . . . . . . . . .19

”Bli effektivare,

sälj mer” . . . . . . . . . . . . . . . .20

En nordisk lösning . . . . . .21

Notiser

och korta nyheter . . . . . . . . . .22

UTGIVARE:

Visma i Sverige • 0771 44 22 00 • www.visma.se

E-POST:

red@vismagazine.se

REDAKTIONELL PRODUKTION:

Redaktionsbyrån Texta

REDAKTION:

Lars Fredell • Kristina Carlsson • Katarina Holmström

Emelie Lindfelt • Helena Lustig • Martin Sjögren

Wiveca von Seth Renée • Peter Carlsson

GRAFISK FORM:

Torbjörn Lagerwall

MEDARBETARE I DETTA NUMMER:

Gunilla Jonsson • Jacob Härnqvist • Claes Völcker

Stefan Clausson • Anders Andersson • Anders Sävås

Andreas Nilsson • Stig-Göran Nilsson • Magnus Brøyn

Henrik Øistad

OMSLAGSBILD:

© SJ

TRYCK:

Löwex Trycksaker AB

UPPLAGA:

25 000

Innehållet i denna tidskrift är avsett som information och ska

endast användas efter samråd med professionell rådgivare.

Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras Vismas webbplatser eller i

annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa

medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering.


En bredd som

skapar synergier

Helheten är större än summan av de ingående delarna. Så djupsinnigt skulle

man kunna beskriva bredden i Vismas utbud av system och tjänster. Men oavsett

bredd eller djup är målet alltid att hitta lösningar som passar kunden. För

det är just kundens behov som står i fokus.

Vismas breda och djupa utbud av system

och tjänster ger tydliga synergier – en helhet

som är större än summan av delarna.

– I en kundfokuserad verksamhet som Visma får man inte stirra sig blind

hur många kunder man har en marknad, utan också titta ordentligt

hur stor del av den enskilde kundens behov som vi kan lösa . Därigenom

kan vi skapa större mervärden för kunden, säger Claes Völcker,

ansvarig för crosselling hos Visma Software .

I organisationer med komplexa administrativa processer är det tyvärr

inte ovanligt att de lösningar man har tillsammans minner om ett lapptäcke

med löst tråcklade sömmar . Så behöver det förstås inte vara . I Vismas

breda utbud finns kostnadseffektiva metoder för att skapa integrerade

lösningar, som i sin tur genererar administrativa synergier .

Ett bra exempel hur man skapat sådana synergier är EIO (Elektriska

Installatörsorganisationen), bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges

el- och teleteknikföretag . EIO representerar 2 600 medlemsföretag

med sammanlagt 25 000 anställda och totalt 28 miljarder kronor i omsättning

. Den omfattande verksamheten ställer förstås krav den administrativa

processen . För att skapa helhet har EIO tagit hjälp av Visma med

områden som redovisning, leverantörsfakturor, löner, kundreskontra,

budget/-rapportering, driftövervakning och ett skräddarsytt medlemssystem

. Lösningar som ingår är bland annat Visma Control, Visma Invoice

Manager, Visma Extended Budget och Visma Supervisor . Till det kommer

outsourcing av löner, inläsning av fakturor och leverantörsbetalningar .

Så i stället för flyktigt sammansatta lösningar som inte kommunicerar

med varandra, har EIO satsat en integrerad helhetslösning som skapar

både tidsmässiga och ekonomiska fördelar .

– Vi har helt enkelt totalkoll vår verksamhet, säger Lars Törnberg,

ekonomichef EIO .

– EIO är ett talande exempel ett tillfälle där vi fokuserat just en

helhetslösning för att skapa ett ökat mervärde för kunden säger Claes

Völcker . Resultatet hade sett helt annorlunda ut utan bredden i Vismas

erbjudande .

Text: Peter Carlsson. Illustration: Torbjörn Lagerwall.

VISMAgazine 1/09 3


Att skapa effektiva ekonomiska flöden är en

affärskritisk utmaning för alla organisationer

och företag . Extra stor är utmaningen när

organisationen har stor geografisk spridning

och hanterar många fakturor årligen, menar

Connie Friberg .

– Vi är ungefär 2 600 medarbetare i hela

landet, varav ca 300 är användare av Visma

Invoice Manager och tillsammans hanterar

de nästan 300 fakturor om dagen . Totalt blir

det ungefär 80 000 fakturor om året .

Med en så stor mängd fakturor krävs förstås

god kontroll och snabba flöden, något

som Scan säkrat sedan länge med hjälp av

sitt gamla ekonomisystem och ett kraftfullt

system för hantering av elektroniska fakturor .

En kombination som fungerade bra tills det

blev dags att uppgradera ekonomisystemet .

– I samband med det upphörde utvecklingen

av vårt system för elektronisk fakturahantering

. Det kändes förstås inte optimalt

att ha ett uppgraderat ekonomisystem och

ett föråldrat system för fakturahantering . Vi

behövde självklart en framtidssäker lösning,

och började se oss om efter alternativ .

Visma Invoice Manager

blev lösningen

Tillsammans med sina medarbetare började

därför Connie Friberg att undersöka vilka sys-

4 VISMAgazine 1/09

Vismas lösning var enklare att

integrera med Scans befintliga

IT-miljö, menar Connie Friberg.

Foto: Stefan Clausson.

Full koll

för Scan

Stora tidsbesparingar och bättre flöden är några av fördelarna med

Visma Invoice Manager, menar Connie Friberg, reskontraansvarig

Scan.

– Jag kan absolut rekommendera Visma Invoice Manager till andra

företag med liknande organisation som vi, säger hon.

tem för digital fakturahantering som fanns

marknaden .

– Vår gamla leverantör hade en tjänst för

fakturahantering som kanske var bra i sig,

men vi ville ha ett system som låg utanför

ekonomisystemet, så det passade inte

riktigt . Efter att ha tittat ett antal olika

system insåg vi att Visma Invoice Manager

skulle passa bäst . Dels var det lättare att integrera

med vår befintliga IT-miljö, dels var

det likt vårt gamla system samtidigt som det

var mer användarvänligt och hade fler funktioner

. Det koncentrerade sig helt enkelt mer

fakturaflödena, vilket var precis det fokus

vi behövde .

Bland de användarmässiga fördelarna

med Visma Invoice Manager fanns de

många sökfunktionerna och möjligheten att

exportera rapporter till Excel .

– Vi gillade också att systemet kan ta

emot EDI-fakturor och PDF-filer, vilket inte

gick med vårt tidigare system . Dessutom

var det en fördel att vi skulle kunna läsa in

fakturor åt andra bolag i koncernen och få

allt det arbetet gjort en punkt i organisationen

.

Enkel implementering

Implementeringen av Visma Invoice Manager

börjades i maj 2008 . Systemet gick i

Text: Jacob Härnqvist.

drift under oktober .

– Vi är väldigt stolta över implementeringen,

det var ett väldigt bra projekt . Vår plan

var att lära användarna Visma Invoice Manager

först så att de kunde koncentrera sig

den nya versionen av ekonomisystemet

senare . Och det har fungerat bra . Det enda

vi behövde i utbildningsväg var en internutbildning

en timme per grupp, där vi åkte

runt till de olika avdelningarna i landet och

lärde upp användarna .

För att ytterligare snabba utbildningsprocessen

har Scan använt ett självinlärningsprogram

som hette Learning Accelerator

.

– Vi spelade in de olika momenten en

film som vi sedan lade ut intranätet . Användarna

kan gå in där och spela filmen och

repetera eller lära sig mer . Det blir ett effektivt

och bra uppslagsverk, både för befintliga

och nya användare .

Och att användarna är nöjda har Connie

Friberg redan märkt .

– Det här har tagits emot väldigt positivt internt

. Och eftersom vi dessutom sparar tid, får

bättre kontroll och bättre flöden kan jag absolut

rekommendera Visma Invoice Manager .


Utmaning

Att komplettera Scans uppgraderade

version av sitt befintliga ekonomisystem

med ett system för digital fakturahantering

som var framtidssäkert,

användarvänligt och med fokus

fakturaflöden .

Lösning

Implementering av Visma Invoice Manager

från maj till oktober 2008 .

Resultat

Enkel och effektiv implementering

med minimal internutbildning, god integration

gentemot befintlig IT-miljö,

gott mottagande hos användarna samt

stora tidsbesparingar för koncernen .

Scangruppen
Ingår i HKScan-koncernen – ett av norra

Europas största livsmedelsföretag inom

kött, charkuterivaror och färdigmat.

Omsätter årligen 10 Mdr SEK.

Har 3 200 medarbetare.

Foto: © Scan

VISMAgazine 1/09 5


Foto: iStockphoto

On Demand

Ett gediget förändringsarbete och klargörande om rollfördelningen lade grunden

till framgång för SJ:s nya integrerade inköps- och fakturahanteringssystem, en On

Demand-lösning via Visma.

6 VISMAgazine 1/09

räls

När Helena Tjärnström började som chef för Financial

Control hos SJ för snart tre år sedan var Visma Proceedo

till viss del infört i inköpsdelen och den integrerade fakturadelen,

internt kallad Smartköp, som kunde hantera

fakturor, statistik och rapporter . Skanningen låg i ett eget

system, Digidoc .

– Vad vi ville ha var ett enda system där vi kunde sköta

allt från inköp till fakturahantering och rapportering .

Dubbla system är bökigt och dyrt .

– Det kräver dubbla resurser i form av underhåll och

licenser, basdata och leverantörer ska in två ställen

och risken för krångel och fel ökar när användarna måste

kunna två olika system, säger Helena Tjärnström .

Eftersom Digidoc inte klarade av hela hanteringen blev

Text: Gunilla Jonsson. Foto: © SJ

förslaget att helt gå över till Visma Proceedo, något som

visade sig stöta patrull . Många av användarna var måttligt

intresserade av en omläggning, mycket beroende

att det kändes svårt och osäkert eftersom de så sällan

använde Proceedo utan till 90 procent arbetade det

gamla sättet .

Förstudie till förändringsprocess

Hösten 2007 inleddes en förstudie med kartläggning av

Visma som leverantör och intervjuer, bland annat med

andra kunder .

– Projektledaren gjorde en noggrann test av skanningsflödet

och tog verkligen personalens åsikter och inställning

allvar, ett grundligt jobb som skapade trygghet


Utmaning

Organisationen ville bort från en inköps-

och fakturahanteringslösning som var

uppdelade i två system, vilket tog dubbla

resurser i anspråk och skapade mycket

krångel .

Lösning

Implementering av Visma Proceedos On

Demand-lösning med ett integrerat och

effektivt system för inköp och hantering

av leverantörsfakturor .

Resultat

En enda process för inköp från start fram

till betalning och rapport/statistik .

hos medarbetarna .

Slutsatsen blev att släcka Digidoc och behålla

och gå vidare med Smartköp .

Påföljande projekt delades upp i två . Ett

för att klargöra roller och ansvar i inköpsprocessen,

något som varit lite grumligt tidigare,

och presentera en ny och rimlig leverantörsstrategi

samt ett förändringsprojekt för att informera

och få användarna med sig .

– Förändring är bland det svåraste som

finns och särskilt viktigt när folk är negativa .

Jag tror vi satsade mer än de flesta och vi

lyckades också vända medarbetarna till en

positiv inställning, säger Helena Tjärnström .

De som arbetar med leverantörsfakturor

utbildades med bland annat en dags retorikutbildning,

man satsade intranätet, lathundar,

support och processbeskrivningar . Och

sen var det dags för dem att utbilda sina interna

kunder .

– Inte helt lätt för den som är ovan att stå inför

en grupp 50-70 personer som det handlade

om vid de olika utbildningstillfällena .

Aktivt engagemang

Helena Tjärnström och övriga i styrgruppen

arbetade med personliga, sociala och organisatoriska

förändringsstrategier . De fick klart

för sig hur viktigt det var att de var aktivt engagerade

och till och med vågade ta personliga

risker .

– Och det gjorde vi . Många var emot oss

och om vi inte hade lyckats, hur hade det gått

då?

Men nu är allt överfört .

– Personalen kan systemet, vi fortsätter

integrera kunder och samarbetet med Visma

fungerar bra, säger Helena Tjärnström .

Fotnot: On Demand betyder bland annat att

kunden slipper ta hand om driften eller ansvara

för licenser, mjukvara och hårdvara.

Förändring är bland det svåraste som

finns, menar Helena Tjärnström SJ.

SJ
Bolagiserades 2001.

Cirka 4 500 anställda.

Omkring 325 000 resenärer/dag,

inklusive 225 000

pendeltågsresenärer.

SJ:s årliga

fakturahantering


3 500 000 000 kronor

50 000 fakturor

3 000 aktiva leverantörer

1 000 nya leverantörer

500 användare

VISMAgazine 1/09 7


8 VISMAgazine 1/09

Bra priser blev bättre – viktigt för en biståndsorganisation

som ständigt har ögonen sig. Omständliga och tidsödande

offertförfrågningar minskade betydligt och det

hela taget vann man både tid och pengar genom att börja

nyttja tjänsterna i Visma Advantages inköpsportal.

Utmaning

Behov av en lösning för

kostnadseffektiva inköp

av framför allt trycksaker

och andra kontorsvaror .

Lösning

Visma Advantage

inköpsportal med

webbshop med

storköpsrabatter som

gav bättre priser än

vad Plan Sverige

hade haft tidigare .

Text: Gunilla Jonsson. Foto: Plan Sverige.

Resultat

Besparingar i både tid

och pengar, enklare

fakturahantering, effektivare

upphandlingar och

en trygghet i vetskapen

om bästa pris i den

önskade kvaliteten .

Andreas Sjögren är bland annat inköpsansvarig

och post- och logistikchef

Plan Sverige . Han är inne sitt åttonde

år organisationen som hela

tiden haft ett nätverk av leverantörer,

främst i fråga om kontorsmaterial och

trycksaker .

– Alltid före upphandlingar, större utskick

och order, gjorde jag en offertförfrågan

. Det tog tid och var omständligt

och vi insåg att vi behövde mer effektivitet

i den hanteringen . Vi ville slippa

offertjagandet och få garantier för lägsta

pris .

Då kom som ett brev från posten

en förfrågan från Visma Advantage

som erbjöd sina tjänster i form av sin

inköpsportal med redan förhandlade

rabatter inom över 20 olika inköps-

områden .

– Vi fick känna deras portal och

gränssnitt, hur det fungerar, vad som

ingår, vilka rabatter det handlar om och

vad vi kunde spara in .


Redan vid första

beställningen via Visma

Advantage tjänade Plan

Sverige in licenspengarna,

berättar Andreas Sjögren.

Bättre rabatter

Plan Sverige hade redan rabatter med

flera av de företag som ingick i Visma

Advantage men inte lika höga rabatter .

– Redan vid första beställningen

tjänade vi in licenspengarna, säger Andreas

Sjögren .

Nu köper han 90 procent av allt

tryckmaterial via portalen, men också

annat som frakt- och budtjänster . Några

offerter begär han in nu också, men

inte långt när så många som tidigare

och han ser rätt snabbt att det blir billigare

genom portalen .

– Det vi tjänar mest är trycksaker

som kuvert och brevpapper . Det är lätt

för oss att göra ändringar i vårt tryckmaterial

som ligger Vismas portal .

Det krävs bara ett mejl eller samtal till

deras kundtjänst som är snabba att

komma tillbaka till oss . Vi har bra och

tät kontakt med dem .

Om man inte hittar vad man söker i

portalen kan kundtjänst hjälpa till med

För barnens

bästa

Om PlanPlan grundades 1937 av engelsmännen John

Langdon-Davies och Eric Muggeridge.

Är i dag en av världens största barnrättsorganisationer

med verksamhet i 66 länder.

Arbetar för barns rättigheter och gör det möjligt för 13

miljoner barn och deras familjer att själva verka och

förbättra sin livssituation.

Plan Sverige startade 1997 och samlade in drygt 200

miljoner kronor 2008.

Den mest kända aktiviteten är Faddergalan

tillsammans med TV4.

Sekretariatet i Stockholm har närmare 50 anställda.

det . Att lägga ut allt portalen skulle

bli för otympligt .

En biståndsorganisation som Plan,

med 90-konto, har ögonen sig och

minsta slöseri hamnar lätt löpsedlarna

.

– Jag måste förklara vartenda öre

och måste vara 100 procent säker

att vi får bästa pris för den kvalitet vi

valt . Som andra liknande organisationer

kontrolleras vi av Stiftelsen för

insamlingskontroll . Vi får ha högst 25

procent av insamlade medel i administrativa

kostnader, annars blir vi av med

90-kontot .

Anpassat för kunden

I tre år har Plan Sverige varit kund hos

Visma Advantage med Kristina Carlsson

som kundansvarig .

– Plan Sverige har hela tjänsteutbudet,

med webbshop där de kan köpa

både tjänster och varor och det finns

en stor mängd att välja mellan i varje

kategori, säger hon .

– Det är precis som att beställa vad

som helst från nätet, det hamnar i varukorgen

och enkelt uttryckt kommer

allt i en samlingsfaktura månadsvis hos

kunden .

Specifikt för Plan Sverige har Visma

Advantage lagt upp trycksaker, brevpapper,

pennor, usb-minnen och andra

artiklar med tryck eller logotyp direkt

i webbshoppen, där man kan skapa

egna inköpslistor utifrån valt artikelsortiment

.

– Kunder med den här helhetslösningen

får ta del av de rabatter vi förhandlat

fram allt från godis till hyrbilar

. Våra leverantörer ser oss som en

kund vilket ger storköpsfördelar som

våra kunder får del av .

– Det säger sig självt att det är bättre

att ligga med i Visma Advantage än att

köra själv, säger Andreas Sjögren .

VISMAgazine 1/09 9


Utmaning

Huvudkontor och regionala enheter

hade olika administrativa system, som

gav onödiga kostnader och franchisetagarna

inom CBC-kedjan hade behov

av att uppdatera sitt affärssystem .

Lösning

Affärssystemet Visma Global som

integrerades med befintligt eftermarknadssystem

. Installation av det webbaserade

Visma Invoice Manager för

elektronisk fakturahantering har börjats .

Resultat

Större effektivitet, snabb och korrekt

leverans av artikel- och prislistor till kund .

10 VISMAgazine 1/09

– Alla arbetar under samma varumärke, med

samma koncept och affärsidé, säger Birger

Carlsson, projektledare vid Canons huvudkontor

i Stockholm .

Men alla arbetade inte med samma system

och administrativa rutiner och i längden blev

det både dyrt och omständligt . Flödet av information

är enormt mellan supportkontoret och

regionala center, som vart och ett är kund till

Canon .

– Vi behövde ett enhetligt affärssystem för

att få in alla i samma kontoplan och jämföra

nyckeltal och marknadsandelar för att kunna

driva verksamheten effektivt, växa i volym och

marknadsandel . Vi ville underlätta administrationen

för återförsäljarna och bidra till att alla

Canon Business Center

Att byta affärssystem kräver noggrann planering, menar Birger Carlsson Canon.
Franchisingkedja med

22 enheter samt fristående

leverantörer.

Marknadsför och säljer

främst produkter och lösningar

för kontorsmiljö

och grafisk design.

Koncernen har cirka 140 000

anställda, varav 15 000 i

Europa och 430 i Sverige.

kunder hanterades samma sätt .

I upphandlingen av affärssystem förra året

var nyckelordet att det skulle kunna integreras

med det befintliga serviceordersystemet Win-

Serv, främst ett eftermarknadssystem . För

franchisingtagarna är det viktigt att deras maskiner

inte stannar och ett patenterat system

för fjärrövervakning, eMaintance, är kopplat

mot WinServ som motar Olle i grind genom

att, kort sagt, kalla service innan produktionsstoppet

är ett faktum .

– Ett driftstopp är alltid besvärligt för kunden

och vi sökte en leverantör som kunde

bygga en brygga mellan WinServ och ett system

som sköter traditionell administration som

bokföring och utfakturering .


Stort sortiment

Ett annat krav var att i ett filformat få in de omfattande

artikel- och prislistorna för direkt leverans

till kunden . Upplysningsvis har varje maskin

hundratals reservdelsartikelnummer och totalt

finns runt 400 000 reservdelar i Canons sortiment

.

Valet av affärssystem föll Visma Global och

Vismas partner Incepta . Avgörande var bland annat

det förtroende Incepta ingav med att bygga

bryggan och att rulla ut det de 22 centren .

– Att byta system är stort: utrensning av gamla

artikelregister och installation av ett nytt program,

alla artiklar, lagersaldon, kundfordringar,

ny kontoplan, in- och utgående balans . . . Det är

en jätteapparat som kräver minutiös planering .

Ett stort jobb har lagts ned för att över-

”Ett bra

affärssystem

är

A och O”

Ett nytt gemensamt affärssystem, integrerat med det gamla ”eftermarknadssystemet”,

gav Canon Business Center en enhetlig

administrativ plattform, effektivare verksamhet och underlag för

benchmarking.

gången ska ske obemärkt, och med kvalitetssäkring

.

– Samarbetet med Incepta fungerar alldeles

utmärkt med avstämningsmöten varje fredag .

De sköter också utbildningen för våra användare,

ordermottagare och tekniker .

Inceptas vd Sven-Erik Hattenhauer ser Canons

arbete som väldigt seriöst med löpande

avstämning och lång framförhållning . Incepta

har stor vana av att göra kedjeinstallationer och

har verksamhet i Stockholm, Malmö, Sundsvall

och Borlänge .

Smidigt och enkelt

Alla center är representerade i projektgruppen

och inför varje ny installation hålls möten med

de berörda . Av de 22 är 16 inne i Visma Global

Text: Gunilla Jonsson. Foto: Anders Sävås.

och en till två ansluter varje månad .

Eskilstunacentret började med Global i november

. Ulrika Gustafsson, ekonom/administratör,

är jättenöjd:

– Även om det tar lite längre tid nu när det

är nytt märker jag att det är ett smidigare program

jämfört med det förra . Det går lättare att

söka och få ut listor och rapporter .

Birger Carlsson känner att projektet är i

hamn .

– Ett bra administrativt system är A och O .

De som har de bästa lösningarna är ofta de

framgångsrikaste företagen .

VISMAgazine 1/09 11


Småföretagaren Anders Andersson:

”Nu är det en förd

När jag för 25 år sedan började fundera att

göra ett skatteprogram lärde jag mig den hårda

vägen hur det kan vara att driva företag.

Programmet blev så småningom Visma Skatt,

och mina företagserfarenheter delar jag nu

med mig i min nya tidning Driva Eget.

De som är beredda att kavla upp ärmarna har alla

chanser att lyckas som företagare i kristider, menar

småföretagaren och publicisten Anders Andersson.

Text: Anders Andersson, chefredaktör och ägare,

Driva Eget (www.driva-eget.se). Foto: Driva Eget.


el att vara liten”

På den tiden var jag anställd skattereporter

Expressen . Jag skulle skriva en artikel om nyttoprogram

för hemdatorer och såg att det saknades

ett som hjälpte till med deklarationen .

Så jag satte igång att göra ett . Efter månader

av slit nätter, helger och semestrar tänkte

jag att jag kunde göra affär av mitt amatörarbete

i programmering .

Jag jobbade ännu hårdare, tog hjälp av en

proffsprogrammerare och programmet började

säljas . Det blev totalfiasko . Pris, målgrupp,

marknadsföring, återförsäljare, betalningsmodell

, timing – allt var fel, inget fungerade .

Ge inte upp – börja om!

Då gav jag mig själv tre råd som nu i krisens

Sverige känns aktuella för både små och stora

företag:
Ge inte upp.

Lär dig av dina misstag.

Ompröva din affärsmodell och starta

i andra änden.

Jag fick kontakt med entreprenörerna Rolf Dahlberg

och Jan Älmeby som just startat SPCS i

Växjö, som nu ingår i Vismakoncernen .

– Vi ska ta en femtedel av det gamla priset

och göra det fem gånger så bra, sa de .

Jag utvecklade programmet vidare med

hjälp av proffs både teknik och marknadsföring

. Det låga priset satte fart efterfrågan,

ökade volymer gav nya utvecklingsmöjligheter

och nya marknadsföringsresurser skapade

utrymme för att förbättra programmet ytterligare

.

En stark och positiv vilja

I dag är programmet landets mest sålda skatteprogram

och sysselsätter fem personer heltid

plus ett antal medarbetare hos Visma Spcs .

Detta är ett bra exempel hur det mest

omöjliga går att vända bara man kommer in i en

positiv spiral och får alla pusselbitar att falla

plats . Sådant går att göra även i en lågkonjunktur,

men det måste alltid finnas en stark och

positiv vilja .

Det som från början var ett ekonomiskt fiasko

för mig blev till slut också en ekonomisk

framgång för det enmansbolag jag startade

för att ta hand om programintäkterna och en

del andra extraknäck vid sidan av heltidsjobbet

som tidningsman .

Jag kallade mig då för entreprenör, trots att

jag satt säkert i Bonniers trygga famn Privata

Affärer .

Därför kunde jag inte säga nej när jag för ett

och ett halvt år sedan blev erbjuden att köpa en

tidning för just entreprenörer .

Nu är de små viktiga

Det var ett av mitt livs bästa beslut . Även i

denna affärsverksamhet inbillar jag mig att jag

hamnat i en positiv cirkel med rätt timing .

För när om inte nu är det viktigt med småföretag

i Sverige . Det är vi små företag som

kan vara räddningen för Sverige i dagens djupa

lågkonjunktur . Vi kan koncentrera oss själva

kärnverksamheten, medan många stora har

fullt upp med att tänka kostnadsnedskärningar

och att avskeda personal .

Tänk om Sveriges regering kunde stimulera

tio procent av landets enmansföretagare att anställa

en enda person . Det skulle ge 60 000 nya

jobb till Sverige .

Det är annat än storföretag som Volvo och

Ericsson som varslar och flyttar produktion ut

ur Sverige .

I dessa dystra tider hittar vi mer positiv

framtidstro hos de små än hos de stora . Häromdagen

talade jag med en av de riktigt små,

pr-konsulten och enmansföretagaren Anders

Nilsson i Stockholm .

– Jag har aldrig haft så mycket att göra som

nu . Stora företag skär ned sin pr-budget och

byter då ut stora konsultfirmor med höga overheadkostnader

mot små flexibla enmansföretagare,

sa han .

Flexibilitet ett av vapnen

I senaste numret av Driva Eget är fastighetsmäklare

Andreas Kärrfelt Bosthlm .se inne

samma linje:

– Vi profilerar oss genom att trycka att

vi är små . Vi konkurrerar genom att vara mer

flexibla än våra större konkurrenter . Varje affär

blir viktigare för oss än för det stora företaget .

Kunderna ska veta att vi aldrig har råd att göra

en affär som kunden inte är nöjd med, menar

han .

I tidningen har vi hittat sex argument som

den lille företagaren kan ta till för att matcha

storföretagen – att den lille kan vara mer personlig,

flexibel, servicemedveten och kreativ

till lägre pris och med mer kundfokus .

Många enmansföretag gör ibland misstaget

att låtsa att de är större än vad de är . I stället

tjänar de att göra affär av att de är små .

Företag som är lite större kan ta lärdom av

de små . Många av dessa skulle tjäna att

låtsa att de är mindre än vad de är och möta

sina kunder samma sätt som många duktiga

småföretagare nu gör .

INTERPRESS 3394-04

7 388339 406902

FÖRSTA

HJÄLPEN

RETURVECKA 04

04

Tidningen Driva Eget grundades

och drivs av Anders Andersson med

syftet att hjälpa småföretagare.

DIN SKATT

Gör om

firman till AB

DINA KUNDER

Driva0901o01_Omslag:Layout 1 2009-01-27 12.17 Sida 1

Nr 1

2009

59 kr

Sälj mer med

ny strategi

Starta eget

– och ta

hjälp av oss

HON

LÄR DIG

GÖRA

SMARTA

HEM-

SIDOR

Så klår du

de stora

17

SIDOR OM HUR DU

DRAR NYTTA AV KRISEN

18 ÅR – MED

NY

www.driva-e

VARJE D

PRIVATLIVET

SOM PRODUKT!


Stora effektiviserin

för hotellkung

Det är finanskris och oroliga tider. Men

i hotellfoajén står Petter Stordalen rak

i ryggen. Ungdomsårens jordgubbar

är utbytta mot hotell över hela Norden.

Vi möter honom i Stockholm,

det nyaste och hippaste hotellet i stan.

Det är nämligen i tider som dessa som

fördelar och visioner kring automatiserade

processer förtjänar ökat fokus

och högre prioritet.

Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad.

Övers.: Peter Carlsson.

Vi närmar oss nya hotellet Clarion Sign med

stor nyfikenhet . Inte bara därför att hotellet är

Choice Hotels senaste designsatsning, utan

även för att vi är väg till en intervju med gutten

från Porsgrunn . Han började med att sälja

jordgubbar och är nu en av Norges tio rikaste

personer . I hotellfoajén skymtar vi honom i färd

med att avsluta dagens lunch . I ena handen

har han en iPhone som ständigt ringer . I den

andra ingenting . Ingen kalender . Inga papper .

Det mesta finns nämligen samlat i elektronisk

form i mobilen . Runt halsen har han en stor

färgstark scarf . Runt handleden ett läderarmband

med metallkulor .

Petter Stordalen är inte som andra miljardärer

. Det har gjort honom till Norges bäst

klädde man .

– Automatisering är viktigt och vi arbetar

med det dagligen inom Choice . Men utan

människor blir ett hotell fattigt, så det måste

samspela ett bra sätt . Vi jobbar till exempel

mycket med automatiserade in- och utcheckningar,

som här i lobbyn, och även vad gäller

reseräkningar . Jag tror att framtiden ska vara

mycket mer automatiserad, utan att vi för den

sakens skull väljer bort mötet

mellan människor . Potentialen är

ofattbart stor, så länge det finns

levande, leende människor med,

som här i receptionen .

Vi befinner oss vid Norra Bantorget,

en kort promenad från

Stockholms Centralstation .

– Du vet, i den här miljön är automatiseringspotentialen

enorm .

Att komma enkelt in och ut är viktigt

. Man behöver inte gå längre

14 VISMAgazine 1/09

”Det är just det

som är så fascinerande

med

automatisering.

Var befinner vi oss

nästa gång? Vad

har vi då utfört?”

än till sig själv . Vi vill inte stå i kö länge för att

utföra enkla saker . Då är det viktigt att automatisera

. Det är bara att lägga ifrån sig nyckelkortet

och gå ut . Och sedan får du räkningen i

e-posten innan du ens har kommit hem .

Nästan som Miami

Vi befinner oss hotellets takterrass . I den

tidigare lediga handen finns nu ett par solglasögon

. Pilotbrillorna åker och Petter poserar

villigt framför fotografen . För den oinitierade

skulle han mycket väl kunna vara

en modern version av Tom Cruise

i Top Gun . Petter menar själv

att hotellets stil – inte minst den

spektakulära takterrassen – minner

om Miami . Finanskris och

orostider är som bortglömda i

solskenet som speglar sig i den

transparenta, takupphängda stolen

. Den enda skuggan är den

som Petter själv kastar sittande i

stolen . Det enda som saknas nu är champagne

och jordgubbar . Som i Miami . Och kanske

som under glansens dagar i barndomens Porsgrunn?

– Du vet, inleder Petter . Jag tror mycket

de enkla tingen . Och att tingen ska hänga

samman . Jag tror det man inte hittar i en

resultaträkning . Det du inte ser i en balansrapport

. Men när du frågar så kan jag berätta att

jag av Porsgrunns Dagblad korades till Norges

bäste jordgubbesäljare redan när jag var 12

år . Det är möjligt att jag överdriver lite när jag

säger Norges bäste, även om jag minns det

så, men det är ju inte alltid att man minns rätt

om den åldern . Men en sak lärde jag mig jordgubbsfilosofin

. Den handlar om det enkla . När

jag klagade för min far att det var för varmt eller

att mina jordgubbar var för

små, sa han: Jag ska lära dig

en sak . Sälj de bär du har . Det

är de enda bär du kan sälja .

Det är jordgubbsfilosofin . Jag

tog med mig jordgubbsfilosofin

från torget i Porsgrunn och

den har lagt en del av fundamentet

.

Petter fiskar upp sin iPhone

i handen och fortsätter:

– Framtiden tror jag kom-

mer att vara mycket mer automatiserad . I början

hade jag två mobiltelefoner . Jag var stolt

över dem båda . Med dagens mått mätt var

de gigantiska . De såg ut som tegelstenar med

en liten antenn kortsidan . Jag minns att jag

sa det till min mor: Mindre än så här blir de

inte . Se så små de är . Men de var stora som

tegelstenar . Lite visste hon om att jag skulle

sitta ett hotell i Stockholm när jag var 46

år och ha en mobiltelefon med inbyggd video,

kamera och en musikanläggning med 10 000

låtar i . Jag kommunicerar

”Om jag vet vad

Visma är? Vet du inte

det som företagsledare

i Norden, ska du

hitta ett nytt jobb.”

med min flickvän och alla

andra genom den . Jag gör

tio saker samtidigt . Jag kan

prata med flera samtidigt .

Och dessutom hade jag

kunnat berätta för min mor

att jag får in alla mina brev

i telefonen . Då skulle min

mor sagt att jag var färdig

för dårhuset . . . Allt detta var

ju otänkbart, och det är just det som är så fascinerande

med automatisering . Var befinner vi

oss nästa gång? Vad har vi då utfört?

– Om du inte klarar att föreställa dig var vi

kommer att befinna oss om tio år, kommer du

att förtvina . Om du bara står stilla och säger:

Bättre än så här blir det inte – kommer du att

förtvina . Du måste helt enkelt fatta några beslut

baserade var du tror du kommer att befinna

dig om tio år . Då måste du först se var du

står i dag, för att sedan förbättra den verklighet

som kommer om fem eller tio år . Inom Choice

jobbar vi massor med det här – och vi pratar

om vad som sker framöver . Vi är extremt duktiga

att förnya oss . Tror vi automatisering,

så jobbar vi med det, och de saker vi jobbar

med blir realiserade . Vi har bara sett början av

denna process .

I dag är Petter en av Norges tio rikaste personer,

med en uppskattad förmögenhet

cirka tio miljarder norska kronor .

Automatisering och framtiden

– Automatisering har blivit avsevärt viktigare

än tidigare . Tänk bara vad vi fick från amerikanerna

. Jag tänker automaterna där man

kunde köpa t ex Coca-Cola . Du stoppade in en

peng, tryckte en knapp och fick vad du ville

ha . Det var automatisering och det var super-


gsfördelar

modernt! Framtiden kommer att vara

en helt annan värld, där detta är viktigt,

men du kommer inte att uppleva

det som ett kylskåp där du trycker

knappar . Det kommer bara att ske av

sig självt . Automatisering är den teknik

vi använder för att få till det här . Det är

framtiden! Så kommer det också att

vara våra hotell!

I fjol öppnades dörrarna till Clarion

Sign Hotel med nästan 600 rum fördelade

11 våningsplan . Det kostade en

miljard att bygga husets 31 000 kvadratmeter,

som även inkluderar en rik

samling av det bästa inom skandinavisk

konst och design . Samlingen är hopsatt

av Sune Nordgren, tidigare bland annat

chef för Nasjonalmuseet i Norge .

Samtalet glider över i en lösare form .

Automatisering av alla de små dagliga

arbetsrutinerna och -processerna är ju

just det som Visma sysslar med . Vet

han det?

– Om jag vet vad Visma är? Vet du

inte det som företagsledare i Norden,

ska du hitta ett nytt jobb . De levererar

alla sorters lösningar vi har behov av

och de kommer även att få göra något

för våra hotellgäster .

Med ett leende fortsätter Petter .

Han vill gärna det . Även om tiden gått

ur led . Och börsen fortsätter att falla .

– Det är det som är så fascinerande

med automatisering . När den finns där

tar vi den som en självklarhet . Det är

först när den inte är där som irritationen

kommer . När du kommer till ett ställe

där det inte finns någon kö, säger du:

Så ska det vara . Det är när kön finns

där eller när alla måste stå och fylla i

en massa papper, som irritationen kommer

. Hos oss släpper du bara ned nyckeln

i en låda, det tar bara en sekund .

Det är automatisering . Och det kommer

vi att få se mer av i framtiden .

Petter Stordalen började som

jordgubbesäljare och är i dag en

av Norges tio rikaste personer.

Petter Stordalen

Född den 29 november 1962.

Ägare till hotellkedjan

Choice Hotels.

En av Norges tio rikaste

personer.

Korad till Norges bäste

jordgubbesäljare och

bäst klädde man.

VISMAgazine 1/09 15


Olika system och miljöer skapade begreppsförvir-

ring, onödiga kostnader och sårbarhet. Sedan Almi

Företagspartner valt Visma Control för effektivise-

ring av ekonomifunktionen har det rullat med

mer samarbete. Och det finns önskemål om ytterli-

gare utveckling.

Text: Gunilla Jonsson. Foto: © Almi Företagspartner AB..

Lyckad gemensam l

När Per Eriksson tillträdde tjänsten som koncerncontroller

2001 var situationen den att alla

bolag hade egna, separata installationer .

– Det var opraktiskt, dyrt och sårbart, och

bäddade för begreppsförvirring . Vi insåg att

Utmaning

De egna lösningarna i de regionala

bolagen var opraktiska och dyra .

Behovet var i första hand ett gemensamt

ekonomisystem i hela koncernen .

Lösning

Implementering av först Visma Control,

senare Visma PX Light, Visma

Invoice Manager och till viss del

Visma Services Löneportal .

Resultat

Effektivitet där en gemensam miljö ger

säkerhet, enklare administration, bättre

funktionalitet, snabbare fakturahantering

och resurser över för annat .

16 VISMAgazine 1/09

För Almi är det

nu enklare att

göra nödvändiga

ekonomiska och

tidsmässiga

uppföljningar,

menar Per Eriksson,

koncerncontroller.

det skulle vara bra med ett och samma system

i hela koncernen .

Ett ekonomisystem var först ut och en upphandling

börjades 2004 med Per Eriksson

som projektledare . Kriterierna var att systemet

skulle klara ett stort antal enheter och transaktioner

. Det skulle vara lättadministrerat och

funktionellt och dokumenterat väl fungerande

hos andra .

Gemensam kunskap

Resultatet blev att man valde Vismas lösning,

som nu heter Visma Control .

– Det motsvarade våra krav . Vi ville också

själva kunna drifta systemet och därmed slippa

beroendet av teknikkonsulter .

De första bolagen gick in våren 2005 . Årsskiftet

efter arbetade alla bolag mot samma

databas . Fördelarna är lättare administration,

färre register att hålla reda och en gemensam

begreppsvärld .

– En annan stor fördel är den gemensamma

kunskapen . Åtta, tio olika system, som tidigare,

gjorde det svårt att överlappa varandra och

hjälpa andra bolag .

Snabbare flöden

Almi var också ute efter ett nytt gemensamt

tids- och projektsystem .

– Vid den första upphandlingen sköt de

flesta system över målet . Men så kom Visma

PX Light som passade oss bra . Kodstrukturen

var viktig liksom kompatibilitet med övriga

system . Visma PX Light utvecklades delvis

efter våra önskemål och i dag är nästan alla

bolag med . Bolagen debiteras ett självkostnadspris

men att gå med har inte varit tvingande,

säger Per Eriksson .

Almis flesta projekt finns inom affärsrådgivning

och -utveckling .

– Det är viktigt med ekonomiska och tidsmässiga

uppföljningar, till exempel när vi rekvirerar

pengar från finansiärer . Vi vill också

centralt kunna visa våra ägare vad vi gör och

det är lättare nu när vi jobbar i samma struktur

och med samma system .

Delar av den centrala ekonomifunktionen

ligger i Östersund och där inläses och tolkas

fakturorna från de bolag som valt den lösningen

. När inläsning och tolkning är klar går

fakturorna vidare till Visma Invoice Manager,


Almi Företagspartner AB

Är statligt ägt och bildades 1994.

Består av 19 dotterbolag

och ett moderbolag.

Erbjuder finansiering och affärsutveckling

till konkurrenskraftiga

företag med

upp till 250 anställda.

Verksamheten är organiserad

i tre affärsområden:

Innovation, Nyföretagande

och Etablerade företag.

ösning

som är helintegrerat med Visma Control .

– Det är driftsäkert och fungerar otroligt

bra . Det snabbar upp flödet fakturorna, blir

mer korrekt och avlastar medarbetarna som

kan göra sådant som mer gagnar våra mål . Vi

är så nöjda att vi har hunnit mycket längre än

planerat . Bolagen tycker att det är värt pengarna

att slippa administrationen .

Det ena gav det andra och Visma Services

Löneportal tillkom senare .

– Vi moderbolaget outsourcade lönehanteringen

tidigare också men den här portalen

kan hantera lite mer . Vi kan logga in, få

ut våra lönespecifikationer, göra reseräkningar

och det finns möjligheter att integrera det

med ekonomisystemet .

Till sist ytterligare en viktig parameter:

– Bra och fungerande support! Och det

kom fram redan när vi tog referenser Visma

. Redan under upphandlingen fick vi ett

väldigt stort förtroende för Visma och vi vill

gärna jobba vidare med dem .

Sofia Davidsson,

Elin Brage och Lisa

Svensson berättar

för Fredrik Belfrage

och publiken om sin

affärsidé att göra

en framtidsmässa.

Unga företagare

belönade av Visma

Gnosjö, som utsågs till ”Årets

nyföretagarkommun” 2007, har

nu delat ut första halvan av sina

prispengar 100 000 kronor

från Visma. Stipendiet gick till

Ung Företagsamhets verksam-

het orten.

Text: Lars Fredell.

Priset delades ut i samband med Gnosjöandans

Framtidsdag – en seminarie- och mässdag

som planerades och genomfördes av tre

unga företagare . Platsen var Gnosjöandans

Kunskapscentrum, som är en av hundratals

gymnasieskolor i landet där unga företagare

varje år driver egna företag i Ung Företagsamhets

regi .

Affärsidén blev en mässa

Framtidsdagen var med andra ord ett ungt

företagsprojekt från början till slut . Tre andraårselever

skolan valde att göra en mäss-

och konferensdag till sin affärsidé – en så bra

att idé att kommunen beslöt dela ut 50 .000

kronor av Vismas prispengar till skolans UFverksamhet

.

– Det var jättekul hela tiden, fast ibland

ganska jobbigt också, berättar Lisa Svensson

som driver mässföretaget tillsammans

med Sofia Davidsson och Elin Brage .

Till det ”jobbiga” hörde att få ihop så

många utställare som möjligt (det blev 18),

ett bra program och riktigt intressanta talare .

De lyckades hela vägen .

Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, hade det

uppskattade uppdraget att dela ut Vismas check

50.000 kronor till ekonomiläraren Johan

Sellgren Gnosjöbygdens Kunskapscentrum.

Känt folk och positiv anda

Som konferencier hade de lyckats engagera

tv-profilen Fredrik Belfrage och bland föreläsarna

fanns popmusikern Joppe Pihlgren

och folkhälsominister Maria Larsson . I publiken

fanns skolkamrater, kommunpolitiker

och lokala företagare .

Från Visma deltog Rolf Dahlberg, vd för

bolagets småföretagssegment, i den inte

helt oviktiga rollen som prisutdelare . Efter

prisutdelningen intervjuades han av Fredrik

Belfrage och fick då tillfälle att ge sin syn

hur det kan gå till att starta ett företag som

sedan lyckas växa . Visma Spcs har sedan

starten för 25 år sedan vuxit från två till drygt

300 anställda .

”UF gynnar nyföretagandet”

I motiveringen till priset skrev Gnosjö kommun

bland annat att ”Ung Företagsamhet

gör ett fantastiskt arbete med att ge gymnasieungdomarna

en inblick i företagandets

villkor . Gnosjö kommun anser att UF är en

organisation som aktivt uppmuntrar och engagerar

sig i initiativ och aktiviteter som gynnar

nyföretagandet orten .”

Vismas pris till Årets nyföretagarkommun

är 100 000 kronor och har hittills gått till

Strängnäs (2005), Helsingborg (2006), Gnosjö

(2007) och Norrtälje (2008) .

VISMAgazine 1/09 17


Full fart framåt för 4ward

Med Visma Global, Visma CRM och Visma Zpider är företaget 4ward väl rustat att tackla den

svenska skomarknaden.

– Systemen möter våra krav enkelhet, flexibilitet och rapportering. Och de fungerar väldigt bra

ihop, säger ekonomichef Jonas Vedin.

4ward är en relativt ny aktör den svenska

skomarknaden, men ambitionerna är stora .

Efter bara ett år nacken har företaget den

nordiska agenturen för skomärkena UGG

Australia och Simple Shoes, och skorna finns

representerade i stora delar av landet .

18 VISMAgazine 1/09

För att en nystartad verksamhet ska växa

och överleva i den konkurrensutsatta skobranschen

gäller det förstås att ha koll inte

bara trender och tendenser inom färg,

form och material, utan även företagets

ekonomiska verklighet, kundflora och orderlogistik

. För att organisera den informationen

använder 4ward Visma Global och Visma

CRM . På ingång är även Visma Zpider, som

under året kommer att implementeras för att

skapa effektivare orderhantering .

Smidiga rapporter med Visma Global

Visma Global har en nyckelroll i 4wards verksamhet

. Produkten är ett heltäckande ekonomisystem

för medelstora företag och ger full

kontroll över företagets värden . Jonas Vedin

använder Visma Global till allt från orderläggning,

inköp och beställningar till fakturering,

ekonomi och rapportering . Att använda just

Visma Global är en självklarhet, menar Jonas,

om inte annat eftersom han har använt systemet

i tidigare verksamheter .

– Det var inarbetat hos mig och 4wards personal,

så det fanns ingen anledning att byta .

Själv uppskattar jag Visma Global för flexibiliteten

. Särskilt bra är rapporteringsverktyget .

Det är lätt att få fram alla rapporter man vill via

rapportgeneratorn och exportera dem till Excel

för att jobba vidare .

Visma CRM ger koll kunden

Även om Visma Global är den mest använda

Vismatjänsten hos 4ward, så är även Visma

CRM ett viktigt redskap . Visma CRM är ett

avancerat säljstöd med möjlighet att spara

Foto: Andreas Nilsson.

Utmaning

Att förse den nystartade och växande

organisationen med ett flexibelt affärssystem,

ett dynamiskt system för kundvård samt ett

system för att skapa effektivare orderlogistik .

Lösning

Implementering av Visma Global, Visma CRM och

en kommande implementering av Visma Zpider .

Resultat

Flexibel och exakt rapportgenerering, effektiv

hantering av kunduppgifter med möjlighet att skapa

riktad och kundanpassad kundkommunikation .

Text: Jacob Härnqvist.

kunddata och aktiviteter . Det går också att

integrera e-post och rapportering, vilket gör

systemet till ett effektivt verktyg för att serva

och underhålla befintliga kunder . Och för att

naturligtvis bearbeta potentiella .

– För oss är ju orderlogistiken något av en

nyckelfaktor . Vi använder Visma CRM till att

hålla ordning säljorder från kunder, samla

dokument och kundkorrespondens, samt

skapa och skicka nyhetsbrev och annan kundinformation

. Det fungerar smidigt eftersom all

information och alla adresser är samlat ett

ställe, så att alltihop synkas .

Effektivare orderhantering

Effektiv orderlogistik förutsätter förstås även

möjligheten för kunderna att beställa varor

enkelt och snabbt . För att göra verklighet av

den visionen kommer 4ward inom kort att implementera

Visma Zpider .

– Då får vi in orderna ett smidigare sätt

än idag, när de mejlas eller faxas in från skobutikerna

. Med Visma Zpider loggar butiken i

stället in en webbshop vår hemsida och

beställer direkt . Och eftersom allt är integrerat

hamnar rätt uppgifter rätt ställen direkt

även i de båda övriga systemen .

Med Visma Zpider plats är 4ward nära

nog helkund hos Visma . Att ha flera Vismatjänster

plats kommer att ge synergier,

menar Jonas .

– Absolut . Och integrationen är ju enkel

dessutom . Vi behöver inte utveckla några extra

kopplingar mellan systemen, de är gjorda

för att fungera ihop .

4ward
Ägs av hockeyspelaren

Peter Forsberg.

Säljer och distribuerar

skor.

Har nordisk ensamrätt

skomärkena

UGG Australia och

Simple Shoes.


Uppgradering

gav stabilitet

När behovet av en stabilare kassamiljö löstes

med en uppgradering av butiksdatasystemet från

Visma, fick BergendahlsGruppen dessutom modernare

gränssnitt, nya funktioner och mer teknik

”under huven”.

BergendahlsGruppen AB (BGAB)

är ett detaljhandelsföretag i dagligvarubranschen

där butiksprofilerna,

City Gross, EKO och AGs

ingår . Affärsidén är att med nytänkande

och lönsam tillväxt

utveckla och driva detaljhandel

med daglig- och specialvaror

samt konsumentnära tjänster .

Detta har visat sig vara ett framgångsrikt

koncept då City Gross

numera är landets fjärde största

dagligvarukedja .

I sina butiker har Bergendahls-

Gruppen butiksdatasystem från

Visma och under hösten 2008

genomfördes pilottester och

uppgradering till en ny version av

kassasystemet och backoffice .

– Vårt primära behov var att få

en mer stabil kassamiljö, vilket vi

nu fått genom uppgraderingen,

säger Andreas Hallberg, butiksdataansvarig

BGAB . Att vi sedan

köpet fått ett modernare

gränssnitt, en del nya funktioner

och en mer teknisk kassa ”under

huven” är något jag hoppas vi

kan dra ännu mer nytta av i framtida

utveckling .

Intensivt arbete

Pilottester av den nya kassaversionen

genomfördes i BergendahlsGruppens

butiker EKO Fjälkinge

och City Gross Växjö . Efter

godkända tester uppgraderade

man successivt samtliga butiker

med nya versioner . Bo Eriholm

som är kvalitetschef Visma

tycker att arbetet gick bra men

var mycket intensivt . Något som

Andreas från BGAB håller med

om .

– Både Visma och pilotbutiker-

Text & foto: Helena Lustig.

na gjorde ett kanonjobb . Visma

förde hela tiden en bra dialog

med butiken, som föredömligt

testat och återkopplat eventuella

problem och synpunkter .

Utöver uppgraderingen av

kassasystemet valde BGAB

också att se över hårdvaran i butiken

. Detta för att få maximal effekt

och stärka driftsstabiliteten

även hårdvarumässigt . Cirka 400

kassaplatser i butikskedjorna inkluderades

i projektet, som utfördes

av Vismas Leverans- &

Serviceavdelning .

Positiv personal

– Det var ett riktigt kul uppdrag

och BergendahlsGruppens personal

var väldigt positiv till vårt

arbete i butikerna . Målet var

att bidra till att prestandan och

driftstabiliteten ökade . Då upplever

förhoppningsvis också slutkonsumenten

i kassan en ökad

servicegrad, säger Niklas Meuller,

teamledare för Leverans &

Service Visma .

För BGAB innebar arbetet

med butiksdatasystemet en stabilare

driftsmiljö och bra koll

såväl mjukvara som hårdvara ute

i butikerna . Det är en bra grund

för framtiden .

– I det stora hela är detta ett

steg i rätt riktning och vi ser fram

emot fortsatt arbete och utveckling

från Visma för att kunna möta

konkurrensen och få ännu mera

nytta av våra system i framtiden,

avslutar Andreas Hallberg .

Behovet av en stabilare kassamiljö

löstes hos BergendahlsGruppen

med en uppdatering av det

befintliga systemet från Visma.

BergendahlsGruppen AB

Grundades 1922 som en

agentur till Margarinbolaget

Svea i Kalmar.

Driver i dag dagligvaruhandel

genom bland annat butikskedjorna

City Gross, EKO och AGs.

Omkring 2 500 medarbetare.

Finns representerade i ”fria”

butiker från riksgränsen i

norr till Ystad i söder.

VISMAgazine 1/09 19


Anna Hammarström (t v)

och Elisabeth Hong från

Riksbankens Jubileumsfond

fascinerades av Kjell A.

Nordströms föredrag och tyckte

det var intressant att lyssna

kundernas berättelser om hur

de använder Vismas lösningar.

Charlotta Svahn (t h) från

Eltelnetworks träffade

Ann-Christin Markström

från Markströms Dyk &

Sprängteknik och kunde

bland annat berätta hur stora

besparingar företaget gjort

att handla kontorsvaror

från Visma Advantage.

Kjell A. Nordström närmast trollband åhörarna med sin insiktsfulla

beskrivning av hur vi obönhörligen hamnar i nya lågkonjunkturer

och hur vägen ut ur den gående recessionen kan beträdas.

Mötesplats Visma drog fulla hus

både i Göteborg och som här

bilden Berns i Stockholm.

”Bli effektivare

och sälj mer”

Medan finanskrisen accelererade som bäst kunde

ekonomiprofessorn Kjell A. Nordström berätta vad

som gäller: ”Svenska företag måste sälja mer av

det kunderna vill ha”. Budskapet lämnades Mötesplats

Visma i Göteborg och Stockholm mitt i det

turbulenta fjärde kvartalet 2008.

Text: Lars Fredell. Foto: Stig-Göran Nilsson.

Kjell A . Nordströms budskap var slutsatsen av ett dramatiskt scenario där

han beskrev hur vi hamnat där vi är . Och förutsättningarna för att vi ska

kunna ta oss vidare .

– Västvärlden har redan rationaliserat färdigt, sa han . När det inte finns

mer att skruva återstår bara att bli mer effektiv och sälja mer till sina

kunder .

De effektiva och de ineffektiva

Skruvandet kanske har gått länge i många branscher, men Kjell A .

Nordström gav en fullt begriplig akademisk bild av det historiska händelseförloppet,

som han sammanfattade så här:

– Kapitalismen är ett maskineri som skiljer de effektiva från de ineffektiva

.

Allra mest effektiv och framgångsrik blir den som kan bygga ett temporärt

monopol, menade han och exemplifierade med Ikea, vars internationella

framgångar rullar trots lågkonjunktur .

Tydliga bilder från vardagen

På Mötesplats Vismas scener – Göteborg Convention Center och Berns

Salonger – berättade dessutom användare om sina erfarenheter av Vismas

lösningar . Bland annat fick publiken en spännande beskrivning av

den resa SJ:s ekonomiavdelning gjorde när man gick från två system till

ett för hantering av e-fakturor i sin leverantörsreskontra .

Reskontraavdelningens chef, Helena Tjärnström, berättade hur man

tog sig förbi alla möjliga hinder vägen fram till en lösning från Visma

Proceedo . I resan ingick bland annat utbildningar för att alla 500 användarna

skulle gå från ett passivt till ett aktivt engagemang .

– Hot ger inte förändring, sa Helena Tjärnström, när hon redovisade de

förändringsstrategier som ingick i införandet av det nya systemet .

Däremot ger aktivt deltagande och utbildning en bra grund för förändringar

. När hela utbildningsfasen var genomförd 2008 visade en enkätundersökning

att övergången till det nya systemet förbättrat attitydvärdet

från 20 till 70 procent .

– Detta är en viktig del av nyttan med förändringen, sa Helena Tjärnström

. Andra viktiga vinster är att vi nu har ett enda system och att vi ökat

både effektivitet och kostnadsmedvetande .

Fotnot: Läs mer om SJ:s lösning i reportaget sidan 6 och om Kjell A . Nord-

ströms syn effektivitet och kvalitet i förra numret av Vismagazine, som du

hittar visma .se .


En nordisk lösning

Införandet av en ny

butiksdatalösning

från Visma gjorde

att Corporate

Express Sverige

kände sig tekniskt

rustade att hantera

en ökad kundtill-

strömning.

Text: Helena Lustig.

Foto: Corporate Express.

Under början av 2008 installerade

Corporate Express Sverige

nya administrativa system samt

en ny butiksdatalösning från

Visma . Grunden för lösningen är

ett affärssystem från SAP med

funktioner för ekonomi, lager

och inköp . Till detta valde man

att koppla den nordiska butiksdatalösningen

Silent Touch med

Retail Business från Visma samt

e-handelslösningen CE Netshop

för butiken internet .

Corporate Express Sverige levererar

kontorsmaterial och da-

tortillbehör till företag och ingår i

den världsomspännande koncernen

Staples . I koncernen ingår

även norska Binders A/S, som

sedan länge använder Vismas

kassasystem kopplat mot SAPs

affärssystem i sina 22 butiker .

– Vi valde Vismas Silent Touch

som vårt nya kassasystem

Corporate Express som ett led i

den övriga förändring vår butikskedja

genomgår . Vårt nya kassasystem

hanterar kundens slutgiltiga

upplevelse i våra butiker

ett effektivt sätt, proffsigt och

snabbt . Vi står nu tekniskt rustade

att kunna ta emot fler kunder,

säger Christer Järnström,

Konceptchef Butik, Corporate

Express .

Nordiskt samarbete

Utrullningen av den nya lösningen

ägde rum i snabb takt

i kedjans samtliga 30 butiker i

Sverige under sommaren 2008 .

Leveransen var ett nordiskt

samarbete och lösningen i butik

har satts av ett team bestående

av fem svenska och två norska

installatörer från Visma . Hela

projektet startade i januari 2008

och genomfördes enligt plan och

budget i utsatt tid .

– En viktig faktor när man genomför

ett projekt som detta är

personalens engagemang . Hos

Corporate Express har vi mött

engagerad och motiverad personal

som tagit stort ansvar . Då blir

det oftast ett mycket bra resultat,

säger Gaute Green-Stensrud,

kundansvarig hos Visma

Retail .

Engagemang viktigt

Enligt Håkan Andersson, IT-chef

Corporate Express Sverige,

var en av de stora utmaningarna

i projektet att få ihop två verksamheter

till en och sedan få allt

inom ett och samma system .

Arbetet underlättades av att den

lösning man valde är beprövad

och att det finns kunskap och

kompetens inom koncernen .

Håkan betonar också vikten

av att engagerade människor

gör jobbet och håller fokus

tidsplanen . Han tycker också att

det finns stora fördelar med att

komprimera arbetet som Corporate

Express gjorde, i stället för

att sprida ut projektet under allt

för lång tid .

– Den lösning vi installerade

har använts under många år

inom koncernen, både i Växjö

och i Norge . Därför hade vi stort

stöd från existerande miljöer

och kunnig personal . I projekt

såg vi också en fördel i att göra

allt en gång . Det gjorde att

vi såg helheten och därigenom

minimerade risken för att missa

något som senare måste göras

om, säger Håkan Andersson .

– Intrycken från dem som

jobbar med systemet, personalen

ute i butikerna, är att det

känns lätthanterligt och snabbt .

Dess användarvänlighet gör att

det också är enkelt att lära sig,

säger Mikael Carlsson, försäljningsdirektör

Butik Corporate

Express Sverige .

Corporate Express

Ingår sedan 2008

i koncernen Staples

– störst i världen

inom kontorsvaror.

Har verksamhet tjugotalet

orter i Sverige.

Har 94 000 medarbetare

världen över.

Globalt finns 2 000

butiker fördelade

27 länder.

Corporate Express butik i Borås

nyöppnades i januari, i nära anslutning

till den nya installationen.


i korthet

Utbildar med program från Visma

Visma Spcs har träffat ett av sina hittills

största avtal utbildningsområdet.

Avtalet innebär att Folkuniversitetet

får möjlighet att ta in marknadens

mest använda ekonomiprogram i all

sin utbildningsverksamhet.

– Folkuniversitetet har under lång tid använt

Visma Spcs utbildningslicenser, säger Peter

Mikulic Folkuniversitetets Service AB . Nu

samordnar vi användandet, får tydligare uppföljning

av programinnehaven och kan göra

programmen tillgängliga alla våra 40 utbildningsorter

.

Avtalet mellan Visma Spcs och Folkuni-

För två år sedan lanserade Visma Spcs

bokföring och fakturering utan kontoplan

och utan debet och kredit. Programmet

var avsett för enskilda firmor

och blev en succé. Nu finns efterföljaren

med samma smarta upplägg men

för aktiebolag.

versitetet trädde i kraft den 1 mars och omfattar

programserien Visma Administration,

Visma Lön 600, Visma Bokslut, Visma Förening,

Visma Skatt Proffs, Visma Koncern, Visma

Analys, Visma Anläggningsregister och Visma

Revision .

– Folkuniversitetet blir med det här avtalet

en viktig kund för oss utbildningsområdet,

säger Anette Citron, som ansvarar för skoloch

utbildningsområdet hos Visma Spcs . Folkuniversitetets

verksamhet har stor bredd när

det gäller att utbilda exempelvis blivande och

redan etablerade företagare .

Visma Spcs har sedan tidigare avtal med

flera andra utbildningsföretag, men också

med hundratals gymnasieskolor . Vidare finns

företagets program och tjänster i Ung Företagsamhets

verksamhet samt universitet och

högskolor .

Utan debet och kredit även

för aktiebolag

I Visma Eget Aktiebolag kan det lilla företaget

sköta både fakturering och bokföring .

Dessutom skapar programmet alla underlag

som behövs för deklaration och årsredovis-

22 VISMAgazine 1/09

ning . Det gör programmet till ett komplett

hjälpmedel för ägare till mindre aktiebolag .

– Föregångaren, Visma Enskild Firma, har

blivit en stor framgång och en riktig försäljningssuccé,

säger Rolf Dahlberg, vd i Visma

Spcs . Nu fortsätter vi den vägen genom

att även ge dem som startar eller redan driver

mindre aktiebolag samma möjligheter att effektivisera

kontorsjobbet .

I Visma Eget Aktiebolag behöver företagaren

inte hålla reda en massa kontonummer

och inte heller fundera över om ett belopp ska

skrivas i debet eller kredit . Det räcker att löpande

under året registrera de utbetalningar

bolaget gör och de inbetalningar som bolaget

tar emot . Resten tar programmet hand om .

Precis som när det gäller programmet för

enskilda firmor förutsätter Visma Eget Aktiebolag

att verksamheten bokförs enligt den så

kallade kontantmetoden . Detta i sin tur innebär

att årsomsättningen inte får vara högre

än 3 miljoner kronor och att räkenskapsåret

sammanfaller med kalenderåret . Uppemot

100 000 aktiebolag uppfyller de kraven .

– Det är med andra ord en stor och viktig

målgrupp, säger Rolf Dahlberg . Samtidigt

vet vi att många företag av en rad olika skäl

föredrar eller måste arbeta med något större

program och för dem fortsätter vi självfallet att

utveckla våra övriga ekonomiprogram .

Redovisningsgrupp

växer

med Visma

Bokagruppen – en av Sveriges

mest expansiva samverkande redovisningsbyråer

– går över till

programvaror från Visma. Beslutet

har tagits efter en ingående

analys av lösningar från olika leverantörer

marknaden.

– Utvärderingen visade att Vismas

kombination av lokalt installerade program

och tjänster via internet ger oss

de bästa redskapen och det mest effektiva

arbetsflödet, säger en av delägarna,

Stefhan Rosén vid Bokagruppens

kontor i Oskarshamn.

Avtalet mellan Visma och Bokagruppen

ger byråerna i gruppen tillgång till

marknadens bredaste kombination av

programvaror och internettjänster.

I paketet ingår Visma Klient, Visma

Administration, Visma Compact, Visma

Tid, Visma Lön 600, Visma Analys, Visma

Bokslut, Visma Skatt Proffs, Visma

Anläggningsregister samt Visma Byråstöd.

Det senare består av internettjänster

för bland annat kundkontakter,

rapportering och lönefunktioner.

– Detta är en viktig affär för oss, säger

Niklas Örnblom, försäljningschef

mot byråer hos Visma Spcs. Bokagruppen

blir en av första byråerna som tar

ett helhetsgrepp över sitt datastöd

med vår nya integrerade byrålösning.

Bokagruppens utvärdering av produkter

och tjänster från en rad namnkunniga

leverantörer gjordes under

förra året. Tilltalande prissättning och

en stark ställning marknaden var

viktiga inslag i fördelsbilden för Visma.

– När vi tittade alla delarna var

Vismas koncept mest slagkraftigt och

bäst för oss, säger Stefhan Rosén. I det

sammanhanget framhåller jag även

den utmärkta supporten som en av de

avgörande faktorerna i vårt val.


Visma

overkat av

finanskrisen

efter bästa

sistakvartalet

Visma hade en god utveckling under

2008 och en rekordavslutning året .

Det fjärde kvartalet blev resultatmässigt

mycket bra trots oron finansmarknaden

.

Både omsättning och vinst förbättrades

tagligt jämfört med samma

period året innan . Det fjärde kvartalets

siffror blev de bästa i Vismas historia .

För hela 2008 uppgick omsättningen,

som redovisas i norska kronor, till drygt

3 miljarder . Det motsvarar ungefär 3,5

miljarder svenska kronor . Omsättningen

ökade med 12 procent jämfört med

2007 .

Vinsten före skatt blev 417 miljoner

norska kronor . Det innebär en ökning

med 219 miljoner mot året innan, en förbättring

90 procent .

– Som en följd av finanskrisen har

många väntat rapporterna från de

stora nordiska företagen med oro, säger

Vismas koncernchef Øystein Moan .

I sådana tider är vi särskilt nöjda med

att kunna leverera stabil tillväxt och lönsamhet

. Vi ser också att vårt resultat

kan kopplas till det faktum att nordiska

företag trots krisen väljer att göra investeringar

för framtiden .

Initiativ för fler

e-fakturor

Visma Proceedo har startat ett initiativ

för att öka andelen e-fakturor i Sverige .

Syfte med initiativet är att öka andelen efakturatransaktioner

till Visma Proceedos

befintliga kunder, öka andelen e-fakturatransaktioner

mellan företag initialt den

svenska marknaden samt att tydliggöra

vilka möjligheter som i dag finns för leverantörer

att skicka e-fakturor till Visma

Proceedos kunder

Steg 1 är begränsat till kunden Mölndals

stads leverantörslista . Projektet kommer

att startas den 1 april i år, och efter

sex månader kommer resultatet av initiativet

att redovisas till marknaden .

Information om initiativet kommer att

finnas Visma Proceedos hemsida och

Mölndals hemsida . Dessutom kommer

Visma Proceedo att kontinuerligt att blogga

kring projektet .

Vismas kunder är mest nöjda av alla

när det gäller val av affärssystem. Det

visar en rapport* från det svenska un-

dersökningsföretaget Datadia.

I undersökningen svarade 5 000 av Nordens

största företag frågor om val av affärssystem

och hur nöjda de är med dem .

När det gäller nöjdheten toppar Visma listan .

Indexet visar att Vismas kunder är så nära fullständigt

nöjda det går att bli .

Listan med de 10 högst rankade leverantörerna

ser ut så här:

1. Visma

2. JD Edwards

3. Agresso

4. SAP R/3

5. Dynamics NAV

6. Dynamics AX

7. Oracle

8. Maconomy

9. Aspect

10. IFS

i korthet

Tydlig optimism bland småföretag

Nästan nio av tio småföretag tror mer den egna verksamheten än svensk

ekonomi i allmänhet. Drygt hälften av dem tror dessutom att 2009 blir ett bättre

år för deras företag än förra året.

Lågkonjunkturens och finanskrisens spöken motar småföretagen genom att hålla igen något

investeringarna, minska sina lån och förlita sig mycket mer sin egen verksamhet än

ekonomin i övrigt .

Det här framgår av en undersökning från Visma bland företag med upp till 20 anställda . Undersökningen

gjordes vid årskskiftet i form av en webbenkät med drygt 7 000 svar i nyhetstjänsten

Visma Infoline .

Optimism trots tuffa tider

Resultaten ska bland annat ses mot bakgrund av att företagskonkurserna ökade kraftigt under

hösten, att antalet nya företag minskade med 15 procent och att nästan 60 000 personer varslades

om uppsägning . I undersökningen ställdes sex frågor, här med resultaten i procent:

1. Har ditt företag dragit ner investeringarna under hösten 2008? 37 % ja – 63 % nej

2. Har ditt företag tappat kunder grund av konkurser under hösten? 20 % ja – 80 % nej

3. Kommer ditt företag att minska sina lån under 2009? 51 % ja – 49 % nej

4. Får lågkonjunkturen negativ verkan ditt företags resultat för 2008? 40 % ja – 60 % nej

5. Tror du mer ditt eget företag än svensk ekonomi i allmänhet för 2009? 88 % ja – 12 % nej

6. Tror du att 2009 blir ett bättre år än 2008 för ditt företag? 53 % ja – 47 % nej

Överraskande resultat

– Det är fantastiskt att hälften faktiskt tror att det går att göra bättre ifrån sig i kommande tuffa

tider än i fjolårets, åtminstone inledningsvis, gynnsamma tider, säger Bengt Johannisson, professor

i entreprenörskap och företagsutveckling vid Ekonomihögskolan i Växjö, i en kommentar om

undersökningen Visma Infoline .

– Jag tycker att vi ska vara oerhört glada i Sverige att vi har en grupp människor som tror sin

förmåga att hantera motgångar, säger Bengt Johannisson vidare .

Vismas kunder mest nöjda

– Det mycket viktigt för oss att våra kunder

är nöjda, eftersom våra lösningar är verksamhetskritiska

för dem, säger Vismas koncernchef

Øystein Moan . En kund ska veta att ett

affärssystem från Visma svarar mot deras förväntningar

att det ger vinster i termer av effektivitet

och ekonomi . Därför arbetar vi hela

tiden med detta för våra ögon .

När det gäller marknadsandel visar undersökningen

att Visma ökar mer än flertalet

konkurrenter och har gått från 9 procent av nyinstallationerna

2007 till 13 procent 2008 .

– Som nordisk aktör har vi en fördel av att

vi hela tiden befinner oss nära kunderna och

deras affärsprocesser . På det sättet kan vi se

till att vi gör rätt i vårt utvecklingsarbete . Det

stora antalet kunder ger oss viktig kunskap om

vad som faktiskt fungerar . Att de dessutom är

nöjda ger oss ett kvitto att vårt kundfokus är

rätt inställt, konstaterar Øystein Moan .

*/ Studien från Datadia omfattar företag med

mer än en affärssystemsinstallation i minst tre

nordiska länder och en omsättning mer än

20 miljoner euro för norska, danska och finska

företag respektive 10 miljoner euro för svenska.

VISMAgazine 1/09 23


BB

Visma

351 94 Växjö

Visma jobbar för att förenkla och effektivisera allting som

har med ekonomi att göra. Vi hjälper redan vartannat svenskt

företag; sammantaget rör det sig om runt 200 000 företag av

olika storlek och i vitt skilda branscher. Till vår hjälp har vi ett

brett spektrum av egenutvecklade programvaror och tjänster

som passar alla typer av verksamheter.

Vismakoncernen har 3 400 anställda vid 85 kontor i de fyra

nordiska länderna. Omsättningen 2008 var drygt 3,5 miljarder

svenska kronor.

AFFÄRS- OCH EKONOMISYSTEM | BUTIKSDATALÖSNINGAR | E-HANDEL

ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING | INKASSO | INKÖP | LÖN | OUTSOURCING | REDOVISNING

SÄLJSTÖDSSYSTEM | TID- OCH PROJEKTREDOVISNING

0771-44 22 00 • info@visma.se • www.visma.se

More magazines by this user
Similar magazines