Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

För övertid betalas en särskild ersättning. För de 2 första timmar som överskrider

den ordinarie dygnsarbetstiden betalas lönen förhöjd med 50 % och för därpå följande

timmar lönen + 100 %. För arbetstimmar som överskrider den ordinarie veckoarbetstiden

och periodarbetstiden betalas lönen + 50 %. Parterna kan komma överens

om att helt eller delvis byta övertidslönen mot motsvarande fritid.

Mertidsarbete är arbete som utförs utöver den arbetstid som är överenskommen i

anställningsavtal eller kollektivavtal men ändå inom den ordinarie arbetstid som är

angiven i lag eller avtal. Också mertidsarbetet är beroende av överenskommelse. För

mertidsarbete betalas minst samma lön som för ordinarie arbetstid.

En tjänsteinnehavare får inte vägra utföra övertids- eller mertidsarbete som är

nödvändigt på grund av arbetets art och av mycket tvingande skäl.

Nattarbete och skiftarbete

Arbete mellan kl. 23 och kl. 6 är nattarbete. I lagen om arbetstid bestäms det exakt när

nattarbete får utföras. I kollektivavtalen är det fastställt när särskild ersättning skall

betalas för nattarbete. Nattarbete förekommer oftast i förbindelse med skiftarbete.

Detta kan vara indelat i två eller flera skift.

Deltidsarbete

Deltidsarbete är arbete på mindre än ”heltid” i kollektivavtalets eller lagens mening. I

allmänhet definieras arbete under mindre än 30 timmar i veckan som deltidsarbete. I

kollektivavtal kan också en annan längd anges för deltidsarbete.

De deltidsanställdas lag- och kollektivavtalsenliga förmåner får inte vara svagare

än de heltidsanställdas. Förmånerna är emellertid relaterade till den utförda arbetstiden.

Om företaget har behov av att öka sin arbetskraft skall arbete i första hand

erbjudas de deltidsanställda som vill ha heltidsarbete.

Vilotid

Om dygnsarbetstiden är längre än 6 timmar har arbetstagaren rätt till en halv timme

vila. Vilotiden får inte förläggas i början eller slutet av arbetsdagen. Mat- och kafferasternas

längd är överenskommen i kollektivavtalet eller arbetsplatsvis.

I skiftarbete har arbetstagaren rätt till minst 11 timmar oavbruten vila mellan skiften.

Arbetsgivaren och en arbetstagarrepresentant kan med arbetstagarens samtycke

komma överens om en tillfällig förkortning av dygnsvilan.

Arbetstiden skall arrangeras så att arbetstagaren en gång i veckan får en oavbruten

ledig tid på minst 35 timmar, en s.k. veckovila. Denna skall i mån av möjlighet

förläggas i anslutning till söndagen. Veckovilan kan arrangeras så att den infaller

inom en 2 veckors period, men då skall den utgöra minst 24 timmar i veckan.

23

More magazines by this user
Similar magazines