System Magda slutrapport okt 2010.pdf - Cunctus AB

cunctus.se

System Magda slutrapport okt 2010.pdf - Cunctus AB

Frågorna om allmänna hälsotillståndet och upplevelse av trötthet med fyra verbala

svarskategorier var av praktiska skäl gemensamma med huvudstudien.

Handenheten Magda har programmerats via dator på Cunctus AB, som även

programmerat in ljud- och vibrationssignal för tidpunkter då frågorna ska besvaras.

Ett par dagar efter ankomst till Sommarsol informeras gästerna om studien, och de som

ville delta får träna på en övningsdosa innan de tilldelades sin personliga handenhet, som

de ska använda under vistelsen.

Vid studiens start och slut får deltagaren först svara frågor på pappersenkäten, som visar

alla tre frågorna med svarsalternativen samtidigt. Efter att ha lämnat från sig

pappersenkäten besvaras frågorna, som visas upp en efter en, med Magda. Varje

svarsalternativ visas separat och en linje på skärmens högra sida indikerar antalet möjliga

alternativ. Deltagaren kan, genom att använda två knappar läsa frågan och bläddra bland

svarsalternativen flera gånger. När deltagaren bestämt sig för sitt svar, tryckt på knappen

som bekräftar svar, kan deltagaren inte gå tillbaka för att ångra sitt svar utan nästa fråga

kommer upp på skärmen. När alla frågor besvarats visas text: Tack för ditt svar, på

skärmen som släcks efter 30 sekunder. När det är tid att svara nästa gång ger Magda

signal samt vibrerar. Om deltagaren inte svarar finns ytterligare två påminnelser

programmerade. Om svar ej anges så registreras detta i redovisningen/ analysen.

Deltagarna använde Magda under hela studietiden för att bilda sig en uppfattning om dess

användbarhet. Av praktiska skäl ställdes frågorna klockan 17:00 dagligen, strax före

middagen.

Vid studiens slut fick varje deltagare en utskrift av sina bedömningar med Magda.

5(22)

Similar magazines