Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

vilket barnet börjar i grundskolan. Båda föräldrarna kan inte ta partiell vårdledighet

samtidigt men däremot alternerande dagar eller vid olika tid på dygnet.

Arbetstagaren skall lämna in förslag till partiell vårdledighet senast 2 månader

innan ledigheten börjar. Arbetsgivaren kan vägra partiell vårdledighet bara om ledigheten

vållar produktions- eller serviceverksamheten allvarlig skada, som arbetsgivaren

skall kunna förklara med motiverade skäl.

Om arbetstagaren har rätt till partiell vårdledighet och avtal om hur den skall

arrangeras inte kan nås på arbetsplatsen ges partiell vårdledighet genom förkortning av

dygnsarbetstiden till 6 timmar eller arbetsveckan till 30 timmar.

Under ledigheten kan Folkpensionsanstalten betala partiell vårdpenning.

Tillfällig vårdledighet

Arbetstagaren har rätt att ta ut högst 4 arbetsdagar åt gången i tillfällig vårdledighet för

att sköta sitt barn eller andra barn under 10 år som varaktigt hör till familjen, eller för att

ordna med vård för barnet. Bägge föräldrarna får inte ta ut tillfällig vårdledighet samtidigt,

men de kan dela ledigheten sinsemellan.

Arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om en tillfällig vårdledighet och dess

uppskattade varaktighet så fort som möjligt. På begäran av arbetsgivaren skall arbetstagaren

inkomma med en trovärdig redogörelse över motiven till en tillfällig vårdledighet.

Kollektivavtalen kan innehålla bestämmelser om lönebetalningsplikt för arbetsgivaren

under tiden för tillfällig vårdledighet.

Frånvaro av tvingande familjeskäl

Arbetstagaren har rätt till tillfällig frånvaro om hans eller hennes familj har drabbats av

sjukdom, olycka eller någon annan oförutsägbar tvingande orsak till frånvaro.

Arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om sin frånvaro och orsaken till denna så

fort som möjligt. På begäran av arbetsgivaren skall arbetstagaren förete en tillförlitlig

utredning över orsaken till sin frånvaro.

Familjeledigheter

• Moderskaps- och faderskapsledighet skall anmälas för arbetsgivaren

2 månader innan ledigheten börjar

• båda föräldrarna har rätt till 2 föräldraledigheter på minst 12 dagar

• vårdledigheten kan pågå tills barnet fyller 3 år

• partiell vårdledighet, d.v.s. förkortad arbetstid, skall avtalas med arbetsgivaren

• tillfällig vårdledighet på 4 dagar kan fås för vård av ett barn under 10 år

• en tvingande familjeorsak till frånvaro skall omedelbart anmälas för arbetsgivaren.

27

More magazines by this user
Similar magazines