Tio tumregler, ny layout.pub - Sveriges Kristna Råd

gammal.skr.org

Tio tumregler, ny layout.pub - Sveriges Kristna Råd

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik är ett försök att omsätta några

av de grundläggande tankarna i Charta Oecumenica - riktlinjer

för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa i Sverige.

Ekumenik handlar i grunden om relationer. De tio tumreglerna

har kommit till för att underlätta ett förtroendefullt samtal

mellan kyrkor och samfund i Sverige.

Tio tumregler för god ekumenik har tagits fram av en

ekumeniskt sammansatt arbetsgrupp inom kärnområdet

ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Modellen, som

arbetats fram i samråd med lokala och regionala ekumeniska

råd, överlämnades till SKR:s rådsförsamling den 18 april 2005.

SVERIGES KRISTNA RÅD

Sveriges Kristna Råd är en mötesplats för kyrkorna i Sverige. Till

Sveriges Kristna Råd kommer varje kyrka med sin speciella

identitet, sina erfarenheter och prioriteringar.

Kyrkorna kommer för att söka, uttrycka och fördjupa den kristna

enheten. De kommer för att dela erfarenheter och tillsammans

agera och visa omvärlden på den tro som förenar och utmanar.

Sveriges Kristna Råd har 27 medlemskyrkor och en observatör.

Tio tumregler

för

god ekumenik


Tio tumregler för god ekumenik -

”för att världen ska tro och leva” (ur SKR:s verksamhetsplan)

Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar,

misstänkliggör och skyggar för varandra - också kristna syskon emellan.

Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster - göra upp med vår

rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som

förenar och tillsammans bygga en bättre värld. Ett sätt att göra detta är

att främja god ekumenik.

Ekumenik (som kommer av grekiskans oikoumene dvs. "hela den

bebodda världen") handlar om att sträva efter Kristi kyrkas synliga

enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Kristen enhet är inget fjärran mål - i Kristus är vi redan ett. Enheten har

sin utgångspunkt i den heliga Treenigheten. Som kristna är vi utsända

att återspegla den kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna världens

helande. I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön "att

de alla skall bli ett". (Joh. 17:21)

1

Bygg på gemensam tro

Ekumeniken utgår från vår gemensamma tro på Herren Jesus Kristus som Gud

och Frälsare. Tillsammans ärar vi en enda Gud, Fader, Son och helig Ande.

2

Visa ömsesidig respekt

Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor och

samfund - att vi respekterar varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv.

Samarbetet förutsätter däremot inte att vi omfattar allt i varandras traditioner.

3

Visa tillit och öppenhet

Eftersom ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som förenar

oss - utan att blunda för saker som ännu skiljer oss åt. I en anda av ekumenisk

öppenhet vill vi visa lyhördhet för grupper som söker nya uttryck för kristen tro.

4

Var villig att förstå

I vår strävan efter en djupgående enhet i tro och lära vill vi ständigt försöka

förstå varandra bättre. Våra samtal och dialoger präglas av ömsesidighet - genom

dem lär vi oss också mer om vår egen tradition. Där möts vi som likvärdiga parter.

I frågor där vi är oeniga försöker vi i bön och samtal förstå varandras ståndpunkter

och tolkningar av Guds Ord.

5

Ta kyrkornas egna strukturer på allvar

Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden har ett särskilt ansvar för att

skapa och upprätthålla goda relationer mellan kyrkorna. Vi respekterar det

ledarskap som respektive kyrka och samfund har valt och förbinder oss att

samarbeta med detta.

6

Bekänn kyrkans lokala och universella kallelse

Kyrkor och samfund i Sverige är en del av den världsvida kristna gemenskapen.

Alla lemmar i Kristi kropp hör samman. Därför vill vi verka för rättvisa, fred,

försoning och omsorg om skapelsen, och vara öppna för samtal med alla

människor av god vilja, för att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans

med dem och vittna för dem om den kristna tron.

7

Samarbeta lokalt

För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det tydligaste uttrycket för

strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. I den lokala ekumeniken vill vi

främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma ort.

När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro tillsammans kan

vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet vittnesbörd för att världen

skall tro. Ekumeniskt samarbete är mer än gästfrihet och hjälpsamhet. Vår

gemenskap måste innebära ömsesidigt stöd i med- och motgång.

8

Säg ja till evangelisation - nej till proselytism

Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling

och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro.

Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får

inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts.

På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan

aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom

ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.

9

Sprid rätt information

Vi respekterar varje kyrkas och samfunds rätt till egen självförståelse och

identitet. Därför förbinder vi oss att ge sanningsenlig information om varandra. Vi

tar avstånd från varje form av förkunnelse och information som framhäver och

idealiserar den egna kyrkan eller samfundet genom att ge en negativ bild av den

andra.

10

Respektera individ och familj

Varje kristens andliga väg måste respekteras. När familjemedlemmar tillhör

olika kristna kyrkor eller samfund är det särskilt betydelsefullt att betona enhet och

inte splittring. Det är också viktigt att ta lärdom av dessa familjers erfarenheter.

I pastoral omsorg om dessa familjer förbinder vi oss att samverka ekumeniskt.

More magazines by this user
Similar magazines