Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Överlåtelse av en rörelse

Överlåtelse av en rörelse betyder att företaget helt eller delvis överlåts till ett

annat företag, eller i den offentliga sektorn att ett verk eller en del därav omvandlas

till ett affärsverk eller ett bolag. Omorganisering av en förvaltningsmyndighet

eller överföring av administrativa uppgifter från en förvaltningsmyndighet till en

annan anses emellertid inte vara överlåtelse av en rörelse.

När en rörelse överlåts förblir anställningsförhållandena oförändrade och de

skyldigheter och rättigheter som följer av dem övergår till den nya ägaren. Överlåtelsemottagaren

får inte säga upp de anställda enbart på basis av överlåtelse.

Vid överlåtelse av en rörelse skall uppsägningar ha samma motiverade grunder

som annars.

En anställd kan säga upp sitt anställningsavtal så att det upphör på överlåtelsedagen.

Om den anställda har fått meddelande om rörelseöverlåtelsen av sin

arbetsgivare eller den nya ägaren senare än 1 månad före överlåtelsedagen får

han eller hon säga upp sitt anställningsavtal senast inom 1 månad efter att ha fått

meddelandet.

Hävande av ett anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande kan hävas omedelbart bara av tungt vägande skäl.

Om arbetstagaren har förbrutit sig allvarligt mot sådana anställningsavtals- eller

lagenliga plikter som väsentligt inverkar på anställningsförhållandet kan ett

sådant skäl anses ha uppstått. Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet

minst 7 dagar utan att meddela arbetsgivaren en giltig orsak till sin frånvaro

kan anställningsförhållandet anses hävt från och med början av frånvaron.

Arbetstagaren kan häva anställningsavtalet med omedelbar verkan om arbetsgivaren

kränker eller försummar anställningsavtals- eller lagenliga plikter som

väsentligt påverkar anställningsförhållandet. Arbetstagaren kan anse att anställningsförhållandet

är hävt om arbetsgivaren är frånvarande från arbetsplatsen

minst 7 dagar utan att meddela arbetstagaren en giltig orsak till sin frånvaro.

När ett anställningsförhållande hävs iakttas inga uppsägningstider.

Arbetsintyg

När ett anställningsförhållande upphör har arbetstagaren rätt till ett skriftligt intyg

av arbetsgivaren över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.

På begäran av arbetstagaren skall orsaken till att anställningsförhållandet har

upphört samt en bedömning av arbetstagarens yrkesskicklighet och uppförande

nämnas i arbetsintyget.

Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg om ett sådant begärs inom

10 år efter att anställningsförhållandet har upphört. Ett intyg över arbetstagarens

yrkesskicklighet och uppförande skall emellertid begäras inom 5 år efter att

anställningsförhållandet har upphört.

21

More magazines by this user
Similar magazines