Flygtningenævnets baggrundsmateriale

fln.dk

Flygtningenævnets baggrundsmateriale

- En lag som skärper straffet för hedersmord och kraven på

utredning vid sådana brott har antagit.

- Dödsstraff för underåriga har avskaffats och en reform för att

förbättra ungdomsfångvården pågår.

- En reform av polismakten har påbörjats och ett program för att

reformera rättsväsendet pågår.

- Vissa religiösa extremistgrupper har förbjudits och vissa polisiära

åtgärder har vidtagits för att stävja sekteristiskt våld och terrorism.

- En handlingsplan finns för att komma till rätta med barnarbete och

initiativ har tagits för att förbättra utbildningssystemet.

- En lag som förbjuder människohandel har antagits.

- Pakistan har internationellt åtagit sig att inrätta av en nationell

kommission för mänskliga rättigheter.

Historiskt sett har viljan och förmågan brustit när det gällt att omsätta reformer

i praktisk handling. Problemen med de mänskliga rättigheterna (MR) i landet

diskuteras emellertid öppet både i media och i allmän debatt. Ett aktivt civilt

samhälle finns med ansedda MR-organisationer, som dock emellanåt utsätts för

påtryckningar av offentliga instanser.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om

mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

Pakistan har fortfarande inte tillträtt flera av de mest centrala konventionerna

om mänskliga rättigheter. Pakistan har inte ratificerat konventionen om

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen om

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), konventionen mot

tortyr (CAT), flyktingkonventionen eller Romstadgan för internationella

brottmålsdomstolen (ICC). År 2004 undertecknade Pakistan konventionen om

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men några åtgärder för att

ratificera den har ännu inte vidtagits. I samband med sin kandidatur till FN:s

råd för mänskliga rättigheter åtog sig Pakistan år 2005 att skynda på processen

med att ratificera de tre förstnämnda konventionerna.

Man har ratificerat konventionen om avskaffandet av alla former av

rasdiskriminering (CERD), konventionen om avskaffandet av alla former av

diskriminering mot kvinnor (CEDAW ) samt konventionen om barnets

rättigheter (CRC). Beträffande barn- och kvinnodiskrimineringskonventionerna

har dock reservation gjorts att grundlagen (och islamisk rätt) har företräde

framför konventionerna. Sverige har invänt mot den traktatsrättliga giltigheten

av dessa reservationer. År 2001 undertecknade man de två protokollen till

barnkonventionen, protokollet om barn i väpnade konflikter samt protokollet

3

More magazines by this user
Similar magazines