Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Kollektivavtalet är minimum

När ett arbetsgivarförbund och fackförbund når överenskommelse om anställningvillkoren

i branschen uppkommer ett kollektivavtal. Inom den offentliga sektorn - staten

och kommunerna - arbetar både tjänstemän och arbetstagare. Vardera gruppen har

egna kollektivavtal enligt skilda lagar. Kollektivavtalen kan bygga på en inkomstpolitisk

ram som centralorganisationerna har kommit överens om. Avtalen ingås för

viss tid, i allmänhet på ett eller två år eller för längre tid.

Ett kollektivavtal är bindande för de löntagar- och arbetsgivarförbund som har

ingått avtalet samt för medlemmarna i dessa förbund. En sådan bindande kraft kallas

allmängiltighet och den bygger på lagen om kollektivavtal.

Ett kollektivavtal förpliktar organisationerna att övervaka och arbetsgivarna och

arbetstagarna att iaktta det. Löntagarorganisationen förbinder sig på sina och sina

medlemmars vägnar att garantera arbetsfred i branschen. Under avtalsperioden får

man inte ordna strejker som riktar sig mot avtalet eller delar därav.

Arbetsgivarförbundet förbinder sig på sina medlemmars vägnar att övervaka att avtalet

iakttas i dess medlemsföretag.

Kollektivavtalet

Fastställer arbetstagarens och

arbetsgivarens rättigheter och

skyldigheter, t.ex. löner, arbetstid,

semestrar, arbetsfred, lokalt

avtalande

Kollektivavtal ingås av fackförbund

och arbetsgivarförbund.

Ett kollektivavtal gäller i allmänhet

en viss bransch, t.ex. livsmedels-,

metall-, hotell- och

restaurangbranschen, banker.

Det finns ca 200 riksomfattande

kollektivavtal.

10

Tjänstekollektivavtal

Fastställer inom det statliga tjänstemannens och

arbetsgivarens, inom det kommunala tjänsteinnehavarens

och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter,

t.ex. löner, arbetstid, semestrar, arbetsfred,

lokalt avtalande.

För staten ingår finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk

och huvudavtalsorganisationerna

ett kombinerat kollektivavtal på central nivå för

tjänstemän och arbetstagare. Ämbetsverksvis

ingås kollektivavtal av ämbetsverken och fackförbunden.

Inom det statliga finns det på ämbetsverksnivå

ett hundratal tjänstemannakollektivavtal

och ca 70 arbetstagarkollektivavtal.

Inom det kommunala ingår Kommunala arbetsmarknadsverket

och huvudavtalsorganisationen

riksomfattande kollektivavtal för tjänsteinnehavarna.

Kommunerna eller samkommunerna och

huvudavtalsorganisationernas underföreningar

ingår motsvarande lokala tjänstekollektivavtal.

I kommunbranschen finns det fem riksomfattande

kollektivavtal: det allmänna kommunala tjänsteoch

arbetskollektivavtalet, samt kollektivavtal för

undervisningssektorn, läkarna, tekniska sektorn

och timavlönade.

More magazines by this user
Similar magazines