Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbete ökar tryggheten

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen tryggar alla i Finland bosatta en hel rad förmåner. Sådana är dagpenning

för sjuktid, ersättning för sjukvårdskostnader, moderskaps-, faderskaps- och

föräldrapenning, sjukvårds- och rehabiliteringsunderstöd för barnens föräldrar,

ersättning för företagshälsovårdskostnaderna och ersättning för rehabilitering.

Den ersättning som betalas ur sjukförsäkringen är relaterad till lönen. Med små

löner (högst 5 610 mk om året) får man inte dagpenning. Den dagpenning som betalas

enligt sjukförsäkringen är i snitt 60 % av lönen och den är beskattningsbar

inkomst. Dagpenning betalas i högst 300 vardagar. Om sjukdomen pågår över ett år

ersätts sjukdagpenningen av invalidpensionen.

Sjukförsäkringen handhas av Folkpensionsanstalten FPA. Arbetsgivaren betalar

arbetstagaren lön för sjuktid för 9 vardagar. Därefter betalar FPA dagpenning.

Genom kollektivavtal har överenskommelse ingåtts om de löner för sjuktider av

olika längd som arbetsgivaren betalar sin sjuka arbetstagare. I avtalen eller på arbetsplatserna

finns det också bestämmelser om när arbetstagaren skall uppvisa läkarintyg

över sin sjukfrånvaro.

Arbetslöshetsskydd

Under arbetslöshetstiden kan arbetstagaren få arbetslöshetsdagpenning då han eller

hon har uppfyllt arbetsvillkoret 10 månader. Om den arbetslösa hör till en arbetslöshetskassa

får han eller hon inkomstrelaterad dagpenning som betalas av kassan.

Självrisktiden, under vilken arbetslöshetsersättning inte betalas, är 7 dagar.

Dagpenningen är 50-70 % av inkomsten beroende på lönens storlek och antalet

barn. Arbetslöshetsdagpenningen förvaltas av arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.

Om den arbetslösa inte är medlem av en arbetslöshetskassa betalar FPA grunddagpenning

eller arbetsmarknadsstöd till honom eller henne. Arbetslöshetsskyddet

är beskattningsbar inkomst.

Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst 500 dagar. Arbetslösa som har fyll 57 år

har under vissa förutsättningar rätt till dagpenning till 60 års ålder. En arbetslös som

har fyllt 60 år kan söka arbetslöshetspension efter att arbetslöshetsdagpenning för

500 dagar har betalats till honom eller henne.

En deltidsarbetande kan få anpassad dagpenning.

Arbetslöshetsskyddet utvecklas och revideras. På arbetsmarknadsorganisationernas

webbplatser finns information om förändringarna.

28

More magazines by this user
Similar magazines