Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Välkommen på jobbet

I den här boken kommer vi att använda ordet anställning i dess vanliga svenska betydelse.

På motsvarande sätt talar vi om anställningsavtal (fi. työsopimus, i lagen

arbetsavtal) och anställningsförhållande (fi. työsuhde).

Anställningsavtal

Det grundläggande avtalet i arbetslivet är anställningsavtalet. Anställningsavtalet är

fritt formulerat och det uppkommer när arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens

om arbetet som skall utföras, den lön som skall betalas för det jämte övriga förmåner

och villkor. Avtalet kan ingås muntligt, men det är ändamålsenligt att göra det

skriftligt. Tvister undviks då arbetstagaren och arbetsgivaren vet vad som har avtalats.

Avtalet kan också ingås elektroniskt. Oberoende av anställningsavtalets form är

arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren en skriftlig utredning över villkoren för

anställningsförhållandet.

Genom anställningsavtalet förbinder sig arbetstagaren att inom de gränser som

avtalet definierar för arbetsgivaren utföra arbete som anvisas av denna, under arbetsgivarens

ledning och övervakning. Arbetsgivaren kan bestämma arbetets omfattning,

art och plats. Arbetsgivaren har också rätt att övervaka att utfärdade bestämmelser

iakttas. Arbetsgivarens rätt att bestämma över arbetet och leda det kallas direktionsrätt.

När ett anställningsavtal ingås kommer man överens om ersättningen för arbetet:

lön och andra förmåner. Dessa skall åtminstone överensstämma med det kollektivavtal

som är bindande för arbetsgivaren. Om branschen saknar kollektivavtal fastställs

gränserna för anställningvillkoren av arbetslagstiftningen.

Anställningsavtalet gäller tillsvidare eller av motiverad orsak på viss tid. En motiverad

orsak kan vara t.ex. vikariat, arbetets karaktär eller någon motsvarande anledning.

Ett visstidsavtal som har ingåtts på initiativ av arbetsgivaren utan motiverad anledning

anses gälla tillsvidare. Detsamma gäller på varandra följande "sammankedjade" visstidsavtal.

I ett visstidsavtal inskrivs orsaken till att avtalet har ingåtts på viss tid och det anges

när denna tid upphör. Om anställningsavtalet är ett visstidsavtal kan arbetstagaren

inte sägas upp förrän den bestämda tiden har upphört. En arbetstagare kan inte säga

upp sig förrän visstidsavtalet har gått ut. Om överenskommelse har ingåtts om prövotid

kan anställningsavtalet hävas under prövotiden oberoende av den tid för vilken

avtalet har ingåtts. Om arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått flera på varandra

följande visstidsavtal som pågår kontinuerligt eller med bara kortvariga avbrott anses

det med tanke på uppkomsten av förmåner ha fortsatt kontinuerligt.

14

More magazines by this user
Similar magazines