Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Familjeledighet

Moderskaps-, specialmoderskaps-,

faderskaps- och föräldraledigt

Arbetstagaren har rätt till de ledigheter som nämns i sjukförsäkringslagen, nämligen

moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldraledigt. Om moderskapsoch

faderskapsledigt skall arbetsgivaren meddelas 2 månader innan det är meningen

att ledigheten skall börja. Arbetstagaren får tidigarelägga moderskapsledigheten och

ändra tidpunkten för en faderskapsledighet som var avsedd att tas ut i samband med

förlossningen, om detta är behövligt med tanke på barnets, moderns eller faderns

hälsotillstånd.

Moderskapspenning betalas för 105 vardagar. Därefter betalas föräldrapenning

enligt sjukförsäkringslagen för 158 vardagar till barnets mor eller far. Fadern har rätt

till faderskapspenning för sammanlagt 18 dagar under moderskaps- eller föräldrapenningperioden.

Förutsättningen för faderskapspenning och betalning av föräldrapenning

till fadern är att fadern deltar i vården av barnet och inte förvärvsarbetar.

Arbetstagaren har rätt att ta ut föräldraledigheten i högst 2 delar som skall vara

minst 12 vardagar var. Att föräldraledigt skall tas ut och hur lång den skall vara skall

meddelas arbetsgivaren senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Kollektivavtalet kan innehålla bestämmelser om lönebetalningsplikt för arbetsgivaren

under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighetstiden.

Vårdledighet

En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att sköta sitt barn eller ett annat barn som

varaktigt tillhör hans eller hennes hushåll tills barnet fyller 3 år. Vårdledighet kan tas

ut i högst 2 perioder på vardera minst 1 månad såvida arbetsgivaren och arbetstagaren

inte kommer överens om något annat. Bara en förälder eller vårdnadshavare i

sänder kan vara vårdledig. Under den andra moderskaps- eller föräldraledighetsperioden

kan emellertid också den andra föräldern ta ut vårdledighet.

Arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om vårdledighetens längd senast

2 månader innan den börjar.

För vårdledighetstiden betalar Folkpensionsanstalten hemvårdsstöd.

Partiell vårdledighet

Vårdledigheten kan också vara partiell genom förkortning av arbetstiden. Detta gäller

en arbetstagare som under de senaste 2 åren har varit minst 12 månader i samma

arbetsgivares tjänst. Partiell vårdledighet kan man få till slutet av det kalenderår under

26

More magazines by this user
Similar magazines