Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Lönen

• lönen fastställs allmänt enligt kollektivavtal

• en avtalsenlig lön får inte underskridas

• lönen skall finnas på arbetstagarens konto på avtalad lönedag

• lönens storlek och dess fastställelsegrunder skall framgå av löneuträkningen.

Permittering

Permittering betyder ett temporärt avbrott av arbetet och lönebetalningen medan

anställningen i övrigt förblir i kraft. Orsaken till permitteringen är produktionsmässiga

och ekonomiska omständigheter samt en tillfällig minskning av arbetet. Om arbetsgivaren

har anledning att säga upp ett anställningsavtal på produktionsmässiga eller

ekonomiska grunder och vill undvika detta kan arbetsgivaren ha rätt att permittera

arbetstagaren.

Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare bara om denna arbetar

som vikarie för en ordinarie anställd och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den

ordinarie arbetstagaren om denna var i tjänst.

Om en arbetstagare är permitterad tillsvidare skall arbetsgivaren meddela när

arbetet börjar minst 7 dagar tidigare. Under permitteringstiden kan arbetstagaren

utföra arbete för en annan arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt att med 5 dagars uppsägningstid

säga upp det anställningsavtal som han eller hon har ingått med en annan

arbetsgivare för permitteringstiden.

Arbetstagaren får under permitteringen säga upp sin anställning utan uppsägningstid.

När 7 dagar återstår tills permitteringen upphör är uppsägning inte möjlig

utan uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp den permitterade har arbetstagaren

rätt till lön för uppsägningstiden.

Arbetsgivaren skall på basis av tillgängliga uppgifter ge arbetstagaren en förhandsförklaring

över grunderna till permitteringen, permitteringens omfattning, sättet på

vilket den genomförs och hur länge den varar. Efter förklaringen skall arbetsgivaren

erbjuda arbetstagarna eller en representant för dessa tillfälle att bli hörda, bl.a. om

eventuella alternativ.

Meddelande om permitteringen skall ges 14 dygn, i kommunbranschen 1 månad,

före permitteringen. Meddelandet om permittering ges arbetstagarna personligen.

Anställningen upphör

Arbetsgivaren kan uppsäga ett anställningsavtal som gäller tillsvidare antingen av

orsaker som beror på arbetstagaren eller av produktionsmässiga eller ekonomiska

skäl. Arbetstagaren kan säga upp avtalet utan att uppge orsaker.

I anställningsavtalslagen är det fastställt i vilka situationer arbetsgivaren har rätt att

säga upp ett anställningsavtal. Orsaken till uppsägning skall alltid vara saklig och

vägande. Arbetstagaren skall genom varning ges möjlighet att rätta sitt uppförande

19

More magazines by this user
Similar magazines