Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Flexibel arbetstid

Arbetstid

Arbetstiden är den tid som arbetstagaren använder för att utföra arbetet samt den tid

under vilken han eller hon är skyldig att vistas på arbetsplatsen eller i övrigt stå till

arbetsgivarens förfogande. Den ordinarie arbetstiden är enligt den arbetstidslag som

trädde i kraft år 1996 högst 8 timmar i dygnet och 40 timmar i veckan. Den regelbundna

veckoarbetstiden kan också vara i medeltal 40 timmar under en period på

högst 52 veckor. Kollektivavtalen innehåller bestämmelser om arbetstider som är

kortare än de maximitider som anges i arbetstidslagen. Den kollektivavtalsenliga

arbetstiden kan vara mycket flexibel men enligt lag får den vara i snitt högst 40

timmar i veckan med en utjämningsperiod på 1 år.

Arbetstiden kan avtalas på arbetsplatsen inom ramen för lag och kollektivavtal.

Avtalsparter kan vara en arbetsgivarrepresentant å ena sidan och förtroendemannen

eller en personalrepresentant eller hela personalen tillsammans å den andra.

Också en enskild arbetstagare kan komma överens om sin arbetstid med arbetsgivaren

inom ramen för lag och avtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om

flexibel arbetstid som tillåter arbetstagaren att inom en överenskommen flexram

besluta tidpunkten när han eller hon påbörjar respektive avslutar dagens arbete.

Flextiden är enligt lagen högst 3 timmar i dygnet. Ett avtal om flexibel arbetstid förutsätter

överenskommelse om den fasta arbetstiden, flexramen per dygn, förläggningen

av rasterna och maximal överskridning och underskridning av den ordinarie

arbetstiden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att överskridningarna

av arbetstiden ersätts med fritid.

Det är en allmän och allt mer utbredd praxis att arbetstiden flexar efter både företagets

och arbetstagarens behov.

Övertids- och mertidsarbete

Övertidsarbete är arbete som utförs utöver den ordinarie maximiarbetstiden.

Övertidsarbete görs enligt överenskommelse och ingen får tvingas till det. Övertidsarbete

är tillåtet i högst 138 timmar under en fyramånadersperiod men i högst 250

timmar om kalenderåret. Arbetsgivaren och en personalrepresentant kan komma

överens om extra övertidsarbete. Extra övertid kan enligt överenskommelse utföras

80 timmar om året.

Genom kollektivavtal kan ett annat sätt att beräkna övertiden fastställas.

Beräkningsperioden för övertidsarbete får inte ens enligt överenskommelse överskrida

12 månader.

22

More magazines by this user
Similar magazines