Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

En allmän förutsättning för vuxenutbildningsstöd är att löntagarens heltidsanställning

är i kraft under utbildningen. Heltid betyder minst 16 timmar i veckan. Också en

visstidsanställd har rätt till stöd för den tid under vilken han eller hon enligt överenskommelse

med sin arbetsgivare är studieledig eller på motsvarande sätt ledig.

Personen förlorar inte sin rätt till vuxenutbildningsstöd om hans eller hennes

anställning efter att stödperioden har börjat sägs upp av skäl som är oberoende av

honom eller henne själv.

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som får bl.a. arbetslöshetsdagpenning,

arbetsmarknadsstöd, stöd för arbetskraftspolitisk utbildning, alterneringsersättning,

utbildningsdagpenning eller deltidstillägg, individuell förtidspension, full invalidpension,

arbetslöshetspension, ålderspension eller allmänt studiestöd, vuxenutbildningspenning

eller boendetillägg, vilka betalas av FPA.

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas också för en studieperiod vid en utländsk läroanstalt

om den godkänns som en del av personens utbildning eller examen vid en finländsk

läroanstalt. Personen skall därför under studier utomlands vara inskriven vid en

finländsk läroanstalt. Ofta är det fråga om studier inom utbytesprogram. För vetenskapliga

fortsatta studier vid en utländsk läroanstalt kan stöd beviljas om personen är

inskriven som forskarstuderande vid ett finländskt universitet och studierna i utlandet

ansluter sig till dessa studier. Också studier i utlandet skall vara offentligt övervakade.

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för språkstudier som kompletterar eller stöder

yrkesskickligheten. Stödet omfattar t.ex. språkundervisning vid yrkesläroanstalter,

vuxenutbildningscentra, yrkeshögskolor samt universitet och fortbildningscentraler

vid dessa och av offentliga myndigheter anskaffad språkundervisning vid folkhögskola.

Stöd kan inte beviljas språkundervisning anordnad av privata språkskolor.

Ytterligare uppgifter om vuxenutbildningsstöd och andra stöd från Utbildningsoch

avgångsbidragsfonden fås på fondens webbplats www.koulutus-erorahasto.fi. På

webbplatsen kan man också skriva ut en ansökningsblankett, som också kan fås hos

infoservicen på arbetskraftsbyråerna.

Pensionsskydd

Det finländska obligatoriska pensionsskyddet består av folkpension som bygger på

boende i Finland och en arbetspension som har tjänats in genom arbete.

Folkpensionen kompletterar arbetspensionen för dem som har tjänat in bara en liten

arbetspension eller helt saknar sådan. Storleken av en pension intjänad genom arbete

beror på antalet utförda arbetsår och på lönen. I arbetspension intjänas årligen 1,5 %

av den pensionsgrundande lönen. Pensionen beräknas separat på varje anställning.

De anställdas pensionsskydd arrangeras av arbetsgivaren. En företagare skall sköta sin

egen företagarpension.

Arbetspensionerna betalas och pensionsmedlen förvaltas av arbetspensionsanstalter,

pensionsfonder och pensionskassor. Pensionerna har ett inflationsskydd, vars

indexkoefficient påverkas av utvecklingen av levnadskostnaderna och lönerna.

Pensioner är beskattningsbar inkomst.

Den allmänna pensionsåldern är 65 år. I den offentliga sektorn är den allmänna

pensionsåldern under en rätt lång övergångsperiod 63-65 år beroende på anställning-

30

More magazines by this user
Similar magazines