1955 Östra gymnasiet byggs - Cerum

cerum.umu.se

1955 Östra gymnasiet byggs - Cerum

1955 Östra gymnasiet

Även på 1950-talet hade städer och kommuner ansvar för skolan, fast de precis

som idag övervakades av statliga myndigheter. Det högre allmänna läroverket,

en motsvarighet till vår tids gymnasier, fanns emellertid bara i de större

städerna – att Lycksele lyckats få ett gymnasium var snarast ett undantag.

Umeå stolthet låg ännu 1955 mitt i staden i en byggnad sedermera kallad

Mimerskolan, som invigdes 1900. Det skedde trots vissa protester från Kyrkan

genom Domkapitlet i Härnösand, som ännu hade visst inflytande över

utbildningsväsendet, och inte ansåg att Umeå behövde ett så stort läroverk.

Det brukar berättas – men har här inte verifierats – att det 1950 fanns lika

många elever på de högre läroverken som det år 2000 fanns doktorander i

Sverige. Det säger något om läroverkets betydelse för den lokala ekonomin och

kulturen. Tonvikten låg vid humanistisk utbildning och det krävdes höga betyg

för att få plats.

Vid sidan av läroverket fanns emellertid vid denna tid även en rätt rikhaltig

flora av yrkesutbildningar. En utbildning som startade i Umeå 1948 var

Hushållslärarseminariet. 1955 invigdes dess nya byggnad i rött tegel, granne

med det äldre folskollärarseminariet. Här fanns också ett handelsgymnasium

med hundra elever och en flickskola med 360. I Skellefteå fanns ett tekniskt

gymnasium. I Umeå med omnejd fanns på 1950-talet Umeå stads yrkesskola,

landstingets yrkesskolor kallad Åbackaskolan, samt Yrkesskolan Teg-Grubbe.

Dessa skolor uppgick först 1971 i Dragonskolan, som då även erbjöd teknisk och

naturvetenskaplig utbildning. Inrättandet av detta Västra gymnasium på

Dragonfältet – till rekordkostnaden 50 miljoner – gav också anledning till det

nya namnet på det tidigare högre allmänna läroverket: Östra gymnasiet.

Utbildningssituationen förändrades snabbt under efterkrigstiden, dels på grund

av ökade barnkullar på 1940-talet, dels på grund av ökade behov av utbildning i

arbetslivet. Statsmakterna utredde hur skolan i Sverige skulle kunna utvecklas.

Riksdagen beslöt 1950-talet att införa nioårig skolplikt. Samtidigt påbörjades

försöksverksamhet med så kallade enhetsskola, alltså ett system, där alla barn

och ungdomar fick samma utbildning de första nio åren, istället för att välja

realskola med mera. Politisk enighet om att införa den blivande grundskolan i

hela landet uppnåddes först 1962.

I Umeå infördes högstadiet först 1960. Redan hösten 1955 öppnades emellertid

på Teg landets första skola som byggts för att husera klass ett till nio. Umeå

landskommun var då en av bara 19 kommuner som hade nått så långt i

försöksverksamheten. Invigningstal hölls av landshövdingen socialdemokraten

Elof Lindberg, tidigare ordförande i Umeå stadsfullmäktige.

I Umeå började man inse, att det gamla läroverket inte i längden rymde alla

sina elever och lärare. År 1952 utlystes en arkitekttävling, som vanns av Tor

Axén och Bengt Härlin. I prisnämnden satt rektor Nils Eriksson, PG Lundgren,

samt arkitekterna Sture Frölén och Bertil Höök.

Platsen för det nya Högre Allmänna Läroverket var Fridhem och skolan

dimensionerades för 1000 elever. Tre år senare påbörjades byggandet.


Slutkostnaden blev nio miljoner. Det ansågs så hejdlöst dyrt, att man vid

invigningen 1957 inte ordnade några högtidligheter.

Redan första hösten tog man in 1 100 elever, bland annat genom att införa

ämnesrum. Man tummade således på den ursprungliga ambitionen att enbart

ha klassrum. Lärarna ansåg också i en del andra frågor, att arkitekterna inte i

tillräckligt hög grad hade lyssnat på deras önskemål. Tidiga klagomål rörde de

långa avstånden till lärarrummet, samt svårigheter med att hantera det då

toppmoderna snabbtelefonsystemet. Den akustiskt genomtänkta aulan

fungerade bättre.

Bland de första eleverna vid Läroverket fanns också klasser som motsvarade

grundskolans högstadium, klass sju till nio. De flyttade tillbaka till

Mimerskolan i samband med att Umeå flickskola lades ned 1967.

More magazines by this user
Similar magazines