Verksamhetsberättelse 2006 - Volvo Verkstadsklubb Göteborg

vvkgbg.o.se

Verksamhetsberättelse 2006 - Volvo Verkstadsklubb Göteborg

MEDLEMSTIDNING VOLVO VERKSTADSKLUBB GÖTEBORG

Verksamhets-

Innehåll

berättelse 2006

Översikt 2

Gruppråd PV 3

Organisation 3

Gruppråd VTM 4–5

Centrala upppdrag 5

Besök 6

Gruppråd MK 6

Medlemsantal 6

Gruppråd Volvo Gbg 7

Försäkringar 7

Gruppråd LV 8

Jämställdhet

och mångfald 9

Möten 9

Förhandlingar 10

Koncernutskott PV 11

Internationellt

AB Volvo 12

Information 13

Koncernutskott

AB Volvo 14

Arbetsmiljö 15

Vinstdelning 16

Internationellt PV 17

Kultur 17

Utbildning 18

Ungdom 19

Slutord 20

Nr 1B • FEBRUARI 2007


2 FÖRDELAREN

■ Verksamhetsåret ger

både positiva och negativa

minnen för Volvoarbetarna.

Ibland kan det som

en del uppfattar som positivt

bli negativt för andra.

När Personvagnar genomför

nerdragningar

blir en del glada för möjligheten

att få avgångspension

före ordinarie

pension samtidigt som arbetsbördan

ökar för dem

som blir kvar. I de politiska

valen under hösten

blev arbetare och arbetslösa

de stora förlorarna.

Under verksamhetsåret har

antalet verkstadsarbeten i vår

klubbs område i stort sett

varit oförändrat. Samtidigt

som de minskat inom Personvagnar

har de ökat inom AB

Volvo. Många medlemmars

arbetsuppgifter har förändrats

eller utvecklats.

Ökad kompetens krävs

Det innebär ofta att ökad,

eller förändrad, kompetens

krävs. Då är det viktigt att

delta i arbetet med kompetensutveckling

för att ingen

skall behöva riskera jobbet i

brist på utveckling. I den internationella

konkurrensen

om sysselsättningen har vi

klarat oss bra. Sysselsättningen

är en av de viktigaste frågorna

för klubbstyrelsen i

verksamhetsplanen.

Kamp för bättre köpkraft

En annan viktig, och prioriterad

fråga, är att nya löneavtal

skall ge bättre köpkraft. Med

årets löneavtal har Verkstads-

Översikt

Klubbstyrelsen

inser att jämställdhet är en

ödesfråga både för företagen

och för vår organisation. Alla,

oavsett kön, ålder eller etnisk

härkomst skall behandlas

med samma stora respekt. Nu

gäller det därför att verkställa

alla de goda idéer som finns i

praktiken och det är ledstjärnan

för vårt jämställdhetsoch

mångfaldsarbete.

Kamp för rikare fritid

I den nya teknikstyrda världen

kan fritiden bli enahanda

och torftig. Alternativen är

fler än någonsin, samtidigt

som valen tycks bli färre. Därför

försöker Verkstadsklubben

visa på alternativ

till

det ”lättval-

da” utbudet

genom att erbjuda

andra

alternativ. För

att ge fler

medlemmar

större utbud

av en bra fritid,

till rimligt

pris, erbjuder

Verkstadsklubben

medlemmarna möjlighet att

utnyttja våra tre stugor på

Gullholmen under hela året.

Dessutom förmedlar Verkstadsklubben

ytterligare alternativ.

Kamp för social trygghet

Under året vann de borgerliga

högerpartierna valet till

Sveriges riksdag. Det var ett

stort bakslag för volvoiternas

trygghet. Med en rivstart har

de påbörjat en försämring av

vår trygghet. Först genom att

Verksamhetsberättelse 2006

Många förlorare

när högern vann

politiska valet

klubben lyckats nå upp till

den målsättningen. Detta är

också det sista året på det treåriga

kollektivavtalet mellan

vårt förbund och Teknikarbetsgivarna.

Under 2007 startas

en ny lönekamp.

Kamp för bättre

arbetsmiljö

Verkstadsklubben har som

mål att halvera arbetsskadorna.

Det är den viktigaste uppgiften

för

hela vår

skyddsorgani-

sation. Tyvärr

är det också

ett av de svåraste

målen

att nå samtidigt

som företagetrationaliserar

hårt

och håller

igen med nyoch

ersättningsanställningar.

Det är ingen lyckad kombination

att avstå från nödvändiga

nyanställningar och istället

använda sig av inhyrd personal

och samtidigt förbättra

arbetsmiljön.

Kamp för jämställdhet

Verkstadsklubben prioriterar

arbetet med ett jämställt arbetssätt,

både inom företaget

och inom vår egen organisation.

Efter många år för att få

accept för arbetet har vi nått

en situation där de flesta

Jämställdhet är

en ödesfråga

för företagen och

vår organisation

göra arbetslöshetskassan dyrare

och sämre.

Vi kan förvänta oss ytterligare

försämringar under

deras mandatperiod. Det allvarligaste

är att vår köpkraft

kan drabbas av deras politik,

samtidigt som anställningstryggheten

blir sämre.

Vi saknar Leena

Under verksamhetsåret drabbades

klubbstyrelsen av en

tragisk förlust. Plötsligt en

måndag morgon efter semestern

fick vi besked om att styrelsens

Leena Backman hastigt

avlidit. Ett sådant besked

skapar naturligtvis en chock

för arbetskamraterna. Efteråt

har vi fått många fina samtal

från alla de som fått hjälp av

Leena och från personer inom

vår organisation, inom företagen,

från myndigheter och

så vidare, om vilket gott arbete

Leena gjorde. Naturligtvis

är det smärtsamt att förlora

en kamrat men det smärtar

mer att Leena inte fick höra

alla de positiva ord som sagts

om hennes arbete och om

Leena som person. Varje person

är värdefull och det är

viktigt att vi också berättar

det positiva som var och en

ger.

Det mesta genomfört

Klubbstyrelsens verksamhet

speglas på följande sidor i vår

verksamhetsberättelse och

även om vi inte lyckats genomföra

allt vi önskat klara

har vi ändå lyckats genomföra

vår verksamhetsplan inom

de flesta områden.

Klubbstyrelsen


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 3

■ Under verksamhetsåret

har grupprådet bestått

av Volvo Bil, Grupp 1,

SVS-Produktion, Grupp 2,

R&D PV, Grupp 3 och

VCCS, Grupp 6. Totalt omfattar

grupprådet ca 2

200 medlemmar inom

produktutveckling, bilverkstäder,specialvagnar,

lager och materialhantering.

Inom samtliga

områden har verksamheten

präglats av de besparingsåtgärder

som företaget

startat.

Inom grupprådet har vi genomfört

planering av verksamheten

och beslutat om en

egen verksamhetsplan med

verkstadsklubbens plan som

grund. Grupprådet har genomfört

mötesverksamhet

enligt regelverket och samordnat

verksamhet inom arbetsmiljö,

jämställdhet, ungdomsverksamhet

och medlemskapets

värde. Tillsammans

har grupprådet också

arbetat med kompetensutvecklingsfrågor.

Volvo Bil

Inom bolaget lyckades man

under 2006 att följa upp föregående

års resultat med ett

nästan lika bra år. Det har inneburit

att verkstäderna har

varit i stort sett fullbelagda.

Vi kan också konstatera att

vid de mätningar av kundtillfredställelse

som genomförs

hamnar våra verkstäder i

topp. Man har också äntligen

kunnat få in Fordförsäljningen

i riktiga lokaler efter ett

långt ”tältliv”.

Fackligt har vi arbetat ganska

mycket med att försöka få

till ett bättre rabattsystem för

Ett år präglat av

besparingsåtgärder

våra medlemmar vid köp av

ny bil. Detta är ett väldigt

krångligt och byråkratiskt

tungt jobb där vi måste försöka

påverka både politiker och

tjänstemän. Fördelen är att vi

kan agera gemensamt med

företaget, så förhoppningsvis

kan våra ansträngningar resultera

så småningom.

I slutet av året fick vi reda

på att Renault har sagt upp

sitt kontrakt med Volvo Personbilar

Norden. Vad detta

kommer att innebära för VolvoBil

vet vi inte i dagsläget,

men kontraktet löper inte ut

förrän 31 december 2007, så

vi har tid på oss att klara ut de

problem som kan tänkas dyka

upp.

SVS-produktion

Inom SVS-produktion har

man lidigt av problemen med

att få fram bilar från VCT. Det

har inneburit ryckig verksamhet

och svårt med planeringen

av arbetet. När väl bilarna

började levereras blev arbetsbördan

mycket hög inom SVS.

Samtidigt som andelen bilar

till Volvo Car International

minskade ökade verksamheten

inom rekonditioneringen.

Det har inneburit att

inom SVS har det under året

anställt ett antal på visstid.

Totalt har antalet medlemmar

ökat något under året

Översyn följs av handlingsplaner

■ En översyn av klubbens

verksamhet gjordes med

hjälp av ett konsultarbete

under verksamhetsåret. Resultatet

presenterades på

en gruppordförandekonferens

samt på Verkstadsklubbensrepresentantskapsmöte.

Efter översyn finns en rapport

som i sina delar har

lagts in i Verkstadsklubbens

arbete. De berörda område-

na är följande:

• Verksamhetsplanering

• Information

• Ekonomifunktionen

• Förtroendevalda registrering

• Introduktion av nya medlemmar

• Jämställdhet/Mångfald

• Organisationen

På samtliga punkter ligger

handlingsplaner som skall

följas upp. Delar av olika förslag

har lagts in i verksam-

och rekryteringen sker internt.

R&D

Inom produktutveckling har

verksamheten, förutom framtagning

av ett antal nya modeller,

genomsyrats av synergiarbete

mellan Volvo PV, Jaguar,

Landrover och Ford Europa.

Utvecklingsarbete koncentreras

och fördelas på ett

nytt sätt som innebär att arbetsuppgifterna

förändras

för många medlemmar. Inom

vissa områden minskar arbetsuppgifterna

markant

medan de blir betydligt fler

inom andra områden.

Det har också inneburit en

stor belastning av gruppstyrelsens

ledamöter som skall

hantera förändringsarbetet

med oroliga medlemsfrågor

och förhandlingar om omorganisationer

och nya chefstillsättningar.

Samtidigt har ett nytt arbetsvärderingssystem

införts.

Ett värderingssystem som bättre

tar hänsyn till arbetsuppgifterna

inom R&D. Det nya systemet

skall på ett bättre sätt hantera

att lönedifferensen mellan

kollektivavtalen suddas

utt vid likartade arbetsuppgifter.

Klubbstyrelsen har, tillsammans

med gruppstyrelsen,

lämnat information om

det nya systemet på samtliga

Organisation

Jan Nilsson

hetsplaneringen för 2007

för berörda ansvarsområden

Verkstadsklubbens styrelse

har under verksamhetsåret

2006 fattat beslut om

att förändra Grupprådsorganisationen

från fem till

tre råd.

Gruppråd PV

Peter Börjeson

avdelningar som berörs. Vid

årsskiftet lämnade två styrelseledamöter

och det lokala huvudskyddsombudetverksamheten

med avgångspension.

VCCS

På lagret har vi under året

haft en väldigt ojämn beläggning,

vilket har gjort att förhandlingar

har kommit att

beröra å ena sidan visstidsanställningar

vid arbetstoppar

vid andra tillfällen begränsningar

av flextiden på grund

av låg beläggning. Ett antal

projekt som har till syfte att

effektivisera verksamheten

har också startats. I likhet

med VolvoBil så kommer Renaults

beslut att säga upp avtalet

om generalagenturen

att få konsekvenser inom

VCCS. Vi har också här hela

nästkommande år på oss att

lösa ut situationen.

Grupprådet har under verksamhetsåret

bestått av följande

representanter: Grupp 1:

Michael Pramås och Lars

Svanberg, Grupp 2: Gordon

Hansson och Fredrik Ylander,

Grupp 3: Tommy Lundgren

och Anders Johansson och

Grupp 6: Jan Köster och Gunnar

Tiselius.

Från Utbildningskommittén:

Henrik Nilsson, sekreterare

och från klubbstyrelsen:

Peter Börjeson, ordförande

och Mikael Sällström.

Vid årsskiftet upplöstes

Gruppråd PV och samtliga

grupper överfördes till det nystartade

Gruppråd PV-Övriga.


4 FÖRDELAREN Verksamhetsberättelse 2006

Anställningsstopp

orsakade omfattande

produktionsproblem

■ Anställningsstoppet

som infördes under 2005,

och som varit i kraft

under hela 2006, har skapat

stora problem för

både produktionen och

våra medlemmar. Ständig

underbemanning har skapat

problem avseende

volym och kvalitet, samt

begränsat möjligheten att

få ATK/komp-ledighet.

Produktionsstarten av nya

S 80 blev försenad på grund

av projektförändringar in i

det sista, vilket i sin tur ledde

till spräckta tidsramar. Problemen

innebar att VTM

också fick ett ökat personalbehov.

Volvo Verkstadsklubb

framförde krav om nyanställningar,

men företaget hävdade

att det uppkomna personalbehovet

var tillfälligt och

beslutade sig för att lösa behovet

med hjälp av bemanningsföretag.

Att detta tillfälliga

behov kvarstår efter nio

månader säger väl allt.

Tredje skift införs

Under 2006 togs beslut om införande

av ett tredje skift

(natt) på TC, Logistik och

ECCT. Uppstart av nattskiftet

bestämdes till vecka 32.

Under rådande anställningsstopp

fick inga som helst nyanställningar

ske för att klara

uppstarten av nattskiftet.

Detta skulle ske med omfördelning

av befintlig personal

från dag och kvällsskift.

Att klara en omställning

från 2- till 3-skift med enbart

befintlig personal är i sig en

väldigt besvärlig process. Att

under denna process öka kraven

på en rationalisering

genom att kräva en personalminskning

på 200 personer är

en av anledningarna till den

mycket besvärliga höst som

varit.

21 övertidstillfällen!

I samband med inkörningen

av nattskiftet var man medveten

om att produktionen skulle

tappa cirka 2 000 bilar på

grund av lägre takt under de

första två veckornas inkörning.

I takt med att försäljningen

minskade under

våren och de fortsatta problemen

med nya S 80-produktionen

ökade kravet på att ta

igen de 2 000 bilar som man

skulle tappa på grund av inkörningen

av nattskiftet.

Under senare delen av våren

kom beslutet om att lägga in

sex övertidstillfällen under

hösten 2006.

Att detta skulle leda till en

höst med totalt 21 övertidstillfällen

var väl inget som

någon hade

räknat med i

sin vildaste

fantasi. Den

press som

personalen

utsattes för

under denna

period saknar

motstycke i

VCT:s historia

och är något

som man kan

hoppas inte upprepas.

Arbetstider 2006

Nattskiftet som startades

efter semestern på TC, Logistik

och ECCT har inneburit att

många medlemmar har bytt

arbetstider under 2006. Det

medför att under 2007 kommer

det att finnas ett behov

av en informationsrunda om

arbetstidsavtalet med syfte

att alla medlemmar skall ha

kunskap om hur lediga dagar

läggs ut och hur många de är

En höst med

totalt 21 övertidstillfällen

med mera.

Under 2006 har följande

antal dagar lagts ut för respektive

skift.

Dagtid: 7 dagar från röd

bank. 4 dagar från gul bank.

Kvällstid: 11 dagar från röd

bank. 5 dagar från gul bank.

Nattskift fr o m augusti: 4

dagar från röd bank.

Speciellt för 2006 var att vi

lade ut hela vecka 7 som ledig.

Exceptionell höst

Hösten 2006 var som nämnts i

tidigare stycke exceptionell

på så sätt att det aldrig tidigare

har genomförts så många

övertidspass på TC, Logistik

och ECCT.

Sättet man lade ut övertid

på är något som tidigare inte

förekommit. Att under en

helg lägga ut flera produktionspass

skapade problem

för många av

våra medlemmar

som har

svårt att arbeta

övertid

under helgen.

Detta resulterade

i att

många av

våra medlemmar

pressades

eller kände

sig pressade

att ställa upp på övertid. Tillvägagångssättet

att få ihop

personal till övertiderna har

varit av skild karaktär, men vi

kan konstatera att det varit

många medlemmar som hört

av sig till VVK och varit både

förtvivlade och upprörda över

den behandling som företaget

använt.

I samband med årsskiftet

har det slutits ett avtal om

övertid som numera ingår

som en bilaga i arbetstidsavtalet.

Den nya skrivningen

Gruppråd VTM

Glenn Bergström

berör möjligheten att lägga

ut en övertid samma helg

som processrådet redan har

lagt ut en ledighet enligt arbetstidsavtalet.

Det nya avtalet

innebär att då processrådet

tagit beslut om lediga

skift, så skall även helgen

vara ledig. Det vill säga,

under en sådan helg kan inte

företaget beordra övertid för

de eller det lediga skiftet.

Arbetsorganisation

Under de senaste åren har

man på VCC-nivå arbetat

fram ett arbetssätt som skall

vara likvärdigt i VCC:s samtliga

fabriker. Systemet kallas

VCMS (Volvo Car Manufacturing

System). Lagutvecklingen

finns med som en del i

VCMS.

I TC har man under de senaste

åren sett hur arbetsorganisationen

har fått mindre

och mindre prioritet. Fokus

på ”rätt bemanning” och att

få fram bilar till vilket pris

som helst är det som prioriterats.

Lagutveckling drabbad

Under 2006 har bemanningsbristen

inneburit att lagutvecklingen

har fått stryka på

foten på de flesta avdelningar

i TC. Med lagutveckling

menar vi i Metall att alla lag-


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 5

medlemmar i laget skall beredas

möjlighet att aktivt delta i

lagutvecklingen.

Under senare delen av hösten

startade företaget ett projekt

där en ”TC-variant” av lagutveckling

skulle tagas fram.

Inledningsvis skiljer sig Metalls

och företagets syn åt när

det gäller lagutveckling, men

vi har en förhoppning att vi

under 2007 skall komma fram

till någon form av överenskommelse.

Konstant personalbrist

Sammanfattningsvis kan

man konstatera att en stor del

av de problem som funnits

under 2006 går att härleda till

en konstant personalbrist.

Detta är det enskilt viktigaste

problemet som måste lösas

för att kunna skapa en bra fa-

VVK:s centrala uppdrag

■ Under verksamhetsåret

har följande medlemmar

varit valda till olika centrala

uppdrag inom Volvo Verkstadsklubb:

Klubbstyrelse: Olle Ludvigsson,

ordförande, Ingvar Andersson,

kassör, Peter Börjeson,

sekreterare, Jan Nilsson,

vice ordförande, Lennart Carlsson,

vice kassör. Övriga ledamöter:

Leena Backman, Tarmo

Ahonen, Rolf Johansson och

Mikael Sällström. Under året

avled Leena Backman. Suppleanter:

Marie Stenquist (ordinarie

ledamot efter Leena Backman),

Ulf Albinsson, Glenn

Bergström, Jim Aleberg, vice

sekreterare, Madlen Gunnarsson

och Mats Andersson.

Utbildningskommittén:

Tommy Andersson, Henrik

Nilsson, Paul Magnusson och

Jessica Norberg. Suppleant:

Dennis Adehög. Under verksamhetsåret

har Jessica Norberg

varit föräldraledig och

under tiden har Carita Puoskari

varit adjungerad till Utbildningskommittén.

Revisorer: Ordinarie: Gunnar

Johansson, Roland Fredholm

och Boris Lidberg. Gunnar

Johansson avgick med

pension under verksamhetsåret.

Suppleanter: Jan-Olof

Karlsson och Johnny

Wahlberg. Johnny Wahlberg

ersatte Gunnar Johansson

som ordinarie revisor.

brik.

VTM rådet som nu kommer

att upphöra i sin nuvarande

form vill passa på att ta tillfället

i akt och tacka alla medlemmar,

förtroendevalda

samt gruppstyrelser som

hjälpt till med och deltagit i

verksamheten under det

gångna året.

Under 2006 har vi genomfört

10 VTM-rådsmöten samt

Fanbärare: Ordinarie: Anders

Moberg. Suppleant:

Peter Krantz.

Huvudskyddsombud: Rolf

Johansson

Lokala huvudskyddsombud:

Tommy Öhlund, Pressverket,

Stellan Johansson, VCT A, Stefan

Linnarsson, VCT B, Carlos

Rebelo Da Silva, VCT C, Thomas

Andersson, VCT Logistik,

Ingemar Udd, VCT SVS, Anders

Johansson, R&D/Hällered,

Stig Andersson, Penta,

Lars Svanberg, Volvo Bil, Koce

Anakiovski, Volvo Logistic,

Gunnar Tiselius, VCCS, Ove

Holmström, LV Tuve, Mikael

Karlsson, Bulycke, Tony

Björkberg Volvo Buss och

Dan Ringborg LV övriga och

övergripande. Under verksamhetsperioden

har Anders

ett planeringsmöte. Ansvariga

för VTM-rådets verksamhet

under 2006 har för Verkstadsklubben

varit Glenn Bergström,

Jim Aleberg och för utbildningskommittén

Dennis

Adehög.

Lokala huvudskyddsombud

har varit: Carlos Rebelo Da

Silva, VTM, Thomas Andersson,

VTV Logistik och Mikael

Karlsson, ECCT.

Johansson avgått med pension.

Dörrvakter: Ordinarie: Tommy

Andersson, Stefan Henriksen,

Berit Jansson, Karl-

Gustav Rygren och Sören

Svensson. Suppleanter: Claros

Fernandes och Benny Jacobsen.

Under verksamhetsåret

har Benny Jacobsen lämnat

med pension.

Dessutom har Volvo Verkstadsklubb

representerats i

avdelning 41 och därefter avdelning

36 Göteborg inom IF

Metall representantskap av

104 ordinarie och 104 suppleanter.

För medlemsärenden har

Lena Thornblad Ahlberg

varit placerad på Verkstadsklubbens

expedition för avdelningens

räkning.


6 FÖRDELAREN

Besök

■ Liksom under tidigare år

har Verkstadsklubben också

under 2006 haft många

besök. Här ett axplock av

alla de besök som varit:

I början av året besökte medlemmar

från Fastighetsanställdas

förbund i Göteborg klubben och

Tuvefabriken. Forskare från Göteborgs

Universitet besökte

också Tuve. Skyddsombud från

SAAB liksom IF Metalls nya förbundsstyrelse

besökte Torslanda.

Volvo LO-klubbars produktutskott

för Lastvagnar, Penta och

Buss besökte Tuve liksom pressansvariga

för Nordiska metall.

LO:s avtalssekreterare Erland

Olausson besökte klubben

och Tuve. Representanter för

Personvagnars EWC besökte

klubben som även fick besök av

en grupp från Finland och från

verkstadsklubben för Buss i

Säffle, samt en forskare som

diskuterade kamratstöd och

andra fackliga frågor.

En pensionärsgrupp från Metalls

avdelning 167 besökte

klubben för aktuell information

om vår verksamhet. Metall i

Ljungby besökte Tuve tillsammans

med fackliga representanter.

Verkstadsklubben arrangerade

ett besök för elever på Industrilinjen

med besök i Tuve.

Verkstadsklubben vid Volvo i

Braås besökte vår klubb liksom

en studiegrupp från Serbien,

med landets president som ledare.

De tittade också på Torslandaverken.

Klubben besöktes av

dåvarande utrikesministern Jan

Eliasson för överläggningar med

klubbstyrelsen. Klubben har

också haft besök av representanter

för Europaparlamentet.

Representanter för Elektrikerförbundet

har besökt oss, liksom

verkstadsklubben inom AB Volvo

i Köping. Även LO i Göteborg

besökte klubben, samt fackliga

ledare från Shanghai, som också

besökte Tuvefabriken.

Vidare har klubben haft

besök av representanter för

Handels i Uppsala, IF Metall i

Helsingborg och danska Metall.

Under hela året har klubben,

som vanligt, haft ett stort antal

politiker på besök. Flera olika

ministrar har varit på besök för

möten, rundvandringar och

överläggningar, liksom riksdagsledamöter

och kommunoch

regionpolitiker.

Speciellt skall framhållas de

löpande besöken och utbytena

av erfarenhet och information

som sker med de socialdemokratiska

riksdagsledamöterna i

göteborgsregionen. Det är endast

socialdemokratiska riksdagsledamöter

som visat intresse

av att besöka oss under året.

■ Osäkra volymsiffror

och fega beslut ledde till

att helgskiftet i TA lades

ner vecka 8. Men redan

vecka 25 var det dags för

återstart. Resultatet av en

minst sagt usel planering

från företagets sida.

Att orderingången inte är

jämn över året vet vi och har

fårståelse för. Men det innebär

inte att man kan slänga

folk mellan olika arbetstider

och arbetsuppgifter hur som

helst. Företagets långsiktiga

planering av helgskiftet har

varit under all kritik.

Enorma problem

Dålig översikt och misstag i

planeringen från ledningen

skapade enorma problem

under hösten såväl för företaget

som för våra medlemmar.

Höstens problem med bemanning,

kvalitet, volymer

och allt annat försökte ledningen

lösa genom att ta in

mängder med folk från bemanningsföretag,

samt beordra

de anställda till övertid

helgens alla timmar i stort

sett hela hösten. Problem är

till för att lösas, men detta

torde vara ett av de sämre sätten.

Besparingsprogrammen

har löst av varandra hela året

och givetvis sätter detta sina

spår i all verksamhet. Pressverket,

karossen och måleriet

har alla haft liknande problem.

Året som gått har präglats

av omorganisationer som

lett till chefsbyten. Undermålig

kvalite med leveransproblem

som följd har under året

varit en dålig följetong.

Blandade känslor

De erbjudande om avgångspension

och frivillig avgång

som kom under hösten har givetvis

varit positiv för många,

men flera medlemmar har

också känt ett visst hot om att

säga upp sig. Sättet att gå ut

med erbjudande till alla och

skapa stora förväntningar har

omvänts till stort missnöje

bland dem som inte fick ta

del av erbjudandet. På grupprådets

område tackade drygt

120 personer ja till erbjudandet:

Grupp 9: 64 personer

Grupp 10: 22 personer

Grupp 12: 21 personer

Grupp 13: 14 personer

Detta har inneburit många

möten både individuellt och i

grupp för att svara på och

reda ut alla frågor runt avgångspension

och frivillig

uppsägning.

Utförsäljning

Vi har även deltagit i överläggningar

om utförsäljning

av städet i Pressverket, Karossen

och Måleriet. Hanteringen

av arbetskläder utanför

VCT har tagits över av Berensen.

Måleriets lutstation har

övertagits av Coor.

MK-rådet har haft 11 möten

och genomfört två heldagsträffar

på Sörredsgården

inom vägvalsfrågor. Plane-

Verksamhetsberättelse 2006

Företagets planering

av helgskiftet i TA

var under all kritik

Medlemsantal

Gruppråd MK

Rolf Johansson

ringskonferensen hölls på

Gullholmen i april månad.

Gruppstyrelsens sammansättning:

Från klubbstyrelsen Rolf Johanson

och Mikael Sällström.

Från utbildningskommittén

Tommy Andersson.

Från Grupp 9: Anneli Ylijärvi,

Grupp 10: Kim Pedersen,

Grupp 11: Lars Magnusson,

Grupp 12: Erling Buch, Grupp

13: Gun Simonsson samt Ingemar

Udd som LHSO.

Antal medlemmar den 31 december respektive år:

År Antal Antal Antal Förändring

anställda medlemmar oorganiserade oorganiserade

1995 10 920 10 807 113 +727

1996 10 032 9 957 75 -850

1997 9 642 9 531 111 -426

1998 9 476 9 390 86 -141

1999 9 138 9 033 105 -357

2000 9 593 9 381 212 +348

2001 9 841 9 638 203 +257

2002 10 148 9 912 236 +274

2003 10 592 10 324 268 +432

2004 11 084 10 613 471 +289

2005 10 770 10 434 336 -181

2006 10 599 10 204 375 +39


Verksamhetsberättelse 2006

En utbildning

i tiden för alla

i Grupprådet

■ Gruppråd AB Volvo Göteborg

har under året bestått

av tre bolag. Volvo

Logistics, Volvo Buss och

Volvo Penta

Under oktober månad anordnade

vi en utbildning på Sörredsgården

för alla gruppstyrelseledamöterna

i Grupprådet.

För att höja kompetensen

på utbildningen tog vi hjälp

av två mycket kompetenta föreläsare.

Under dessa dagar

gick vi igenom lagar och

avtal, allt i syfte att kunna

möta företaget i kommande

förhandlingar.

Föreläsarna hade med sig

olika fallexempel som vi fick

lösa i grupparbete. Det visade

sig att det ofta kom fram

olika förslag på lösningar och

med det kan vi konstatera att

det var helt rätt i tiden att gå

igenom avtalet.

Sista dagen tränade vi förhandlingsteknik,

med de

lagar och avtal som vi hade

gått igenom dagarna innan.

Omorganisation på Buss

Under året har man gjort en

omorganisation på Bussar i

Göteborg/Hällered.

Ifrån att alla i kollektivanställda

i grupp 8 Buss har

varit anställda på en och

samma avdelning, har man

nu delat upp avdelningen i

två olika enheter. Göteborgsverksamheten

har en egen avdelning

och Hällered en avdelning.

Produktutvecklingen i Göteborg

har under året gjort en

arbetsvärdering på alla våra

mekaniker. Detta eftersom

yrkesarbetare med liknande

arbetsuppgifter i andra Göteborgbolag

ligger i en högre

AV-grupp.

Det har varit en hög arbetsbelastning

på hela bolaget

och det går mycket bra. För

Produktutveckling har detta

medfört att vi har haft fyra

killar från Lastvagnar inlånade

i verkstaden.

HSO på Penta avgick

I början av året blev det klart

att Huvudskyddsombudet på

Penta hade fått ett nytt arbete.

Vi i gruppstyrelsen har gemensamt

med Verkstadsklubben

försökt att få fram

en ny kandidat till detta uppdrag.

En stor fråga inne på VPP

har varit arbetsorganisationen

och en utveckling av arbetsinnehållet.

Vi har även

haft en ombalanseringen av

alla stationer i verkstaden. Vi

har påbörjat ett organisatoriskt

arbete där dockmontering

är i centrum och hur

detta kan innefattas i ett större

Lean-projekt. Gruppstyrelse

och Verkstadsklubb har

haft ett stort inflytande på

detta projekt.

På Krossholmen har vi fått

en ny stor båt, eller fartyg,

över 12 meter långt, för prover

med större IPS-system. Vi

har haft medlemmar som

gått utbildning för att få köra

så här stora fartyg där det

krävs intyg för yrkestrafik på

sjön.

Företaget har under senare

delen av året sagt upp avtalet

om förslagsverksamheten.

Logistics-projekt

Det största organisations och

effektiviseringsprojektet startades

under året under namnet

BCM (Business Cycle Management).

Syftet med förändringen

är att göra bolaget

20 procent effektivare.Tanken

är inte att göra sig av med

anställda utan att kunna ta

ytterligare affärer med befintlig

personal. Bolaget skall

Gruppråd

AB Volvo Gbg

Ingvar Andersson

stärka sin position ytterligare

för att vara AB Volvos logistikutförare.

Förändringen berör

hela bolaget ”world wide”.

Vid terminalen på Arendal

har nu ytterbelysningen förbättrats

på containerplan

efter stora påtryckningar

från skyddsorganisationen.

Nu återstår det att få upp belysningsnivån

vid emballageutlastningen

där den för

närvarande är under all kritik.

Stora vattensamlingar har

alltid varit ett problem på terminalen

då dräneringen inte

fungerar tillfredställande.

Detta problem har under den

regniga hösten kulminerat

varvid stora sjöar har funnits

på ett antal ställen vilket har

försvårat truckörningen.

Beslut om inköp av nya

truckar har tagits då befintlig

truckpark är hårt nedsliten.

Tyvärr dröjer de nya truckarna

ytterligare några månader.

Ett antal nyanställningar

har gjorts vilket är positivt då

det är helt klart att för att bli

nummer 1 krävs att de anställda

har hög kompetens

och kan hantera alla situationer

som uppstår. Inhyrd personal,

bemanningsföretag i

all ära, där människor kan

bytas från dag till annan, kan

aldrig leverera toppkvalitet

av förklariga skäl.

Under 2006 har Grupprådet

bestått av följande personer:

Penta: Jimmy Andersson,

Nicklas Jensander

Buss: Mike Johansson, Tony

Björkberg

Logisticks: Inge Frensborg

Koce Anakiovski

Utbidningskommitten: Carita

Puoskari

VKK: Ulf Albinsson, Ingvar

Andersson.

FÖRDELAREN 7

Försäkringar

Ingvar Andersson

■ Under 2006 har vi genomfört

ett flertal utbildningar

inom försäkringsområdet

för de ansvariga

från de olika

gruppstyrelsena.

För samtliga medlemmarna

gäller att

kunna hålla sig underrättad

om frågor som

berör pension, försäkringar

och avtal.

Vad blir min framtida pension?

Detta är en mycket

viktig fråga för alla men

extra viktig för yngre medlemmar.

Hur skall jag placera

mina pengar, var får

jag bästa avkastning? Har

avgiften någon betydelse?

Ja, allt hänger ihop varför

det nu, och än mer i

framtiden, krävs ett stort

engagemang i denna

fråga.

Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen är

en viktig del i det dagliga

livet för alla småbarnsföräldrar.

Du kan vara helt

ledig i 18 månader för att

ta hand om ditt nyfödda

barn. Du kan korta din arbetsdag

till 6 timmar fram

tills barnet fyller 8 år. Du

kan även stanna hemma

för att vårda ditt barn vid

sjukdom tills barnet fyller

12 år, och här finns ingen

karensdag.

Samboavtal viktigt

Är det viktigt med avtal i

ett samboförhållande? JA,

det är viktigt framförallt

om det finns barn med i

bilden som inte är gemensamma,

så kallade särkullbarn.

Om olyckan skulle

vara framme reglerar ett

sådant avtal att ingen

hamnar i en besvärlig situation.

Allra bäst är att vara gift

när det finns barn med i

bilden, men det är självklart

upp till var och en att

bestämma hur man vill ha

det.


8 FÖRDELAREN

Felbedömningar

skapade förvirring

■ Efter rekordåret 2005

för Volvo Lastvagnar fortsatte

försäljningssiffrorna

öka även under 2006. Enligt

företagsledningens

prognoser i början av året

skulle försäljningen vara

fortsatt hög fram till oktober,

för att därefter kraftigt

sjunka på grund av de

nya emmisionsbestämmelserna

både på Europaoch

USA-marknaderna.

Detta visade sig vara en

total felbedömning, för

Europas del.

I tron att försäljningen skulle

gå ner i slutet av året kunde

man utnyttja kundflexavtalet

maximalt vilket ledde till att

resultatet av saldona både för

dagtiden men framförallt

kvällstiden slog i taket. Redan

vid halvårsskiftet, strax före

semestern, insåg företaget att

man hade gjort en felbedömning

och beslutade att höja

produktionstakten med sju

vagnar per flöde på kvällsskiftet.

Ny taktökning

Redan innan upptaktningen

hade hunnit att genomföras

insåg företaget att det inte

skulle räcka för att kunna

möta rekordstor efterfrågan,

framförallt ifrån Öst-europa,

vilket resulterade i att företaget

ytterligare en gång beslutade

om en taktökning som

kommer att genomföras

vecka 05 år 2007. Den rekordstora

orderingången har

tvingat fram kapacitetsdiskussioner

inom hela Europasystemet

och främst i Göteborg-

och Gent-fabrikerna.

I USA har dock företagets

prognos slagit in, där marknaden

dyker med cirka 40 procent,

vilket har resulterat i att

1 000 personer har sagts upp i

New River Valey-fabriken.

Projekt

Tempot i förändringstakten

har gjort att man inte har

hunnit färdigställa ett projekt

innan man påbörjat ett

annat.

Som exempel kan vi nämna

den stora omställningen av

chassiemonteringen som genomfördes

i samband med semestern

2005 så har behovet

med stöttning varit stor, delvis

på grund av för snål bemanning,

som i sin tur har berott

på brister i balanseringsunderlag.

Tuve produktion system

(TPS)

Detta projekt drevs av konsultfirman

Celerant och förlängdes

till efter semestern

2006 med ett extra milstolpsmöte

nr 5. Den 25 augusti avslutades

projektet. Målet med

att spara 150 miljoner kronor

hade man inte uppnått, utfallet

blev knappt 90 miljoner

kronor.

Takterna justerades uppåt

både för dagen och kvällen,

utan att ny personal anställdes.

Celerant lämnade efter

cirka 15 månader varvid tre

internkonsulter tog över arbetet.

Ett nytt arbetssätt infördes

och milstolpsmötena fortsätter

i strukturen ASR. Kapaciteten

är tre procent högre

med åtta procent mindre personal.

Future Factory Tuve (FFT)

Detta är en fördjupad förstudie

för om man eventuellt ska

ha en driven line i LB, och

bygga 18 500 vagnar dagtid

efter semestern 2008. Projektet

kommer att starta under

januari månad 2007.

Kvällslaget

Kvällen har under året vuxit i

omgångar, så att efter årsskiftet

runt februari månad 2007

kommer man nästan att köra

samma takter både dagtid

och kvällstid.

Totalt nyanställda under

2006 är 365 personer, varav

Gruppråd LV

Tarmo Ahonen

103 är kvinnor.

14 procent av de anställda

metallarna i fabriken är kvinnor.

Prestationsöverenskommelsen

114%

Det har varit mycket diskussioner

under året om vem

som äger den outnyttjade

tiden (OT-tiden) i balanserna.

Maxbalanserigen Hel- eller

halvbil (Körschema/Beläggningbartid/Städning/Tillfälliga

instruktioner/Jobbar vi ackord)

eller inte med mera.

Facil

När man rev axelmåleriet

blev det stora tomma ytor

över. Dessa ytor ville företaget

hyra ut till ett utomstående

företag. Trots starka synpunkter

från VVK valde företaget

att hyra ut ytorna till

Facil. Detta har väckt starka

känslor hos våra medlemmar.

Lundbyområdet

Planerna på att bygga klart

G4-projektet har fortskridit. I

juni var det invigning av

detta som rymmer huvudkontor

för 3P, kontor matsal

och verkstäder.

Powertrain har förvärvat

ESAB tomten med dess byggnader,

deras plan är att Powertrains

huvudkontor ska

ligga där i framtiden.

Parts Arendal

Inom denna verksamhet har

Verksamhetsberättelse 2006

man infört ett nytt system

som är övergripande inom all

Parts verksamhet världen

över. Detta infördes i Arendal

under april månad och det

har inneburit en del störningar.

Jämställdhet

Ansvariga för jämställdheten

på LV var under årets början

Dennis Olsson och Peter

Svensson. Peter Svensson ersattes

i maj av Anders Aguilar.

De frågor som drivits under

året har framför allt handlat

om rekrytering av kvinnor

både externt och internt. Förhandlingar

har hållits om internrekrytering

av kvinnor

till justeringsverksamheten

och om möjligheten för kvinnor

att få kompetensutveckling

till andra arbetsuppgifter.

Mångfaldsgrupp

Detta har dels skett inom

ramen för en partsammansatt

mångfaldsgrupp, men

också i regelrätta förhandlingar.

Ett antal träffar har också

genomförts under året mellan

gruppstyrelsernas respektive

jämställdhetsansvariga,

där man bland annat tagit

fram jämställdhetsplaner för

gruppstyrelserna.

Ansvariga från klubbstyrelsen

har varit Tarmo Ahonen,

Madlén Gunnarsson och Mats

Andersson.

Arbetsmiljöverksamheten:

Dan Ringborg och Ove Holmström

Utbildningsverksamheten:

Paul Magnusson


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 9

■ Under året har vårt arbete

varit fokuserat på att

informera om och engagera

fler i jämställdhetsoch

mångfaldsfrågorna.

Vår målsättning är öka

kunskapen om de här frågorna

så att de ingår som

en naturlig del i alla våra

fackliga frågeställningar.

Kommitténs arbete har både

varit inriktat på de långsiktiga

och kortsiktiga målen.

Verksamheten har bedrivits i

en planerad form, utifrån

handlings- och tidsplaner.

Främst för att kunna arbeta

metodiskt och ha möjlighet

att följa upp resultatet av vårt

arbete på ett bra sätt.

Vår handlingsplan

Utifrån våra lånsiktiga mål

fastställdes i handlingsplanen

följande målsättningar

för verksamhetsåret 2006:

• Fastställa kommitténs arbetssätt

och ta fram en befattningsbeskrivning

för den

jämställdhetsansvariges uppdrag

i våra gruppstyrelser

• Inventering och översyn av

vår roll i partsamansatta Jämställdhets-

och mångfaldskommittéerna

• Ta fram en checklista för de

förtroendevalda som är med i

de ovannämnda kommittéerna

• Genomföra utbildningar

för förtroendevalda

• Följa upp 2005 års MTMavtal

rörande jämställdhet

och mångfald

• Säkerställa att ett av VVK:s

representantskapsmöten innehåller

ett tema på ämnet

jämställdhet och mångfald

Möten

■ Under verksamhetsåret

har Verkstadsklubbens styrelse,

förutom planeringskonferens,verksamhetsoch

budgetkonferens, haft

23 styrelsemöten.

Verkstadsklubbens Representantskap

har under verksamhetsåret,

inklusive nomineringsmöte

och årsmöte,

haft sex möten. Vid mötet

i september gästades representantskapet

av dåvarande

statsminister Göran Persson

som höll ett anförande.

Fokusering på

att engera flera

• Revidera VVK:s jämställdhets-

och mångfaldsplaner

inför verksamhetsåret 2006.

Kartläggning av förtroendevalda

och medlemmar avseende

jämställdhets- och

mångfaldsperspektivet.

• Sammanställa och följa

upp bolagens jämställdhetsoch

mångfaldsplaner

• Skapa riktlinjer för förtroendevalda

när det gäller sexuella

eller könsrelaterade trakasserier.

Jämställdhetsplaner

Kommittén har haft sina

möten kvartalsvis med de ansvariga

inom grupporganisationen.

Ett av syftena har

varit att öka kunskapen kring

de frågor som berör jämställdhets-

och mångfaldsarbetet

inom vår organisation.

Det andra har varit att att säkerställa

att kunskapen finns

för att ta fram planer inom de

här områdena.

Verkstadsklubben presenterade

sin plan på Representantskapsmöte

i januari 2006.

I stort sett har alla gruppstyrelser

en jämställdhetsplan

idag. Det som nu kvarstår är

att ta fram mångfaldsplaner

inom organisationen, en

Dessutom har klubbstyrelsen

genomfört ett antal

Gruppordförandekonferenser,

främst i samband med

den lokala avtalsrörelsen

men också ett tvådagarsmöte

då bland annat EU:s arbetsdirektiv

och dess konsekvenser

diskuterades.

Styrelsen har dessutom

haft ett möte för styrelsen,

Utbildningskommittén och

öviga som är lokaliserade på

klubbexpeditionen vid halvårsskiftet

då bland annat

gällande verksamhetsplan

och budget följdes upp.

långsiktig målsättning som

har en hög prioritet.

Lönekartläggningar

Uppföljningarna av lönekartläggningarna

från 2005 års

MTM-avtal inom PV har resulterat

i att jämställdhetsperspektivet

blivit tydligare i lönefrågorna.

Den partsammansatta

gruppen som arbetat

med kartläggningarna

kunde í slutet av året överlämna

ett flertal förslag till

företagets förhandlingsdelegation.

Några förslag i korthet:

Identifiera samtliga befattningar

och vilka jobb vi har

inom AV 8-11. Analysera vilken

kompetens och erfarenhet

som behövs i befattningar

AV 8-11. Föreslå utveckling

och kompetenstrappor för

kvinnor inom IF Metall. Säkerställarekryteringsmöjligheter

på GTG och öka antalet

kvinnliga sökanden.

Regelverk om

trakasserier

Ett viktigt arbete har varit att

ta fram riktlinjer för alla förtroendevalda

inom Volvo

Verkstadsklubb (VVK) när det

gäller sexuella eller könsrelaterade

trakasserier. De

riktlinjerna skall vara väl

kända för alla förtroendevalda,

oavsett vilket fackligt uppdrag

man innehar.

Förbundsmedverkan

Kommittén har deltagit i förbundets

verksamhet för att

öka kunskaperna om och hur

man kan få upp jämställd-

Jämställdhet

och mångfald

Jan Nilsson

hets- och mångfaldsfrågorna

på dagordningen. Delar av

kommittén har deltagit på

fem förbundskonferenser,

som belyst jämställdhet och

mångfald i det fackliga perspektivet

Jämställdhets- och mångfalldsfrågorna

handlar om

värderingar, därför har vi alla

har ett stort ansvar inför hur

vi agerar, både som arbetsgivare,

förtroendevalda eller

medlemmar

Kommittén har under verksamhetsåret

2006 bestått av

Janne Nilsson,VVK, ordförande,

Carita Puoskari, UBK,

sekreterare, Elizabeth Hogander,

GBG-rådet, Anders Agular,

LV rådet, Annelie Yllijärvi,

MK rådet, Linda Bergström,

VTM rådet,Carina

Kjelsson, PV rådet.

Klubbstyrelsen riktar ett

stort tack till alla som varit

engagerade och deltagit i arbetet

med jämställdhets- och

mångfaldsfrågorna under

verksamhetsåret.

Könsfördelningen i de olika bolagen:

År Kvinnor i % PV Kvinnor i % AB Volvo Totalt

2004 25,1% 10,5% 21,4%

2005 24,4% 10,1% 21,1%

2006 25,6% 13,5% 22,2%


10 FÖRDELAREN Verksamhetsberättelse 2006

Även sista avtalsår

gav en reallöneökn

OB-ersättning

OB-tillägg

Schablon VCC

OB - Tvåskift 2 388 kronor

OB - Kvällsskift 4 776 kronor

OB - Nattskift 5 363 kronor

OB-tillägg

Schablon AB Volvo.

OB - Tvåskift 2 219 kronor

OB - Treskift 2 907 kronor

OB - Nattskift 5 171 kronor

OB-tillägget specificerat

16.30-22.30 vardag: 28,21

kr/tim

22.30-06.30 helg: 36,01 kr/tim

fredag 22.30 - söndag 22.30:

54,40 kr/tim

Övertid

52.26 kr/timme

Övertid måndag – fredag,

kod 31

67.24 kr/timme

Övertid måndag – fredag skift,

kod 34

67.24 kr/timme

Övertid arbetsfria vardagar,

kod 32

89.59 kr/timme

Övertid lördag, söndag, helgdagar,

kod 33

104.57 kr/timme

Skift- och produktionsövertid

lördag - söndag, helgdagar,

kod 36

AV-grupper

■ Verksamhetsåret började

med att vi startade

förhandlingarna om ett

nytt MTM-avtal. Vår ambition

var att bli klara med

ett nytt avtal innan det

gamla löpte ut, den 31

mars. Det nya avtalet utgjorde

den tredje och

sista delen av den centrala

uppgörelsen.

Sammantaget kan konstateras

att även det sista

avtalsåret ser ut att innebära

en reallöneökning

för våra medlemmar.

Förutsättningarna från den

centrala delen var en lönepott

på 2,0 procent, en så kallad

löneöversyn på 0,6 procent

samt en ytterligare arbetstidsförkortning

på 10

min/vecka. Vår lokala kravlista

innehöll bland annat generell

utläggning av potten, ökning

av pensionssparandet,

pengar till kompetensutveckling.

AB Volvo klara först

I år blev vi först klara på AB

Volvo där avtalet innebar en

snittlöneökning på 625 kr/

mån, vi höjde flextillägget för

de som har kundorderstyrd

arbetstid från 280 till 300

kr/mån. Vi fortsatte även på

den inslagna vägen, att integreraanställningstidstilläg-

Personvagnar AB Volvo

AV-grupp Penningfaktor AV-grupp Penningfaktor

3 15 340 kr

4 15 366 kr 4 15 475 kr

5 15 582 kr 5 15 695 kr

6 15 796 kr 6 15 910 kr

7 16 009 kr 7 16 122 kr

8 16 224 kr 8 16 339 kr

9 16 438 kr 9 16 554 kr

10 16 655 kr 10 16 773 kr

11 17 411 kr 11 17 535 kr

12 18 358 kr 12 18 490 kr

get (ATT), med att göra det

inom Produktutveckling

samt Parts. De nya normlönerna

inom berörda områden

blir följande:

Volvo Parts 134 procent

Volvo LV /PUD 141 procent*

3P samt Powertrain 141

procent*

(*Gäller yrkesarbetare, övriga

139 procent)

2 000 kr per ämne

Avsättningen till Volvo Företagspension

ökas med 10 kr

till 310 kr/mån. För att stimulera

de anställda som väljer

att avsätta sin fritid och skaffar

sig gymnasiekompetens i

kärnämnena ges en gratifikation

på 2 000 kronor per

ämne.

Arbetstidsförkortningen på

10 min/vecka läggs in i

”kundflexen” för produktion,

för de övriga i ATK-banken.

620 i snitthöjning

En månad efter att avtalet

med AB Volvo var klart kunde

vi också sluta en uppgörelse

med VCC. Den innebär att

den genomsnittliga löneökningen

blir 620 kr/mån. Flexoch

PÖK-tilläggen ökas med 9

kr/mån. Bonusarna inom VCT

produktion och VCT driftsäkerhet

samt ett tidigare tilllägg

för operativa löses av

mot fast lön. För produktion

innebär det ett lönetillägg på

1 050 kr/mån. Flyttar man

ifrån produktion till en

annan enhet inom VCC behåller

man 80 procent av tillägget

i två år.

Inom Driftsäkerhet höjs

normlönen från tidigare 143

procent till 149 procent samtidigt

som bonus och tillägg

integreras i lönen.

Ny löneform

Vi har också infört en ny löne-

Förhandlingar

Mikael Sällström

form inom R&D och Design.

Den kallas IPE (International

Position Evaluation System)

och ersätter det gamla arbetsvärderingssystemet

(AV).

Efter att vi förhandlat samt

partsammansatt arbetat fram

nya befattningsvärderingar,

har vi under hösten informerat

samtliga berörda genom

avdelningsmöten. Sammanfattningsvis

kan man säga att

IPE värderar befattningens

ansvar, kompetenskrav samt

upplärningstid högre än AV.

Snittökning 950 kr

Det nya lönesystemet innebär

också att den genomsnittliga

löneökningen inom området

blev cirka 950 kr/månaden.

Det är en ganska omfattande

förändring att byta löneform,

så vi räknar med att det kommer

att behövas en del justeringar.

En annan konsekvens

är att vi inom dessa enheter

kommer att lämna penningfaktorerna,

vilket innebär att

vi får förhandla lägsta löner

och generella ökningar separat

vid nästa lokalavtalsförhandling.

Volvo Företagspension ökas

med 8 kr till 290 kr/mån. Ett

engångsbelopp för 2006

672 kr (12x56kr/mån) kommer

också att sättas in på pensionskontot.

OB och övertidsersättningar

räknas upp med 2,5 procent

på båda bolagen.


Verksamhetsberättelse 2006

et

ing

Reallöneökning i sikte

När vi summerar det sista avtalsåret

på vårt centrala avtal

kan vi på den positiva sidan se

att det ännu en gång ser ut att

bli en reallöneökning för våra

medlemmar. Vi har också fått

en ytterligare arbetstidsförkortning,

vår pensionsavsättning

har ökat, samt att vi har

kommit en bit på vägen i det

viktiga arbetet att få in jämställdhetsperspektivet

i våra

förhandlingar. Vi kan dock se

att vi har tappat mark när det

gäller avtal kring bättre arbetsorganisation.

Olika situationer

Under sista kvartalet fick vi

uppleva två totalt olika situationer

med Volvo LV som har

så stor efterfrågan att de

måste anställa, samtidigt

som PV, trots efterfrågan och

problem i produktionen, deklarerade

att man behöver

minska personalstyrkan,

främst inom produktion.

Neddragningarna löstes

genom att man gick ut med

ett antal erbjudanden om

pension eller avgångvederlag.

Sammanlagt cirka 1 000

metallare lämnade in en intresseanmälan.

Slutsumman

blev att cirka 300 metallare i

Göteborg lämnade företaget.

Ingen framkomlig väg

I samband med dessa förhandlingar

har vi varit väldigt

tydliga med att det inte

är en framkomlig väg att bedriva

produktion med sådan

kortsiktighet som ständiga

förhandlingar om visstidsanställningar

och anlitande av

bemanningsföretag. Detta

kommer aldrig gå att förena

med krav på kvalité, effektivitet,

produktivitet samt en arbetsorganisation

i kontinuitet.

FÖRDELAREN 11

Fackliga arbetet

allt mer komplext

■ Redan när året började

visste vi att det skulle

bli ett mycket tufft år för

Volvo Personvagnar.

Med en låg dollarkurs

och höga råvarupriser,

samt en konkurrenssituation

som i stort sett

blir hårdare för varje

månad, är förutsättningarna

för framgång kanske

svårare än någonsin.

Detta förhållande, samt att

vi hela tiden mäts ur ett internationellt

perspektiv,

gör också att det fackliga arbetet

blir mer komplext. Vi

har därför i år fortsatt arbetet

med att försöka påverka

att arbetet med Volvo Car

Manufacturing System

(VCMS) även skall innehålla

de delar som enligt vår åsikt

måste prioriteras. Det kan

exempelvis vara arbetsmiljö,

lagutveckling, kompetensutveckling

och arbetsorganisation.

Viktigt prioritering

Vi är helt övertygade om

man nedprioriterar eller åsidosätter

dessa delar kommer

man inte heller att

uppnå den kvalité eller produktivitet

som är nödvändig

för en fortsatt trygg sysselsättning.

Parallellt med VCMS har

inom Produktion startats

ett projekt som kallas Best

in Class (BIC). Det har som

mål att identifiera de gap

som vi har gentemot de

bästa produktionsanläggningarna

i världen. Genom

att systematiskt jämföra på

detta sätt, samt att jobba

med förbättringar och rationaliseringar,

tror man sig

kunna sluta dessa gap.

Målet med arbetet är att vi

skall ha den mest effektiva

bilproduktionen i Västeuropa.

I detta projekt har vi fått

Koncernutskott

PV

Mikael Sällström

fortlöpande information

samt i förekommande fall

även suttit med i partsammansatt

verksamhet. Båda

dessa projekt är väldigt komplexa

och omfattande så vi

måste hela tiden försöka att

jobba med de delar som ligger

närmast våra medlemmar.

Vi är överens med företaget

att det är viktigt att vi

hela tiden jobbar med dessa

frågor så vi kan bibehålla en

konkurrenskraftig produktion

i Sverige, men det får

inte ske till priset av kortsiktiga

vinster, sämre arbetsmiljö

eller sämre arbetsvillkor.

Tunga neddragningar

Under årets andra hälft har

den utan jämförelse mest dominerande

frågan varit neddragningarna

av antalet anställda

med 1 350 personer.

Detta är i samband med vad

som nämnts ovan om dollarkurs

och råvarupriser samt

en vikande försäljning en

ganska väntad reaktion.

Vi inledde genast en dialog

med företaget hur detta skulle

hanteras. Man valde denna

gång en helt ny metod som innebar

att alla som ville kunde

söka frivilligt de paket som erbjöds.

Det var tre olika paket

som fanns att tillgå, dels pension

för de som fyllt 60 år enligt

tidigare modell, dels pension

med en annan ersättning

för de mellan 55 och 60 år,

samt ett avgångsvederlag baserat

på ålder och anställningstid

för de under 55 år.

Stort gensvar

Gensvaret på dessa erbjudanden

blev väldigt stort, över

tusen ”metallare” sökte

något av erbjudandena. Av

dessa var det till slut cirka

450 som slutade. Vårt krav i

förhandlingarna var givetvis

att ingen skulle behöva

sluta mot sin egen vilja,

men också att man i första

hand skulle prioritera ålder

det vill säga att de äldsta

skulle få lämna i första

hand. Detta var något som vi

lyckades få igenom till största

delen.

Bemanningsfrågan

Vi har också under verksamhetsåret

jobbat mycket med

bemanningsfrågan, detta är

ett område där vi står långt

ifrån varandra. Vi måste

komma fram till en lösning

där vi inte ständigt tvingas

till kortsiktiga lösningar i

form av bemanningsföretag

och visstidsanställningar

utan att ha haft en möjlighet

att värdera situationen.

En ambition från vår sida

har varit att få fram ett avtal

som reglerar bemanningsfrågan.

Vi har inte lyckats

komma fram där men vi

kommer att ta upp frågan

igen under nästkommande

år.

Vi som deltagit i det koncernfackliga

arbetet från

Göteborg är Mikael Sällström

ordförande, Peter

Börjeson kassör, Glenn Bergström

internationell sekreterare,

Jan Nilsson KU-ledamot.

Rolf Johansson har deltagit

i Arbetsmiljöutskottet,

Dennis Adehög i Ungdomsprojektet

och i projekt Arbetsliv

och Samhälle, samt

Tommy Andersson som deltagit

i Kompetensutvecklingsutskottet.


12 FÖRDELAREN

Verksamhetsberättelse 2006

Många glädjebes

trots oroande ryk

Nätverk gör oss rustade möta utmaningarna

■ År 2006 liknar i hög

grad år 2005 för det internationella

fackliga arbetet,

det vill säga relativt

problemfritt för att gälla

ett globalt, konkurrensutsatt

industriföretag.

Många fackliga företrädare

i världen oroades av

rykten om ”smarta” finanshajar,

som var intresserade

av att köpa och

stycka AB Volvo. Speciell

oro fanns i europasamarbetet

där diskussionen

var tydligare och där facken

också ser och förstår

hur väl integrerat företaget

är.

De flesta enheter inom företaget

kunde rapportera stigande

sysselsättning, högre nominella

löner och högre, real

levnadsstandard. Det är tredje

året i rad, vilket inte är så

vanligt för så många samtidigt.

Spansk nedläggning

Nedläggningen av sammansättningen

av Kerax i Villaverde

i Spanien fullföljdes under

året. Omkring 300 förlorade

jobben. Omkring 200 kommer

att jobba kvar med produktion

av kamaxlar men i

andra lokaler. Det har varit

en smärtsam process för

många. AB Volvo har följt den

sedvanliga spanska proceduren

vid sådana förändringar.

EWC har hela tiden varit informerad

om utvecklingen

genom Manuel Santamaria -

Villaverdes representant i

EWC. Produktionen sker nu i

Bourg-en-Bresse i Frankrike.

USA-varsel

I slutet av året varslades nästan

2 000 personer i företa-

gets tre stora anläggningar i

USA. Varslen var väntade, eftersom

efterfrågan fallit dramatiskt;

stora köp har tidigarelagts

under 2006 på grund

av nya emissionsbestämmelser

från och med den 1 januari

2007. De senaste tre åren

har samtliga enheter i landet

jobbat för högtryck. Inte sällan

har den genomsnittliga

övertiden legat på omkring

20 procent. Facket UAW anser

att övertiden varit alltför hög.

Å andra sidan måste den fackliga

ledningen i regel böja sig

för en stark medlemsopinion,

som verkar vilja jobba mycket

övertid. Pengarna behövs för

ett bättre materiellt liv.

Hittills har inga oöverstigliga

problem rapporterats från

de övertalighetsförhandlingar

som fortfarande pågår i de

tre anläggningarna i USA. Det

råder också stor osäkerhet

om vad det nya året faktiskt

kommer att innebära för den

amerikanska konjunkturen

och för efterfrågan, produktion

och sysselsättning för

Volvos del.

Vår-och höstmöten

Vårens VED- och EWC-möte

hölls i Göteborg. Höstmötet,

som var en kombination av

EWC och Världsmöte, ägde

rum i Lyon. Företagsledningen

medverkade vid båda mötena

med sedvanlig information

om tillståndet och framtidsutsikterna

för koncernen.

VED-mötet med ledningen –

och där koncernens VD alltid

deltar – sker under sekretess

och protokoll utarbetas i särskild

ordning från dessa

möten.

Lång agenda

Bland frågorna som diskute-

rades med ledningen i övrigt i

kan nämnas:

Lean manufacturing - Best

Practise Factory - Future Factory

Concept, jämställdhetsoch

integrationsfrågor, Sysselsättningscentret,

det globala

vinstdelningssystemet

(bara några länder står utanför

på grund av den inhemska

lagstiftningen, bland annat

Polen och Sydkorea) och

Volvo Group Attitude Survey.

Föreläsare

Särskilda diskussionspunkter

med speciellt inbjudna föreläsare

vid vårmötet var:

1) Klimatförändring, oljetillgången

och alternativa

drivmedel ( Rolf Willkrants).

2) Hälsotillståndet inom

koncernen i allmänhet, det

vill säga hur friska och sjuka

är vi egentligen? (Robert

Sinclair).

3) SOX-reglerna, det vill

säga de nya regler för redovisning,

revision och information

som införts för företag

på den amerikanska börsen.

Dessa regler har långtgående

konsekvenser även för fackliga

företrädare i AB Volvos

olika styrelser och kommittéer.

(Gunnar Lostbom).

EWC- och Världsmötet

Under det kombinerade EWCoch

Världsmötet i Lyon – med

deltagare från 18 länder

inom företaget – diskuterades

också globalisering från

ett franskt perspektiv med

medverkan av tre franska experter:

Isabelle Antal, Christian

Pilichowski och Bernard

Pagan. Vi berörde även behovet

av Internationella ramavtal

för företagens globala

uppförande med medverkan

av Ron Blum från IMF.

Internationellt

AB Volvo

Olle Ludvigsson

Kina och Indien

saknades

Några fackliga representanter

från Kina deltog inte i

Världsmötet delvis på grund

av att det är svårt att hitta

oberoende fackliga företrädare

i Volvos relativt små helägda

dotterbolag. De större bolagen

är Joint Ventures med

stort traditionellt kinesiskt

inflytande på personalpolitiken.

Facken där är av gammalt

slag och styrs i praktiken

av kommunistpartiet.

Indien saknades eftersom

facket är relativt nybildat.

Sydafrika deltog inte på

grund av det inte finns någon

facklig organisation i det nystartade

bolaget, som tidigare

fanns i Botswana. I framtiden

kommer vi med säkerhet att

möta fackliga företrädare

från Kina, Indien och Sydafrika

vid dessa världsmöten.

Kontakter är redan upparbetade

och vi kan via olika kanaler

lätt ta reda på vad som

sker i dotterbolagen i dessa

länder.

Olle omvald

Vid mötet Lyon skedde nyval

för den kommande mandatperioden

för EWC; Olle Lud-


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 13

ked

ten

vigsson fick förnyat förtroende

som ordförande. Kent Ekström

fortsätter som sekreterare.

I EWC gruppen ingår

också från IF Metall i Sverige:

Lars Ask och Mats Eriksson.

Lena Thornblad kommer

även i fortsättningen att bistå

med skrivarbete och andra

praktiska frågor.

Positivt år

År 2006 var definitivt ett positivt

år för de anställda, facken

och företaget. Genom det

uppbyggda och finmaskiga

nätverket är vi bra utrustade

att möta nya utmaningar de

kommande åren. Vi räknar

med att AB Volvo ska fortsätta

växa men även göra omstruktureringar

som påverkar fack

och anställda.

Framgångsrikt

samarbete

Köpet av delar av Nissan Diesel

i Japan och utvecklingen

av affären i Kina ger vissa antydningar

om att vi kommer

att behöva utveckla nätverket

ändå mer. Vi kan än en gång

slå fast att det fackliga samarbete

inom AB Volvo står sig

väl i jämförelse med andra

globala företag. Det beror

fortfarande på oss själva hur

framgångsrikt detta samarbete

blir. Teamplace är till exempel

fortfarande en underutnyttjad

resurs. Vi har stöd

för detta samarbete genom

AB Volvos traditionella företagskultur

och företagets

skriftliga åtaganden i The

Volvo Way, AB Volvos Code of

Conduct och företagets anslutning

till FN:s Global Compact.

Informationsmål

klarades med råge

■ Under verksamhetsåret

har Verkstadsklubbens

verksamhetsplan

för information legat

som grund för verksamheten.

De flesta av

målen har uppnåtts och

en del har till och med

överträffats. Medlemstidningen

Fördelaren

har utkommit med 11

ordinarie nummer och

dessutom har ett antal

Extra Fördelare producerats,

främst i samband

med den lokala avtalsrörelsen.

Även om det är medlemstidningen

och Hemsidan som

är det som märks mest i styrelsens

information, så är

den mest betydelsefulla

delen det personliga samtalet

mellan förtroendevalda

och medlemmar. Vid olika

möten kan medlemmar få

mer uttömmande svar på

frågor om verksamheten,

avtal, omorganisationer

med mera. Då skall den

skriftliga informationen

vara ett stöd.

Flera informationsvägar

Därför försöker styrelsen

att, tillsammans med tidningsinformation,

också utveckla

olika presentationsmaterial.

De material som

Information

Peter Börjeson

regelbundet tas fram är styrelsens

ansvarsfördelning,

styrelsens verksamhetsplan

och avtalsinformation. Dessutom

tas material fram för att

redovisa arbetet inom jämställdhet,

arbetsmiljö med

mera.

Styrelsen har under de senaste

åren försökt hålla nere

kostnaderna för den skriftliga

informationen genom ett

större eget arbete. Vår målsättning

är att skriva och fotografera

minst 90 procent av

innehållet i Fördelaren. Det

målet har vi överträffat under

2006. På samma sätt är målsättningen

att vi internt skall

klara av att hålla Verkstadsklubbens

Hemsida uppdaterad

med internt arbete.

För att lyckas med detta

krävs att styrelseledamöterna

bidrar med sin del samt att respektive

gruppstyrelse upp-

daterar sin del av den information

som berör dem.

Hemsidans information

samordnas av webbmastern.

Presentation på nätet

Klubbstyrelsen hade också

som mål för verksamhetsåret

att ge ut en ny upplaga

av den lilla presentationsfoldern.

Det har inte genomförts

och styrelsen har beslutat

att den informationen

skall finnas på Hemsidan

istället. Verkstadsklubbens

Hemsida kan nås från

de Volvo Personvagnars Intranät

vilket underlättar för

medlemmarna att också

under arbetsdagen nå informationen.

Tyvärr har vi

ännu inte lyckats övertyga

AB Volvo att lägga en länk

från deras Intranät till vår

Hemsida. Det är ett arbete

som pågår.

Under verksamhetsåret har

Peter Börjeson varit ansvarig

utgivare av Fördelaren

och Hemsidan. I redaktionen

för Fördelaren har

Tommy Andersson, Madlen

Gunnarsson, Jan Nilsson,

Jim Aleberg och Mats Andersson

varit utsedda. Henrik

Nilsson är utsedd till

webbmaster för Hemsidan.


14 FÖRDELAREN

Verksamhetsberättelse 2006

Lärorik Kinaresa

och koncernkonferens

Viktigt att IF Metall bildades

■ En mängd partsammansatta

grupper tillsattes

under året inom en rad

för oss viktiga områden.

Året innehöll också en lärorik

studieresa till Kina

för Koncernutskottet

samt en koncernkonferens

i Borås.

En fråga som förstås också

spelade en viktig roll för den

fackliga verksamheten i landet

var bildadet av det nya förbundet

IF Metall som trädde i

kraft 1 januari 2006. En av de

viktigaste frågorna under året

för IF Metall var att bereda

olika förslag för att möta Alliansens

aviseringar om försämringar

i A-kassan. En extra

kongress hölls i december där

beslut fattades om de förändringar

som måste göras för att

kunna tillämpas i enlighet

med IF Metalls stadgar.

Försäljning drabbar 350

I november informerade

Volvo Aero i Trollhättan ett inriktningsbeslut

om att avveckla

Volvo Aero Services Engines

i Bromma. Bakgrunden

till beslutet enligt företaget

var att de volymer som gäller

för underhåll av motorer i

Bromma kraftigt har gått ner

under lång tid. De försök som

gjorts för att hitta andra lösningar

har enligt företaget

varit förgäves.

Företaget kommer att avvecklas

successivt under 2007

när MBL-förhandlingarna är

avslutade. Totalt berörs cirka

350 arbetare och cirka 130

tjänstemän. Dessa kommer

att ha företräde till lediga

tjänster inom Volvo Aero i

Sverige och till övriga volvobolag

i de fall där kompetensen

är den rätta.

Koncernförhandlingar

Flera partsammansatta ar-

betsgrupper tillsattes under

året för att bland annat säkerställa

och kartlägga kompetensförsörjningen

samt ge

förslag på förbättring av förslagsverksamheten

inom AB

Volvo. Diskussioner fördes om

en gemensam tidbank, förändring

av lönespecifikationer,

förbättring av tidinfosystemet

med mera.

Kina-resa

Koncernutskottets studieresa

gick till Kina i början av maj

2006, där första anhalt var Peking.

Sveriges ambassadör i

Peking gav en samlad bild av

Kina förr och nu. För att konkretisera

det expansiva läget

som råder berättade han att

antalet mobiltelefoner i landet

ökar med cirka fem miljoner

per månad. Bara i Peking

ökar antalet personbilar med

10 000 fordon i månaden.

Framtidsplaner

Volvos huvudkontor i Peking

presenterade VD:n och

HR-chefen Volvos framtidsplaner

i Kina. Man hoppas bland

annat att Kinas inträde i WTO

skall öppna upp för företag

med stora utvecklingsmöjligheter.

Grunden för expansionsmöjligheterna

är den

stora utbyggnad av infrastrukturen

som pågår i Kina.

Samarbetet

presenterades

Besöket i Xi'an inleddes med

en rundvandring på Xi'an

Aircraft (XAC). Därefter presenteradesbusstillverkningen

på Silverbus av VD:n och

fackets ordförande. De beskrev

hur Volvo startade samarbetet

med XAC 1994 och

hur det nya bolaget, Silverbus,

bildades som ägs till 50

procent av XAC och 50 procent

av Volvo. Silverbus tillverkar

fem olika modeller av

bussar samt vissa specialbussar,

bland annat en modell

där man ligger och åker. De

har en kapacitet på 1 500 bussar/år.

Den dagliga kapaciteten

fem bussar är fördelat på

tre Volvo och två Silverbus.

Sunwin Bus

Resan avslutades i Shanghai

med besök på Sunwin Bus.

Produktionen var i full gång

då en stororder tecknats på 2

000 stadsbussar med leverans

under 2006 och 2007. Antalet

anställda är fördelat på 750

metallare och 250 tjänstemän.

Arbetstiden är 40 tim/

vecka. Lönen för en metallare

var cirka 2 000 kr/månad och

med en premie som ger cirka

50 procent av månadslönen

om resultat uppnåddes. Företaget

stod för fri transport

med buss till och från jobbet.

Boråskonferens

Koncernkonferensen 2006

hölls i Borås och värd för konferensen

var Verkstadsklubbens

Volvo Bussar. Temat

för konferensen var ”Globaliseringen

– påverkan på de

svenska jobben, vad kan vi

göra själva”. De inbjudna gästerna

Leif Johansson, AB Volvo

och Stefan Löfven, IF Metall,

presenterade sina respektive

synpunkter på vad vi kan

bidra med. De gav även en presentation

om det aktuella

läget inom AB Volvo och IF

Metall.

Strukturanpassning

Strategi- och avtalsgruppen,

som sedan koncernkonferensen

2004 haft i uppgift att se

över den interna arbetsorganisationen,

presenterade det

förslag till förändringar som

varit ute på remiss. Förslaget

innebär att stadgar och arbetsorganisationen

bättre har

anpassats till den nya struktu-

Koncernutskott

AB Volvo

Olle Ludvigsson

ren inom organisationen.

Konferensen fastställde förslaget

till ny arbetsorganisation

och beslutet gäller från

den 1 januari 2007.

De olika verksamhetsområdena

redovisades. Råden redogjorde

för de aktiviteter

som bedrivits inom studie-,

skydds- och ungdomsverksamheten.

Ett antal motioner

behandlades och besvarades.

Konferensen avslutades med

avtackning av de ledamöter

som lämnat sina fackliga

uppdrag inom IF Metall och

AB Volvo LO-klubbar sedan

koncernkonferensen 2004.

Följande personer från Volvo

Verkstadsklubb i Göteborg

deltog under verksamhetsåret.

Koncernutskottet: Olle Ludvigsson,

ordförande, Lena

Thornblad sekreterare, Ingvar

Andersson, kassör, Mats

Andersson, ledamot*

Studierådet: Paul Magnusson,

Skyddsrådet: Dan Ringborg,

Ungdomsrådet: Magnus

Hansson, Produktutskott:

Tarmo Ahonen, och Ulf Albinsson

och Madlén Gunnarsson

*Nyvald på koncernkonferensen

i november 2006.


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 15

Fortsatt svårt nå

målet att halvera

arbetsskadorna

Men svag positiv trend konstaterad

■ I verksamhetsberättelsen

för 2005 konstaterades

bland annat att målet

att halvera arbetsskadorna

såg ut att ligga långt

borta.

För 2006 gäller ungefär

samma omdöme. Men

det framskymtar ändå ett

litet hopp. På de flesta arbetsplatserna

kan man

nämligen skymta en svag

positiv trend.

Under verksamhetsområdet

2006 har följande frågor prioriterats:

• Målet att halvera arbetsskadorna

ligger fast.

• Kartläggning och systematisk

uppföljning av åtgärder.

• Tydlig redovisning av resultat

av åtgärder som planeras

inom de olika enheterna.

• Speciell utbildning/utveckling

av kvinnliga skyddsombud.

• Bevaka medlemmarnas

trygghet vid rationaliseringar.

Besvärande övertid

När det gäller att halvera arbetsskadorna

kan vi alltså

bara konstatera att det målet

inte har uppnåtts. Men, vi har

en svag positiv trend på de

flesta arbetsplatserna. På de

stora enheterna i Torslanda

och Tuve var våren mycket

positiv med en klar tillbakagång

på hösten, där en av orsakerna

var ett mycket stort

övertidsuttag. I Torslanda var

övertiden i många fall beordrad

mot medlemmarnas vilja.

Tuve har trots ett stort

antal nyanställningar klarat

av att minska antalet arbetsskador

och att åtgärda större

I Tuvefabriken har man trots ett stort antal nyanställningar klarat av att

minska antalet arbetsskador.

delen av de ergonomipunkter

som identifierades 2005.

Överläggning i repris

Förutom allt produktionsoch

övertidsstrul på Torslandaverken

så har vi åter tvingats

till överläggningar med företaget

om den beräkningsmodell

för ergonomin som vi

tidigare varit överens om.

Den systematiska kartläggningen

och uppföljningen

samt redovisning av resultat

görs lokalt på alla LHSO-områden.

Detta finns redovisat och

nerskrivet men är allt för omfattande

för att redovisas här.

Den som vill fördjupa sig i det

egna området kan se i de lokala

verksamhetsberättelserna.

Där finns handlingsplaner,

statistik,tabeller och målen

nedbrutna per enhet.

Bättre jämställdhet

Jämnställdheten mellan manliga

och kvinnliga skyddsombud,

och då speciellt lokala

huvudskyddsombud, har inte

märkbart förbättrats under

året. Som tidigare påpekats

måste hela den fackliga organisationen

ställa upp. De

extra kurser som vi har haft

räcker inte för att nå de upp-

Arbetsmiljö

Rolf Johansson

satta målen.

Att bevaka medlemmars

trygghet vid rationaliseringar

är en grannlaga uppgift.

Under det gångna året har

stora rationaliseringar och

sparprogram genomförts på

AB Volvo men kanske framförallt

på Personvagnar.

Detta har inneburit stor oro

och stor otrygghet för många

medlemmar.

Företagets rätt att omorganisera

och rationalisera har vi

inte ifrågasatt, däremot sättet.

Att bara ”jaga skallar” är

ingen vinst varken ekonomiskt

eller mänskligt för den

enskilde och företaget. Om

man vill ha förståelse för en

förändring är dialog ett betydligt

bättre, effektivare och

mänskligare sätt.

Arbetskrävande projekt

De stora förändringar som sker

i form av rationaliseringar,

sparprogram, omorganisationer,

chefsbyten och pensionsprogram

innebär att skyddsombuden

suttit med i otaliga

projekt för att ta till vara medlemmarnas

intressen.

Vi kan med detta sammanfatta

att vi ligger en bra bit

från de utsatta målen varför

utmaningen inför nästa år är

fortsatt tuff.

Anders i pension

I december gick Anders Johansson,

LHSO på Konstruktion

och utveckling/PV, i avgångspension.

Anders har arbetat

hela sitt vuxna liv på

Volvo och de sista 27 åren

som huvudskyddsombud på

PV/Hällered. Vi tackar honom

för ett idogt och engagerat arbete

för att förbättra arbetsmiljön

för sina arbetskamrater

och miljön för hela

mänskligheten.

Vi tackar alla som arbetat för

en bättre arbetsmiljö under

2006.


16 FÖRDELAREN Verksamhetsberättelse 2006

AB Volvo ger del

av vinsten 2006

74 339 medlemmar

i Volvoresultats

Försäkringsförening

Från och med den 1 oktober

2005 tog Volvoresultats

Försäkringsförening,

VFF, över administrationen

av VFF:s samtliga försäkringar

från den tidigare

samarbetspartnern SPP.

Från det datumet skall

man vända sig till VFF:s

handläggargrupp, tel

66 12 10, med frågor som

rör försäkringar hos VolvoresultatsFörsäkringsförening.

Ett alternativ till att ta ut

vinstandelarna i aktier är

att använda vinstandelarna

till premier för PLUSpension.

Volvoresultats

Försäkringsförening har

för närvarande 74 339

medlemmar varav 2 572 är

ålderspensionärer.

Föreningens kapital, som

utgörs av överförda vinstandelar,

kontanta inbetalningar

och tillväxt uppgick

den 31 december 2005

till 3,7 miljarder kronor.

Återbäringsräntan blev

för 2006 2.75% efter avkastningsskatt

och kostnader.

Återbäringsräntan under

tidigare år var:

1997 17,0%

1998 14,0%

1999 14,0%

2000 11,0%

2001 3,5%

2002 3,5%

2003 3,5%

2004 3.0%

2005 2,75%

■ Från år 2000 omfattas

Verkstadsklubbens medlemmar

av två vinstdelningssystem.

Ett för anställda

i AB Volvo i Stiftelsen

Volvoresultat och ett

för PV-anställda i Stiftelsen

PV-resultat. Till och

med 2003 hade de PV-anställda

som tidigar arbetade

i AB Volvo-koncernen

andelar i båda stiftelserna.

Stiftelsen Volvoresultat: För

år 2005 avsattes 181,7 miljoner

till stiftelsen och en full

andel gav ett startvärde om

7 111 kronor.

En avsättning för 2006

kommer att ske men beloppet

är ännu ej fastställt.

Andelsutveckling se särskild

tabell.

Stiftelsen PV-resultat: Stiftelsen

PV-resultat bildades i

februari 2000.

Den har till uppgift att förvalta

de PV-anställdas resultatbonussystem.

Ingångsvärdet för 2001 var

4 618kronor, för 2003 var det

Vinstdelning

Lennart Carlsson

Ingvar Andersson

Stiftelsen PV-resultat, andelarnas värde:

Datum Årsfond Årsfond

2003 2004

040930 2 708:-

041231 2 724:-

050331 2 753:-

050630 2 753:- 4 624:-

050930 2 755:- 4 627:-

051231 2 803:- 4 708:-

060331 2 860:- 4 803:-

060630 2 744:- 4 608:-

060930 2 764:- 4 642:-

Resultatutvecklingen för en andel i Stiftelsen Volvoresultats

vinstandelsfonder för anställda i AB Volvo:

Datum Årsfond 2004 Årsfond 2005

050630 2 844:-

050930 2 844:-

051231 3 360:-

060630 3 287:-

060930 3 692:- 8 027:-

2 708 kronor och för 2004

uppgick det till 4 624 kronor.

För att få en full andel, 1.00,

skall man ha varit anställd 31

december kvalificeringsåret

och den 31 mars året därpå.

Den 3 maj 2006 utskiftades

andelarna i 2001 års fond och

värdet var 3 417 kronor. Den

som hade en full andel fick

nio Volvo A till kursen 363

kronor. Totalt skiftades 62,1

miljoner ut till de anställda.

För 2006 blir det ingen avsättning

till Stiftelsen PV-resultat.

Volvo Företagspension

År 2000 ersatte Volvo Företagspension

den så kallade

60-årsfonden. Avvecklingen

av 60-årsfonden är nu

genomförd och pengarna

är överförda enligt personligt

val.

Från 1 januari 2006 inbetalas

310:- per månad till

Volvo Företagspension

från AB Volvo-koncernen

vilket ger en årspremie om

3 720:- och för PV-koncernen

inbetalas 290:- per

månad vilket ger en årspremie

om 3 480:-,

Dessutom ges en extra

avsättning för PV-anställda

om 672:-, så total årspremie

blir 4 152:-.


Verksamhetsberättelse 2006

Tungt ekonomiskt

läge för Ford ger

hårdare arbetsmiljö

■ Verksamhetsåret har

präglats av Fords besvärliga

ekonomiska läge.

Detta har även fått konsekvenser

för Volvo Cars

som genomfört stora program

för att reducera personal

i alla europeiska

verksamheter. Dessa program

har hittills genomförts

med hjälp av avgångspensioner

samt avgångsvederlag.

Detta har

lett till både ökade krav

och en hårdare miljö för

de kvarvarande anställda.

Fortfarande återstår det en

del arbete innan vi har ett väl

fungerande fackligt samarbete

på Europanivå inom PAG

och Ford Europa.

Konkurrensutsatt

Västeuropeisk bilindustri är i

■ Kultur- och fritidskommittén,

som består av en

representanter från varje

gruppråd, har tillsammans

med gruppstyrelsernas

kultur- och fritidsansvariga

arbetat för att

ge klubbens medlemmar

möjlighet till en rikare fritid

och glädje vid olika arrangemang

under året.

Under 2006 har boken ”Finska

arbetare minns och berättar”

färdigställts. I den

berätter ett tjugotal finska

kvinnor och män om sin tid

i Sverige och i synnerhet på

Volvo. Den är en del i projektet

Nytt liv i Sverige, som

Tarmo Ahonen har aktivt

medverkat i, tillsammans

med LO centralt.

100-tals biljetter

Via klubbens expedition har

vi förmedlat hundratals bil-

dagsläget väldigt utsatt för

konkurrens från både nytillkomnaproduktionsanläggningar

i Östeuropa och

Asien/Kina, vilket har lett till

fabriksnedläggningar. Detta

har haft en bromsande effekt

på det internationella samarbetet,

var och en är ju sig själv

närmast.

Alla nationella fackföreningar

slåss för att behålla

sysselsättningen vilket oftast

leder till en viss försiktighet

och slutenhet, fast reaktionen

borde vara den motsatta. I

tider av oro för sysselsättningen

är ju behovet av samarbete

och information som störst.

Gemensam röst viktig

Volvo Cars är numera en väl

integrerad del av Ford Motor

Company. Detta innebär att

det är av stor vikt att vi inom

VCEWC tillsammans med

våra fackliga kollegor inom

Ford Europa kan tala till våra

amerikanska ägare med en gemensam

röst. Målsättningen

att skapa en övergripande organisation

inom Europa är

därför forsatt en prioritet

inför kommande verksamhetsår.

Två möten

Under verksamhetsåret har

VCEWC haft två möten, ett i

juni i Göteborg samt ett möte

kombinerat med ett studiebesök

på Changan Ford i Chongqing

i Kina i november.

Changan Ford i Chongqing är

en personbilsfabrik med totalt

5 400 anställda som tillverkar

Ford Fiesta, Ford Focus,

Ford Mondeo, Ford Smax,

Mazda 3 samt Volvo S40 för

den kinesiska marknaden.

FÖRDELAREN 17

Internationellt

PV

Glenn Bergström

Fabriken producerar för närvarande

cirka 150 000 bilar om

året men har kapacitet för över

200 000. Detta är den fabrik

som eventuellt är tänkt för

framtida S80 produktion.

Under året har dessutom

VCEWC:s Select committee

(läs: arbetsutskott) hållit två

möten, ett i februari i Göteborg

och ett i september i Gent.

Verkstadsklubbens internationella

arbete inom Volvo

Cars drivs via VCEWC (Volvo

Cars European Works Council)

samt IF Metall.

Under verksamhetsåret har

Verkstadsklubben varit representerat

i VCEWC och VCED

(Volvo Cars Euro Dialogue)

med Mikael Sällström som

ordförande i EWC och Glenn

Bergström som internationell

sekreterare.

Minnesbok och biljetter

bland kulturutbudet

jetter till teaterpjäser och musikaler

som ”Cats” och ”Turandot”

GöteborgsOperan

och ”Väx upp” på Folkteatern,

”Pusseldrömmar” på Aftonstjärnan

och cirkus Brazil Jack

på Heden. Vi har också informerat

om arrangemang som

Göteborg Film Festival och utställningar

på museer.

För att ge medlemmarna

möjlighet till en bra fritid har

kommittén informerat om

olika semesteralternativ som

klubbens och avdelningens

stugor på Gullholmen och avdelningens

semesterö Knarrholmen.

Exempel på andra

fritidsaktiviteter är avdelningens

fisketävling och fot-

bolls- och innebandyturneringar.

Folkanrabatt

Volvo Verkstadsklubb är medlemsorganisation

i Folkteatern

ekonomiska förening

och det ger alla klubbens

medlemmar rätt till rabatterade

biljetter på Folkteatern

de första två veckorna av spelperioden

för varje pjäs.

Medlemmar i kommittén

har under året varit, Lars Magnusson,

Sonny Malm, Markku

Ohvo, Staffan Johansson, Olof

Rålin och Lennart Carlsson.

Kommittén vill rikta ett

stort tack till alla som varit

Kultur & fritid

Lennart Carlsson

med och arbetat för kultur

och fritid under året.

Styrelsen för Volvo Verkstadsklubbs

konstförening

har tillsammans med dess

konstråd inköpt konst som

utlottas till medlemmarna

två gånger år. Alla medlemmar

i VVK kan bli medlemmar

i konstföreningen.

Volvo Verkstadsklubbs representant

i konstföreningen

har under året varit

Markku Ohvo.


18 FÖRDELAREN

■ Utbildningskommitténs

verksamhet har varit inriktad

på ett flertal områden

under året. Målsättningen

har varit att stärka

våra medlemmar i både

arbetet och samhället.

För att nå det målet har vi genomfört

introduktion för nyanställda

och utbildningar

inom följande områden: fackliga

utbildningar för medlemmar

och förtroendevalda,

grund- och gymnasieutbildningar,

samt en cirkelverksamhet

som tagit upp allt från

fackligt till språk, hobby- och

fritidsverksamhet.

Stärker organisationen

De fackliga utbildningar som

erbjudits medlemmar och förtroendevalda

har syftat till att

utveckla en stark facklig organisation,

som kan bevaka våra

rättigheter och har kraft och

förmåga att driva våra frågor.

Utbildningarna har behandlat

allt från lagar och avtal, sociala

rättigheter och försäkringar,

rasism och jämställdhet

till pensionssystem med

mera.

Vi hade planerat att genomföra

24 kurser. Av de utbildningarna

blev sju inställda på

grund av för lågt deltagarantal.

Trots att vi ställde in de utbildningarna

under året,

minskade vi inte antalet utbildningsdagar,

i förhållande

till år 2005, eftersom utbildningarna

under det gångna

året varit längre. Totalt deltog

295 medlemmar i våra kurser.

Konferenser

Under året har det genomförts

ett flertal konferenser i

både aktuella och angelägna

frågor. De har utförts i

gruppstyrelsernas och Verkstadsklubbens

regi, för

gruppstyrelseledamöter, kontakt-

och skyddsombud. Konferenserna

samlade lite över

700 deltagare.

Introduktionen

för

nyanställda

har under

året genomförts

på AB

Volvo för 264

och inom PV för

193 medlemmar.

Under

en halvdag tar våra

introduktörer upp

allt från medlemskapets

värde, rättigheter,

skyldigheter, arbetsmiljö,

försäkringar med mera.

Både medlemmar och förtroendevalda

har under året

deltagit i Metalls avdelnings

41 och IF Metalls avdelnings

Verksamhetsberättelse 2006

Utbildning är en

långsiktig investering

Att delta i studiecirklar innebär bland annat att man träffar nya vänner.

Utbildning

Ulf Albinsson

36 utbildningar under året.

Till de utbildningarna informerade

och värvade vår organisation.

Genom denna uppsökande

aktivitet fick vi in

1 173 ansökningar.

Basämnen

Bra kunskaper i basämnen

krävs allt oftare för att kunna

delta i arbetsutvidgningen

och kompetensutvecklingen i

arbetet. Därför har alla medlemmar

erbjudits att söka

våra utbildningar på grundoch

gymnasienivå i basämnen

som har genomförts i

ABF:s regi. I utbildningarna

på Grundskolenivå deltog 25

medlemmar och gymnasiet

hade 35 deltagare. Inom PV

deltog 80 medlemmar i

grundskoleutbildningar enligt

MTM-avtalet.

Inom cirkelverksamheten

har vi genomfört 10 Fml-cirklar

för förtroendevalda, som

framförallt riktat sig till

nya förtroendevalda

och medlemsutvecklare.

I fritidscirklarna

deltog bortåt

200 medlemmar,

vilka har ett brett

register, eftersom

de spänner över

allt från språk och

data till hobby

och kultur

Ett stort tack till alla som har

bidragit till att vi kunnat genomföra

vår verksamhet.


Verksamhetsberättelse 2006 FÖRDELAREN 19

■ Ungdomsverksamheten

har under året varit

väldigt framgångsrik.

Ungdomskommittén har

haft många aktiviteter

och utbildningar för ungdomarna

inom Volvo Göteborg.

Vilket är positivt

med tanke på bland annat

återväxten.

Under våren hade vi en två dagars

träff för alla ungdomsansvariga

i våra gruppstyrelser

inom Volvo Göteborg. På

denna träff diskuterade vi

bland annat vad vi skulle

jobba med under året. Vi hade

även en uppföljningsdag

under hösten för att kolla av

så att alla kände sig delaktiga

i verksamheten och att vi jobbade

med ungdomsverksamheten

mot de uppsatta målen.

Projekt för

förtroendevalda

Under våren har 20 unga förtroendevalda

deltagit i ett

ungdomsprojekt. Projektet

var fördelat på åtta tillfällen.

Syftet med projektet var att

ge dessa ungdomar lite djupare

kunskap inom vissa områden.

Även att det skulle skapa

ett lite djupare intresse för

att engagera sig fackligt så att

dom skulle kunna ta större

uppdrag i framtiden.

Innehållet omfattade bland

annat historia, organisation,

lagar och avtal, hur vi jobbar

koncernfackligt och hur man

kan påverka. Projektet avslutades

med ett studiebesök i

Stockholm där man besökte

IF Metallförbundet, LO och

riksdagshuset. Deltagarna

tyckte att projektet var mycket

innehållsrikt och att dom

hade fått lära sig en hel del

nytt som dom hade nytta av i

sitt uppdrag. Vi har även

under året sett resultat av

projektet där vissa personer

tagit på sig tyngre uppdrag

inom organisationen.

Medlemsprojekt

Vi har under våren även genomfört

ett projekt för 20

unga medlemmar. Detta projekt

var upplagt på tre tillfällen

och innehöll bland annat

ämnen som organisation,

främlingsfientlighet samt

vad gör facket lokalt och centralt.

Syftet med detta projektet

var bland annat att väcka

intresset för den fackliga organisationen

bland våra

Aktiviteter i mängd

samlar ungdomar

Laget Grönsvart vann årets fotbollsturnering som arrangerades av Ungdomskommittén.

Ungdom

Madlen

Gunnarsson

yngre medlemmar och ge

dom lite större kunskaper.

Aktiveringsdagar

Vi har under året genomfört

fyra aktiveringsdagar. En av

dessa hette ”Varför” och

handlade om varför det är

viktigt att jobba facklig-politiskt,

och vilka skyddsvallar vi

har med mera. Intresset för

denna dag var stort vilket

ledde till att vi gjorde en dubbel

dag av den.

De andra aktiveringsdagarna

har handlat om bland

annat hälsa, gängbildning

och narkotikaberoende. Alla

våra aktiveringsdagar har fått

mycket bra utvärderingar

och intresset för fler är stort.

Boråsbadet

Vår fritidsaktivitet gick även

detta år till Borås äventyrsbad

och var uppskattad av deltagarna

och deras familjer.

Kurs för yngre

medlemmar

Även detta år hade vi en kurs

för våra yngre medlemmar.

Kursen var en tre dagars internatkurs

på Viskadalen. På

kursen deltog 20 medlemmar

från de olika Volvobolagen i

Göteborg. Innehållet var

blandat utefter deltagarnas

frågor och behov.

Deltagarna kände sig mycket

nöjda med utbildningen

och hoppades på fler kurser

framöver.

Fotbollsturnering

För andra året i rad genomförde

Ungdomskommittén en

turnering för de fotbollsintresserade

medlemmarna. Intresset

var mycket stort vilket

ledde till att cirka 40 lag anmälde

sig. Turneringen genomfördes

den 10 juni på

Heden i Göteborg och drog till

sig ett stort intresse bland spelare,

anhöriga och förbipassernade.

Det var stor kamp

mellan lagen och det segrande

laget blev Grönsvart.

Ungdomskommitténs ledamöter:

Madlén Gunnarsson VVK,

Dennis Adehög UBK, Jessica

Olsson VTM, Magnus Hansson

LV, Peter Corneliusson AB

Volvo, Robert Olsson VCCS,

Dimitris Panidis VTM, Nina

Pelkonen TA/MK, Christian

Levin Bulycke samt Fredrik

Ylander PV-rådet.


20 FÖRDELAREN

2006 blev ett händelserikt

år för Verkstadsklubbens

medlemmar. Inom

Lastvagnar ökade efterfrågan,

och därmed sysselsättningen,

och nya rekord

slogs. Inom Personvagnar

sjönk efterfrågan

och personalstyrkan

minskades. Totalt förändrades

inte antalet medlemmar

i Verkstadsklubben

dramatiskt. Det är så

det har varit under hela

klubbens historia. När en

del av verksamheten minskar

kan en annan del dra

till sig resurserna.

Inom Personvagnar startade

svårigheterna redan under

2005 och därför var vi också

väl förberedda på att det skulle

bli förändringar under

2006. Redan i april slutade

över 100 medlemmar med avgångspension

och vid senaste

årsskiftet ytterligare nära 400

metallare.

Nytt AV-system

Inom Personvagnars Produktutveckling

har vi under året

infört ett helt nytt värderingssystem

för arbetsuppgifterna

som bättre speglar

deras verklighet än vad det

gamla arbetsvärderingssystemet

klarade. Det har skett

samtidigt som Produktutvecklingen

omstruktureras.

Samtidigt har den allt

högre produktionen inom

Lastvagnar inneburit nyanställningar

och det är många

som tagit steget från Personvagnar

till Lastvagnar. Det är

en sund rekrytering som utvecklar

både våra medlemmar

och företaget.

Sund rationalisering

På samma gång har man både

inom Personvagnar och Lastvagnar

haft olika projekt

igång för att rationalisera arbetsuppgifterna.

Genom åren

har många ”dåliga” arbetsuppgifter

försvunnit genom

sund rationalisering. Nya tekniska

lösningar har ersatt arbetsuppgifter

som skadar och

Ett år med

både plus

och minus

samtidigt gett en effektivare

verksamhet. Numera verkar

företagen mer leta efter ”luft

i balanserna”. Där märks

ingen skillnad mellan ledningarna

i de olika Volvobolagen.

Lean production har blivit

mer än en slogan och det

är metallarbetarna som drabbas.

Kaos i Torslanda

Kraftiga besparingar, personalneddragningar,rationaliseringar,

anställningsstopp,

inkörningsproblem, kvalitetsproblem,

hårdare attityder,

övertidsarbete, inhyrd

personal med mera har skapat

en kaotisk

situation för

många medlemmar

i Torslandaverken.

Det är svårt att

förstå situationen om man

inte är där.

Slutmonteringen i Torslanda

lever inte upp till kravet på

en bra arbetsplats idag med

dessa återkommande problem

och en okänslig fabriksledning.

Det blir inte bättre

av att företagsledningen inte

lyfter blicken från sina rapporter

och diagram för att se

den verklighet deras beslut

skapar.

Slutord

Utbytbar kugge?

Situationen är helt annorlunda

inom Lastvagnar, men

tendenserna är desamma,

liksom rationaliseringsprog-

rammen och viljan att göra

metallarbetaren till en lojal

liten effektiv kugge, som är

lätt utbytbar.

De gamla visionerna om

”Det goda arbetet”, med mer

komplexa arbetsupplägg är

helt borta. Metallarbetarna är

inte längre en resurs utan en

handelsvara man byter ut när

den är utesluten. Vilka skolor

går dagens ledare i? Vilken

människosyn får de där?

Ökad köpkraft

2006 var också det sista året

för vårt centrala avtal, Teknikavtalet.

Avtalet har, tillsammans

med våra lokala

MTM-avtal inneburit

ökad

köpkraft för

medlemmarna

varje år. Så blir det också

för 2006.

Nu har avtalsrörelsen för

nästa avtal startats. Arbetsgivarnas

krav speglar den nya

inhumana syn som präglar

deras skrå och sammanfattningen

efter parternas första

träff är pricksäker: ”Arbetsgivarna

vill att cheferna skall

ha löner som i USA medan arbetarna

skall värderas som i

Kina”. Det lär bli en hård

kamp om tryggheten som

vårt kollektivavtal skall ge i

vår.

Hård kamp väntar

Det lär också bli en hård

kamp de kommande åren om

Volvo Verkstadsklubb, TK-porten, 418 78 Göteborg

Ansvarig utgivare: Peter Börjeson.

Redaktion: Klubbstyrelsen

Telefon: 59 42 53.

Telefax: 54 86 20.

Verksamhetsberättelse 2006

den sociala tryggheten för

metallarbetarna. Den nya högerregeringen

har startat

med att rasera ekonomin för

arbetslösa och ökar vår kostnad

för a-kassan från cirka

1 000 kronor per år till drygt

4 000 kronor per år.

Vi kan drabbas

Många väljare trodde inte på

”skrämselpropagandan från

facket och sossarna” i valrörelsen.

Nu visar det sig att det

inte var ”propaganda” utan

sanning och då blir högerpolitiken

inte lika trevlig längre.

När statens tillgångar säljs

ut och inkomsterna minskar

måste nya besparingar genomföras

och det är bara vi

som kan drabbas. De lär knappast

införa en ny förmögenhetsskatt

när de avskaffar

den gamla. Den nya regeringens

politik är traditionell högerpolitik

och då kvittar det

vad de kallar den.

Stort tack!

Till sist vill klubbstyrelsen

tacka alla medlemmar och

förtroendevalda för allt arbete

under året och det förtroende

som getts. För att göra

vår organisation bättre och

effektivare utvecklar vi också

den. Vi genomför satsningar

för att få fler ungdomar, kvinnor

och medlemmar med utländsk

bakgrund mer aktiva i

vår förening och vi skall utveckla

informationen. Medlemmarna

ställer höga krav

på sin organisation men det

är vi förtroendevalda som

skall ställa de högsta kraven

på vårt eget arbete.

Vi måste bli bättre på att

uppmärksamma och reagera

på de goda initiativ och det

goda arbete som många gör

och är villiga att göra. Vi

måste hålla ihop vår organisation

mot arbetsgivarnas

och högerregeringens attacker.

Splittring gynnar bara

dem.

Tack!

Göteborg i februari 2007

Klubbstyrelsen

Produktion: Bo Sundström Media

och AB RedSkapet.

Tryck: Elanders, Mölnlycke 2007

Verkstadsklubbens hemsida:

www.vvkgbg.o.se

More magazines by this user
Similar magazines