System Magda slutrapport okt 2010.pdf - Cunctus AB

cunctus.se

System Magda slutrapport okt 2010.pdf - Cunctus AB

Inledning

Handenheten Magda, som är en enkel patientnära handdator, som utvecklats av Cunctus

AB som ett hjälpmedel inom till exempel hälso- och sjukvårdsjukvård. Beroende på

typen av programmering, som kan skräddarsys för enskild individ, kan handenheten

Magda till exempel påminna individen om olika aktiviteter och medicinintag, vid

specificerade tidpunkter låta individen registrera upplevt hälsotillstånd, smärta,

(dys)funktion, rörelsemönster eller annat som passar den individen. Handenheten Magda

är en del av det patenterade System Magda, som består av en databasenhet med

programvara med analyssystem, vilket innebär en säker överföring av insamlade data till

datafiler för analys.

System Magda är fortfarande under utveckling och idén till systemet kommer från Sture

Karlander, som har Parkinsons sjukdom. Han har, liksom många i samma situation, haft

svårt att kommunicera, att försöka minnas och förklara sin situation för personal inom

hälso- och sjukvården. Sture ville ha ett användarvänligt system som hjälpte honom med

dokumentation av upplevda besvär och av hälsostatus över tid, för att kunna visa detta för

sin läkare, som ger möjlighet att utvärdera och åtgärda de aktuella problemen.

Erfarenheterna av handenhetens patientnära användbarhet är goda och kommer att

utvärderas i en kommande studie.

Det snabba och slutna systemet med att överföra insamlade data till databas för analys är

tilltalande även för surveyundersökningar av olika slag, det kan gälla enkätstudier av

livskvalitet, attityder, självskattning av smärta och andra besvär.

En enkätstudie genomförda med hjälp av Magda istället för på papper skulle medföra

vinster i både tid och datasäkerhet. Frågan är om bedömningar gjorda på dosan Magda

ger samma resultat som bedömningar på pappersenkät.

Syftet med denna studie är att undersöka överensstämmelsen i svaren på frågor i Magda

och på samma frågor i pappersformulär med en rangbaserad statistisk metod, som

analyserar eventuell förekomst av systematisk oenighet separat från individvariationer.

Hanteringen av Magda utvärderas av en grupp relevanta personer efter två veckor

användning. Analys av förändring i upplevt hälsotillstånd och trötthet baserad på

upprepade mätningar med Magda demonstreras.

3(22)

Similar magazines