Grattis på födelsedagen Den väntades vänner - Imam Ali Islamic ...

imamalicenter.se

Grattis på födelsedagen Den väntades vänner - Imam Ali Islamic ...

Profeten(fvmh):

Det finns inget

bättre sätt att

prisa Gud än

genom

meditation.

mediNa

Guds existens, profetskap och Islams budskap

Av Mohammad Bagir as-Sadr

D en store islamiske

vetenskapsmannen och

filosofen, As-Sayid as-Sadr, en av

de imamitiska shiiternas mest

lärda jurister, som levde och

verkade i den fromma staden

Najuf al-Ashraf i Irak, har författat

en rad olika böcker samklang

med logik, filosofi, ekonomi m fl,

utifrån den islamiska synpunkten.

Den bok som ska presenteras här,

är den mest djupa och

intressanta. Den handlar om Guds

existens, profetskap och Islams

budskap.

Författaren börjar sin diskussion

med bevisföring av

Uppenbararen. Detta

resonemang utgör alItså första

delen av boken. Hans

argumentationer härvidlag,

grundar sig de tre följande

ståendena:

1. Det vetenskapliga beviset.

2. Det filosofiska beviset.

3. Guds kännetecken.

På sidan 32 koncentrerar han sig

det filosofiska beviset för

Skaparens existens och gör

gällande att detta bevis stöder sig

tre principer. Den första är det

axiom, som sIår fast att varje

verkan har en orsak. Den andra

principen sIår fast att vid olika

grader av möjlighet, fulländning

och perfektion, kan det mindre

möjliga, mindre fulländade och

mindre perfekta aldrig ge upphov

till det som står högre än det

själv. Den tredje principen är

övertygelsen om att materian

oavbrutet utvecklas och uppnår

olika nivåer av förändring och

styrka, eller med andra ord,

mångfalden av existensnivåer i

universum och mångfalden av

former är kvalitativa.

I Ijuset av dessa tre punkter kan vi

urskilja en faktisk evolution i

kvalitativt utvecklade former. Det

betyder, hävdar författaren, att

varandets perfektion i materian

uppenbarar och ökar i kvantitet.

Naturligtvis dyker vissa frågor

upp härvidIag för läsare, bI a "var

kommer denna ökning ifrån, hur

uppstod denna mångfald,

eftersom varje verkan måste ha

en orsak?”.

Dessa frågor

kommer att

besvaras av vår

skarpsinnige

författare i

denna bok.

Den andra delen

av boken

handlar om

profetskap och

berörda

bevisföringar

härom. Hans

resonemang i detta sammanhang

baserar sig i stor utsträckning

människans fria vilja. Hon har ett

mål för sitt handlande. Hon

gräver i jorden för att ta fram

vatten, lagar mat för att få äta

smaklig föda och gör experiment

med olika naturfenomen för att

lära känna naturens lagar osv.

Författaren utgår också ifrån att

människan är en målinriktad

varelse, vars praktiska inställning

har ett nära samband med de

specifika mål hon förstår och

strävar mot. Följaktligen styrs inte

människan av någon rigid

naturlag, som t ex när en

regndroppe faller ett

förutbestämt sätt enligt

tyngdkratens lagar.

Människans målsättning uppstår

inte av en slump. Människan

grundar sina avsikter sina

personliga behov och intressen.

Dessa behov formas av

omgivningen och de objektiva

omständigheterna som omger

människan.

I fortsättningen betraktar

författaren, as-Sadr, människans

utmärkande drag som skiljer

henne från andra skapade

varelser. Han uttrycker sig

sålunda, att omständigheterna

inte styr människan samma

sätt som t ex när en storm sätter

ett träds löv i rörelse. I så fall

skulle människan inte ha någon

fri vilja.

En annan fråga som tas i

beaktande i denna bok, är

skillnaden mellan människans

personliga intresse och

samhällets gemensamma

intresse. Den enda lösningen som

kan garantera och också förena

gruppintresset med människans

individuella intresse är, enIigt

författaren, profetskapet. Det får

inte förbli osagt, att det alltså

råder ett vittgående resonemang

i fråga om bevisföringen om

profetskap i boken. Denna bok

avslutas med ett kapitel som

handlar om Islam eller Budskapet.

14

More magazines by this user
Similar magazines