Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren skall teckna olycksfallsförsäkring för sina anställda. Detta görs alltid när

en anställning börjar. Den anställda får enligt olycksfallsförsäkringen ersättning vid

arbetsolycksfall. Man kan också få ersättning för en yrkessjukdom. Ersättningen kan

vara kompensation för sjukvårdskostnader och inkomstförlust i form av dagpenning

och olycksfallspension, menersättning och rehabilitering eller vid dödsfall familjepension

för de anhöriga.

Grupplivförsäkring

De anställda är i regel grupplivförsäkrade. Försäkringspliktiga är arbetsgivare som är

berörda av grupplivförsäkringsbestämmelserna i de allmängiltiga kollektivavtalen.

Försäkringssumman betalas i regel till den avlidna försäkrades make eller maka

och minderåriga barn.

Ett skydd motsvarande grupplivförsäkringar anordnas också för arbetstagare och

tjänsteinnehavare i den offentliga sektorn.

Lönegaranti

Om arbetsgivaren gör konkurs eller annars konstateras vara insolvent kan de anställda

utsöka innestående löner med hjälp av lönegaranti. TE-centralen betalar på ansökan

utestående löne- och andra tillgodohavanden för 3 månader. Maximibeloppet för

lönegarantin är 90 000 mark.

Vuxenutbildningsstöd

FPA:s vuxenutbildningsstöd och Utbildnings- och avgångsbidragsfondens yrkesutbildningspenning

upphör och 1.2.2001 införs ett nytt vuxenutbildningsstöd, som

beviljas av Utbildnings- och avgångsbidragsfonden. Stödet beviljas personer som

arbetat minst 10 år, för yrkesutbildning eller utbildning som förbättrar yrkeskunnigheten.

Utbildningen skall ges vid läroanstalter som står under offentlig övervakning.

Stödets grunddel är 440 euro (2 600 mk) i månaden och inkomstdelen är 20 % av

lönen upp till 2 700 euro (16 000 mk) och 15 % för en överskridande del. Skatt innehålls

på vuxenutbildningsstödet. Den som mottar vuxenutbildningsstöd har vidare

möjlighet till ett studielån för vilket han eller hon får statsborgen genom FPA.

Vuxenutbildningsstöd fås i högst 18 månader.

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för oavbruten frånvaro från arbetet i minst 2

månaders tid. Under tiden för stödet kan mottagaren åtnjuta rimliga naturaförmåner

men inte lön. Det är också möjligt att studera periodiskt på vuxenutbildningsstöd.

Frånvaron skall sammanlagt pågå i minst 2 månader och inkomsterna skall sjunka

med minst en tredjedel under en kontrollperiod på 3 månader.

29

More magazines by this user
Similar magazines