Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Alterneringsledigt

En alterneringsledighet är en ledighet på 3-12 månader som arbetsgivaren och

arbetstagaren kommer överens om. Villkoret är att en arbetslös arbetssökande anställs

i stället för den som tar ut ledigheten. Den arbetslösa behöver inte anställas just för

den uppgift som den alterneringslediga har skött. Den som har anställts för tiden för

alterneringsledigheten får lön enligt kollektivavtalet.

En alterneringsledig får ersättning av Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan.

Ersättningen är 70 % av arbetslöshetsdagpenningen. Den är beskattningsbar

inkomst.

De nuvarande arrangemangen för alterneringsledighet är i kraft till slutet av år

2002.

Deltidstillägg

En person som frivilligt övergår från heltids- till deltidsarbete kan genom arbetskraftsbyrån

få deltidstillägg som ersätter inkomstbortfallet förutsatt att arbetsgivaren samtidigt

anställer en arbetslös arbetssökande som uppfyller vissa villkor.

Bestämmelserna om deltidstillägg tillämpas på arbetstagare, tjänstemän och

tjänsteinnehavare.

Deltidstillägg kan betalas till en person som har varit heltidsanställd hos samma

arbetsgivare i minst ett år i en följd innan han eller hon går över till deltidsarbete.

Den arbetstid som berättigar till deltidstillägg skall vara 40-60 % av den ordinarie

arbetstid som personen hade innan han eller hon blev deltidsanställd. Dessutom förutsätts

det att den sammanlagda arbetstiden för den som övergått till deltidsarbete och

den som har blivit sysselsatt i deltidsarbete är minst lika lång som den förstnämnda

hade som heltidsanställning.

Arbetskraftsbyrån betalar den som övergår till deltidsarbete ett stöd på 50 % av

skillnaden mellan heltids- och deltidslön under högst ett år.

Studieledigt

Om en ordinarie anställning hos en arbetsgivare har pågått minst ett år har arbetstagaren

rätt till studieledigt. Den som har varit anställd 5 år hos samma arbetsgivare kan

ta ut 2 år studieledigt. Studieledigheten söks hos arbetsgivaren och studierna skall i

allmänhet syfta till att höja sökandens yrkesskicklighet. Enligt många kollektivavtal

kan studietiden också användas för fackföreningsutbildning.

För studieledighetstiden betalas ingen lön. Studieledighetstiden betraktas i de

flesta kollektivavtal som delvis jämbördig med arbetstid i fråga om intjäning av

semester och andra förmåner.

25

More magazines by this user
Similar magazines